Z1EIHKZIÜESCHE \IEIHSSMM)E. Woensdag 9 November 1910. Tweede Blad. (Z ier ik-zeesche C o u r a n t). AFKONDIGING. WIJNSTOKZIEKTE. Verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad van Zierikzee. NIEUWSTIJDIN8EN. ABONNEMENT. De abonnementsprijs van dit blad, dat lederen MAANDAG, WOENSDAO en VRIJDAO verschijnt, is voor Zlerlkzee f 1,30, voor alle andere plaatsen In Nederland f 1,60 per 3 maanden. Voor het buitenland, verzending eens per week, f 10 per jaar hij vooruitbetaling. 67ste JAARGANG. No 9002. Ultnever-HoofdredaoteurA. FRANKEL. Redacteur: J. WA ALE. ADVERTENTIE N. Van 1—3 regels 30 ets., meerdere regels 10 ets. Oroote letters worden naar plaatsruimte berekend. De Inzending moet geschieden des Maandags- Woensdags- en Vrijdags-middags uiterlijk 2 ups. Alle betalingen moeten geschieden bij den Directeur: A. I. DE LOOZE, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Het Kantoor is geopend eiken werkdag van 's morgens 9 tot 's avonds 9 ure. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Zierikzee maakt bekend, dat door den heer Directeur der Directe Belastingen te Middelburg is executoir verklaard het kohier betreffende dc personeele belasting dezer gemeente over het belastingjaar 1910, no. 6, dat op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 8 November 1910. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, D. VAN DER VLIET. De BURGEMEESTER van Zierikzee; Gezien de circulaire van den Commissaris der Koningin in Zeeland van 2 November j.l., A no. 5111, 3e afdeellng; Vestigt de aandacht van belanghebbenden op eene in ons land zich langzamerhand uitbreidende ernstige drulvenziekte, de anthracnose van den wijnstok, waarvan de verschijnselen en de mid delen ter bestrijding in genoemde circulaire, welke ter Secretarie ter inzage ligt, zQn medegedeeld. Zierikzee, den 8 November 1910. De Burgemeester voornoemd, D. VAN DER VLIET. De BURGEMEESTER van Zierikzee; Gelet op art. 51 der Kieswet. j.° art. 6 en 7 der Wet van 28 April 1897 (Staatsblad no. 110); MAAKT BEKEND: dat de verkiezing voor een lid van den Raad dier gemeente, in de plaats van den heer Jhr. R. R. L. de Muralt, die als zoodanig ontslag heeft genomen, zal plaats hebben op Vrijdag den 9 December e.k.en dat op dien dag van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur bi] hem de opgaven van candidaten kunnen worden inge leverd, waarvoor de formulieren van heden af ter Gemeente-Secretarie verkrijgbaar zijn. Zierikzee, den 8 November 1910. De Burgemeester voornoemd, D. VAN DER VLIET. ZUID-AFRIKA. Kaapstad, 3 Nov. Een groot feestmaal heeft plaats gehad In het parlementsgebouw ter viering van de oprichting der Zuld- Afrlkaansche Unie. De minister van open bare werken Sauer presideerde en huldigde de Britsche regeering voor de verleening van zelfbestuur. Dr. Jameson zeide dat het volk besloten heeft te toonen dat de Unie een succes Is. De constltutloneele crisis In Engeland zou opgelost kunnen worden naar dit voorbeeld door aan Ierland, Schotland en Wales Home Rule te verleenen. Toulds, minister van Nieuw Zeeland, huldigde de loyale gevoelensderHollandsche Zuid-Afrikaners. De hoofdrechter van Zuid-Afrlka, lord De Vllllers, wees erop dat In Zuld-Afrlka feitelijk geen rassenkwestie bestaal. Oeneraal Botha, die door ziekte ver hinderd was deel te nemen aan het feestmaal te Kaapstad, publiceert in de Daily Mali een boodschap aan het Engelsche volk, waarin hij de hoop en het vertrouwen uitspreekt dat de Britsche en Hollandsche harten even nauw zullen verbonden worden als hun handen en dat Zuld-Afrlka een vreedzaam bloeiend deel van het rflk moge worden. Botha zond voorts een schrijven aan den Financial News, waarin hij het ver trouwen uitspreekt dat er een tijdvak van grooten economlschen bloei voor Zuld- Afrlka zal aanbreken. 4 Nov. Hedenmiddag is het eerste Parlement der Zuld-Afrlkaansche Unie plechtig geopend In tegenwoordigheid van den Hertog en de Hertogin van Connaught, Prinses Patricia en Lord en Lady Oladstone. De Hertog van Connaught hield een openlngs-rede, waarin hfl namens den Koning diens leedwezen betuigde, dat Z. M. zich voor 't oogenbllk het genoegen van een bezoek aan Zuld-Afrlka moest ontzeggen. Z. M. weet, zoo vervolgde hij, hoeveel smart en onrust uw deel is geweest en hoe door misverstand en strijd rampen over het land werden gebracht. Maar dat alles Is nu rustig begraven in het verledene. De Koning Is overtuigd, dat alle Inwoners van Zuld-Afrlka vol goeden wil zullen medewerken aan het welzijn van het groote, schoone land. Z. M. bidt, dat Qod's genade de ver- eenlglng der Zuld-Afrlkaansche Staten tot een duurzame weldaad voor allen moge maken, die strekt tot heil en voorspoed van Zuld-Afrlka en het geheele Britsche Rijk. De onbevredigende gezondheids toestand van Minister Botha geeft aan leiding tot ongerustheid. Men vreest, dat hij aan geelzucht lijdt. In den Manch. Guardian wordt het een fout genoemd, dat onder het wapen van den Oranje-Vrijstaat op de nieuwe unie-postzegel geschreven staat .Orange Free Slate". Het Engelsche blad acht dit niet fout, omdat het onderschrift in het Engelsch Is en niet In het Hollandsch (dezelfde fout is ook begaan bij de Kaap- Kolonie, waar alleen de Engelsche naam Is vermeld), maar meent, dat 't onderschrift had moeten lulden.Orange River Colony". De Engelsche schrijver vergeet echter, dat met de Unie ook de oude naam van den Vrijstaat Is hersteld, het zal voortaan niet meer z(n Oranje Rivier kolonie, maar Oranje Vrijstaat en de eenige fout op de postzegel is dus, dat die oude Hollandsche naam, waarop de Afrikaanders terecht zooveel prijs stelden, In Engelsche vertaling Is opgenomen. ITALIË. De regeering heeft besloten 20 mlllioen lires beschikbaar te stellen voor den her bouw van Messina en Reggio. Onder dit bedrag zullen ook begrepen zijn de In de pulnhoopen gevonden kapitalen, welke nog steeds niet opgeëlscht zijn. RUSLAND. St.-Petersburg, 8 Nov. Keizerin Augusta Victoria Is benoemd tot chef van het garde-huzarenreglment Grodno. Keizer Wilhelm Is Ingeschreven op de lijst van het regiment. EN8ELAND. Londen, 7 Nov. Tot groote verwondering van leder Is Crlppen's executie uitgesteld tot 23 dezer. Het gerucht gaat, dat Crippen zich In wanhopigen, deernlswaardigen toestand bevindt. V\n advocaat is bezig een verzoek tot uitstel van executie op te maken. Er bestaat echter geen kans, dat dit verzoek Ingewilligd zal worden. Dr. Munyon, wiens medewerker Crippen Is geweest, heeft 10000 pd. st. uitgeloofd, die zullen betaald worden aan Belle Elmore, Crlppen's vrouw, als zij verschijnt, of aan dengene, die omtrent haar verblijf Inlichtingen kan geven. De vrienden van Crippen bleven volhouden, dat mevr. Crippen niet dood is. Er Is al een Amerikaan, die aanspraak zal kunnen maken op die 10000 pd. st. Een advocaat te Philadelphia verklaart n.l„ volgens de New-York Herald, dat hij bewijzen heeft, dat Belle Elmore, de vrouw van Crippen, te Chicago woont; zij Is na den datum van hare .vermoording" herhaaldelijkgezlen. Een troep stakende mijnwerkers, vijfduizend man sterk, heeft In Glamorgan omtrent middernacht een aanval op de politie gedaan, ze met steenen verdreven en zich meester gemaakt van de electrlsche- krachtfabrlek van de Glamorgan-kolenmljn. In een zeer druk bezochte vergade ring hebben nu ook de te Londen woon achtige Mohamedanen protest aangeteekend tegen Engeland's optreden In Perzië en tevens een motie aangenomen, waarin de Britsche regeering wordt verzocht haren Invloed op Rusland te doen gelden om de terugroeping der Russische troepen te bewerken. Verschillende personen richtten heftige verwijlen aan het adres van Rusbnd en Engeland, terwfll bij het noemen van den Dultschen keizer de geheele zaal in toe juichingen uitbarstte. Slechts met moeite kon de voorzitter de opgewonden vergadering weerhouden van het zenden van telegrammen aan den Sultan en den Emir van Afghanistan. FRANKRIJK. De mlnisterleele verklaring handhaaft het program van hervormingen van 9 Juni j.l. De regeering zal de reeds ingediende wetsontwerpen In behandeling brengen, en teneinde het sociale werk der republiek Ie voltooien, nieuwe Indienen, die speciaal betrekking hebben op de bevoegdheden der vakvereeniglngen, de organisatie van het arbelderskredlet, het collectief contract, de verleening van aan deel in de winsten enz. De belangrijkste zinsnede in de ver klaring zal zekerlijk die zijn, waarin de jongste slaking der spoorwegarbeiders ter sprake wordt gebracht. De regeering kan niet toeslaan dat stoornis wordt veroorzaakt In de openbate takken van dienst, welker normale functlon- neerlng een levenskwestie Is voor de natie. De regeering zal, "opdat zich zulk een sloornis niet meer zal kunnen voordoen, aan het parlement verschillende maat regelen voorstellen, die de leemten in de huidige wetgeving zullen aanvullen. Omtrent het karakter en de portée van de maatregelen, waarover de regeering het eens is geworden, wordt het strlkste stil zwijgen bewaard, volgens In de wandel gangen loopende geruchten echter zou de strekking z^n om de regeering grootere bevoegdheid toe te kennen In zake de milltarlsatie der spoorwegarbeiders en zouden er strenge straffen worden geëlscht tegen degenen, die zich schuldig maken aan sabotage, aan ongehoorzaamheid of vergrijpen tegen de tucht, of legen degenen, die daartoe aansporen. Minister-president Briand zal tevens verklaren, dat hij slechts steun zal zoeken bij de republlkelnsche partijen ter versterking en ter voltooiing van de Instellingen der republiek en voor de uitvoering van zijn staalkundig, econo misch en sociaal program. DUITSCHLAND. De Berlijnsche politie heeft handen vol werk met het zoeken naar de identiteit van het In de Spree gevonden vrouwenlfjk. Niet minder dan 10 personen hebben ge meend, In de verdronkene een zuster of dochter te herkennen (of er In Berlijn ook veel zusters en dochters vermist worden!) en 126 personen hebben verklaard, dat zij In het lijk een kennis herkenden. Later bleek, dat alle 126 het mis hadden. Intusschen komt de politie niet verder. Zij heeft nu aan alle polltle-autorltelten, die een opsporingsdienst en bljbehoorende registers hebben, afdrukken der vinger toppen gezonden. Wanneer de verdronkene ooit door de politie onderzocht en geber- tllloneerd is, bestaat hierdoor een middel om haar identiteit vast te stellen. BEL6IË. De Koning heeft het parlement geopend met een troonrede, waarin herinnerd wordt aan het verlies van den grooten souvereln (Leopold II) en aan de bezoeken die het koninklijke echtpaar aan de vreemde hoven gebracht heeft. De troonrede rept voorts van de warme ontvangst, die het Belgische volk aan de Dultsche keizerlijke familie bereid heeft; van de harteiqke verhouding met andere landen. Ook brengt de rede In herinnering de met Dultschland, Enge land en Frankrijk getroffen overeenkomst tot regeling van de grenzen der bezittingen In Afrika, welke overeenkomst een bewijs ls voor de uitstekende betrekkingen, die er tusschen België en die mogendheden bestaan. Één der Vlaamsche bladen meldt: Een anonyme brief had een handelaar, wonende aan de Zuiderlaan te Brussel, bericht, dat zijn boekhouder hem op trouwelooze wijze bedroog en door middel van schrlftvervalschlngen reeds voor ten minste 300.000 fr. ontvreemd moest hebben. De handelaar ging met den ongeteeken- den brief naar de politie en eenige minuten later werd de boekhouder aangehouden juist op het oogenbllk, dat hij In zijn kantoor kwam. Een onderzoek werd gedaan en talrijke brieven, papleren en boeken In beslag genomen. De patroon denkt, dat de opgave van 300.000 fr. overdreven is. De boekhouder leefde op tamelijk grooten voet, bezocht met zijn vrouw de dure koffiehuizen en deed kostbare reizen. Hij maakte zijn vrouw wijs, dat hij, behalve zijn jaarwedde, nog groote com- mlssleloonen trok. Hel eerste onderzoek zijner boeken heeft reeds voor 180 000 fr. ontvreemdingen aan het licht gebracht en het Is verre van geëindigd. Men heeft zich afgevraagd, waarom prinses Stefanle niet bij de ontvangst van het Dultsche keizerspaar Is geweest. De reden hiervan Is, dat zij niet accoord is met de regeering, In zake de vereffening der koninklijke nalatenschap, en de vier mlllioen, die haar zijn aangeboden, niet aanvaardt. In die omstandigheid wilde zij zich niet aan het hof vertoonen. Doch zij zal te Moncallere In Italië het huwelijk hater zuster Clementine gaan bijwonen, waarop ook de gravin van Vlaanderen zal aanwezig zijn en waar prins De Llgne koning Albert zal vertegenwoordigen. NEDERLAND. Haarlem, 8 Nov. Ondanks het minder gunstige weer, liep 1.1. Woensdagmorgen, in den Hout onder Heemstede, een man rond, gedeeltelijk ontkleed. Een dame heeft althans bij de politie aangifte gedaan, dien dag des morgens tusschen lij en 12 uur hem daar te hebben gezien. Utrecht, 8 Nov. Pastoor A. Velder, van de Augustlnuskerk aan de Oude Gracht, is door een noodlottig toeval overleden. Hij werd In de badkamer bedwelmd door het uit een toevallig openslaand kraantje stroomende gas. Amersfoort, 7 Nov. Toen Zaterdagavond de lokaaltreln uit Nflkerk alhier stilhield, waarschuwde een reiziger, dat een dame, die eveneens uitstapte, dicht bij het station vergif had Ingenomen. De keurig gekleede ongeveer 35-jarige dame begaf zich naar de wachtkamer, alwaar zij weldra onpasselijk werd. De politie, terstond per telefoon gewaarschuwd, kwam spoedig met een geneesheer, die de patiënt deed overbrengen naar het zieken huis. Zy weigerde elke Inlichting te geven over naam of woonplaats, doch In het ziekenhuis bleek, dat zij vroeger korten tijd te Amersfoort heeft gewoond. Hier door kon haar familie te Amsterdam worden gewaarschuwd en konden Maandagochtend hare moeder en hare zuster de ongelukkige die voortdurend scherp moest worden bewaakt, omdat zij telkens herhaalde toch weer pogingen te zullen doen om zich van het leven te berooven naar Amster dam terugleiden. De aanleiding tot hare wanhoopsdaad is naar gemeld wordt dat zfl is verpleegd geweest In een sanatorium voor longlijders en z|j zich nu verbeeldt haren verwanten tot last te zijn. Rotterdam, 8 Nov. Zaterdagmiddag ging de 4-jarlge knaap A. Tielen, met zijn 2-jarig broerlje de trap op van hun ouderlijke woning aan de Vlnkenstraat 95 De jongste van de twee liep voorop, onder den arm een koperen traproede dragend. Plotseling struikelde het ventje, met het gevolg dat hij met de roede zijn achter hem komenden broer In het rechteroog stak. De getroffene klaagde over erge pijn. Dadelijk werd hij naar het gemeente ziekenhuis aan den Bergweg gebracht, waar men hem onderzocht. Blijkbaar was de wond niet heel ernstig althans de knaap begaf zich te voet weer huis waarts, waar men hem onder genceskudlge behandeling van dr. A. Van Meeleren stelde, 's Middags verloor de jongen echter het bewustzijn en 's avonds overleed hij. Aan het oog was geen wond zichtbaar, men vermoedt dat de koperen roede even boven 't oog in 't hoofd Is gedrongen en de hersenen heeft geraakt. Eindhoven, 8 Nov. Op Allerhelllgendag, 's avonds half tien, woedde er een kort onweer boven deze gemeente en omgeving. De bui schijnt het zwaarst geweest te zfln boven de gemeente Strljp. Althans daar Is de bliksem Ingeslagen In de woning van Arnoldus v. d. Mortel op Engels- bergen. De vrouw, Adrlane van Gemert geheeten, die dien dag haar 40en geboortedag her dacht, bevond zich met 3 kinderen en een stiefkind, een jongen van 17 jaar, In huls. De jongen was reeds te bed, toen hij zijn stiefmoeder een kreet hoorde geven, die hem uit het bed deed springen. Plots begreep hij, dat de bliksem was Ingeslagen, want met geweldig geraas stortten steenen en kalk naar beneden, waarvan een gedeelte terecht kwam op den kinderwagen, waarin het één-jarig jongste kind te slapen lag. Zijn stiefmoeder zag hij In de kamer neergevallen, doch hij meende, dat zij slechts bewusteloos was. Hij droeg eerst de kinderen van 5, 3 en 1 jaar naar bulten onder een afdak en wilde toen zijn stiefmoeder naar bulten dragen. Maar hij moest deze naar buiten sleepen en zette haar onder 't afdak bij de kinderen. Terwijl hij zijn stiefmoeder naar buiten haalde, schoot plots een bliksemstraal van uit het huls naar buiten, rakelings langs het hoofd van den jongen. Toen de jongen zijn stiefmoeder en de kinderen daar buiten onder het afdak had geplaatst, ging hij de naaste buren op een afstand van 150 M. waarschuwen, doch deze zagen wel terstond, dat de vrouw dood was. In den stal werden twee varkens door den bliksem getroffen, waarvan één ter stond dood was en het ander van achter lam geslagen werd. De bliksem heeft verschrikkelijk te keer gegaan In dat huls, waar heel veel stuk geslagen ls en waarvan het dak thans schuin ligt. 's-Hertogenboscb, 8 Nov. Een 10-jarlg meisje v. D., te St.-Oedenrode, moest Vrijdagavond voor straf In een stal slapen. Gistermorgen Is ze nog even naar haar woning gegaan, doch toen weer weg- geloopen, onderweg een jongen toeroepende, dat ze zich In den Dommel ging werpen. De jongen snelde, zooals men kwam mededeelen, het kind achterna dat zeker niet beseft heeft, welke vreeselljke daad ze ging verrichten. Het meisje wierp de klompen uit en sprong in den Dommel. De jongen, die haar achterna was gesneld, struikelde over de klompen, en kon haar daardoor niet meer redden, hoewel ze nog smeekend de armen ophief. Waarlijk droevig I Bij de jongste Zouaven-betooglng trok bij velen de aandacht een zeer oude zouaaf, v. M., wiens borst met verscheidene onderscheldlngsteekenen prijkte en die vóór een aantal jaren alhier een bekende figuur was. Een 10-tal jaren was hij nu reeds uit de stad vertrokken en na in verschillende Inrichtingen te zijn verzorgd geweest, was hij ten slotte bij zijn familie te Geldrop beland, waar hij Is overleden. Een groote eigenaardigheid van hem was, dat hfl reeds, toen hij nog In deze gemeente woonde, zijn eigen doodkist maakte en die In ztyn woonkamer als meubelstuk te pronk stelde I Na zijn vertrek uit deze gemeente nam hij die doodkist overal met zich medel Maar dal was niet zijn eenige zonder lingheid: Van M. maakte namelijk reeds vóór jaren z|jn eigen doodsprenlje, liet dat drukken en deelde het uit onder z(n familieleden en kennissen, zoodat hij er zeker van was, dat degenen, die zich voor hem interesseerden, na zijn dood zoo'n prentje zouden bezitten. Ze behoeven nu alleen maar den datum en de plaats van overlijden In te vullen I Van M. is naar zijn laatste rustplaats gebracht. Toen hij overleden was, werd hij overeenkomstig zQn verlangen door twee wapenbroeders in het volle costuum van pauselijk zouaaf In zijn doodkist gelegd, en omringd en voorafgegaan door oud-strijdmakkers per lijkwagen naar Leende vervoerd, waar hij wenschte be graven te worden. Bergen-op-Zoom, 8 Nov. Door de zorgen der politie alhier zal aan haar ouders, die In het Zuiden van België wonen, worden teruggegeven een meisje, dat 11 jaar geleden door kermisreizigers aan haar ouders werd ontroofd en In een woonwagen te dezer stede werd gevonden. Het kind Is thans 13 jaar. Opmerkelijk Is het, dat de eigenaar van den bewusten woonwagen dezelfde Is, bij wlen ook de jongen werd gevonden, die door zijn dorpsgenooten en familieleden te Sliedrecht werd herkend, over welk feit In de peis zooveel te doen was. Dinteloord, 8 Nov. In de j.l. Vrijdag gehouden gemeenteraadsvergadering waren alle leden, behalve de heer L. Snelleman, aanwezig. De behandeling der begrooting werd weder ter hand genomen. De post van f 25, uitgetrokken als ver hooging van salaris voor den ambtenaar ter secretarie, werd verworpen met 6 tegen 4 stemmen. De post van f 25, als salaris van den volontair ter secretarie, wordt geschrapt, daar deze titularis niet meer verschijnt. Alsnu komt aan de orde de post der begrooting .onderhoud wegen". De heer Sneep stelt voor, minder grint en meer keislag aan te schaffen. Langdurige deliberaties werden naar aanleiding daar van gehouden. Nadat de voorsteller zijn voorstel in dier voege heeft gewijzigd, dat de uitgetrokken som van f 2900 niet

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1910 | | pagina 4