ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Maandag 17 Maart 1913. RONA Cacao Eerste Blad. Van Moufen's B E R I C H T. Attesitie s.v.p. H.H. Correspondenten Z ierikzeesche C o u r a n t). ABONNEMENT. De abonnementsprijs van dit bladdat iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschijnt, is voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Voor het buitenland, verzending ééns per week, f 10 per jaar by vooruitbetaling. 69ste JAAHGANG. No 9364 Directeurs A. J. DE LOOZE Jr. Uitgever-Hoofdredacteurs A. FRANKEL. Redacteurs J. WAALE. ADVERTENTIEN. Van 13 regels 30 ets., meerdere regels 10 ets. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrijdagsmiddags uiterlijk 2 ure. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Koffie en thee voeden niet, maar kunnen wel nadeeiig op de zenuwen werken. Hoe meer deze dranken ver vangen worden door hoe beter de volksvoeding bevorderd wordt. RONA cacao is een goedkoope en toch voedende drank, die eigenlijk in geen gezin mag ontbreken. Daarbij is de smaak ook aangenamer dan die van koffie of thee. Zij, die zich met I April a.s. op ons blad abonneeren. ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS. Alle Brievengaarders en Boek handelaars nemen abonnementen aan A. De Directeur, i. DE LOOZE Jr. Wegens den Goeden Vrijdag, zal de Nieuwsbode van 21 Maart op aan staanden Zaterdagavond worden uitgegeven, terwijl het nummer van Maandagavond wegens het Paaschfeest NIET zal verschijnen. Aangezien in het nummer van Zaterdag met het oog op de feestdagen door H.H. Winkeliers waarschijnlijk druk zal worden geadverteerd, verzoeken wij beleefd ons hunne advertentiën tijdig te doen toe komen, teneinde van opname te kunnen verzekerd zyn. Groote of bewerkelijke advertentiën gelieve men Donderdag in te zenden. DE DIRECTIE. die ons. opgave verstrekken der predik beurten, worden beleefd verzocht die voor den Goeden VrJJdag en het Pnasohfeest In te zenden vóór a.s. Woensdagnamiddag 2 uur. De Redactie. Uit Stad en Provincie. Zierikzee, 17 Maart. Zaterdagavond vergaderde in het Huis van Nassau de Afdeeling Zierikzee der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. De vergadering werd door de voor zitster, mej. Leupen, geopend. Na lezing der notulen door de secre taresse, mej. L. Ochtman, dealde de voorzitster mede, dat de dames, mevrouw Van Walen-Klaar van 's-Gravenhage en mej. E. Baelde van Rotterdam, eere voorzitster van den Nationalen Vrouwen bond, aanstaanden Dinsdagavond in de Concertzaal als spreeksters zullen optreden. De vraag van het Hoofdbestuur, of de Afdeeling was vóór een betooging- optocht of vóór een betooging-meeting, te 's-Gravenhage, teneinde te protesteeren tegen de ingediende regeeriugsvoorstellen voor Grondwetherziening, waarbij de vrouwen van het actief en passief kies recht blijven uitgesloten, werd door de meerderheid ten gunste van een betooging- optocht beantwoord. Bij de omvraag drukte één der aan wezigen zijn bevreemding uit, dat de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht man nen als leden toeliet, maar deze van de bestuursfuncties uitsloot. Een vereeniging, die voor de gelijkstelling van man en vrouw op 'politiek gebied ijverde, maakte zijns inziens door deze uitsluiting inbreuk op het beginsel, waarvoor zij streed. Daar mede gaf men ook aan de tegenstanders van vrouwenkiesrecht een wapen in handen. De voorzitster verdedigde onder al- gemeene instemming der vergadering deze uitsluiting hiermede, dat de vrouwen zichzelven wilden bekwamen voor het openbare leven. Lieten zij mannen tot de waarneming der bestuursfuncties toe, dan zouden deze door hunne meerdere routine de vergaderingen beheerschen, wat baars inziens het kweeken van zelf standigheid bij de vrouwen in het open bare leven niet zou bevorderen. Niemand meer het woord wensckend sloot de voorzitster de vergadering. Donderdagavond trad in de boven zaal van het „Huis van Nassau", voor de Neutrale Middenstands-Vereeniging alhier, als spreker op de heer J. Das Dz. van Utrecht, met het onderwerp „Middenstands- en Vakorganisatie". Nadat de voorzitter, de heer Wiebols, by de opening der niet talrijk bezochte bijeenkomst den heer Das het welkom had toegeroepen, verkreeg deze het woord. Hy verklaarde te zullen spreken over de praktyk van het leven. Gaat men een 20 jaren terug, dan blijkt, dat er toen nog geen Middenstands-organi satie was. Er bestond wel een vereeni ging „Maatschappij Belang", hoofdzakelijk bestaande uit winkeliers, maar deze, zoekend meer haar kracht in een be strijding van „Eigen Hulp", heeft niet veel nut gesticht. Langzamerhand is men de noodzakelijkheid van een Middenstands-organisatie gaan inzien, geplaatst als men stond tusschen het in trusts vereenigd kapitaal eenerzyds en de arbeiders-organisaties, met haar hoe langer hoe moeilijker te vervullen eischen, anderzijds. In 1902 werd te Amsterdam een congres van den Middenstand gehouden, waar een commissie benoemd werd teneinde een organisatie van den Midden stand in het leven te roepen. In het volgend jaar werd te Utrecht de Middenstandsbond opgerichtdie nu 133 aangeslotene afdeelingen telt, waar onder er zyn, die 1200 tot 1800 leden tellen, en die nog steeds zich uitbreidt. Dit jaar zal te Middelburg een alge- meene vergadering gehoudeu worden. Spreker toont aan het nut der Midden stands-organisatie. Men komt samen en leert al gauw van elkaar, dat voor de exploitatie van een handelszaak in de allereerste plaats noodig is een goede boekhouding. By een richtige boek houding toch kan men steeds den stand van zyn zaak blootleggen, wat voor bet verkrijgen van een langer crediet, gelyk spreker aantoonde, somwijlen noodig is. In een plaats als Zierikzee heeft men dringend behoefte zich by één algeraeene vereeniging aan te sluiten. Het devies van de Middenstanders moet zijn: één voor allen, en allen voor één. Het standenverschil onder de Middenstanders verdwyne. Spreker wyst er op, dat de onderlinge concurrentie van de Middenstanders hun meer nadeel berokkent-dan alle coöpe raties. Gestreden moet worden tegen oneer lijke concurrentie, die zich openbaartin het houden van een uitverkoop onder valsche voorgevens. Wil iemand in Duitschland uitverkoop houden, dan komt één van de overheid de boeken inzien. En deze bepaalt ook den duur van den uitverkoop. Zoo wordt in ons land vaak een uit verkoop aangekondigd van een faillieten boedel. Zaak is het te onderzoeken, of zoo'n failliete boedel niet in de ver beelding van hem bestaat, die dezen uitverkoop houdt. Een wet op de oneerlijke concurrentie zou zeer gewenscht wezen. Wie te veel belasting betaalt, bewyze den fiscus door zyne boeken, dat men te hoog is aangeslagen. Spreker vestigt de aandacht op het rijksbureau te Leiden tot kosteloos onder zoek van alle handelswaren. Daar wordt alles onderzocht, behalve de artikelen van den molenaar, die onderzocht worden op de ryksproefstations. Uit het onderzoek te Leiden is o. a. gebleken, dat inzonderheid met honig zeer geknoeid wordt. Voor zuiveren natuurhonig wordt honig verkocht, die geen zier natuurhonig bevat. Dit is ook dikwerf het geval met cacao en zyde. Een publiekrechterlijke vertegenwoor diging van den middenstand acht spreker zeer gewenscht. De Kamerleden zyn niet op de hoogte van de 'eischen van den handel. En de Kamers van Arbeid be antwoorden niet aan hun doel. Ook moeten wy er op bedacht zyn om de plaats onzer inwoning aanlokkelijk te maken voor de vreemdelingen, opdat velen van hen haar bezoeken. Het stichten van haudelsscholen, die gelyk hier zich aansluiten aan het Lager onderwys, acht spreker van groot ge wicht. Ook is voor de Middenstand noodig vakorganisatie. Men is reeds in die richting werkzaam. In Utrecht werd een Technische school gesticht. Aanvankelijk had zy slechts vier leerlingen. Nu telt zij 100. Ook werd in Utrecht een typo- graphenschool door den Typographen- hond opgericht. In 1886 werd de Nederl. Banketbakkersbond gevestigd, die een chocoladefabriek, een inkoopsvereeniging, en een uitleendepöt in het leven riep. Ook werd een re'servefonds gevormd, zoodat elke weduwe terstond na het overlijden van haar man f 300 ontvangt. De Banketbakkersorganisatie heeft het leerlingstelsel ingevoerd. Men moet 3 jaar leerling geweest zyn, alvorens zelf patroon te kunnen worden. Te Wage- ningen werd een station (school) voor een bakkerij opgericht. Ten slotte behandelt spreker de coöperatie by den middenstand. Men koopt, gelyk spreker aantoonde, veel goedkooper, als men gezamenlijk inkoopt, en heeft minder vracht en minder pro visie te betalen. Met cyfer9 en met voorbeelden toonde spreker het nut van de coöperatie by den middenstand aan. Zy is niet alleen raogeljjk in het con- suraptievak, maar ook by manufacturen en tal van andere branches. Zoo kunnen timmerlieden gezamenlijk hout inkoopeu, wat voorzeker voor hen voordeeliger uitkomt. En gaat de Middenstand dien weg niet op, dan gaat hy te gronde Eendracht maakt macht. Daverende toejuichingen vielen den spreker voor zijn boeiende, degelijke, eerzame rede ten deel. Van de gelegenheid tot debat werd door de heeren jhr. De Muralt en mr. Canes gebruik gemaakt. Nadat de heer J. Das Dz. hun van antwoord gediend had, en de heeren Unger en Doeleman nog het woord hadden gevoerd, werd door den voor zitter onder dankbetuiging aan den spreker voor zyn voortreffelijke rede de vergadering gesloten. Morgenavond (Dinsdag) zullen, gelyk wij reeds medegedeeld hebben. twee hoofdbestuurderessen van de Ver eeniging voor Vrouwenkiesrecht in de Concertzaal alhier spreken over Vrouwen kiesrecht, in verband met de Regeerings- voorstellen tot Grondwetsherziening. De regeering wenscht namelijk in de Grondwet de uitsluiting der vrouw van het kiesrecht te bestendigen, zoodat het zelfs niet mogelijk zal zijn een beperkt vrouwenkiesrecht in te voeren. Tegen die bestendiging gaat de strijd. Wij wekken allen op, die voor het goed recht der vrouwen iets gevoelen, tot welke partij zij ook mogen behooren, morgenavond in de Concertzaal in grooten getale present te zijn, teneinde door hun aanwezigheid blijk te geven van hun belangstelling in de oplossing van het vro u wen vraagstuk Ook de komst van tegenstanders zal zeker gewaardeerd wordenaan wie desgewenscht de gelegenheid tot debat zeker niet onthouden zal worden. De toegang is kosteloos. Woensdagavond zal in het Café „De Faam" voor de Afdeeling Scbouwen- Duiveland van den Bond voor Nederl. Onderwijzers als spreker optreden de heer T. Ossendorp, voorzitter van het Hoofd bestuur van den Bond voor Nederl. Onderwijzers. Deze in den lande bekende Bondsvoorzitter zal het onderwerp be handelen „Ons salaris in verband met ons werk in de school". Nu is het jammer, dat op den zelfden avond nog een andere hoogst belangrijke vergadering zal worden gehouden, en wel die van de Liberale Kiesvereeniging. Is het nu niet mogelijk het uur van aanvang der vergadering van de Liberale Kiesvereeniging met /één uur te ver vroegen en dit te stellen op zeven uur? Men zou dan van de andere zijde den heer Ossendorp kunnen verzoeken, om iu plaats van 8 uur, om half negen met zijn rede te beginnen. Daardoor zouden ongetwijfeld velen gebaat zijn, die geen van beide vergaderingen willen ver zuimen. Dit was reeds gezet, toen ons bericht werd, dat de vergadering der Liberale Kiesvereeniging is uitgesteld. By Kon. besl. is benoemd tot subs griffier bij de rechtbank te Middelburg, mr. J. G. Bergsraa, adv. en proc. te 's-Gravenhage. By Min. besluit is met ingang van 1 Maart 1913 benoemd tot klerk by het bestuur der Visscherijen op de Zeeuwsche Stroomen, de heer J. van Eupen te Bergen-op-Zoora, eenijjen tyd tijdelijk werkzaam geweest zijnde op het kantoor van den secretaris-penningmeester, den heer dir. Leo de Leeuw. Door den Minister van Waterstaat is benoemd tot buitengewoon opzichter bij de werken aan het Noordzeekanaal te IJmuiden, de heer M. G. Riemens te Colynsplaat. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN by 's Ryks Kustverlichting te West-Schouwen, gedurende de maand Februari 1913. In deze maand viel alhier in 4 regen dagen 21.7 m.M. water, tegen 9 regen dagen met 45.7 m.M. water in dezelfde maand van het vorige jaar. De luchtgesteldheid was(Verschillende korte tijden tot dagen samengetrokken). 7 dagen helder; 6 dagen licht bewolkt; 4 dagen half bewolkt; 6 dagen zwaar bewolkt; 5 dagen betrokken. De windrichting was: 1 dag N; 3 dagen N.O.6 dagen Oost; 3 dagen Z.O., 3 dagen Z.7 dagen Z.W., 3 dagen W 2 dagen N.W. Het stormsein stond 170 uren of ruim 7 etmalen bij. De raad van Administratie van den spoorweg MechelenTerneuzen heeft op Maandag 21 April a.s., des morgens te 11 uur te St.-Nicolaas een buitengewone algemeene vergadering uitgeschreven ter bekrachtiging van de overeenkomst tusschen de spoorweg maatschappy en den staat der Neder landen, aangaande de stichting en exploitatie van de te stichten spoorweg- havens te Terneuzen. Benoemd tot tijdelijk opzichter aan het Hoogheemraadschap van Schieland, standplaats Nieuwerkerk, met ingang van 1 April a.s., de heer J. M. Krijger van Wissenkerke, thans te Vlissingen. De wethouder van Kloetinge, de heer S. Noteboora, had een wondje in den neus, waardoor bloedvergiftiging ontstond. De heer Noteboom is aan de gevolgen hiervan overleden. Noordgouwe, 14 Maart. Voor een goed bezette zaal gaf ons muziekgezel schap „Con Amore", Woensdag en Donderdagavond zijn tweede en laatste winterconcert, in de zaal van den heer Coomans. Evenals altijd had de Directeur de heer Hottinga, voor een rijk af wisselend programma gezorgd, wat de aanwezigen een aangenamen avond beloofde. Dat hetgeen ten gehoore werd gebracht, in den smaak van het publiek viel, bewees het voortdurend applaus. Aan de blaasnummers was weer duidelijk merkbaar, dat het den leden ernst is, de reputatie van hun jonge vereeniging zoo hoog mogelijk op te voeren. Iets nieuws op het programma was ditmaal de solo voor fluit, met pianobegeleiding, welke blijkens de stilte, die er in de zaal heerschte, het publiek bizonder boeide. Ook voor de zang- en strijknuinmers was er aandachtig gehoor. De komische scènes en voordrachten, die elkaar in geestigheid overtroffen, zorgden dat de lachspieren in beweging werden gebracht. Vooral „Tienus wil soldaat worden", verdient wel bizondere vermelding. De geheele uitvoering mag als wel geslaagd beschouwd worden, en de ver eeniging, met haar bekwame leiders, kan met voldoening op haar werk terug zien. De heer J. J. Geluk, die directeur leden een woord van lof en dank voor--het genotene toebracht, vertolkte hiermede zeker de gevoelens van alle aanwezigen. Wij roepen hun dan ook een hartelijk „tot weerziens" toe. Zooals gebruikelijk, werden beide avonden met een geanimeerd bal besloten, onder leiding van den heer L. J. Schouten van Zierikzee. Oosterland, 14 Maart. Vrijdag en Zaterdagavond werden alhier twee propaganda-avonden gehouden door de afdeeling Oosterland van den Bond voor Staatspensionneering. Daar de conferentiekamer voor het houden van een propaganda-avond is geweigerd, was besloten de zaal van den heer L. Fonteyne daarvoor te -gebruiken, die echter te klein bleek voor één avond. Beide avonden was de zaal flink bezet, vooral Zaterdagavond was het overvol. Als spreker trad beide avonden op de heer N. H. Schuiteraa van Rotter dam. Deze toonde met treffende voor beelden aan, hoezeer het te betreuren zou zyn, als den heeren Talma's wets ontwerp, dat in de Tweede Kamer reeds aangenomen is, in werking kwam. Hy wees er op, dat door staatspensioen zonder premiebetaling alleen het doel bereikt zou worden, waardoor het „oud en arm" tot het verledene zou behooren. Verschillende bezwaren tegen het staatspensioen werden door hem ont zenuwd, en nadrukkelijk wees hy op de onjuistheid der bewering, dat by staatspensionneering de spaarzaamheid zou verdwijnen. In Engeland toch werden reeds de eerste maand na invoering van het staatspensioen door arbeiders by een verzekeringsbank 20000 polissen voor lyfrente van 6570 jaar afgesloten. Verder toonde spreker door eenige voorbeelden aan, dat de Bond voor Staatspensionneering in geen geval tot een politieke party behoort. Hy als spreker laat dan ook de politiek steeds achterwege. Dus is de weigering der Conferentiekaraer op grond van politiek of daarmede verband hou/lende zaken beslist afkeurenswaardig Spreker be treurde ook zeer, dat niemand der tegenstanders als debater optrad. Beide avonden werd spreker met onverdeeld genoegen en de grootste aandacht aan gehoord. Dikwijls viel hem een daverend applaus ten deel. Na afloop der spreekbeurten werd door de tooneelvereeniging het tooneel- stukje „Uit het Leven" opgevoerd, dat bizonder in den smaak viel. Zoowel de keuze van het stuk, waarin treffend het ouderdorasleed en de opoffering der kinderen voor hunne afgewerkte onver zorgde ouders geschetst wordt, als de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1