Zaterdag 16 November 1907. Eerste Blad. RECLAMES. slra's Bedden- en Meuhellabriek, (Z ierilizeesclie Cour an t). Ins groot debiet in ïeland en Z.-Holland Uit Stad en Provincie. ZIimiKZEESCHE NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. Voor het buitenland, verzending eens per week, 10,— per jaar bij vooruitbetaling. 63ste JAARGANG. No. 8540. Uitgever-Hoofdredacteur: A. FRANKEL, Oude Haven D 493. Redacteur: J. WAALE. AdvertentiSnvan 1—3 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags-, Woensdags- en Vrijdags-middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten geschieden bij den DirecteurA. J. DE LOOZEHoek SchuithavenZierikzee. Het Kantoor is geopend eiken werkdag van 's morgens 9 tot 's avonds 9 ure. Dit nummer bestaat uit •ie bladen. 5 regels 75 cts. Elke regel meer 15 cts. bdzaakt ons in steeds ruimer kring onze jrdeelige aanbiedingen bekend te maken. Ons 35 Guldens 2-persoons Veeren- dstel, bestaande uit: 2-pers. Bed, Peluw-, Kussens1 mooie zware gewatteerde >ers. Deken, 1 zware 2-pers. Wollen- en i mooie witte Molton-Deken, een paar ke Stroomatrassen en een waschechte ertrek voor Bed en Peluw. In de pro- cieZeeland alleen meer dan 1000 geleverd, /ering meest franco Rotterdam of volgens jave, doch één véér franco. Betaling bij vangst. Doet uw voordeel. SNEEK. VRAAGT PRIJSCOURANT. Postkantoor te Zierikzee. .ijst van onbekende brieven enz. over eerste helft der maand November: Brieven: Rommers, Bergen-op-Zoom. Timmerman, Rotterdam. i. d. Panne, Amsterdam, dame Ch. Montchal, Chamonix. ,NOTA. Aan de afzenders wordt aan bevolen hun naam en adres op de „stukken te vermelden, opdat deze „bij onbestelbaarheid aan hen kunnen „worden teruggegeven". Jnveiligheid Vaarwaters. BURGEMEESTER van Zierikzee brengt de na- ende berichten ter kennis van zeevarenden, die •by belang kunnen hebben, t. w.: Tijdelijke liohtboelen opgenomen. Heisdeur. Zeegat van Texel. 3de District, olgens mededeeling van den Insp^cteu^ van het dswezen zijn de twee lichtboeien, tijdelijk ten d:enste proefstooraen gelegd in Heisdeur, Zeegat van Texel, Ligging WUjke lichtboei ODgeveer: 58' 6N.b. en 0® 9' 20" W.l. (4® 43' 8" O.l van jnwich). Opnemingsbakens afgebroken. Lutjeswaard. Zuiderzee. 3de District. b twee bakens, ten dienste der opnemmg geplaatst Lntjeswaard, Zuiderzee, respectievelijk op oDgevcer: 58' 15" N.b. en 0® 10' 20' O.l. en ongeveer 52® 47N.b. en 0® 9' 1" O.l., zijn weder weggenomen. Winterbetonnlng Is gelegd. 3de District, olgens mededeeliDg van den Inspecteur van bet dswezen is in het 3de District de zomerbetoming angen door de winterbetonniDg. Schietoefeningen van het fort Pampus. Zuiderzee. 3de District, olgens mededeeling van den Minister van Oorlog zal alleen op 12 en 13-, maar zoo noodig ook op 14 15 November 1907 eene schietoefening worden ge- den van het fort Pampus. Er zal gevuurd worden kanonnen van licht kaliber (6 c.M.), waarbij veilig wordt gemaakt een sector begrensd door richtingen O'/tZ. en ZtOs/tO. (67°) tot op 4500 M. het fort. p de dageD, waarop gevuurd wordt, zal van het fort ipns een roode vlag waaien, van minstens één uur den aanvang der schietoefeningen tot aan het einde •van; bovendien zullen tegelijkertyd roode vlaggen ien van de batterij *n Diemerdam en Durgerdam, de stbattenj nabij Muiden en den kerktoren te derberg. NOORDZEE, ik N.W. van Katwijk vermoedelijk niet gevaarlijk. olgens mededeeling van den Inspecteur van h t dswezen is naar het wrak van den vischlogger, N.W. tot 13 zm van den lichttoren van Katwijk, bij stige gelegenheid gedurende 2 dagen gezocht, zonder er een spoor van werd aaDgetallen. Ook bij ter tse aanwezige visschers was omtrent het wiak niets md. Het vermoeden bestaat, dat het vaartuig tp liggende gezonken is, in welk geva' het g'en ge- oplevert voor de sche?pvr*rt. Ligging ongeveer: f 19 N.b. en 4® 5' 0.1. [ierik7.ee, den 15 November 1907. I)e Burgemeestsr voornoemd, CH. W. VERMEI IS. Zierikzee, 15 Nov. De Wijkverpleging ier mag zich gelukkig achten, dat zij, >als meer en meer blijktin een rkelijke behoefte in onze stad voorziet. Met groote erkentelijkheid mag dan ook vermeld worden, dat zij hoofdzakelijk door milde jaarlijksche bijdragen van vereenigingen en particulieren hiertoe wordt in staat gesteld. Dit jaar bedroegen de inkomsten (contributiën enz f 795.25 Vcrpleeggelden- 106.55 f 901.80 Uilgaven als tractement pleeg zuster, instrumenten, linnenkast enzf 882.21» Zoodat er is een batig slot van f 19.585 De Wijkverpleging is, zooals men weet, voornamelijk in 'i leven geroepen tot leniging van het lijden der armen en minderbedeelden, waarom dan ook alle armen en ook de beurs-patiënten gratis door de zuster geholpen worden. Dankbaar mag voorts ook nog erkend worden, dat blijkens de verpleeggelden, de hulp der zuster ook meer en meer wordt ingeroepen door vermogende patiënten, wel een bewijs weder, dat ook voor meervermogenden aan verpleging behoefte beslaat. Geslaagd voor groote stoomvaart Iste stuurman J. P. Groen; 3e stuurman L. Gerritsen, E. D. de Munck; groote zeilvaart 3e stuurman E. D. de Munck. Uit het kanaal te Middelburg is het lijk opgehaald van den heer A. v. H., 53 jaar oud, die Maandagmiddag nog de begrafenis van burgemeester Schorer had bijgewoond, doch sedert werd vermist. Men vermoedt, dat de ongelukkige door een toeval is getroffen en daardoor te water geraakt. Bij beschikking van 't Dep. van Oorlog is aan izak Lindenberg van de lichting 1904 uit de gemeente lerseke, behoorende tot het 2e bat. 3e reg. infanterie vergunning verleend zich tot 1 Jan. 1909 in Amerika op Ie houden. Brouwershaven, 15 Nov. Woensdag nacht heeft een barge of schippersvaartuig op de Neeltjejansroggeplaat aan den grond gezeten. Op het noodsein, dat van het vaartuig werd gegeven, gingen de reddings booten van Burgsluis en Brouwershaven uit. Eerstgenoemde reddingsboot was het vaartuig al zóó dicht genaderd, dat de bemanning ze kon zien zitten. Voordat zij echter vlak bij was, was het vaartuig vlot en uit zicht. Veere, 14 Nov. In den afgeloopen nacht is alhier de steenen korenmolen „De Koe", die in 1736 is gebouwd door J. Habee en thans behoort aan den heer J. W. Markusse, afgebrand, zoodat slechts de romp over bleef. De molen is geassureerd, doch van de groote hoeveelheid graan, die er in aan wezig was, is slechts een gedeelte ver zekerd, zoodat de eigenaar groote schade lijdt. De oorzaak van den brand is onbekend. Vermoedt wordt dat de as warm geloopen is. Vlissingen, 14 Nov. De Keizerlijke trein, die sinds Zaterdag nog hier stond, is heden morgen naar IJmuiden vertrokken. Beschuldigd van dienstweigeren, is de milicien-soldaat C. P. Kole, in garnizoen alhier, le compagnie 4e bat. naar den krijgsraad in het llle Militair-Arrondissement te 's-Gravenhage overgebracht. Den zeeloods F. le Roy, van het Ned. loodswezen te Vlissingen, is, op verzoek, met ingang van 1 December, eervol ontslag verleend uit den loodsdienst, en is bevorderd tot zeeloods de loods- kweekeling le klasse G. Spuij. Landbouw en Veeteelt. Woensdag 20 dezer zal in het Dorps huis te Oosterland voor alle belang stellenden optreden de heer C. Zwagerman, zuivelconsulent voor Zeeland. (Zie adver tentie). Aangezien genoemde heer spreken zal over „Verbetering van hel Rundvee en zijne opbrengst", een zaak voor alle veehouders van het grootste belang, mogen wij met grond een talrijke opkomst ver wachten. Men meldt uit Oud-Vossemeer: De bieten zijn bijna van het land weg, maar nog niet op de plaats van hunne bestemming, want er liggen enorme hoopen op de terreinen bij de haven. Naar men ons mededeelde, valt de oogst van dit gewas, ook op de verdronken gronden, nog mee, vooral daar de verwachtingen zeer gering waren. Men spreekt van een gemiddeld cijfer van 13 5 14 duizend K.G. per gemet, ntaar dat is een raming, waarop natuurlijk niet gebaseerd magworden, daar sommigen ook van 8 i 9 duizend K.G. spreken. Het slot van 'e geschiedenis blijft evenwel, evenals 'net de andere gewassen: „Het valt verbazend meê Schouwen. Nog een paar weken en de bieten-campagne is weer geëindigd. De drukte op de verschillende veren wordt, wat den aanvoer betreft, al minder en minder. Tal van groote hoopen bieten liggen nog op den wal, en wachten op scheepsgelegenheid. Liet de graanoogst voor den landbouwer niets of althans weinig te wenschen over, de opbrengst der bieten mag ook niet slecht genoemd worden, noch voor hen, die alleen gewichts-peeën gezaaid, noch voor hen, die op gehalte gecontracteerd hebben. De gemiddelde opbrengst per H.A. is 42000 K.G.; de tarra 8 pCt en het suikergehalte 17 pCt. RECHTSZAKEN. Zierikzee, 13 Nov. Door den heer Kantonrechter zijn heden de volgende vonnissen gewezen en uitgesproken tegen onderstaande personen, wegens 1°. Overtreding Drankwet: J. van S. te Bruinisse, tot f 30 boete, subs. 10 dagen hechtenis; 2°. Overtreding van het reglement op de Schelde en Zeeuwsche Stroomen: A. de N. te Brouwershaven, tot f 3 boete, subs. 2 dagen hechtenis; A. van Y. te St.-Maartensdijk, tot f 5 boete, subs. 2 dagen hechtenis; 3°. Overtreding wet op de visscherijen M. V. en M. V. te Duive>.dijkc en B. P. te Zierikzee, ieder tot 2 X f 3 boete, subs. 2 dagen hechtenis voor elke boete, met bevel tot uitlevering van welie en beugelnet; 4°. Jachtovertreding: M. K. te Nieuwerkerk, tot f 20 boete, subs. 4 dagen hechtenis; 5°. Overtreding provinciaal reglement: F. M. van den B. te Eikerzee, tot f 3 boete, subs. 2 dagen hechtenis; 6". Zonder daartoe gerechtigd te zijn, loopen over bezaaiden grond: J. L. te Zierikzee, tot t 3 boete, subs. 2 dagen hechtenis; 7". Het zich in kenlijken staat van dronkenschap bevinden op den open baren weg, bij eerste of meerdere herhaling: J. K. te Zierikzee, tot 8 dagen hechtenis en 1 jaar opzending naar eerie rijkswerk inrichting; D. de V. te Zierikzee, tot 14 dagen hechtenis en tot f 1 boete, subs. 1 dag hechtenis; J. B. te Zierikzee, tot f 5 boete, subs. 2 dagen hechtenis; 8°. Overtreding rijwielwet: C. B. en J. B. te Zierikzee, ieder tot f 3 boete, subs. 2 dagen hechtenis; 9°. Overtreding Leerplichtwet: C. van F., K. F., D. V., C. H„ allen le Zierikzee, P. de W. en W. den O. te Zonnemaire, j. B. te Serooskerke, I. den B. en I. den B. te Eikerzee, H. de Bi. te Duivendijke, J. van der Z. en J. D. te Oosterland, J. C. A. W. H. te Bruinisse en M. H. te Dreischor, allen tot f 3 boete, subs. 2 dagen hechtenis; N. F. te Dreischor, tot f 6 boete, subs. 3 dagen hechtenis. Voorts werden vrijgesproken: M. de R. te Zonnemaire, beklaagd ge weest wegens overtreding van de Rijwielwet M. P. te Brouwershaven, beklaagd ge weest van overtreding der Leerplichtwet; J. D. B. te Burgh, beklaagd geweest van overtreding der Drankwet. 15 Nov. Ter terechtzitting der arrondissements-rechtbank van heden stond o. a. terecht J. A. van der B.41 jaar, landbouwer te Sirjansland, beklaagd van valschheid in geschrifte in een wisSElbrief. Beklaagde kwam op zijne afgelegde be kentenis voor den rechter-commissaris terug, en beweerde niet den naam zijner moeder voor aval teekening daarop te hebben geplaatst. De substituut-officier van justitie, mr. Van der Litth de Jeude, vorderde een gevangenisstraf van drie maanden. Mr. D. van der Vliet, raadsman van beklaagde, concludeerde op daartoe aan gevoerde gronden tot vrijspraak, sub sidiair tot ontslag van rechtsvervolging van den beklaagde. Uitspraak 22 November a.s. De rechtbank te Middelburg heeft heden (Vrijdag) E. J. S., landbouwers knecht te Krabbendijke, wegens het met iemand beneden de 16 jaren, onzedelijke handelingen plegen, veroordeeld tot 1 maand gevangenisstraf. De muzikant De W., van het 3e reg. infanterie, is door den krijgsraad te 's-Hertogenbosch, wegens diefstal van tafelzilver, op den 12en September 1907 te Middelburg gepleegd, veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf. De muzikant J., van hetzelfde regiment, die wegens heling terechtstond, is van het hem ten laste gelegde vrijgesproken. De Rotterdamsche rechtbank deed uitspraak in de zaak van drie Rotter damsche apachen, die een boertje uit Schiebroek meetroonden in een rijtuig naar de Oude Plantage, hem daar beroofden en uit het rijtuig trapten. Één hunner werd veroordeeld tot 10 maanden en een medeplichtige tot 6 maanden, terwijl een derden persoon, ter zake van heling, eveneens 6 maanden gevangenisstraf werd opgelegd. De rechtbank te Amsterdam ver oordeelde een jong meisje uit de Comme- linstraat, die zich in een twist mengde en een bejaarden ruziezoeker een klap op het hoofd gaf, zoodat hij, ineenzakkende, dood bleef, wegens eenvoudige mishandeling tot 7 dagen gevangenisstraf. Twee geneesheeren hadden verklaard dat de overledene voorbeschikt was aan een beroerte te sterven. Bij de behandeling voor den Raad van State van de zaak van dr. Van den Brink tegen zijn niet toelating als raadslid te Breda werd Woensdag appelant's beroep toegelicht door den heer M. C. Verschoor. Deze verklaarde dat de ongevouwen stembiljetten niet door het publiek in het stemlokaal waren le lezen. De heer mr. J. W. van den Biesen bestreed het beroep en betoogde dat de biljetten wel te lezen waren en dat bij vernietiging van het besluit van Gedepu teerde Staten de geheeie geheimhouding der stemming zou zijn opgeheven. Het gerechtshof te 's-Gravenhage bevestigde Donderdag 1.1. de vonnissen der rechtbanken te Zierikzee en te Middelburg, respectievelijk veroordeelende C. A. Q., landbouwersknecht te St.-Maartensdijk tot een maand wegens mishandeling, en C. U., tagrijn, te Middelburg, tot een maand wegens een te Vlissingen gepleegden diefstal. Aanbestedingen, Verkoopingen enz. Colijnsplaat, 14 Nov. Ten overslaan van den notaris M. Noordijke werd heden in het café Coomans verkocht: een woon huis met schuur, erf en tuin, groot 2 aren en 85 centiaren, ten verzoeke van den heer A. L. Haringman en de weduwe en kinderen van wijlen den heer W. D. van der Moer. De inschrijvingen op een strijkgeld van f 10 bedroegen resp. f 1005, f 1050 en f 1300. Kooper werd de heer C. van der WeeleThz. alhier voor f 1455, met 8} pCt. onkosten en boven strijkgeld. Sirjansland, 13 Nov. Ten overstaan van notaris W. F. Del Campo genaamd Camp werden ten verzoeke van de heeren J. A. en A. J. van der Bijl verkocht: Een winterhuis voor f 400, toebeding f 15 De landbouwschuur voor f 660, toe- beding f 40; Een koetshuis, varkenshok enz. voort 350; 92 A. 50 e.A. tuin, boomgaard, vijver en erf voor f 560 per gemet; 27 A. 50 c.A. weiland voor f 590 per gemet 51A. 50 c.A. -500 Arbeiderswoning met erf, tuin en weiland voor f 770 de massa; 57 A. 80 c.A. weiland voor f 695 per gemet 65 A. 45 c.A. -675 35 A. 55 c.A. bouwland -775 49 A. 35 c.A. -800 45 A. -850 79 A. 40 c.A. -800 I I I I I I I I ai I I |:°2 S» kO O) 07 CÉ UJ - c CÉ -5 -I 2 z «j c Je v .21 JS 5- a x <Ci o O o. a. X S O g U O N D E R W IJ S. Aan de Tweede Kamer is door het hoofd bestuur van het Ned. Onderwijzers-Genoot schap, naar aanleiding van het voorloopig Verslag van het afdeelingsonderzoek van het ontwerp tot wijziging der wet tot regeling van het lager onderwijs en van de daarop gevolgde Memorie_van Antwoord, een adres gericht. Daarin wordt er op aangedrongen het daarheen te willen leiden, dat bedoeld wetsontwerp alsnog wordt uitgebreid met de bepaling, dat de mir. mum-aanvangs- jaarwedde van de onderwijzers wordt gebracht op f 600, en dat de bedragen der periodieke verhoogingen voor de onder wijzers, die aan het hoofd eener school staan, worden gelijk gemaakt aan die der, onderwijzers, niet aan het hoofd eener school staande. Oud-Vossemeer. Voor het geven van herhalings-onderwijs gedurende de winter maanden zijn aangewezen de dames A. J. Hoffmans en A. R. Nolenboom en de heeren M. Rijnberg en F. W. O. Wiskerke. Het bestuur van de Vereeniging voor Gereformeerd onderwijs te Middelburg heeft een geldleening uitgeschreven van f 28000, rentende 4 pCt., in obligaties van f 250 of f 100. Bij het op 14 dezer te Breda gehouden examens vrije-en orde-oeteningen zijn o.a. geslaagdde heeren W. G. Quakkelaar en L. van Nieuwenhuijse van St.-Maartensdijk; A. C. Kodde van St.- Annaiand en C. F. van Dijke van Poortvliet. KERKNIEUWS. Oud-Vosmeer. Herkozen als kerkvoogd bij de Ned. Herv. Gem. alhier de heer I. Lindhout (ouderling) en gekozen in de plaats van ds. P. de Looze, die wegens zijn aanstaand vertrek bedankte, de heer J. L. van Luijk (diaken). Dreischor. Als notabele der Herv. Gem. alhier zijn herkozen de heeren Joh. van de Velde Pz. en J. Dooge. St.-Maartensdijk, 14 Nov. Bij de heden gehouden verkiezing voor twee notabelen bij de Ned. Herv. Kerk waren uitgebracht 186 geldige stemmen. Hiervan verkregen de heeren A. Rijnberg (aftr.) 118; N. Noom Johsz. (aflr.) 94; G. Moerland 52; J. W. Kievit 42; P. Kodde 11 stemmen, terwijl de overige stemmen over ver schillende personen verdeeld waren. Zoodat de heeren Rijnberg en Noom her kozen zijn.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1907 | | pagina 1