PRUIMEN, UIENZAAD vlotdelen St- D. Ochtman P.Mz., boterletters. 'ju a. hobbel, i SÏ.-SiUMDII, n VERORDENING, VERORDENING bij J. J.v. d. Houten, Sa. j. wansink.h ZIERIKZEE--ROTTERDAM, ADVERTEMTIE N. Een zwart Merriepasrd, Bij S. OCHTMAN ZOON ONTVANGEN mooie collectie Tapijt- en Bedden-Magazijn Fondant en Chocolaadfiguren. Fransche Vruchten Vanille Chocolaadlettsrs CHOCOLAADTABLETTEN. A. J. ConstandseBrouwershaven. Tijd jsgeld. Horlogerie „De Tijd". Wie weer puik puik nieuw wil op doen, koopt dit bij of bij zijne Agenten. De schrijver beklaagt zich, dat de waar schuwingen, welke hij indertijd tegen de misslagen van dat ministerie heelt doen hooren, in den wind zijn geslagen, en hoopt, dat zijne woorden thans meer ingang zullen vinden, z/nu de gevolgen dier misslagen meer en meer voor ieder zichtbaar worden en het land als indirect gevolg daarvan bedreigd wordt met eene nieuwe reeks anti-liberale maatregelen, tot welke thans inzonderheid de invloed der katholieke geestelijkheid het geheel van haar afhankelijk ministerie-Kuyper drijft". //Mocht ons land slechts de keuze hebben, om hetzij door de clericalen, hetzij door de socialisten en hun aanhang de hooge stelling te verliezen, die het in de rij der volkeren in de tweede helft der vorige eeuw veroverd heeft, het zal de schuld zijn der liberale kiezers, omdat zij niet genoeg hebben toegezien op hunne eigene candidaten en zich laten winnen door personen, die zich vóór de ver kiezingen als liberalen voordoen, maar als ze de n *.cht hebben, de liberale beginselen ver loochenen". Dit bij de verkiezingen van 1905 te voor komen, is het doel van de serie //staatkundige brieven", welke de schrijver aanvangt. Hij hoopt, //dat de liberalen in den lande, die, noch door Kuyper c.s., noch door Troelstra c.s. op sleeptouw genomen willen worden, en zioh de kleine uitgaaf van f 1 kunnen getroosten, deze serie brieven koopen en bewaren, om ze ook in hun verband te kunnen nalezen, wan neer de tijd der verkiezingen aanbreekt, en om ze dan altij i als een politieke huisapotheek ter hand te hebben tegen de miasmen eener verkiezingsperiode". Aan de uiteenzetting van 't geen te doen staat, laat de schrijver een korte schets van den stand der zaken en partijen in ons land voorafgaan. Gemengd Nieuws. Adrianus Koetsier, 53 jaar, lengte ge woon, haar zwart krullend, oogen blauw, bakkebaardjes, vol aangezicht met gezonde kleur, flink postuur, de wijsvinger der rechter hand is stijf; gekleed met grijs blauwe overjas, zwarten ronden hoed, zwart colbert pak, heeft Donderdag 17 November 's ochtends zijne woning Newtonstraat 85 verlaten om voor zaken naar Delft te gaan. Daar niets moer van hem is vernomen, vermoedt men, dat hem een ongeluk is overkomen. De commissaris van politie in de 4de afdeeling te 's-Graven- hage verzoekt namens de vrouw opsporing van de verblijfplaats of bij vinding van het lijk berioht. Men meldt aan de O. II. Ct. uit Krommenie aangaande het plotseling ver dwijnen van notaris Van Wermeskerken Sinds een twaalftal jaren was notaris Van W. hier gevestigd. Hij was voorheen gehuwd met de bekende schrijfster Johanna van Woude, bij welke hij twee kinderen (zoons) had. De oudste, Henri, die reeds als sohrgver, o. a. in de Holl. Lelieeenigen naam maakte en in het tuinbouw vak werkzaam is, vertoeft daarvoor in het buitenland, de jongste studeert thuis. Na formeele scheiding van zijn eerste vrouw, men herinnert zioh nog welke om standigheden daaraan voorafgingen, o. a. de vergiftigingszaak, welke de bladen uitvoerig hebben vermeld, is hij nu omstreeks twee jaar geleden hertrouwd met eene weduwe met drie kinderen, waarvan het jongste, een zoon van 15 jaar, thuis was. Deze dame woonde te Zutphen en was gefortuneerd. Ze waren getrouwd buiten gemeenschap van goederen, doch zooals men dit noemt »op winst en verlies". De gelden van het thuis zijnde kind zijner tweede vrouw, waren onder zijne berusting en beheer. Bij de opening der brandkast door den offloier van justitie, bleken daarin geen gelden aanwezig te zijn, zoodat de vraag rijst of er termen van uitlevering voor den voortvluchtige bestaan. De heer Van Wermeskerken was iemand, die niet algemeen gezien was. Als lid van den raad was hij oorzaak, dat al zijne medeleden ontslag namen, bespottelgke advertenties in de oourant en een dito alphabeth op de raads leden, waren zijn werk, waardoor hij de ver bittering van velen opwekte. In den gewonen omgang was hij door eone zekere goedhartigheid dikwijls niet ongeschikt, doch ook gehaat in de besturen van instel lingen, waarin hij zitting had. Dat notaris Van W. een ernstige zenuw patiënt was, behoorde niet tot de onbekende zaken. Sinds twee jaren was hij ook tot wethouder benoemd en als oudste fungeerde hij eenige malen als waarnemend burgemeester. Bekend is het, dat hij zich had opgewerkt van onderofficier tot notarisklerk en destijds spoedig zijn notarieel examen aflegde. Hoe voorziohtig men met honden moet zijn, bleek te Arnhem heden weer. Iemand gaf uit medelijden oen hond wat te eten. Plotseling vloog het dier op hem aan en beet hem de hand af. Ken artillerist, die juist passeerde, wist met zijn sabel erger te voorkomen. De man werd in het ziekenhuis ter verpleging opgenomen. Doterknoeierijen. Zooals men weet, wordun op de vaten, waarin boter, die onder rijkscontrole staat, plakkaten geplakt, waarop het Nederlandsche wapen en het opschrift Ned. Botercontröle onder rijkstoozioht. Dit blgkt nog niet afdoende. In de waag te Leeuwarden kon men Zaterdag eene foto zien van een vat boter, door een handelaar in Noord-Brabant naar Duitsohland verzonden. Op dit vat was een plakkaat geplakt met het opschrift: Gegarandeerde natuurboter", staande onder tor richt yaD den Nederlandsohen Staat. Bij onderzoek bleek de boter 30 pCt. vreemde vetten te bevatteD. De Noord- Brabantsche handelaar is bekend. Selderij als geneesmiddel tegen rheu- matiek. Meermalen vestigden wij de aan dacht op selderij als middel tegen rhcumatiek. Thans schrijft men het volgende aan de Asser Courant Gedurig doet men nieuwe ontdekkingen wat betreft de geneeskrachtige eigenschappen van sommige plantenéén dier ontdekkingen van den laatbten tjjd op dat gebied is, dat selderij een ODfeilbaarmiddel is tegen rhuemati- sche aandoeningen. Er wordt beweerd, dat deze ongesteldhoid onmogelijk kan optreden, wanneer maar dikwijls genoeg gekookte aeldorg gegeten wordt, en alleen aan de omstandigheid, dat er tot nog toe zoo weinig selderij gegeten werd, moest het worden toegeschreven dat haar heilzame werking zoo lang onbekend bleef. Do selderij moet in stokken worden gesneden, daarna in water gekookt worden tot ze week is. Het water wordt door patiëaten gedronken, terwijl do selderij verder in melk wordt gekookt, waarin een weinig meel wordt gedaan, benevens eenige gemalen of geraspte nootmuskaat. Warm met geroosterd brood opgediend en bg de aardappelen gegeten, stilt het direot de knagende pgn, zoo althans luidt de verklaring van een arts, die het middel herhaaldeiyk met het beste gevolg toepaste. Dr. Henning, de Duitsche weerkundige, waarschuwt, dat men zioh moet voorbereiden op een lang tgdperk van koude en sneeuw stormen. De winterkoude zal, naar hg voorspelt, duren tot in Mei. Uit Philadelphia wordt bericht, dat miss Marianne Wood, de dochter van een bekenden Amerikaansohen millionair, het leven in haar kring zoo ontzettend vervolend is gaan vinden, dat zij zioh als dienstmeisje heeft verhuurd, tegen 16 shillings per week. Zg stoft nu kamers, kookt en poetst en zg moet het héél goed doen. De millionairs- dochter beweert, dat zg er zioh gelukkig bg voelt, 'tls intusschen de vraag, hoe lang het duren zalvroeger heeft miss Wood het ook al geprobeerd als tooneelspeelster, als kleermaakster en als ziekenverpleegster. Een ingenieur te Rome, Ricardo Duris geheeten, heeft een nieuw middel- uitgedacht om zich op het water te bewegen. Zgne uitvinding sohgnt zonderling en van weinig practisch nut, maar toch is het hemherhaaldelgk gelukt, het Ortameer, in de nabgheid van Novara, dat daar drie uur breed is, er mede over te steken. Dit toestel, dat hg »hydroski" gedoopt heeft, vertoont erg veel overeeukomst met de bekende Zweedsohe sneeuwschoenen. Het bestaat uit twee groote gzeren pgpen, die ieder een lengte van 4 M. hebben. Aan het uiteinde hebben deze buizen eene kegel vormige punt. Zg blijven steeds evenwgdig, dank zg eene derde buis, die ieder oogenblik, in de lengte strekkend heen en weer beweegt. Het geheele toestel is aan de voeten van den sportsman bevestigd door middel van een houten schoen met leeren riemdeze zitten aan den bovenkant van de buizen. Op eene groote boerderg, in den omtrek van Brunswgk, is eene jonge dienstmeid ge vangen genomen, die, om een fraaie blanke huid te krggen, heimelijk eiken dag haar geheele lichaam wiesoh met de versche melk, welke vervolgens naar de klanten ging. Er werd al sinds eenigen tijd geklaagd over de melk en bg een nauwkeurig onder zoek werd eindelgk de jonge gdeltuit betrapt op haar onsmakelijk bedrgf. De doodstraf, door de rechtbank te St.-Gallen uitgesproken over een ongehuwde moeder, een arme naaister, die in benarde omstandigheden haar vierjarig jongetje heeft vermoord, is door den kantonnalen raad van St.-Gallen veranderd in levenslange ge vangenisstraf. Één lid stemde tegen inwilliging van het desbetreffende verzoek. Sir J. Miller heeft het nu afgeloopen seizoen op de Eogelsohe renbaan met zgn paarden 27928 pd.st. gewonnen. Op hem volgt majoor E. Loder met 19899 pd.st. Verder Leopold de Rotschild 17032 pd.st., de Hertog van Portland 13099 pd. et., lord Carnarvon 12143 pd. et., lord Rosebery 10122 pd. st., T. Alexander 10118 pd. st. Te Kiew in Rusland zgn een paar wonderkinderen, de 10-jarige Marie Velikoff en haar broeder Antonin, een knaap van 9 jaren, die zeer bekwaam zgn in het beeld houwen, zonder ooit eenig onderwijs in die kuDst of in teekenen te hebben ontvangen. Men heeft eene tentoonstelling van hunne werken gehouden en vooral de uitdrukking der koppen, alsook het afgewerkte hunner beelden, moet algemeen bewondering hebben gewekt. Te Kaetenholz, in den Elzae, is dezer dagen een meisje van 22 jaar, Anna Blind geheeten, onder zeer zonderlinge omstandig heden overleden. Enkele dagen geleden braobt zg met haar moeder een bezoek bg een bevriende familie in de buurt om deelneming te betuigen mot het overlgden van een dochter. Mevrouw Blind richtte aan het doodsbed tot de moeder van de overledene eenige welge meende troostwoorden, welke evenwel door de, zich in zenuwachtigen toestand bevindende vrouw blgkbaar verkeerd verstaan werden. Zg toonde zich althans ten zeerste gekrenkt en voegde mevrouw Blind toe: »U bent een hartelooze vrouw en weet niet, wat het zeggen wil, een kind te verliezenfcet zal u echter met uw dochter ook gauw zoo gaan". In middels ccbudde zij het lijk been on weer. Anna Blind was bg deze pgciijke ecèie tegen woordig en de woorden van de ongelukkigo moeder hadden haar zeer aangegrepen. Toen zii thuis kwam, mcast zij naar bed; altijd masr dacht zg aon de treurige profetie Zg geloofde te voolen, dat zij heel spoedig sterven moeBt en nooh de predikant, noch de dokter kon haar dezo rampzalige gedachte uit het hoofd praten. Na vier dagen was bet meisje dood, zonder dat een eigenlgke ziekte gecon stateerd had kunnen worden. De Doggersbank! Wy lezen in Het Nederlandsch Zeewezen Indien de bodem der Noordzee ongeveer 30 meter werd opgeheven, zou de Doggers- bank, waar gemiddeld 13 meter water staat, een eiland vormen, half zoo groot als Schot land, met heuvels en valleien. Deze bank heeft voor 'teerst sedert 1781 weder gedaverd van kanongebulder. Het was in de dsgen van don Noord-Amerifeaanschen Yrgheidsoorlog, dat adm. Zoutman eon vloot koopvaarders convoyeerde, en op de Doggers- bank een Engelpch smaldeel onder den 70- jarigen admiraal sir Hyde Parker ontmoette, uit op hetzelfde doel. Het gevecht bleef onbeslist, tot groote vol doening van de Hollanders, en tot groot on genoegen van Parker, die de schuld wierp op den slechten staat der vloot en den koning aanraadde, »zich van jonger bevelhebbers en jonger schepen te voorzien", Zoutman werd bg terugkeer als een held gevierd. Parker had een tragisch uiteinde. Bg het raadselachtige vergaan in het volgende jaar van de »Cato", op de Zuid-Amerikaansche kust, verdronk hg met de geheele bemanning. De Doggersbank is een geliefd veld voor de viasohery op platviech, vroeger door ons de »Kleine Visschery" genoemd, in tegen stelling van de »Groote Viescherg" op haring. De »Doggevaarders" gingen »ter Dogge" eD baalden voile ladingen tarbot, tong, bot en schol, vooral van de zuidzgde der bank, door de Ergelsohen de Silver Pit genoemd, een soort van zeedal, waar de platvisch, die zioh des zomers over de hcele bank verspreidt, zich in het koude seizoen opeenhoopt om to overwinteren. Het was daar, dat de Eagelsche trawlers aan 't viseohen waren, toen de Russische vloot hen op de bekende wijze stoorde. Hoewol door Engolschen en Hollanders aanhoudend met de treil wordt gevischt, die den bodem als 't ware afstroopt, sohgnt do voorraad onuitputtelgk. In Engeland heeft men nog steeds veel last van do sneeuw, die nu ook te Londen tien oentimeters dik op de straten ligt. Hst geheele spoorwegverkeer is in wanorde. Do lgn van de Midland-Company was eerst weer te bergden, nadat men tien uren aohtereen met sneeuw-ruimen bezig was geweest. Het is vinnig koud, vooral in Sohotland, waar het op sommige plaatsen 22 graden gevroren heeft. Ook in Rumenië is veel sneeuw gevallen. Alle verkeerswegen zgn belemmerd en op verscheidene plaatsen ligt de sneeuw een halven meter hoog. Yooral in Dobcutcha en in Zuid-Moldavië is de toestand critiek. De hongerige wolven naderen de dorpen en zelfs de steden. Sommige daken zgn onder den sneeuwlast bezweken, scholen on kerken zgn gesloten moeten worden en de steden Braila, Galatz en Jaeey zgn van alle gemeenschap afgesloten. Bg het dorp Maftier is een pasea- gierstrein in de sneeuw blyven steken. STOOMBOOTDIENST Stoombooten „Schelde 2" en „Stad Zierikzee". Nov.Dec. Van Zierikzee: Van Rotterdam: Din8dag29 's morg. 8,30 Dinsdag29 's morg. 10, Woens. 30 Dond. Vrijdag Zaterd. Zondag Maand. 8,30 8,30 8,30 Woens. 30 Dond. Vrijdag 8,30 Zaterd. 9,—Zondag 9,30,Maand. 10,- 11 8,— 9, 9,30 10,— Getrouwd JOOST UIL Az. en MAATJE VAN OEVEREN Cd. Zierikzee. Ellemeet. Voor de vele blyken van deelneming, ondervonden bg de ziekte en Da het over igden van onze innig geliefde Doohter en Zuster CORNELIA, betuigen ondergeteekenden bunnen hartelijken dank. Wissenkerke, 26 November 1904. Familie NIEUWDORP. Voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het plotseling overigden van onzen geliefden Echtgenoot, Vader en Behuwd- vader, den Hoer C. BOTH Cz., betuigen wg onzen oprechten dank. Dirksland, 28 November 1904. Uit aller naam, Wed. C. BOTH Cz. De Deurwaarder J. DE REGT te Zierikzee zal, op Woensdag 30 November 1904, des voormiddags elf uur, aau de schuur en ten verzoeke van den heer A. LEEUW Bz. te Zierikzee, in de Regen boogstraat (Padje) aldaar, publiek verkoopen: oud 14 jaar, een beste Melkkoe, drie 1 '/Jarige Vaarzen, twee 1 '/Jarige Ossen, benevens 8000 Kilo beat WEIHOOI. Er mag niets bijgebracht worden. Betaaldag 1 September 1905 De Deurwaarder J. DE REGT te Zierikzee zal, op Donderdag 1 December 1904, des middags 12 uur cp het Kerkplein te Zierikzee pnbliek verkoopen: (gesch. eu gepl. en 1 dM.), Slypdeleo, Kolders (van 4 tot 10 M.), Spanribben, Latten, Palen, een en ander afkomstig van eene Loods, Stellinghout, slechts vier maanden io gebruik geweest. Voortseene party oude Planken, benevens solide Afbraak enz. Betaaldag 1 Mei 1905, Koopen van ééa gulden en daar beneden contant. te Zierikzee verschijnt: regelende het heffen van Vergunnings recht voor den verkoop van Sterken Drank in het klein. op de invordering van Vergunnings recht voor den verkoop van Sterken Drank in het klein. Beisdekens. Yoetzakken. Waterstoven. Gekleurde Schapenvachten. Fantaisie-Yachten. Tafelkleeden, ook voor kleine tafeltjes. Voetkussens. Rieten Stoelen. Tochtdekens, enz. enz. Alles zeer gêschikt voor Cadeaux. Appelmarkt, Zierikzee. N.B. Opruiming van eenige Vouw stoeltjes en kleine Tafeltjes. zoo lang de voorraad strekt, Korte Groendal, Zierikzee. Onder aanbeveling. Verkrijgbaar van af heden, (le bekende Geëtaleerd in eene ruime keuze BORSTPLAAT in de meest fijne smaken. in doozen en per gewiobt. verschillende vormen. Extra collectie in verscheidene Verzendingen van Botorlcttere, Borstplaat, St.-Nicolaas enz., worden verpakt in élegante blikken doosjes, zonder verhooging van prys. Aanbevelend, J. W. SCHOUTEN, Confiseur Cuisinier. IO cent per pond. J. B. GELUK. aanbevolen Rembours of Postwissel. 3 fl. Medoc, I fl. Port a Port, prima i 1 fl* Maderacr kwaliteit. 11 fl. Samos (Muscaat)E Komt dus allen zien naar de van af Dinsdag schitterend efectrisch verlichte ST.-NICOLAAS-ÉTALAGE van de Daar kau men zich bevoordeelen door goede kwaliteit artikelen tegen con- curreereude prijzen te koopen. Horloges, Klokken, Barometers, Gouden en Zilveren artikelen, in ruime kouzo, met garautio. Aanbevelend j. Gr. e. de gjraaff. Poetstrnat C 106. Nikkelwaren V ENZ. ENZ. Aanbevelend JoHs. Trommel, ZIERIKZEE. Voorstraat, Ooltgensplaat, Agent voor Zierikzee en omstreken: JOH. OCHTMAN, Dagelgks opzending der goederen. Ontvangen: De nieuwste stijl Gaslampen, Gashaarden, Gascomfooren, Gasballons enz., eerste kwaliteit Alboid-fc M nikkel-artikelenkoperen Bedkruiken i koperen Lij9tketels enz. {gegarandeerd U if tv rif). Email-artikelen, als: Theepotten, H ^Koffiekannen, Chocoladeketels, Melk kannen, Melkpannen Braadpannen H KetelsPannen enz. Broodtrommels i Beschuittrommels, Koffiemolens, Filters, K Parapluiebussen, grootste sorteering Lan- f\. P taarns, Waterfilters, Koffiefilters, Pudding- H vormen, Rijstranden, prima één-, twee-, P drie- en vier-vlams Rookstellen, onder" garantie en alle mogelijke aanverwantels Artikelen. Scherp concurreerenden prijs. a Aanbevelend, !fi POSTSTRAAT.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 2