ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE, Woensdag 29 Januari 1913. NIEUWSTIJDINGEN. (Z ierikzecschc Cour tl ii t). ABONNEMENT. De abonnementsprijs van dit bladdat iederen MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG verschijnt, is voor Zierikzee f 1,30, voor alle andere plaatsen in Nederland f 1,60 per 3 maanden. Voor het buitenland, verzending ééns per week, f 10 per jaar by vooruitbetaling. 69ste JAARGANG. No. 9343 Directeurs A. i. DE LOOZE Jr. Uitgever-Hoofdredacteur: A. FRANKEL. Redacteur: J. WAALE. ADVERTENTIE IV. Van 13 regels 30 ets., meerdere regels 10 ets. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De inzending moet geschieden des Maandags-, Woensdags- en Vrijdagsmiddags uiterlijk 2 ure KENNISGEVING. De COMMISSARIS DER KONINGIN in Zeeland, gezien het besluit der Gedeputeerde Staten van 24 Januari 1918, no. 1G2 gelet op art. 11 der wet van 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87): mnakt bekend, dat iu liet jaar 15» 18: 1". de jacht op houtsnippen met ingar.g van 1 Maart, die op waterwild met ingang van 1 April en die op watersnippen met ingang van 15 April zal gesloten zijn 2U. het weispel van kwartalen alleen van 1 Mei tot en met 15 Juli zal geoorloofd wezen; 3°. de kooieenden door den kooiman moeten worden opgesloten of gehokt, van 1 April tot en met 30 April, en van 15 Juni tot en met 31 Augustus. Middelbuug, 24 Januari 1913. De Commissaris der Koningin voornoemd, DIJCKMEESTER. Algemeen Overzicht. Alle teekenen waren reeds voorhanden ora te gelooven aan de totstandkoming van den vrede, of juister aan het berusten van Turkye in den afstand van Adrianopel aan Bulgarye. Het Turksche Ministerie had zich reeds neergelegd by de onverbiddelijke voorwaarde, waarop de vrede kon verkregen worden, en missend den moed de verantwoordelijk heid hiervoor alleen te dragen, had het een Raad van Notabelen bijeengeroepen, teneinde door de beslissing van dezen eenigszins gedekt te wezen. En de Raad deed, wat van hem begeerd werd. Hy verklaarde, in de gegevene omstandig heden voortzetting van den oorlog uit een finantieel oogpunt voor ondoenlyk, en van miJitair standpunt beschouwd voor ongewenscht. De Ministers stondeiï dan ook reeds op het punt in een nota aan aë Mogendheden te antwoorden, dat zy zich met de gestelde voorwaarden ten aanzien van Adrianopel en de eilanden in de Egeïsche Zee zouden vereenigen, toen een revolutie losbarstte, die aan 't bestaan van het Ministerie een einde maakte. Enver-Bey, een schoonzoon van den Sultan, de held van Tripoli, die in Noord-Afrika de troepen uit den grond had gestampt, om tegen de Italiaansche overweldigers te vechten, had zich aan het hoofd van een samenzwering ge plaatst, en de regeering zonder veel bloedvergieten omver geworpen. Onder de weinigen, die by deze staatsgreep het leven lieten, behoorde ook de Minister van Oorlog. Als grootvizier is thans opgetreden Mahmoed Schefket. Deze heeft een nieuw ministerie gevormd. Dit heeft het ont werp van een antwoord op de nota der mogendheden reeds vastgesteld. Het zou in hoofdzaak hierop neerkomen, dat men in beginsel' den vrede wensoht, maar dien op een andere basis gevestigd wil zien, dan door de mogendheden is aan gegeven. Men is geneigd de eilanden in de Aegeïsche Zee at te staan, voor zoover ze niet gebiedend noodzakelyk zyn voor de verdediging van de Darde- nellen. Deze eilanden zyn Irabros, Leranos, Chios en Mytilene. Maar Adrianopel kan het ora historische en religieuse redenen niet prysgeven. Overigens is men bereid den. Balkanstaten andere concessiën te doen. De politieke hemel ziet er in het Oosten op dit oogenblik donker uit. Wordt de oorlog tusschen Turkye en de Balkanstaten voortgezet, dan kan de stryd gelocaliseerd blyven. Maar de mogelijkheid is ook niet uitgesloten, dat Roemenië, Oostenrijk en Rusland zich in den stryd mengen. Rusland heeft reeds lang een begeerig oog geworpen op Turkije's hoofdstad Constantinopel, staat tot de tanden toe gewapend, en heeft, nu Turkye te land en ter zee geslagen is, een mooie gelegenheid zyn slag te slaan. Het Engelsche Ministerie heeft de door hem ingediende kieswet ingetrokken. De regeering gevoelde zich daartoe ge drongen door de verklaring van den speaker (voorzitter) van zyn recht gebruik te zullen maken, om te zeggen, dat, wanneer een of ander amendement, vrouwenkiesrecht bedoelend, zou zyn aangenomener een nieuwe wet is die op de gebruikelijke voorgeschrevene wyze moest ingediend worden. Er waren namelijk op het regeeringsontwerp drie verstrekkende amendementen ingediend, allen beoogend de toekenning van het vrouwenkiesrecht. De speaker nu meende, dat wanneer één van deze drie araen dementen door het Lagerhuis werd aan genomen, 't regeerings-ontwerp hierdoor geheel en al van karakter veranderde. Minister Asquit heeft na deze pertinente verklaring van den speaker gezegd, dat het geen doel zou hebben verder met de behandeling van het kiesrecht-voor stel voort te gaan, en heeft daarom namens de regeering de wet terug genomen. De regeering zal echter alle mogelijke gelegenheid geven ora een wet, door één der Parlementsleden ingediend, waarby de invoering van vrouwenkies recht wordt voorgesteld, te behandelen in de volgende parlementszitting. Naar aanleiding van deze intrekking heeft de. Politieke sociale Vrouwenbond een hervatting van den stryd gekondigd.Een guerilla zal worden gevoerd. Één der dames deelde mede, dat men het openbaar leven onmogelijk zou maken. Dan zullen de menschen wel naar de regeering gaan, en zeggen, wij burgers willen niet iederen dag met gebroken ruiten zitten. Geef aan de vrouwen het kiesrecht. Mevrouw Pank- hurst zeide aan het slot der vergadering, dat de vrouwen dapper voor het kies recht zullen vechten. Na afloop der vergadering trokken de kiesrecht vrouwen in optocht naar het. Trafalgarplein, wilden daar een betooging houden, wat door de politie belet werd. die mevrouw Pankhurst op het oogenblik, dat zij de dichte menigte wilde toespreken, in hechtenis nam, maar later vrij liet. De Balkan-oorlog. De Balkan-gedelegeerden te Londen besloten de vredes-onderlingen af te breken. De datum, waarop de breuk definitief wordt, zal nader worden vast gesteld. De Turksche regeering zal de door Moektar pasja ontbonden Kamer wederom bijeenroepen. Het antwoord van Turkije op de nota der mogendheden wordt niet voor Woensdag verwacht. Zoowel Engeland als Frankrijk besloten, met het oog op de troebelen, die zich to Constantinopel kannen voordoen, hun oorlogsvloot in de Turksche wateren te versterken, Roemenië heeft aan de Bulgaarsche regeering den eiscli gesteld,- dat deze zoo spoedig mogelijk in een officiëele nota zal uiteen zetten, welke concessies zij aan Roemenië wenscht te doen. Het antwoord op de nota. Konstantlnopel, 28 Jan. De regeering heeft den tekst van het antwoord op de nota der mogendheden vastgesteld. Zij verklaart daarin, dat het onmogelijk is nieuwe concessies te doen, door Adrianopel en de eilanden in de Egeïsche Zee af te staan. TURKIJE. De staatsgreep van Enver bey. De correspondent der Frankfurter Zeitung te Constantinopel seint thans aan zyn blad een uitvoerige beschrijving van de wyze, waarop de coup d'état in de Turksche hoofdstad is uitgevoerd. Aan die schildering ontleenen wy, ter aanvulling van onze vroegere berichten, het volgende: Het gelpkte Enver bey en zyn volgelingen, ongehinderd door de wachten der Hoogo Porte heen te komen en de conferentiezaal van den grootvizier binnen te dringen, waar juist het verloop der zitting van den Grooten Raad w"erd besproken. Zijn optreden wordt zelfs door de l*fn val gebrachte ministers als uiterst respectvol tegenover den grootvizier beschrevenover de- houding van Talaat bey is men echter minder te spreken. Met zachte, sidde rende stem verlangde Enver bey, dat Iviamil zijn ontslag zou nemen. Kiamil's houding was die van eefi Romeinsch senator waardig. Hij stand langzaam van zijn stoel op en met groote kalmte antwoordde hy, dat, wanneer het de wil van het volk mocht wezen, men hem gerust kon dooden, daar hij zonder vrees was. Maar hy had het heilige recht te verlangen, dat men hem van te voren de motieven opnoemde, waarom zijn aftreden gewenscht werd. Enver bey zette hem die daarop uiteen, waarop één der aanzienlijkste led^n van het Jong Turksche comité, Omar Nadji, den groot vizier ongeveer als volgt toesprak „Kiamil pasja, gy kunt onbevreesd zijn. De natie respecteert u. Zij heeft misschien niet voor de laatste maal een beroep op uw patriotisrae gedaan en zal u later wellicht opnieuw met het grootviziraat bekleeden. Vreest nieh dat u het minste leed zal geschieden. Het huidige oogen blik eischt gebiedend het offer van uw onmiddellijk heengaan. Uw omgeving deugt niet en heeft u totaal verkeerden raad gegeven". De grootvizier teekende daarop zyn eigen ontslag, welk voorbeeld door de andere ministers gevolgd werd. Gedurende deze onderhandelingen liaildcu de bi/KcnJo IrMgiooko InolJonton plaats, zonder welke de geheele staats greep zonder het geringste bloedverlies verloopen zou zyn. Door het knallen der schoten ontstond een hevige opwinding. Eerst na de aan komst van een troepenafdeeling, onder commando van Nadji bey, een schoon zoon van Kiamil pasja, kon de orde hersteld worden. Nazira pasja, die door de schoten doodelijk getroffen was, over leed na een zwaren doodstrijd, die twee uren duurde. Des avonds wer.d het lijk tegelijk met die der neergeschoten adjudanten naar het hospitaal vervoerd. DUITSCHLAND. Men meldt uit Keulen aan de N. R. Ctdat het aan de gemeen schappelijke pogingen van de Hollandsche en de Duitsche politie is gelukt op do mijn Stinnes te Carnap in den persoon van den daar werkzamen arbeider T. een sedert lang door de Nederlandsche justitie gezocht misdadiger in hechtenis te nemen, die kort na de Kerstdagen in Denekamp een moord met diefstal op de weduwe Raykers gepleegd en de woning van de vermoorde in brand gestoken had. T., die onder den naam Mayer op de lij3t van de werklieden voorkwam, is reeds vroeger wegens ernstige misdrijven met 13 jaren tucht huis gestraft geweest na dien tyd uit gezeten te hebbenj is hij naar Nederland teruggekeerd en pleegde daar den vreeselijken moord. Zyn broek was nog met bloed bevlekt. De Nederlandsche justitie heeft de uitlevering van T. gevraagd. BELGIË. In het Palace-Hótel te Brussel heeft Zondagmorgen mevr. L., de echtgenoote van een voormalig industriëel uit het land van Charleroihaar achtjarig dochtertje met een revolver doodgeschoten en vervolgens zichzelf van het leven beroofd. Op de terugreis van Rusland had haar echtgenoot haar te Berlijn bijna zonder middelen van bestaan achtergelaten, om er met een andere vrouw van door te gaan. NEDERLAND. Stadskanaal, 27 Jan. De schipper Piet K. loste hedenochtend eeq schot op zyn dochter en verwondde haar vrij ernstig aan het hoofd. Vervolgens schoot hij zich zelf met een revolver dood. Een vrouw, die in de nabijheid stond, werd eveneens getroffen. De oorzaak van die daad schuilt in het feit, dat de schippersdochter de woning haars vaders had verlaten, omdat hij haar verloving niet goedkeurde. Amsterdam, 27 Jan. Inzake een twee tal diefstallen ten nadeele van twee bewoners der 2e Jan Steenstraat ge pleegd, in verband waarmede reeds cenige huiszoekingen hebben plaats ge had, die tot de arrestatie van zekere C. Boere, diens knecht Fluge en een zekeren Wiegmink hebben geleid, wordt de instructie met kracht en ijver voort gezet. Zaterdagmiddag heeft de justitie, daariu bijgestaan door een tiental rechercheurs, weder een langdurige huiszoeking ver richt en wel bij Willem Boere, een oude bekende der justitie en broer van den reeds aangehouden Boere. De huiszoe king bad plaats in het huis van perceel 42 in de Kanaalstraat, alwaar Willem Boere, die ongehuwd is, reeds sedert een paar maanden met een drietal vrouwen verblijf houdt. Omtrent de redenen, die de justitie tot het doen van deze huis zoeking hebben genoopt, verneemt men- het volgende: Donderdagavond van de vorige week, den dag dat de eerste huiszoeking in verband met deze zaak plaats had, werd bij de bewoonster der tweede verdieping van perceel 42, in de Kanaalstraat, een groote kist bezorgd, die van uit de Govert Flinckstraat was afgezonden. Daar bedoelde juffrouw echter niets wachtende was, weigerde zij de kist in ontvangst te nemen, waarna deze in het huis, dus bij Willem Boere werd af gegeven. Dit nu kwam de justitie ter oore, met het gevolg, dat een huiszoe king ten zijne huize plaats had. Toen de mannen der wet zich aan perceel 42 vervoegden, bleek Boere afwezig te zijn. De vrouwen waren alleen thuis. Het geneelo ïiuls weid doorzocht, ook ue ium werd geheel omgewoeld. Van de vrouwen, die allen gefouilleerd werden, werden verschillende voorwerpen in beslag ge nomen. Ook de kist werd naar het politie bureau gebracht. Naar aanleiding van het feit, dat het privaat verstopt was, werd ook daar een onderzoek ingesteld. Wat het resultaat hiervan was, kon mén nog niet ver nemen, evenmin wat zich in de kist bevond. Gedurende de .huiszoeking was Boere, die 's morgens omstreeks half elf zijn woning verlaten had, nog niet terug gekeerd. In verband hiermede bleven, nadat de justitie vertrokken was, een achttal rechercheurs in zijn woning achter. Nog verneemt men, dat de heer B., wonende iu de 2e Jan Steenstraat ver klaar l heeft, de drie aangehoudenen te herkennen als de personen, die hij den avond vóór do diefstallen in de buurt had zien zwerven. Lelden, 27 Jan. De deskundigen prof. Boeke en dr. Hulst alhier, door de justitie aangewezen tot onderzoek van het lijkje van den vermoorden Karei Freeke, hebben verklaard, dat de dood door verbloeding en verdrinking is veroorzaakt. Rotterdam, 27 Jan. In het Scandi navisch circus, spelend in het Circus Variété alhier, is de kunstenmaker J. Odet Cokes uit Praag, een sprong van 30 meter doende, verkeerd ge sprongen en mot een zware schedel breuk opgevangen. Zyn voorganger verongelukte te Berlijn. Barendrecht. Toen Vrydagavond trein 362 uit de richting Rotterdam te 8.33 aan het station alhier arriveerde, gaf één der reizigers kennis, tusschen de stations Zwyndrecht en Barendrecht, terwijl hy zich in de retirade bevond, een bank biljet van f25 te hebben verloren. Hoewel het personeel van 't station Barendrecht tot byna 12 uur zocht, werd niets gevonden. Tegen den morgen echter werd het verloren bankbiljet tusschen de rails gevonden, door het personeel van het station Zwyndrecht, waarna het werd ter hand gesteld aan den eigenaar, den heer S. de Winter, Steven Hoogendyk- straat Rotterdam. De eerlijke vinder ontving een belooning van f5. DInteloord, 28 Jan. In de gehouden raadsvergadering, waarin alle leden tegenwoordig waren, kwam een adres van den heer Roomer, telefonist, ter tafel. Er werd besloten het voor de volgende vergadering aan te houden. Men besloot de havengelden weer te verpachten, evenals vroeger is geschied men kwam dus op het genomen besluit, het zelf te innen, terug. Naar aanleiding van een adres van het bestuur van den Ouden Prinsland- schen Polder ora een jaarlijksche subsidie van f 2000, werd besloten gedurende 20 jaren een jaarlyksche bijdrage van f 1000 toe te kennen. Voorts werd er eene nieuwe verordening op de heffing van den hoofdelyken omslag vastgesteld. In de afgeloopen week trad voor de Christelijke Jongelingsvereeniging alhier op ds. R. J. W. Rudolph van Leiden. Naar aanleiding eener rede over 't Chr. Huisgezin, behandelde hyle. De ryke beteekenis van 't Chr. Huisgezin 2e. De vijanden, door welke het Chr. Huisgezin vooral hi deze eeuw wordt belaagd; 3e De roeping, die de Jonge lingsvereeniging ten dezen had te be trachten. De voorzitter, de heer J. Rujjs, dankte den spreker voor de leerzame rede. Uit Stad en Provincie. Zierikzee, 29 Jan. Stampvol was het Maandagavond in de Concertzaal. Zoowel van hier als uit den omtrek was men flink opgekomen om den Opera-avond bij te wonen, en te genieten van het niet allerdaagsche kunstgenot, dat ons van de zijde van eenige bekende specialiteiten wachtte. En kunstgenot is gesmaakt geworden. De heer Orelio opende met den mooien proloog van Paljas het afwisselend programma van den avond. Wij hadden het genoegen hem jaren geleden in Den Haag te hooren, maar al moge de voor- «Uoohrijdende leeftijd ook op hem zijn Stempel neuucn 6^a.ui.i, barytonstem is jong en krachtig en even welluidend gebleven. Het was een ware bekoring hem wederom te hooren. Na den heerOrelio trad mevrouw EugelenSewing in de klokjesaria uit de opera „Lakme" op. Welke heldere, liefelijke, innemende sopraanstem Wie geraakte niet onder den be- toovcrenden indruk Welke hooge muzikale kunst lag er niet in de zuivere nabootsing der klokjes I Zoowel aan^ haar als aan den heer Orelio, met wien zij het duo uit de opera Hamlet zong, viel een lang aan gehouden daverend applaus ten deel. De heer Scheurleer en mevrouw Orelio Von Zant zongen coupletten uit de opera Mignon en oogstten daarmede den bijval van het publiek. Iu het aan het slot der eerste afdeeling gevolgd trio, werd de stem van den tenor, die meezong, niet eens vernomen. Na de pauze kregen wij uit Faust de geheele tuinacte te hooren. Het tooneel was daarvoor doelmatig ingericht. Orelio speelde voor Mephistofeles, en mevr. Eugelen-Sewing voor Margaretha. Beide zongen meesterlijk. Mej. Koegler, die voor Siebel speeldezong niet onverdienstelijk. De tenor was ook hier uiterst zwak. Het was voor de directie, die dezen opera-avond georganiseerd heeft, een voldoening te ontwaren, dat deze in het algemeen uitstekend geslaagd is. Wel geveu wij in overweging om in het vervolg een betere piano te huren. Maaudagavond j.l. hield de afd. Volksweerbaarheid alhier haar algemeene jaarsvergadering in het „Huis van Nassau". De voorzitter opende de goed bezochte vergadering met een woord van dank aan allen, die in 't afgeloopen jaar blijk hadden gegoven met het doel en streven der vereeniging te sympathiseerenen inzonderheid aan burgemeester en wet houders voor hun medewerking, waar we die noodig hadden. Voorts aan de leden voor do trouwe opkomst. Waar gebleken was, dat we op den goeden weg waren, besloot spreker met den wensch, dat bestuur en leden steeds den noodigen ijver mochten toonen om als afd. van „V. W. B. H." het doel „Allen Weerbaar" steeds nader bij te komen. De secretaris deed, na lezing der notulen, verslag van de werkzaamheden en lotgevallen der afdeeling, waaruit

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1913 | | pagina 1