ZIERlkZEESGIIE NIEUWSBODE. Zaterdag 3 December 1904. (25 ierilizeesctLe Cour an t). Dit nummer bestaat uit twee bladen. Eerste Blad. Hoofdelijke Omslag 1904. DRANKWET. KENNISGEVING. Algemeen Overzicht. NIEUWSTIJDINGEN. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG on ZATERDAG. De pnjfl per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1.60. Noord-AmerikaTransraalIndië ens. yenend mg eens per week, f 10,per jaar. 61ste JAARGANG. No. 8087. Directeur a, 7. D£i LOOZB. Redacteuren: A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Advertentiënran 13 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure besorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Scliuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FrSnkel, Meelstraat 386, Zierikzee. De DIRECTEUR van het Poet- en Telegraafkantoor te Zierikzee maakt bekend, dat op Zondag 4 December gedurende de gewone uren van openstelling, n.l. 7.30-8.30 en 12,30-1.30 Greenwiohtyd, pakketten ter verzending zullen worden aangenomen. Zierikzee, 29 November 1904. De Directeur voornoemd, J. POST UITERWEER. De aangeslageueu in den Hoofde- lykeil Omslag dezer gemeente, die de verschenen termijnen nog niet hebben voldaan, worden uitgenoodigd het achterstallige ten spoedigste aan te zuiveren. Zierikzee, 1 December 1904. De Gemeente-Ontvanger, LEGEMAAT. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat bij hen zes verzoekschriiten zyn ingekomen om verlof tot verkoop, na 31 December 1905, van uleoliol li ouden* tem drank, audc- ron dau sterken dranlt, krachtens art. 34, 2e lid a der Drankwet, van: 1°. CORNELIS HANSE Jz., in het benedenlokaal van het huis, wijk A, no. 515, zijnde het tolhuis bij Schuddebeurs; 2°. WILLEM HAK, in het beneden voorlokaal van het huis, staande in de Sint-Domusstraat, wijk D, no 320 3#. ADRIAAN VAN GRAAFEILAND, in het beneden lokaal van het pakhuis, staande in de Meelstraat, wijk B, no. 415; 4». ADRIAAN VAN DE VELDE, in het benedenvoor- lokaal van het huis, staande op den Scheepstimmer- dijk, wyk A, no. 492; JACOMINA GEELHOED, echtgenoote van Laurens de Keijzer, in het benedenlokaal van het huis, staande aan het Kraanplein, wijk D, no. 444; en ANDRÉ PIERRE LOUIS JOSEPH PAULUSSEN, in de benedenvoorkamer van het huis, staaude in de Lange Nobelstraat, wijk A, no. 161. Binnen twee weken cA de dagteekening dezer bekend making kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bezwaren by Burgemeester en Wethouders inbrengen. Zierikzee, den 2 December 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. 50. 60. Sluiting der jacht op klein wild. De COMMISSARIS der KONINGIN in ZEELAND; gezien het beslait van Gedeputeerde Staten van 25 November 1.1., no. 169; gelet op art. 11 der wet van 43 Juni 1857 (Staatsblad no. 87); maakt bekend, dat de sluiting der jacht op hazen, patrijzen, fazanten, korhoenders en kwartels in de provincie is bepaald op Zuter<lag 31 Decem ber 1904 met zons-on«lergang, en dat het tijdstip van de sluiting der jacht op houtsnippen en waterwild nader zal worden «astgesteld. Middelburg, 26 November 1904. De Commissaris der Koningin voornoemd, ROEST. Het Japansche Parlement werd door den Mikado met een troonrede geopend, waarin hij een schets gaf van den oorlogs- toestaod, die, wat de geleverde gevechten betreft, voor Japan, gelijk hij zeide, tot dus verre niet ongunstig geweest is, al was dan ook niet alles verkregen, waarvoor men gestreden had, en waarvoor men nog strijdt. Hij spoorde de natie aan te volharden in den strijd, daarvoor zich al de opofferingen te getroosten, totdat de billijke eischen, die Japan gesteld had, waren ingewilligd. Ter wijl de Volksvertegenwoordiging vergadert, heeft het Japansche leger, dat vóór Port- Arthur ligt, den 203 Meter hoogen berg met 't daarop gelegen fort Erloeng veroverd, die do vesting met al de forten bestrijkt. Het bezit van dezen berg, die de sleutel der vesting is, is van groote strategisohe beteekenia. Gelukt het den Japanners dezen berg te behouden, dan is Port-Arthur maar laten wij ons niet aan voorspellingen wagen, want eens is deze niet uitgekomen, alhoewel het hier minder een voorspelling dan wel een bloote gevolg trekking iB. Dit staat vast, dat de Japanners al hun krachten tot verovering van Port- Arthur zullen inspannen, teneinde te voor komen, dat de Oostzeevloot, die eiken dag nader tot haar doel komt, de benarde veste ontzet. Van nieuwe vloottoebereidselen, die de Japanners maken, hoort men zoo goed als niets. Men kao zioh echter wel voorstellen, dat een zoo krijgshaftige en bedachtzame natie als de Japansche wel in de diepste stilte aan de uitrusting van nieuwe oorlogs schepen en aan de herstelling van de bestaande vloot hard zal gewerkt hebben. De Japannors schijnen aan de Sjaho zulke sterke stellingen te hebben ingenomen, dat zij voorshands de voorkeur er aan geven den vijand af te wachten, in plaats van dezen op te zoeken. Miseohien willen zij eerst den val van Port-Arthur, en het einde van den winter, alvorens agressief op te treden. Hun bondgenoot, de Eogelschman, ge draagt zich jegeDS hen zóó als men van Albion, waarvan de trouweloosheid spreek woordelijk is, verwachten kan. De Britsche groothandel aarzelt niet om, nu er grof geld te verdienen valt, steenkool en ammunitie in groote hoeveelheden, rechtstreeks en zijdelings, openlijk en langs bedekte wegen aan Rusland te leveren. En de Engelsohe Regeering liet dit toe. Toen zij bespeurde, dat men hierover in Japan ten hoogste verontwaardigd was, toen zij vernam, dat de Japansche gezant zich hierover in gesprekken met anderen ernstig had beklaagd, toen richtte haar Minister van Buitenlandsche Zaken een schrijven aan de Kamers van Koopbandel en Zeevaart, waarin tegen deze schendiDg van de neutraliteit ge waarschuwd werd. Ter elfder ure deed zij eindelijk, wat zij reeds laDg vroeger had moeten doen. Maar wieopEogehnd vertrouwt, kan evengoed op een rots zaaien. Belangwekkend uit een historisch oogpunt is de krijg, die tusschen het maohtige, oude Rusland en het kleine, opkomend Japan ge voerd wordt, maar belangwekkender nog dan die strijd is hetgeen op staatkundig gebied in Rusland tengevolge van dien oorlog geschiedt. Het gebeele volk begint daar in beroering te geraken, die de voorbode is van een laat ons hopen vredelievenden omkeer in den staatkundigen toestand. De afgevaar digden van de Zemetvo's, ten getale van 108, zijn te Petersburg ten huize van een advocaat bijeen gekomen, teneinde te beraadslagen over de politieke hervormingen, die moeten worden ingevoerd. De Zemstvo's zyn de vertegen woordigers der provinciale bestuurslichamen. De Regeering, die met het congres van deze afgevaardigden niet bijster ingenomen was, heeft toegestaan, dat hot particuliere besprekingen mag houden. Van dat verlof hebben de heeren, waaronder zelfe zeer velen van hoogen adel. gebruik gemaakt, en zij hebben bun wenechen geformuleerd. Zij aobten voor het Rijk noodig een volksvertegenwoordiging uit twee Kamers samengesteld, gelijkstelling van alle klassen en geloofsbelijdenissen voor de wet, vrijheid van drukpersen vrijheid van vereeniging en vergaderingministeriëele verantwoordelijkheid, en afschaffing van de veroordeeling en bestraffiog der burgers langs den gevaarlijken administratieven weg. De Minister van BinneDlandsobe Zaken, Mirski, heeft den voorzitter der Zemetvo's, Sobipof genaamd, op audiëntie ontvangen, en hem bjj de aanbieding van het verlanglijstje de verzekering gegeven, dat hg den Czar er van in kennis zou stellen. Nu is het feit op zich zelf, dat een dergelijke vergadering in Petersburg kan bijeenkomen, en veilig kan beraadslagen en haar wenschen formuleeren, reeds van groote beteekenis. Het bewijst, dat de ster van het absoluut gezag aan het ver- sohieten ie. Yoeg daarbij de beweging tegen den impopulairen oorlog, die door het geheele rijk zioh openbaart. Het volk beseft levendig, dat het bij dien oorlog, al wordt die zelfs gewonnen, niets kan winnen, maar dat het zija beste zonen ten offer moet brengen, die dan ook als schapen naar de slachtbank gesleept worden. Want vaak worden in het nachtelijk uur de mannen van hun bed opgelicht en onder gewapend geleide weg gevoerd, teneinde naar Azië te worden gezonden. Overal in Rusland kan men bij elke volksbeweging de kreet thans hooren »weg met den oorlog". En die kreet wordt geslaakt door alle klassen en kringen der maatsobappij, door arbeiders en studenten, door rijken en armen, door mannen en vrouwen, door ouden en jongen van dagen. En de. regeering hoort die kreten, ziet. dat de soharen, die ze aanheffen, talrijker worden en met den dag onrustbarend aangroeienen in haar angst staat zij aan de tot dusver onderdrukten toe zich te uiten. La revolution est en marche, zonden wij met een kleine variatie op Zola's bekend geeohrifc kunnen uitroepen. Moge zij vreedzaam zyn, en aan de natie schenken die op rechtvaardigheid en vrijheid steunende toestanden, waarin de beschaafde staten van Europa zich reeds een tijdlang verheugen. De Fransche Kamer van Afgevaar digden beeft het voorstel van Allard, de Begrooting van Eeredienst al te scbaffeD, teneinde daardoor het Hoofd der Katholieke Kerk te treffen, met de groote meerderheid van bijkans honderd stemmen verworpen. Heizelfde lot ondergiog een voorstel van een ander lid tot opheffing der tractementen aan de bisschoppen en aartsbisschoppen. In België zal een sociaal-demokratisch Kamerlid als tooneelspeler optreden. Hij heeft Hamlet en Macbeth uit het Engelech vertaald, wensoht de hoofdrol in beide stukken zelf te vervallen, en zal met dit doel een gezelschap vormen, teneinde door België en Frankrijk een tournés te maken. De Ministers en zyn collega's zullen tot al de door hem te geven voorstellingen vrijen toegang hebben. Paul Krtiger, de laaste president van de Zuid-Afrikaansohe republiek, heeft de kleinig heid van acht millioen en viermaal honderd duizend gulden nagelaten. Wijlen de President heeft, gelijk bekend is, een groot gezin, maar brachten kleine troepjes nog een bezoek by een paar bekende socialisten, waar enkele ruiten werden ingegooid. De politie trad flink op en verhinderde erger. Nadat de onrust- makers verwijderd waren, werd de vergadering zelf kalm voortgezet en na oen kort debat op verzoek van den burgemeester te halftien gesloten. Deze betuigde in de vergadering zyn leedwezen over het gebeurde en verzekerde dat, mocht een dergelijke bijeenkomst weer worden gehouden, hij zal zorgen dat een grooter macht tot ordebewariog aanwezig is. Algemeen, ook door weldenkende katho lieken, wordt dit optreden tegen de socialisten zeer afgekeurd. Hilversum, 1 Deo. Alhier heeft gisteren avond een zeer brutale diefstal met inbraak plaats gebad bij den heer J. E. Bos, direoteur van het chemifch laboratorium, villa Sparren- heuvel aan den Loosdrechtscbenweg. De dieven (waarschijnlijk twee) hebben aaDgebeld en den heer Bos, die alleen tbnis was en daarom zelf opendeedaangevallen, gebonden, een prop in den mond gestopt, en in den tuin neergeworpen. De dieven zyn naar boven dj t ucoigoyy uipcu. jl/d uicidu yu unu uviou als die nu eens een millioentjo minder haddeu gegaan, vonden daar op de kamer van den 6n dat millioenlje ware tijdens het van den gewezen president aan de heer Bos de brandkast open, en hebben een kistje, bevattende aan bankpapier f 375 van hulpeloos aohter zyn gebleven, hoeveel diep en naamloos leed zou er door verzacht zijn geworden. geërfd, leven ongelukkige weduwen en weenon besteed, die g))Di<,'mdün heer en f 200 van de firma, mede- 1van den wreedeo oorlog sobier j genomen. Een uur later vond een persoon, dien de heer Bos verwachtte (vandaar dat deze by het bellen opendeed) hem bewusteloos in beschreven toestand vóór het huis liggen. Een dokter, die ontboden werd, conetateerde een bloeduitstorting bij den beer Bos, die eerst na ruim een half nar bijkwam. De toestand van den aangevallene is be vredigend. De dieven zyn nog onbekend. Haarlem, 30 Nov. Zondagnacht zyn twee kinderen van het echtpaar Hoogendoorn nit de Soenredestraat 82, deerlijk gekwetst bij bet aanmaken van een kachel, waarbij zij Nederland. Leeuwarden, 30 Nov. In vele gezinnen bestaat de gewoonte om zelf azijo te maken voor tafelgebrnik. Men mengt dan door een flesch water een weinig azijnzuur. Hoe voorziohtig men met dit laatste vooht moet zyn, bleek Dinsdag te Firdgam op treurige wij™ Een jongelje yen bgna twee troleum gebr„ikteD. Vader en moeder waren ,a«r wiet z.ch in een onbewaakt oogenbl.k i £aar eeneBaoiréa, dje de werf Conrad" gaf, an hor Hntnnie mul annn. meester te maken van bet flesobje met azijn zuur, dat op tafel stond, en dronk er een weinig uit. Ruim 48 uren later was het reeds aan de gevolgen bezweken. Zwolle, 30 Nov. Naar wij vernemen, zal de vrijzinnige Statenclub het uitvoerig ver- de kindereD, 11 en 8 jaar oud, waren thuis met eene 17-jarige zuster. Terwijl die in een ander vertrek bezig was, kwam de 11-jarige op de gedaohte, voor vader en moeder de kachel aan te maken. Zij gooiden petroleum in de kaohel, waarin blijkbaar nog vuur was, want plotseling sloeg weer van Mr. Yan Diggelen niet onbeantwoord i eene vlam naar buiten, die de beide kinderen laten. Het antwoord zal waarschijnlijk spoedig j0 brand zette. De 11-jarige liep naar de keuken en gooide zich een emmer wAter over het lichaam; daardoor kreeg zij alleen brandwonden aan den rechterarm. Maar de jongste liep met de brandende kleertjes de trap af en toen de boren haar de kleertjes van het liehaam hadden gescheurd, bleek zij deerlijk gebrand aan de geheele rechterzijde. Zij is naar het gasthuis gebraoht. Utrecht, 30 Nov. Gisterenavond is nit de gevangenis alhier een gevangene, zekere Richten, een Duitsoher, ontsnapt, door een gat te maken in den muur en zioh met een laken te laten zakken. Eenige diefstallen, hedennacht gepleegd, worden deze ontvluchting in verband gebraoht. 1 Deo. Alle nasporingen omtrent den ontvluchte zijn tot heden vruchteloos. 's-Gravenhage, 1 Deo. Tweede Kamer). Bij het voortgezet debat over de Indisohe Begrooting drong de heer Van Kol aan op suikerfabrieken van Staatswege om een einde te maken aan misbruiken in de suikerindustrie, waaronder de inlandsohe bevolking lijdt. De heer Fock drong aan op aankoop van partiouliere landerijenteneinde daar het politietoezicht enz. te kunnen verbeteren. De minister van koloniëa antwoordde dat reeds de aandacht wordt gewijd aan sommige misbruiken, als door den heer Van Kol be doeld, eveneens wordt het politietoezicht nok op particuliere landerijen verbeterd. De beer Helsdingen dringt aan op verbete ring van de positie van de residentsklerken. De minister antwoordt, dat reeds ten op- ziohte van vooruitzicht die positie is verbeterd. De heer Van Kol wil betere bezoldiging van dessahoofden, assistent-wedono's en der gelijke inlandsohe ambtenaren. Ook hieromtrent wacht de minister nog adressen. Toch meent hij, dat verhooging van bezoldiging niet in de eerste plaats voor hen noodzakelijk ie. Bij den post »Europeesch onderwijs" wordt het woord gevoerd door den heer Ter Laan, die op het verschil wijst in uitgaven, die voor het Europeesoh en die, welke voor het inlandsoh onderwijs worden gedaan, een verschil, dat zeer ongunstig is voor het inlandsch onderwijs. Hij I worden gepubliceerd. Maastricht, 30 Nov. Hier is door de politie aangehouden zekere F., Duitscher, wiens uitlevering door de Pruisisohe regeering wordt gevraagd op vermoeden van bedriegelijke bankbreuk en nog andere misdrijven. Hij bad zich te dezer stede by een familie onder een valschen naam en valsohe voorspiegelingen weten in te dringen en kennis met de doobter des huizes aan te knoopen. Er was reeds sprake van een verloving. Zyn toekomstigen schoonvader had bij weten te bewegen een groot gebonw te koopen om daarin een stoeterij voor hem te vestigen. Thans blijkt dat bij een spekslager uit den omtrek van Berlijn is en in Pruisen gerechtelijk vervolgd wordt. Beverwijk, 30 Nov. In den laatsten tijd bestaat er wrijving tusschen de roomech- katholiéken en socialisten in deze gemeente. De laatsten zyn nogal woelig en houden vele vergaderingen, waarin allerlei bekende socia listen en anarchisten spreken. Zoo traden o. m. reeds op de heeren Domela Nieuwen- huis en Kloosterman, terwijl nu voor gieteren avond als spreker was aangekondigd de oud-priester dr. Sohoenmaker. Tegen deze vergadering werd door de katholieken hevig geprotesteerd en reeds Zondag werden bekende socialisten door de straatjeugd uitgejouwd, terwijl de r.-k. propagandaclub »8t.-Petrus" een strooibiljet verspreidde, waarin het bezoeken der vergadering' van gisteren sterk werd ontraden. Toen de vergadering begon, wuren vele anti-socialisten in de zaal, die, zoodra dr. Schoenmaker begon te spreken, hevig protes teerden en daarom werden verwyderd. Buiten gekomen begonnen zij de vergaderzaal aan de Zeestraat te bombardeeren, zoodat woldra alle ruiten waren stukgegooid. In de zaal kregen eenige personen liohte verwondingen. De eigenaar schoot een paar malen met zijn revolver naar buiten en de politie ontruimde de straat, waarin de zaal ligt. Men bleef daarna wachten op deo spreker, doch dez-< verwijderde zich langs een achterwegj°* en reed per rijtuig naar Velsen, om daar op den trein te gaan. Toen men bemerkte dat hij was vertrokken, verspreidde zich het volk en dringt aan op beter voorbereidend onderwijs, waarvan de inlanders zouden kunnen profi- teeren en nieuwe kostelooze toelating. De minister zal ten opziohte van dit laatste onderzoeken welke bepalingen en regelen daar omtrent in Nederland worden gevolgd. Ook bij den post voor inlandsch onderwijs vraagt de heer Ter Laan uitbreiding en betere verzorging van het onderwijs, verbetering der positie van onderwijzeressen, voorziening in inspecteurs-vacatures. De heer De Visser vraagt waarom niet ook de hulppredikers mogen genieten van het voorrecht, aan de zendelingen toegekend, n.l. om (ten opzichte van de subsidie aan particulier inlandsohe scholen te verleenen) te worden ge lijkgesteld met tot het onderwijs bevoegden. De minister verklaarde zioh voor krachtige bevordering van partiouliere inlandsohe scholen en betoogde, dat niet slechts zendelingen en Katholieke geestelijken, maar ook hulppredikers zonder onder wijsacte aan gesubsidieerde in landsohe scholen onderwijs zullen mogen geven. De heer Melchers bepleitte krachtigen Regeeringpsteun voor de weldadigheidsinstelling van den heer De Steur te Magelang. De heer Van Bylandt en de minister oor deelden meer steun niet noodig. De minister van justitie heeft in den laatsten tijd nit verschillende deelen van het land klachten ontvangen over den overlast, welke vooral de plattelands-bevolking onder vindt van op Nederlandech grondgebied binnengedrongen benden Zigeuners. Nsdat bij daarvan kennis genomen had, zyn onverwijld door hen de meest doelmatig geachte instructiën daaromtrent aan de rijkspolitie-autoriteiten gegeven en is de bulp van zijnen ambtgenoot van binnenlandsche zaken daarbij ingeroepen, teneinde den burgemeesters der grensgemeente»» te gelasten, onder geene voorwaarden aan dergelijke zwervende benden reis- en verblijfpaesen uit te reiken. Luidens nadere rapporten bestaat er thans alle reden te verwachten, dat de getroffen maatregelen het gewenschte resultaat zullen opleveren. Invoering van de Kinderwetten. Door den Minister van Justitie wordt in het ant woord op het Verslag der Kamer nopens zyn begrooting medegedeeld, dat de nog t treffen administratieve regelingen, alsmede de bonw en de inriohting van de tuohtsoholen en de aanpassing van de rijksvoedingsgestiebten den 4en September van het volgend jaar gereed kunnen zija, zoodat de inwerkingtreding van de Kinderwetten met ingaDg van dien datum kan plaats hebben. De onlangs door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken rijksveldwachter, die tereoht had gestaan ter zake van verduistering en tydeDs den dour van zijn strafproces in zyn betrekking was geschorst, is na niet schuldig bevonden te zijn, weder in aotieven dienst hersteld. Rotterdam, 30 Nov. Ten huize van de familie Van R., drong gisterenmiddag omstreeks halfvijf t en 17-jarige jongen binnen, waarschijnlyk met de bedoeling te stelen in de drukte van familiebezoek, dat de familie gisteren naar aanleiding van een sterfgeval ontving. De jongen werd evenwel op de trap door de dienstboden aangehouden en dadelijk begaf iemand zioh pur rijtuig naar 't bureau Witte de Witbstraat om in korten tijd met eon politie agent terug te koeren. Da jongen had zioh intusschen weten los te rukken en was gevlucht. Hij had nog kans gezien een zilveren horloge en een portemonDaie met geld in den zak te steken, die hij in één der kamers had gevondeD. Oosterhout, 29 Nov. De stoomtimmer- fabriek van den heer C. van den Avoird alhier, is met een belangrijke hoeveelheid hout geheel door b and vernield. Alle machi nerieën zijn onbruikbaar geworden. Twee aangrenzende woon uizen zijn mode verbrand. Assurantie dekt de schadetoch zal deze nog zeer aanzienlijk zijn, daar all s zeer laag is verzekerd. 'b Hertogenbosch, 30 Nov. Elk jaar j ne*rr>t het aantal personen, dat zich door middel van de rechtbank alhier plaatsing weet te vereohaffen in de rijkswerkinrichting Veenhuizen, toe. In den regel ie de toeloop het grootst in het voorjaar en in den zomer, maar al eenige jaren achtereen houdt de trek aan gedurende het geheele jaar. Tegenwoordig worden nog wekelijks transporten van 10 tot 30 wegens landlooparij veroordeelde personen van deze gemeente naar Veenhuizen gezonden en het aaotal, dat in het hnis van bewaring bijna geregeld aauwezig is, beloopt 70 80.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1