ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Maandag 3 Maart 1913. RONA Cacao Eerste Blad. Van Houten's (Z lerikzeesche C o u ran t). ABONNEMENT. De abonnementsprijs van <lit blad, dat iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschijnt, is voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Voor het buitenland, verzending ééns per week, f 10'per jaar bij vooruitbetaling. 69ste JAARGANG. No. 9358 Directeur: A. J. DE LOOZE Jr. UHgever-Hoofdredacteur: A. FRANKEL. Redacteur: J. WAALE. ADVERTENTIE N. ^«n 13 regels 30 ets., meerdere regels 10 ets. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrjjdagsmiddags uiterlijk 2 ure Dit nummer bestaat uit twee bladen. Moeders, ge kunt aan Uw kinderen niets beters te drinken geven dan Ze inden het een heerlijke opwekkende drank, die niet alleen voor den dorst helpt, maar hun tevens uitstekende voeding in lichtverteerbaren vorm geeft. Koffie en thee zijn nadeelig voor hunne zenuwen. Goed gefabriceerde cacao, zooals RONA Cacao, heeft vele goede eigenschappen, maar geen enkele nadeelige eigenschap. En in het gebruik is Rona Cacao zeer goedkoop. NIEUWSTIJDINGEN. NEDERLAND. VGravenhage1 Maart. Uit de Alexanderkazerne zyn heden een dertig tal manschappen van het depót van het tweede regiment veldartillerie ge deserteerd. De aanleiding is vooralsnog onbekend. Prinses Juliana heeft een lichten griep-aanval gekregen, die echter zonder complicatie is. Dr. Haverschmidt uit Utrecht is door H. M. de Koningin ontboden. Blykens naar aanleiding van het bericht, omtrent de desertie van een dertigtal manschappen uit de Alexander kazerne alhier ingewonnen inlichtingen, is eenigen tyd geleden een kapitein van de artillerie overgeplaatst by het remonte-depót, gevestigd in de cavalerie- kazerne, Laan Copes, alhier. Dit depót bestaat uit 35 man, gerequireerd uit de beste ruiters der artillerie. Deze kapitein was om zyn overdreven strengheid by de manschappen weinig gezien; Woens dag schreef hy voor, dat den volgenden dag vier inspecties zouden worden gehouden, n. 1. over de kleeding, de tuigen, de sabels en de revolvers. Zoodra dit bekend was, is het geheele depót 's avonds- in het Haagsche Bosch by elkaar gekomen, met dit gevolg, dat de manschappen besloten 's avonds van uit Ryswyk naar Rotterdam te ver trekken. Dit vertrek is geenszins een desertie, in de gewone beteekenis van het woord, doch bedoelt het uitlokken van een beslissing van hoogere autoriteiten over de wyze van optreden van den kapitein. De Woensdag gedesesteerde artille risten zyn Vrydagavond vóór het avondappèl in de Alexanderskazerne teruggekeerd. Uit Stad en Provincie. Zierikzee, 3 Maart. De Concertzaal was Vrijdagavond goed bezet. Met zeer veel succes trad daarin op het bekende Ned. Operette-Ensemble van Alph. Janmart, met de nieuwe Weener-operette, „Eva het Fabrieks meisje". Hadden wy met het oog op de gun stige recensies, die aan de opvoering van genoemde operette in verschillende groote bladen te beurt waren gevallen, daarvan reeds een goede verwachting, deze werd door hetgeen wy gezien en gehoord hebben nog verre over troffen. Alles werkte daartoe mede. De welluidende, zacht vloeiende muziek van Franz Lehar, de uitnemende wyze, waarop deze door solisten en koristen ten gehoore werd gebracht, het mooie samenspel, de inhoud der operette en niet te vergeten de frissche en keurige toiletten, dat alles droeg er toe by de uitvoering naar wensch te doen slagen. De dames, Corry Pinksen, die voor Eva, en mevr. Saraethini, die voor Pipsi boeiden wederom door haar fraaie stemmen het talryke publiek, dat niet ophield beide toe te juichen. Ook aan de heeren Meermans, Grootveld, Van Dyk en De Vos viel een levendig applaus ten deel. Het was een genotvolle avond. Wy roepen aan het gezelschap van Janmart gaarne een tot weerziens toe. Naar de N. R. C. meldt, is een adres met ruim 3000 handteekeningen van bedryfshoofden tegen de tariefwet aan de Tweede Kamer verzonden. De hoer Z. van de Velde, water bouwkundig ambtenaar te Tholen, is benoemd tot Rykswaterwaarnemer. Benoemd tot buitengewoon opzichter J. Becu te Groede, by het maken van beschoeiing in gewapend beton in de haven van Breskens; P. C. Pieterse te Middelburg bij de uitbreidingswerken in de Visschershaven te IJrauiden. Door het hoofdbestuur van „Schutte- vaer" werd een adres verzonden aan den betrokken Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat, met verzoek wel die stappen te willen doen die er toe kunnen leiden dat de brug over het kanaal Gent Terneuzen te Sluiskil, ook van electrische beweegkracht worde voorzien of wel dat voor die brug speciaal personeel worde aangesteld. De kapitein der infanterie H. J. L Muskeijn, commandant in het 39e land weerdistrict (Vlissingen), zal binnenkort den dienst met pensioen verlaten met gelijktijdige benoeming tot majoor bij de landweer in hetzelfde district. Dreisclior. De alhier bestaande werk- raans-kiesvereeniging heeft in een j.l 28 Februari gehouden vergadering be sloten, de vereeniging om te zetten in een afdeeling van de S. D. A. P. Aanvankelyk zyn 21 leden toegetreden Noordgouwe. Volgens den alhier ge plaatsten regenmeter, heeft de regenval in Februari j.l. slechts 20,2 m.M bedragen. De maand telde maar 5 regendagen. Zonnemaire, 1 Maart. In de gisteren gehouden raadsvergadering, werden de heeren Bunschoten, D. Deist, Van Nieu- wenhuijze Az., Verseput, Verhulst en Kluit herbenoemd als leden der Com missie tot Wering van Schoolverzuim terwyl in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer T. den Boer, voorzien werd door het kiezen van den heer C. Meerse Jz., die zich de keuze heeft laten welgevallen. De slager L. E. van Splunter alhier heelt een benzine-larap aange schaft, waardoor het branden van varkens in minder dan 20 minuten ge beuren kan. Een besparing van tyd en moeite. Ellemoet, 1 Maart. Gisterenavond gaf de rederijkerskamer H. Z. O. D., in 't café „Oudendijk" alhier, een alleszins goed geslaagde uitvoering. Beide opge voerde stukken werden, dank zy ijverige studie en bekwame leiding, zoowel door de dames- als heeren-leden, correct ten tooneele gebracht. Costumes en grimage waren goed verzorgd, terwyl ook den pianist een woord van lof toekomt. Het talryk opgekomen publiek vulde de zaal geheel. Een geanimeerd bal, dat de aanwezigen nog lang bijeenhield, besloot den avond. Ook hedenavond, toen de vereeniging een volksvoorstelling gat, waarby lieden uit den werkenden staiid vrijen toegang kregen, was de zaal overvol, zóó zelfs, dat aan personen uit naburige gemeenten geen toegang meer kon worden verleend. Gaarne roepen wy H. Z. O. D. een tot weerziens" toe. Roncsse. In een gehouden vergadering van de afdeeling „Renesse" van den Bond voor Staatspensionneering is be noemd tot afgevaardigde naar de Algemeene Vergadering de heer A. Geelhoed. Tot leden der commissie voor de te houden meeting te Haamstede, de heeren A. Nilant en G. Verseput. Tot penningmeester der afdeeling is gekozen de heer J. K. Bakker. De heer P. Padmos, kommies verificateur alhier, is met ingang van 1 Maart als zoodanig overgeplaatst naar Amsterdam. Oosterland. Door de afdeeling „Ooster- land" van dén Bond voor Staatspension neering, zullen op Vrijdag 14 en Zaterdag 15 Maart a.s., in de zaal van den heer L. Fonteyne, twee propaganda- avonden gehouden worden. Beide avonden zal de heer Schuitema van Rotterdam als spreker optreden, en tevens zal door eenige dames en heeren het tooneelstuk „Uit het Leven" opgevoerd worden. Brulnlsse. Vrijdagavond gaf het muziekgezelschap „Excelsior" in de conferentiekaraer een uitvoering. Even als steeds slaagde zy uitstekend. Zoowel de muziekstukken door het gezelschap uitgevoerd, als de stukken voor violen en piano, door den directeur met een viertal zijner leerlingen ten gehoore gebracht, voldeden zeer. Zy getuigden van den ijver, waarmede de muziek beoefend wordt, en de groote bekwaamheid, waarmede de oefeningen geleid worden. Door eenige dames en heeren werd opgevoerd „Zonder Naam", volksstuk in vijf bedrijven, door Rossier Facssen. De opvoering van dit stuk werd met de grootste belangstelling gevolgd, en de stilte, die heerschte, toonde duidelijk, dat de opvoerenden, zich goed van hun taak kweten. De talryke aanwezigen genoten dan ook blijkbaar, en hadden een aangenamen avond. Anna-Jacoba-polder, 1 Maart. In vry hevige mate heerschen hier de mazelen. Óp de bizondere school zyn van een klasse van 23 kinderen slechts 5 aanwezig. St.-Filipsland, 2 Maart. Tengevolge van 't bij Nieuw-Vossemeer uit de rails loopen van óén der wagens, kwam de tram van half 11 dezen morgen eerst met een uur vertraging aan. Een 35-tal personen hebben zich aangemeld om op de kiezerslijst ge plaatst te worden. Stavenlsse. In de 1.1. Vrijdag alhier gehouden vergadering van den dijkraad der waterkeering van de calamiteuse polders „Oud-Kerapenshofstede" en „Moggershil", werd vastgesteld de om schrijving der gewone werken, tot een bedrag van f 842,45 en die der buiten gewone tot een bedrag van f 3338,70. Volgens den alhier vanwege het K. N. M. Instituut te De Bilt by Utrecht geplaatsten regenmeter, viel alhier in Februari 29 m.M. neerslag (in 5 aftappingen), tegen 55 in 1912 en 36,45 in 1911. De hoogste barometer stand in de laatste maand was 774, de laagste 748 m.M. Vry dagavond 1.1. trad alhier, namens de afdeeling „Stavenisse" van den Bond voor Staatspensionnneering, op de heer De Ronde van Sirjansland, die op duidelijke wyze de groote voor- deelen van staatspensioen verklaarde. St-Maartensdyk. Bij gelegenheid der paardenmarkt alhier, zal ook dit jaar weder een verloting plaats hebben van paarden, landbouwwerktuigen, enz. De kon. goedkeuring is, naar wy vernemen, reeds ingekomen. Coltynsplaat, 2 Maart. Zaterdag j.l. bracht de vrachtrijder P. alhier, een wagen met draaineerbuizen naar 't land. By 't inryden van den landdam, werd het jongste zijner paarden schichtig- en duwde het andere paard in de sloot, het eerste paard werd meegesleept. Terstond werden pogingen in het werk gesteld, de dieren weer op 't droge te brengen. Het jongste paard, dat boven lag, werd 't eerst op den kant gebracht, doch toen bleek, dat het andere dier reeds opgehouden had te leven. De heer M. G. Rieraens alhier, is benoemd tot tijdelijk opzichter bij de Rijkswaterstaatswerken te IJmuiden. Heden kwam aan den polder Oud- Noord-Beveland, by peilraai 9, eene oeververschuiving ter lengte van 50 M. met een inscharing van 10 M., uit de laagwaterlyn, en een grootste diepte van 8.60 M. Middelburg, 1 Maart. In de Vrjjdag- avond gehouden vergadering van de Vereeniging „Middelburg Vooruit", welke op 6 Juli 1911 met 32 leden werd op gericht en er nu reeds 900 telt, werden verschillende raededeelingen gedaan be treffende de groote feesten,' welke deze vereeniging zich voorstelt op 12 en 13 Mei, tweeden en derden Pinksterdag, te geven. In het geheel gaven zich reeds 35 vereenigingen, muziek-, zang- en gymnastiek-vereenigingen, voor deel name op. Bijdragen werden reeds tot een bedrag van f 800 toegezegd. De eerste dag zal aanvangen met een reveille, terwijl, behalve meerdere con certen, zullen plaats hebben een festival in vier verschillende tenten, een marsch- wedstryd, een gezamenlijke uitvoering der marBch en een lichtstoet. Den tweeden dag staat op het pro gramma, behalve muziekuitvoering en opstijging van een luchtballon, een bal gedurende den geheelen dag, en een vuurwerk. Gedurende beide dagen wordt een kermes d'été georganiseerd. Benoemd tot administrateur der Zeeuwsche fruit- en groentenkweekers- vereeniging alhier, de heer W. F. Ragut van hier. In het jaarverslag der gezondheids commissie over 1912, wordt de algemeene gezondheidstoestand gunstig genoemd. Het aantal overledenen bedroeg in 1911 272, in 1912 179 of respectievelijk 12,5 en 8,2 per 1000 inwoners. Er kwamen voor 27 gevallen van roodvonk, 3 van dipliteritis en 1 van febris typhoidea; het laatste met doode- lijken afloop. De commissie liet een 19-tal monsters margarine onderzooken, die allen aan de eischen, gesteld in de Codex Alimentarius, namelijk maximum 16 pCt. water en minimum 80 pCt. vetgehalte, voldeden. Het onderzoek van enkele monsters melk, gaf de commissie aanleiding Burg en Weth. te verzoeken nogmaals te trachten de cijfers van minstens 2,5 pCt. vet en 10,5 pCt. vaste stof door den raad te doen verhoogen en wel op 2,8 pCt. en 11 pCt. Vlissingen, 1 Maart. Tot opvolger van wijlen den heer H. Gij zeis is tot baas van de timmerloods der stoorav. ray. „Zeeland" benoemd de heer A. C. J Geers, thans werkzaam bij genoemde maatschappij. Terneuzen. De Handels- en Nyver- heid8kring te Gent heeft het Gentsche gemeentebestuur verzocht er by de Nederlandsche regeering op aan te dringen dat te Terneuzen een tweede nieuwe sluis wordt gebouwd. Philippine. Eenige visschers alhier hebben zich met een adres gericht tot den Minister van Financiën. Zij ineenen nog recht te hebben op vergoeding voor geleden schade, veroorzaakt door den storm van 30 September 1911. Redenen waarom zij den Minister verzoeken alsnog een nieuw onderzoek in te stellen. voor zijue leerlingen was. Namens deze bood één hunner in tegenwoordigheid van de leeraren en leerlingen een fraaie eikenhouten boekenkast aaD, een ge schenk, dat door den heer Bethe met dank aanvaard werd als eene blijvende, aangename herinnering aan zijn verblijf te Groningen. Oosterland. Bij de te Utrecht ge houden examens voor nuttige hand werken is o. a. geslaagd mej. M. C. van 't Noordende, geboortig van hier. St.-Filipsland, 1 Maart. Te 's-Graven- liage slaagde voor de acte nuttige hand werken, mej. L. S. v. Eldik, van hier. KERKNIEUW 8. Ned. Herv. Kerk. Eikerzee, 2 Maart. Voor een zeer talrijke schare, ook uit vele andere ge meenten opgekomen, hield heden ds. Reus zijn afscheids-prediking naar aanleiding van 't Evangelie naar Joh. hoofdstuk 14 vers 27. Gezongen werd gez. 22, gez. 495, psalm 72: 2 en 6, psalm 122: 3. Na afloop der godsdienstoefening sprak de consulent, ds. Pols, den scheidende, zijn echtgenoote en de gemeente op hartelijke en ernstige wijze toe en noodigde hij de aanwezigen te zingen psalm 1214. Aangenomen de toezegging van beroep naar hier, door den heer A. K. Straatsraa, hulpprediker te Aarlander- veen. St.-Ann aland. Woensdag 5 Maart, 's Voorm. half tien ure en 's nam. twee ure, ds. Lans. Geref. Kerk. 's Voorm. half tien ure, 's nam. twee ure en 's avonds half zes ure, ds. Van Oord van Middelburg. O N D E R W IJ S. Aanbestedingen, Verkooplngen, enz. Zierikzee, 28 Febr. Heden werden alhier, ten overstaan van notaris Biermasz, ten verzoeke van mej. de wed. H. ten HaafVan den Houten, publiek verkocht: paarden f 194, f 261, f 290, f 374, f 500, f 651 en f 730; melkkoeien f 216, f 225, f 263. f 263, f 264, f 272, f 275, f 282, f 291, f 296 en f 300; kalfvaarzen f 48, f 51, f 53, f60, f61, f89, f102, f117, f122, f 176, f 220, f 227 en f 234; osjes I 50, f Gl, f 69, f 70, f 80 en f 164; stiertjes f 38 en f 40. Onkosten 10 pCt. RECHTZAKEN. De kantonrechter te Groningen heeft bij vonnis van 1 Maart j.l. K. T., agent der N. V. „De Tijdgeest", beschuldigd van overtreding der loterywet, van alle rechtsvervolging ontslagen. De heer C. Bethe, leeraar in de Duit- sche taal en letterkunde aan de Rijks hoogere burgerschool te Groningen, heeft Donderdag 1.1., den dag vóór zijn vertrek naar Amsterdam, mogen ervaren, hoeveel zijne leerlingen van hem hielden, omdat hij goed en prettig onderwijs gaf, omdat hij behalve eèn goed docent ook een vriend Openbare vergadering van den Gemeenteraad te St.-Maartensdijk, op Vry dag 28 Februari. Tegenwoordig alle leden, voorzitter de burgemeester. Na opening door den voorzitter worden de notulen der vorige vergadering ge lezen en ongewijzigd goedgekeurd. Ingekomen was een schryven van Gedep. Staten, behelzende goedkeuring van het raadsbesluit d.d. 23 December 1912, tot verhooging van den hoofde- lijken omslag, alsmede goedkeuring der verhooging van de jaarwedde van den gemeente-ontvanger. Voorts was ingekomen een schrijven van den heer J. L. Goenewege, ver zoekende met 1 |Maart ontslagen te worden als secretaris van het Weezen- Algemeen Armenbestuur. Dit ontslag werd verleend. De voorzitter merkt op, dat met het oog op de spoedige verpachting der landerijen dier corporatie, |vele werkzaam heden aan de orde zyn, en stelt daarom voor thans ook over te gaan tot be noeming van een secretaris. Door Burgera. en Weth. is reeds een voordracht van drie personen opgemaakt, zijnde de heeren J. Polderman, A. v. Nieuwenhuyze en A. W. Fermie. De heer Rynberg vraagt, of Burgem. en Weth. in deze het recht bezitten een voordracht op te maken van drie personen, en daardoor den raad aan deze 3 personen te binden. De voorzitter antwoordt, dat het regle ment dit recht aan Burgem. en Weth.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1