luakerOafs Ingezonden Mededeelingen. (Onder verantwoordelijkheid van den inzender). Van 1 —5 regels f 1elke regel meer f 0,20. Misschien hebt gij het en weet gij het niet, nierziekte is verschrikkelijk, lees hoe ge ze genezen kunt. Mejuffrouw A. LOKERS, Lange Noordstraat te Zevenbergen, meldt ons: Voor dat ik gebruik maakte van Foster's Rugpijn Nierenpillen, ben ik zes maanden het slachtoffer geweest van een nieraandoening, waardoor ik voortdurend een hevige pijn in de lendenen en het linkerbeen te doorstaan had. Wat ik hier ook aan gedaan had, niets hielp, integendeel de pijn werd hoe langer hoe erger en dikwijls moest ik het bed houden, daar het mij dan onmogelijk was op de been te blijven. Bij tijden was de pijn zoo hevig, dat ik het uitkermde; ik had veel last van congesties en plotselinge zweetingen. Mijn slaap schonk mij geen verkwikking en het scheen mij toe, dat ik 's morgens bij het opstaan altijd meer vermoeid was dan den avond te voren bij het naar bed gaan. Met mijn eetlust was het treurig gesteld, en ik gevoelde mij algemeen ziek; ofschoon ik om u de waarheid te zeggen, niet veel vertrouwen stelde in uw pillen, besloot ik toch ten laatste, daar mij deze zoo warm aanbevolen werden, hier eens gebruik van te maken. Ik moet u open hartig zeggen, dat de uitwerking mij verstomd heeft doen staan, want één enkel doosje was reeds genoeg om mij een groote verlichting te bezorgen, niettegenstaande mijn drie-en-zestig- jarigen leeftijd. Waar ik kan zal ik uw voor treffelijk geneesmiddel recommandeeren. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven staande waar is en machtig u het publiek te maken op elke wijze die u goeddunkt. Foster's Rugpijn Nierenpillen zijn vertrouwbaar voor elke aandoening der nieren of blaas, rug pijn, rheumatiek, duizeligheid, slapeloosheid, veel vuldig urineeren, waterachtige zwellingen, heupjicht, lendenjicht en zenuwachtigheid; zij genezen graveel, steen en waterkwalen, en zijn een voorbehoedmiddel voor suikerziekte en eiwitverlies. Pas op, dat gij duidelijk foster's Rugpijn Nierenpillen vraagt, dan kan er geen vergissing plaats hebben. De handteekening van James Foster komt voor op elke doos. Zij zijn te Zierikzee verkrijgbaar bi] den Heer M. S. POLAK, gedipl. Drogist, en te Tholen bfl den Heer W. POTTER, filiaal Apotheek „Coronoe", Stoofstraat. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel f 1,75 voor één of f 10,— voor 6 doozen. De prijsverhooging der levens middelen oefent geen invloed uit op Quaker Oats. Een pak kost niet meer dan vroeger. Quaker Oats is daarom eene groote besparing in de huis houding. Het is eene smake lijke en voedzame spijs, die op geen tafel ontbreken mag. Dronkenschap bestaat niet meer. Een monster van het merk waardige Coza poeder wordt gratis toegezonden. Kan ingegeven worden in Koffie, Thee, Melk, Likeur, Absint, Bier, Water of in het voedsel, zonder dat het noodigls, dat de dronkaard er iets van af weet. Het COZA POEDER bezit de wonderbare eigenschap om tegen zin tot het drinken van sterken drank (bier, wijn, absint enz.) bij den dronkaard op te wekken. Het COZA POEDER werkt zoo onopgemerkt en zeker, dat de echtgenoote, de zuster of de dochter van den verslaafde het hem toe kan dienen, zonder zijn medeweten, en zonder dat het noodig is, dat de patiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft. Het COZA POEDER heeft het huiselijk geluk van duizenden gezinnen hersteld, duizenden per sonen van schaamte en oneer gered, en deze personen tot levenslustige en nuttige leden der maatschappij herschapen; het heeft menig jong persoon op den rechten weg teruggebracht en gelukkig gemaakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt, zendt gratis aan hen, die daartoe aanvraag doen, een boek met dankbetuigingen en een monster. Het poeder wordt gewaarborgd volkomen onschadelijk te zijn. Correspondentie in alle talen der wereld. Het echte Coza Poeder is verkrijgbaar in alle Apotheken en in het volgende Depót te Zierikzee Drogisterij „Het Roode Kruis", Schuithaven. Tholen: W. POTTER, Kerkstraat. Onze Depöthouder reikt het attestenboek gratis uit aan hen, die er aanvraag voor doen, maar geeft geen gratis proeven. Om deze te bekomen, wendt u direct naar Londen. Pn7a InQtitnfp 62, Cbaacery Lane- UULd IIIMIIUIU, Londen 440, Engeland. Wacht U voor namaaksels. Het Coza Poeder is het eenige afdoend middel tegen dronkenschap. Brieven uit Berlijn. Van onzen Correspondent). EEN VERDIENDE STRAF. Berlijn, 7 November 1907. Zooals den lezer uit de telegrafische berichten reeds bekend zal zijn, is het strafproces voor de Tweede Strafkamer van het Landgericht II tegen den schrijver Brand wegens beleediging van den Rijkskanselier, dat gisteren in één dag werd be recht, uitgeloopen op een veroordeeling van den beklaagde tot VU jaar gevangenisstraf, betaling der kosten van het geding en onmiddellijke in hechtenisneming. Zelden zal een beleedigde met blanker schild, vrij van elke smet de gerechtszaal verlaten hebben als gisteren de Rijkskanselier, prins Bülow. De ééne getuige voor, de andere na, ontzegden onder eede aan de lasterlijke aantijgingen eiken schijn van grond. Altemaal leugen en schandelijke kletspraat in de letterlijke beteekenis van het woord, ziedaar de korte inhoud der beschuldigingen, welke een „phantast" en fanatieke „pro.domo"- bestrijder der veelbesproken 175 Rijksstrafwet boek in opdracht van een groepje abnormalen, de „Gemeinschaft der Eigenen", omtrent den hoogsten ambtenaar des rijks in omloop durfde brengen. Zelden heeft een beleediger het gewaagd, zóó lichtvaardig en ongelooflijk brutaal, uitsluitend afgaande op lasterpraatjes van zich achterbaks houdende personen, die bij voorkeur in troebel water visschen, de goede eer van een medemensch aan te tasten, zonder zelve ook slechts eeri schijn van bewijs in handen te hebben, als de jammer lijke figuur van den zwartgelokten homo-sexueelen strijder voor het „recht der persoonlijkheid", wiens lot gisteren beslist werd. Het baatte hem weinig, of hij na het korte requisitoir van het Openbaar Ministerie en het korte pleidooi van zijn verdediger deemoedig schuld bekende, openlijk erkende, zich in de middelen ter bestrijding van 175 ver grepen te hebben, en de clementie der rechteis inriep. Terecht stelde het rechterlijke college zich op het standpunt van den ambteuaar van het Openbaar Ministerie, die een voorbeeldige straf eischte, teneinde aan dergelijke revolver-aan tijgingen paal en perk te stellen. Ter motiveering van zijn eisch tot gevangenis straf van 1 jaar en zes maanden en onmiddellijke inhechtenisneming (de maximum-straf is 2 jaren) verklaarde de ambtenaar van het O. M. die bij zijn requisitoir de baret op het hoofd droeg, evenals later de president bij de verkondiging vanjiet vonnis, o.a.: „Men zou van de behartiging van berechtigde belangen kunnen spreken, wanneer een wetenschappelijk komité langs wettelijken weg voor de opheffing van 175 ageert. Wanneer echter de „Gemeinschaft der Eigenen" niet slechts een dulden harer neigingen eischt, doch met geweld de opheffing van 175 verlangt, en met geweld hare ideeën wil doen zegevieren, kan van „berechtigten Interessen" niet meer sprake zijn. Beklaagde heeft zich van ongeoorloofde middelen bediend. Hij heeft opzettelijk den Rijkskanselier beleedigd om opzien te baren en, sensatie te maken. Wanneer men de vroegere straffen van beklaagde in aanmerking neemt, verder dat hij zich door de reeds eenmaal ondergane straf van een jaar gevangenis niet heeft laten weerhouden, licht vaardig beleedigingen van de ergste soort uit te brengen tegen den hoogsten ambtenaar van het rijk, dat hij zich door wraak en behoefte tot sen satie heeft laten leiden, zou ik geen oogenblik aarzelen de hoogste straf (2 jaar) tegen hem te eischen, wanneer niet met zijn huidige schuld bekentenis ware rekening te houden. Beklaagde beweert, dat hij zich tot gewelddadige actie ge noodzaakt zag, daar het de eenige mogelijkheid was tot de opheffing van de, de chantage kweekende, 175 bij te dragen. De chantage zal echter door de opheffing niet verdwijnen, zij zal zoolang bloeien, zoolang de algemeene opvatting de homo-sexueelen als abnormale en gekenmerkte personen beschouwt. Wanneer men den afperser uit den weg gaat, moet men toch toegeven, dat hij het slechts op de beurs gemunt heeft. Gemeener en gevaarlijker is hij, die zijn Gesinnungsgenossen in het ongeluk storten en „over lijken" op het doel wil afgaan. Doch het allergevaarlijkst is hij die blindelings de eerste de beste persoon van dergelijke neigingen beticht De „Gemeinschaft der Eigenen" en haar „aes- thetische", de „idiëele mannenvriendschap" (in geen enkel artikel der strafwet verboden) verheerlijkende voorzitter, die nu voor zijn on verantwoordelijke actie achter slot en grendel gedurende vele maanden moet boeten, hebben aan de zaak der bestrijding van 175 een slechten dienst bewezen. „Het doel heiligt de middelen", „slechts over lijken komen wij aan het doel" was hun leus. En het resultaat hunner ongehoorde actie is, dat van opheffing der paragraaf, waarvan zij uitsluitend heil verwachten, minder dan ooit sprake zal zijn; de openbare meening, in het harnas gejaagd door het in de processen Moltke contra Harden en Bülow contra Brand aan den dag gekomen drijven der agitatoren, die zich niet ontzien, overal in het privé-leven van particulieren en openbare persoonlijkheden naar het voorhanden zijn van tegennatuurlijke neigingen te snuffelen, zal zich vierkant verzetten tegen een eventueele poging van officiëele zijde om tot opheffing of wijziging te geraken. Het mag wel als zeker worden aangenomen, dat de regeering onder de gegeven omstandig heden er trouwens ook niet aan denkt. De „Gemeinschaft der Eigenen" ging van het stand punt uit, wanneer het niet goedschiks gaat dan kwaadschiks! Het „Wissenschaftlich humanitaire Komitee" onder leiding van den bekenden arts dr. Hirschfeld bewandelde een anderen, wettelijken weg, doch ook deze groep van propagandisten, welke naar de opvatting der publieke opinie weliswaar be vooroordeeld maar overigens serieus en fatsoenlijk ageerde, blijkt niet al te kieskeurig in hare middelen te zijn geweest. Het gisteren gevoerde proces heeft een eigenaardig licht geworpen op haren leider dr. Hirschfeld, wien in het proces Moltke als deskundig geneesheer zulk een be langrijke rol werd toebedeeld. Het blijkt nu, dat dr. Hirschfeld er geen been in heeft gezien, zoogenaamde „journalisten" der revolver-pers van het ergste soort als den gisteren als getuige gedagvaarden bcruchten ouden redacteur Gehlsen, wiens vroeger schendblad „Reichsglocke" sedert in een „Laterne" werd veranderd, van „materiaal" op homo-sexueel gebied te voorzien, om hiervan naar eigen goeddunken gebruik te maken. De oude prakticus, dien men het gisteren kon aanzien, dat hij zich niet zoo gemakkelijk laat vangen, maakte er ook gebruik van, doch niet op zoo plompe wijze als de phantastische beklaagde. Deze verklaarde, dat hem de quintes sence zijner beschuldigingen tegen prins Bülow door het Komitee was verstrekt, hetgeen door den ouden Gehlsen, voor zoover men de woorden uit den mummelenden tandeloozen mond kon verstaan, werd bevestigd, doch door getuige Hirschfeld werd bestreden. Hem was omtrent de homo-sexualiteit des Rijkskanseliers „Nichts Authentiches", „Nichts Bestimmtes" ter oore ge komen. Waarop beklaagde verklaart, het meeren- deel wat hij omtrent den Rijkskanselier hoorde, van getuige Gehlsen gehoord te hebben, en deze van zijn kant, dat alles wat door hem over homo- sexualiteit werd medegedeeld afkomstig was van dr. Hirschfeld. Diens positie als serieuse, objektieve autoriteit heeft gisteren een gevoeligen stoot gekregen. Zelfs de liberale bladen, welke hem tot dusver foedgezind waren als „Tageblatt" en „Vossische tg.", wenden zich van hem af, en aan het slot van een uitvoerige kommentaar zegt de oude, maar nog krasse en levensvatbare „Tante Vos": „Door het gesnuffel der homo-sexueelen naar „Gleichgearteten", door de onzinnige verklaring van de meest onschuldige overdreven uitingen van beroemde dichters, veldheeren, kunstenaars, staatslieden als symptonen van homo-sexualiteit, door een pseudo-wetenschappelijke literatuur en de ordinairste Hintertreppensklatsch is het nu zóóver gekomen, dat nauwelijks meer één man, die niet openlijk zich met vrouwen van verdacht allooi in hooge mate te buiten gaat, zeker is voor de verdachtmaking, dat hij practisch homo-sexueel is of dergelijke neigingen koestert. En ook dan nog is hij niet voor aantijgingen gevrijwaard. Want dan behoeft slechts een „deskundige" te beweren: „Geen bewijs, normwidrig cmpfindet er trotz alledem"! Zóó ver is het drijven der homo-sexueelen reeds gekomen, dat zelfs de eerste ambtenaar des rijks genoodzaakt werd, voor de rechtbank onder eede verklaringen af te leggen omtrent zijne geslachtsneigingen. Het is inderdaad beschamend voor het Duitsche volk. Het lijkt wel een epidemische ziekte. Maar als de teekenen niet bedriegen, is de crisis nu overschreden, en de genezing niet meer verre!" Ik telde gisteren nog meer binnen- en buiten- landsche collega's aan de perstafels dan tijdens het proces Moltke. Aan sensatie ook ditmaal geen gebrek, echter gelukkig niet van vuilen aard zooals in het pas afgeloopen vierdaagsche proces, doch ditmaal van politieken- en maatschappelijken aard. De aanwezigheid van prins Bülow, die met heldere duidelijke stem, scherp geacentueerd, zijn getuigenis aflegde, maakte grooten indruk; na zijn vertrek was de komst van prins Phili Eulen- burg, menschelijke ruïne, waarin blijkbaar echter nog een sterke gêest huist, het hoogtepunt van den dag. Leunende op twee krukken en door twee heeren ondersteund, strompelde de 60-jarige veel besproken grandseigneur de zaal binnen. En onder eede verklaarde Phili luide en op beslisten toon: „Ik heb mij nimmer schuldig gemaakt aan overtredingen tegen 175K. De aardbeving in' Calabrië. De aardbeving is de grootste schuldige niet geweest, dat er zooveel menschen zijn omgekomen; dat zijn de menschen zelf geweest. Of liever hun armoede. Als weer eens een aardbeving den boel heeft door elkander geschud, blijft alles jarenlang in den ruïne-toestand liggen. Maar eindelijk tijgen de bewoners toch weer aan het werk en gehucht na gehucht wordt weder opgebouwd. Maar hoe wordt daar gebouwd in het Zuiden van Italië Met een allertreurigst materiaal op een allertreurigste wijze. De Calabrische metselaars, om ze toch maar zoo te noemen, verstaan het een gewelf zoo losjes, zoo zonder kalk of cement, te maken. Om de goedkoopte. Zelfs boeren huizen worden opgetrokken van ronde steenen, met wat mortel aaneengehouden. Hout om een dak te maken is te duur. Daarom is ook het dak van steenen een gewelf, dat bij den minsten schok, dien de zijmuren ondergaan, moét instorten. Een deel van de ramp komt, naar des kundigen verklaren, dan ook op rekening van de manier van bouwen. Honderden vinden den dood, hetzij in de huizen of in de smalle steegjes, door de omstortende muren en neerploffende steenen gewelven. Ook thans zal men in Calabrië de kaartenhuizen weder op dezelfde wijze opbouwen en over een paar jaar zullen die boven de hoofden van de nu geredden en gespaarden weder instorten, als de inwoners tenminste niet bijtijds, door armoede gedrongen, naar Amerika geëmi greerd zijn. De vloek van het Speculeeren. Ach, wij hooren dezer dagen Menig droeve, bange klacht, Onherstelbaar zijn de slagen Aan zoo velen toegebracht; Treurig stemmen de berichten Die men in de bladen leest, Rust en welvaart moesten zwichten Voor den speculatie-geest. Door een dol, waanzinnig streven Naar een ijdel winstbejag Werd de speelzucht opgedreven, Altijd hooger, dag aan dag; Wie 't geluk soms had te winnen Werd daardoor totaal verblind, Ging met tienmaal meer beginnen, Speculeerde in den wind. Maar de kansen kunnen keeren, Wie op prolongatie kocht Werd al spoedig tot suppleeren Bij herhaling aangezocht; 't Onheil was niet af te wenden En zoo menig huisgezin is gedompeld in ellende, Ziet de toekomst donker in. 't Helpt nu niets of wij al klagen, Of wij spreken van schandaal, Neen, het doet ons ernstig vragen Hoe genezen wij de kwaal? Hoe is meerder kwaad te weren Dan er nu reeds is gesticht, Door dat heilloos speculeeren Zoo in strijd met eer en plicht? Ziet, die vraag dient overwogen: Spreekt en denkt en steunt elkaar, Opent and'ren ook de oogen Wijst hun op het groot gevaar. Welaan, dat wij allen strijden Liefdevol, met zachten drang, Dan voorkomen wij veel lijden En ook veler ondergang. Gemengd Nieuws. Iemand verloor een bankje van f 25 en plaatste een advertentie. Een eerlijke vinder, die op straat zulk een bankje had opgeraapt, gaf dat hem en een paar dagen later vond de verliezer in een borstzak, tusschen brieven en papieren, het verloren gewaande bankje terug. Nu is hij er vast van overtuigd, dat adverteeren 100 percent voordeel oplevert I Aan Het Nieuws v. d. Dag ontleenen wij het volgende: In 't laatst van September zou een pensionnaire van het Urselinenklooster te Venlo, Blanche W. B. W., die haar opvoeding in dat gesticht voltooid had, naar hare ouders in Engeland terugkeeren. Zij was een volmaakt onschuldig meisje, in het algemeen en ook lichamelijk wat achterlijk, zoodat zij eer den indruk maakte van 13 a 14 jaren te zijn dan 18, welken leeftijd zij evenwel eenige dagen te voren bereikt had. Hoewel de ouders hadden goedgevonden dat zij alleen zou reizen, namen de klooster zusters toch eenige maatregelen tot hare meerdere beveiliging op reis. Eene der zusters bracht haar naar het station te Venlo en verzocht telephonisch aan den stationschef te Boxtel haar bij liet over stappen in den trein naar Vlissingen te helpen. Iets dergelijks schijnt geschied te zijn en het meisje kreeg plaats in een dames-coupé van den D-trein, die ongeveer 8.33 des avonds uit Boxtel vertrekt. Onderweg kwamen twee heeren bij haar in het compartiment en knoopten een gesprek met haar aan. Toen den conduc teur verscheen, bracht hij dezen mannen onder het oog, dat zij niet mochten ver toeven in een damesafdeeling, maar deed, toen zij zich aan deze vermaning niet stoorden, geen stappen hen te verwijderen. Dit plichtsverzuim is het meisje nood lottig geworden; een der onverlaten heeft zich, terwijl de ander op den uitkijk stond, aan het kind vergrepen. Blanche W. heeft bij hare aankomst te Londen het voorgevallene verteld aan hare ouders, en later, in het bijzijn van dezen, aan de Londensche politie zulke uitvoerige bizonderheden medegedeeld, dat daaruit reeds bleek wat ook ver klaard is door de zusters te Venlo dat zij ganschelijk geen begrip had van het gevaar dat haar bedreigde. Dit zou dan ook moeten verklaren, waarom zij zich niet ernstig verzet of om hulp geroepen heeft. Tot zoover de verklaringen van het jonge meisjede treinbeambten, reeds verhoord, verzekeren niets te hebben bemerkt. Wij willen ons geen partij stellen, maar deelen het geval toch mede, in de eerste plaats om ouders nog eens te wijzen op het gevaar kinderen alleen te laten reizen, maar in 't bizonder ook om spoorweg- en anderen autoriteiten, wien dit aangaat, de vraag te stellen, of de maatregelen tot bescherming van alleen- reizende vrouwen zijn uitgeput met het hangen van een bordje met „dames" aan de coupés? 't Komt ons voor, dat van die zijde alle reden is tot ernstige overweging van de vraag, of hier door grove nalatigheid van beambten ernstige beleediging ontstaan is. Door het gemeentebestuur van Stap horst (Overijsel) is bij verordening bepaald, dat aan vrouwelijke ingezetenen verboden is om op een heeren-fiets te rijden. Valsdie bankjes van 40 gulden. Het Utr. Dbl. schrijft Ons werd een bankbiljet van veertig gulden vertoond, dat wij zeker op het eerste gezicht voor echt zouden hebben aangezien, zoo er ons niet bij was gezegd, dat het valsch was. En zelfs ofschoon wij dit wisten, konden wij nog niet dadelijk de kenmerken der valschheid gewaar worden. Bij vergelijking met een echt biljet echter bleek het volgende: De zwarte opdruk, blijkbaar langs photografischen weg gereproduceerd, was op het valsche biljet iets donkerder, iets bruiner, en iets minder scherp, dan op het echte. Duidelijker is het tweede kenteekende groene onderdruk is op het valsche biljet onduidelijk. Op het echte biljet staat het wit der ornamentiek duidelijk tegen het groen; op het valsche was van het wit weinig te zien en was het groene fond vrij wazig ineengeloopen. Derde kenmerkhet watermerk ontbreekt op het valsche biljet. Vierde en duidelijkste kenmerk: de achterzijde van het valsche biljet is groen achtig, die van het echte biljet schoon wit. Het valsche biljet vertoonde de sporen van vermoedelijk reeds vrij lang in omloop te zijn geweest; en dit ware geen wonder, want wie niet scherp toekijkt neemt zulk een biljet argeloos aan. Vliegmachines. Met bestuurbare ballons moge men wonderen doen, met vliegmachines doet men tegenwoordig ook dingen, waar men een paar jaar geleden niet van droomde. Vooral in Frankrijk gebeuren er veel proefnemingen, en de nu en dan ondervonden tegenspoed behoeft de bewondering niet te verminderen. Integendeel. Delagrange, die reeds eenige vluchten op een hoogte van 2 tot 3 meters had afgelegd, besloot Donderdag met zijn vliegtoestel een volledigen draai te doen. Alles ging goed, en 't toestel had over een afstand van 150 meters een volledigen draai gemaakt, toen tengevolge van een breuk aan het stuurtoestel één der vleugels met den grond in aanraking kwam en 't geheele toestel vernielde. Delagrange werd naar voren op den grond geslingerd, doch bekwam geen letsel. Zijn vliegtoestel zal hij echter niet meer herstellen, daar de nieuwe machine, die hij bestelde, bijna voltooid is. Delagrange mag zich er, in weerwil van zijn val, op beroemen, den eersten volledigen draai per vliegmachine afgelegd te hebben; iets wat men tot hiertoe nog als onmogelijk beschouwde. Toen het ongeval plaats had, be Farman zich met zijn vliegtoestel aa andere zijde van dezelfde vlakte. Toe het ongeluk bemerkte, zette hij den r in gang, en in één trek, in ei seconden tijds, legde hij al vliegencl 700 meters af, die hem van Delagr scheidden. Al vliegende iemand ter hulp sni ook dat was tot hiertoe nog niet bel Een berenhistorie. Een troep kei acrobaten trok onlangs met zeven gei-' seerde beren over een landweg in Oosteg Uit moeheid gingen de mannen wa: den wegkant zitten. Toen zij goed en wel naast elk; zaten richtte één der beren zich plots op, sprong op zijn zittenden africht; beet den ongelukkige dood. 't Was alsof 't sein tot een algemeenen op: was gegeven, want kort daarop w; alle berenleiders door de beesten a; vallen. Enkele der kermisklanten wisten te komen en holden ijlings naar een die zijnd dorp. De veldwachters werden a gewaarschuwd. Men luidde de alarn en op de markt van het dorp verzan zich toen een talrijke menigte. Fluks wé wapens gezocht en daarop trok een s bende naar de plek, waar de bereri standig waren geworden. Enkele der t deden zóó gevaarlijk, dat zij maar d geschoten werden. De overgeble kreeg men echter, stevig gemuilkorfd, Op den landweg lagen vijf dooden werden op draagbaren geladen en d; naar het dorp gedragen. Enkele der kei gasten, die gevlucht waren, vervoe zich later op den avond toen zij weg veilig achten bij de andere 't dorp. Eigenaardige toestanden. middel wordt in Engeland, evenai Amerika, onbeproefd gelaten, om de verschillige menschen naar de ker lokken. Vrouwen worden na den ac middagdienst op thee met cakes vei Terwijl pas te Coventry de ma werden uitgenoodigd naar den spe voor hen bestemden namiddagdienst St.-Michiels zendingkerk te komen er hun pijp mede te brengen. Geheel nieuw is dat niet. Want o Zondagnamiddag-bijeenkomsten voor i nen in de vrije Whitefield memoriale van Tottenham Court Road heeft me aanwezigen sigaretten zien rooken. P zijn echter vrij wat gezelliger, zooda lokmiddel te Coventry wel zal helpen doordien er op die namiddag-bijeenkon gewoonlijk 'n paar solo's gegeven wo krijgen zij nu het karakter van smoking-concert. Er is hier al eens kerk in een m hall gehouden. Waarschijnlijk krijger ook het omgekeerde nog eens. jlet hoofd afgerukt. Tuss Dieghem en Haeren, ongeveer 7 K M, Brussel, is een vreeselijk ongeluk geb< Wegens herstellingen aan den spooi had men eenige houten voetbruggen slagen over de rails, hoog genoeg da treinen er onder door konden. Van dezer bruggen was een balk losger die daardoor iets lager ging en toer de sneltrein naar Keulen, die om 10 Dinsdagmorgen van Brussel-Noord trokken was, onder deze brug reed, k de machinist met het hoofd tegen d balk terecht met het noodlottig ge' dat het hoofd hem werd afgerukt, stoker stopte onmiddellijk de machine gaf van het ongeluk kennis aan hoofdconducteur. Het lijk van den o lukkige werd in het station te Dieg neergelegd. Uit het overstroomde gebied Frankrijk en Spanje komen weer ern: berichten. Nog altijd stortregens dientengevolge nieuwe overstroominge verwoestingen aan bruggenwegen huizen. De Loire heeft Touraine en land van St.-Etienne onder water g Uti Gard en Hérault komen dezelfde richten, de Garonne en hare zijrivi zijn ook gewassen. Var, Bretagne deelen in de algemeene ellende. Montpeat-sous-Beauzon is een vrouw i een neerstortenden muur gedood, te I de Georand een oude man zwaar ge' Te Joyeuse, St.-Laurentes-Bains en hac zijn huizen ingestort. Ook in Spanje regent het maar In Andalusië is weer watersnood. Volg bericht uit Malaga, heeft het water Guadalmedina en Jecar groote verw: tingen aangericht. De bewoners var lage stad moesten 's nachts half gek een heenkomen zoeken. Te Guenca, Vi Mal-Fuente, Peutil en Chiliaron ziet vele doode dieren op het water drij de gemeenschap met vele plaatsen verstoord. De Imparcial meldt, dat volgens ambtelijke opgave de jongste oversti mingen alleen in Malaga 200 slachtol hebben gemaakt. Over het heele schiereiland duurt noodweer voort. Dag aan dag worder plaatsen overstroomdwegen vernir telegraafpalen omgeworpen, vee uit weiden weggespoeld. De door den mini van binnenlandsche zaken ontvan telegrammen slaan vol van hartverscli

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1907 | | pagina 6