Dinsdag 29 November 1901. (Z ierils.zeescb.e Courant). Tweede Blad NI EUWSTIJDINGEN. ZIERIKZEESGHE NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG on ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franto per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaalIndië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. olsie irtAriuAitfi. No. 8085. Directeur ar. DU LOOZEi. Redacteuren: A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Advertentiönran 13 regels 30 Cta. meerdere regels 10 Cta., kunnen uiterlijk tot de. Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ore bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FrêLnkel, Meelstraat 386, Zierikzee. Rusland—Japan. Suez, 25 Nov. Twee slagschepen, drie kruisers en negen transportschepen zijn be- 1 ouden aangekomen in de Bittere Meren, waar zij geankerd zijn voor hedennaeht. Zeven tor pedojagers zijn te Suez uit het kanaal aan gekomen. Onmiddellijk nadat de torpedojagers de ankerplaats hadden bereikt, gingen er twee op verkenning uit. Na een uur keerden zij terug. Allen zijn voorzien van toestellen voor telegraaf zonder draad. De Engelsche en da Russische marine-officieren hebben bezoeken gewisseld. Terwijl de booten door het kanaal voeren, stond de bemanning bij de kanonnen en de torpedolanoeerbuizen. Het ankeren ge- nchiedde onder toezicht van do havenpolitie, en do kustwacht zond nieuwe bevelen nit. De negen transportschepen kregen bevel de Bit tere Meren te verlaten en mat eleotrisoh licht naar Suez te komen. Zij worden hier vannacht mstreeks twee uur verwacht. De slagschepen en de kruisers blijven totdat het dag is in de Meren. 26 Nov. Het is nu Fölkersahm's voor nemen, dat het heele eskader morgenochtend zee kiest. De torpedojagers hebben echter al van de overheid aanzegging gekregen, heden middag om half vijf zich bniten de drie-mijls- grens te begeven, aaDgezien er sedert hun aankomst bereids een etmaal verstreken is. Het eskader zal tot het eiland Sjadoean door twee Egyptische gewapende kruisers, de Abbas en de Noerilbar, die Egypte's onzijdigheid zullen handhaven, vergezeld worden. Kolen laden wordt hier niet toegestaande Russische schepen mogen alleen water en leeftocht in nemen. Do Russische torpedojagers zijn terug gekeerd en hebben nit transportschepen kolen ingenomen. Het eskader vertrekt morgen ochtend om vier unr. St.-Petersburg, 26 Nov. Het Telegraaf- ngenlschap verneemt uit Moskden, dd. heden Da Japanners trachtten Donderdag een paar kanonnen op den Hoeantui-berg te plaatsen, maar zij werden verdreven. Een afdeeling Russische jagers-vrijwilligers beeft het bosch by Nanhansi, niet ver van den Poetilofberg, bezet. Het Telegraaf-agentsohap verneemt uit Moekden dd. 26 dezer: Naar verluidt zijn van de .Tapansche schepen, die Port Arthur blok- keeren, eenige naar Sasebo vertrokken, om hersteld to worden. Versterkingen, die voort durend nit Japan aankomen, worden naar Port-Arthur gezonden. De Japanners hebben Hoeangensan bezet om den proviand aanvoer te verzekeren. Naar Koeropatkin heden den keizer meldt, heeft hij vandaag het volgende telegram van Stoessel ontvangenDen 21 aten hebben de Japanners opnieuw een aanval gedsanzg werden teruggeslagen. De Japanners hebben een groot aantal Caineezen, die met do Russen in verbinding stonden en op diefstal betrapt waren, gefuaileeid. De berichten, dat de Japanners in de haven van Port-Arthur een hospitaalschip in den grond zouden hebben geschoten en aan twee andere dergelgke vaartuigen schade zouden hebben aangebracht, worden te Tokio niet tegengesproken. Men zegt er, dat derge lgke betreurenswaardige feiten niet te vermij den zgn, wanneer een haven gelegen is achter een fort, dat voortdurend wordt gebombardeerd, en laadt de verantwoordelijkheid op de Rus- rifiohe autoriteiten, die zieken en gewonden op zolke gevaarlijke plaatsen in verpleging houden. Zuid-Afrika. Volgens Land en Volk, een Transvaalsch blad, wordt de geheele nalatenschap van Paul Krüger geschat op 750,000 pd. st. (9 millioen gulden). Bg zgn overlgden was aan j geld in Europeesche banken voor ongeveer j 34,377 pd. st. belegd. Vóór zgn vertrek uit Zuid-Afrika was over de onroerende eigen dommen beschikt in een testament. 14 Deo. i 1901 heeft Paul Krüger een testament gemaakt, verleden voor notaris W. C. Vugstingh te Utrecht, waarbij de heeren E. C. ElofF cn H. C. Bredell werden benoemd tot de uitvoerders van zgn laatsten wil, bestuurders zgner begrafenis, enz. Het blad geeft verder nog een lange opsomming van de roerende goederen, die de president heeft achtergelaten, als: een groote bijbel, een aantel kleinere bijbels, psalm boeken, twee beurzen met geldstukken, ridder kruisen, enveloppen mat haar en baard van den overledene, enkele foto's, een landkaart, een statiekoets met tuigen, een oortube, enz. Land en Volk meldt er niet bg, welke legaten de voormalige president der Zuid- Afrikaanscho Republiek heeft vermaakt aan de verschillende fondsen, m\ den oorlog opgericht tot ondersteuning der zoo zwaar getroffen bevolking, de weduwen en woozen en tot wederopbeuring uit de ellende van land en volk. De Johannesburgsche politie hoeft met moeite nieuwe onlusten in het Chineesche kamp te Rietfontein onderdrukt. De Chineczen vielen da&r de Kaffers aau. Blanken stonden met revolvers de politie bij. Deze joeg de Chinoezon eindelijk met de bajonet uiteen. Vele zgn er gewond. De belhamels zitten achter slot. Indië. Optreden van Gouv.-Generaal Van Ileutsz. »Het lijkt wel of er een compagnie soldaten wordt gecommandeerd", moeten een aantal ambtenaren gezegd hebben na de lezing der aanschrgving van de circulaire, dat «de Gouverneur Generaal eischt, dat de uitgaven voor de gonvernementsbureaQx zullen blijven binnen de grenzen, gesteld door de begrooting; dat binnen drie maanden het tgdelgk, boven de formatie gevoerd personeel zal worden afgedankt; dat met de besehikbare krachten een goede gang van zaken zal blijven gewaarborgd". Maar, zegt het Bat. Nieuwsblde goeden, die als steeds met de kwaden moeten Igden, behoeven zioh dat immers niet aan te trekken. Of is het soms niet waar, vraagt bot blad, «dat een gosd deel van den werktijd op de bureaux maar al te dikwgls heengaat met allerlei andere bezigheid, welke niets heeft uit te staan met 'b lands dienst? Is het niet waar, dat op meer dan één departement de morgenuren zoo geschikt worden geacht om de courant te lezen? Is het heusch maar een praatje, dat van ééo der bureaux geregeld twee ambtenaren op marsch zgn voor hun chefs, dao eens om sigaren of wat anders te koopen, een andermaal om te zien of mevrouw wel thuis is? Dat een departement zgn commies-vendu-commissionair heeft, die geregeld voor de chefs de venduties afloopt? Dat, om het in één woord te zeggen, met een maximum personeel en maximum tijd een minimum van arbeid wordt geleverd Er waait nu, volgens het blad, een friesohe wind door de bnreaux. «En ook aan de Algemeene Secretarie, bolwerk van ambtelijke wijsheid, voelt men de straffs hand van den nieuwen meester. Men vertelt, dat dezer dagen de Gouv.-Gen., van een morgenwandeling terugkeerend, de Algemeene Secretarie binnen stapte. De afdeeling6ohef schoot toe om te vernemen, wat Z Exc. wensebte. »Geef u mg eens de stukken, betrekking hebbende op Ik zal ze laten opzoeken, Excellentie, en ze Uwe Excellentie op het paleis doen bezorgen". «En wanneer gebeurt dat?" «Ik zal zorgen, dat Uwe Excellentie ze morgen vóór twaalf uur heeft". Waarop de Gouverueur-Goneraal, op zgn horloge ziende b liet is nu halftieu; u zorgt dat ik de stukken vóór twaalf uur vanmiddag krgg". En zoo geschiedde I Amerika. De opliohting van den zestienjarigen millionairszoon Putney, op de wereldtentoon stelling te St.-Louis, heeft groote opschudding in Amerika veroorzaakt. De bandieten hebben aan de familie kennis gegeven, dat de jongen gezond en wel in den omtrek der stad ver borgen gehouden wordt, maar sleohts losge laten zal worden tegen een hoog losgeld. De ouders moeten daartoe bereid zijn. Reuter seint nit Washington: De antwoorden tot heden door minister Hay ontvangen op president Roosevelt's uitnoodiging tot een tweede vredesconferentie, toonen genoegzaam aan, dat het denkbeeld over het algemeen met veel ingenomenheid ontvangen is. Men gelooft dat binnenkort, zoodra de antwoorden door alle mogendheden afgezonden j zullen zgn, de Amerikaaneche regeering overleg zal plegen om het tgdstip der conferentie vast te stellen. To Williamsburg, eene voorstad van New-York, is Dinsdag een der Italiaansche boardinghonses grootendee^ uit verdiepingen bestaande, in brand geraakc. Binnen 15 minuten na het ontdekken van den brand vormden de gebouwen eene vlammenmassa en bevonden een aantal personen zich in levensgevaar. Ondanks spoedige hulp en ettelgke heldendaden bij het reddingswerk, kwamen, naar men vreest, 12 personen in de vlammen om, terwgl 50 anderen meer of minder ernstige verwondingen bekwamen. Op hot tentoonstellingsterrein te St.-Louis is het gebouw van den staat Misaourio in vlammen opgegaan. De vonken veroorzaakten begin van brand in verschillende andere gebouwen. Eon brand weerman werd gedood, en vele anderen werden gewond bg het blusschingswerk. De schade moet ongeveer een half millioen gulden bedragen. Servië. Uit Weenen wordt gemeld van een nieuwe samenzwering te Belgrado, ditmaal gericht tegen hot leven van koning Peter, met het doel den moord op Alexander en Draga te wreken. Kapitein Nicolies, die indertgd trachtte den koningsmoord te voorkomen en poogde alarm te maken, waardoor hg in gevecht raakte met een officier van de moordenaarsbent, is, onder verdenking aan het hoofd te staan van dit complot, gevangen genomen. Maar ook is het lang niet onmogelgk, dat er van de heele samenzwering niets aan is en deze maar als voorwendsel gebruikt wordt om weer een tegenstander van het huidige moordiégime nit den weg te ruimen. Met waarlgk vorstelijke groothartigheid heeft de ex-koningin Nathalie de haar toe komende nalatensohap van haar eenigen zoon, wijlen koning Alexander, behoudens een klein gedeelte, dat bestemd is voor een liefdadige stichting te Biarritz, aan het Servische volk geschonken. De op twee millioen fr. geschatte wapen verzameling van wijlen koning Milan is aan het museum te Belgrado ten deel gevallen; Alexander's boekerg, terjwaarde van 800,000 fr., heeft de koningin aan de Nationale Bibliotheek aldaar gegeven enz. Met groote erkentelgkheid hebben de Serviërs algemeen van de vrijgevig heid hunner gewezen vorstin kennis genomen. Hongarije. Te Boedapest hebben bloedige studenten- opstootjes plaats gehad. Een aantal jongelui eiechteu van den rector magnificus Dembo, dat hg de sedert de jongste betoogiogen gesloten ooileges heropenen zou. Toen de reotor dat niet vast beloven wilde, ontstond er groote opwinding, zich uitende in gejouw, waarop politie aanrnkte. Deze werd onthaald op een bombardement met inktkokers en stukken steenkool. Een dier stukken trof ongelukkig een kapitein der politie, die toen de ontruiming van het academiegebouw beval aan de 80 onder zijn bevel staande agenten. Hoewol dezen kalm trachtten te werk te gaan, noodzaakten de studenten hen door hevig verzet de sabel to trekken. Twaalf studenten zgn zwaar gewond, ééu levensgevaarlgk. De Senaat beraadslaagt over nieuwe maatregelen in verband met het gebeurde. Rusland. Volgens den Petersburgschen correspondent van de New-York Herald hebben de voor naamste artikelen van het ontwerp-adres, dat de zemstwo-vergaderiog aan den Tsaar wil zenden, den volgenden inhoud: 1. Dat tegenwoordig de regeoring gehoel bniten aanraking is met het Russische volk, en zijn nooden niet kent. 2. Dat de regeericg te ver gegaan is in haar wantrouwen tegen eiken vorm van zelf bestuur. 3. Dat de bureaucratie en de centraliseering van de regeering in Petersburg het volk niet weinig vervreemd heeft van den troon. 5. Dat in Rusland, wil het goed geregeerd worden, volstrekte vrijheid van geweten, gods dienst, vergadering en pers moet heerechen. 6. l)at de geheele bevolking van Rusland, welke ook haar maatscbappelgke stand of haar godsdienst moge zgn, gelijke burgerljjke en politieke reohten behoort te hebbon. Aan gezien de massa van het Russische volk den landbouw beoefent, moeten de gerechtshoven evengoed voor de boeren toegankelijk zgn als voor anderen. 7. Ieder zal het recht hebben, leden van de zemstwo's te kiezen en tot lid van een zemstwo verkozen te worden. 9. Ieder persoon zal door het lid dat hg verkiest invloed kunnen uitoefenen op de vorming van de nieuwe wetgeving, op hat algemeene toezicht op de rogeering en de bekrachtiging der begrooting. 10. Opdat de raadgevingen der commissie zooveel mogelgk aan het geheele volk ten goede komen, zal een groote volksstemming in geheel Rusland gehouden worden. De Russische minister van binnenlandeche zaken heeft, volgens de Daily Telegraph, aan de leiders van de zemstwo's geschreven dat bij hen niet in gehoor ontvangen kon. De zemstwo's verzoeken den minister, op zgn besluit terug te komen, anders zullen bom de besluiten der vergadering schriftelijk toe gezonden worden. De houding van den minister in zake de zemstwo's wekt in heel Rusland groote beroering, het publiek houdt zich met niets anders bezigiedereen bespreekt de kwestie met voorbeeldelooze openhartigheid. De Grazjdanin en een ander blad zgn om hun warme verdediging van de zemstwo's in beslag genomen de redacties zullen nn, naar 't heet, hun hoofdartikelen op groote schaal verspreiden door het geheele rgk, In een nieuw gebonw te Nicolai werden Dinsdag drie mannen-lgken gevonden. Een onderzoek heeft aan het lieht gebracht, dat zij zioh in de nabgheid van een cokeskaohel, die voor het drogen van woonvertrekken gebruikt werd, te slapen hadden golegd. Kolergassen hebben hen toen vergiftigd. Den 13den December a.s. zal het proces aanvangen tegen Sosonof Sikons, den moordenaar van minister Von Plehwe. Engolandn Bg een geding, dat te Londen voor den rechter was, en liep over schade door eene aanvaring veroorzaakt, kwam het volgende merkwaardige verhaal aan den dag. Begin September kwamen op den Atlanti- schen Oceaan, ergens in de buurt van Por tugal, de «Goolistan" en de «Inventor", twee Engelsche vraohtbooten, in een dikken mist met elkaar in botsing. Beide schepen werden beschadigd en de «Goolistan" zoo erg, dat ze begon te zinken. De bemanning, een 35 koppen sterk, verliet to9n in twee booten het schip. Een er van kantelde en zeven man verdronken. De anderen kwamen veilig aan boord van de «Inventor". Den volgenden dag zag men de «Goolistan" nog drijven, en men giDg nog eens op het schip kijken. Daar vond men met verbazing in het vooronder den scheeppjongen, die in zija kooi vast lag te slapen. Hg wist van niets. Men nam hom mee naar de «Inventor", en de «Goolistan" zonk. De befaamde Johannesburger millionnair Alfred Beit heeft aan de Universiteit te Oxford een som ten geschenke aangeboden, tot het stichten van een leerstoel voor Koloniale Geschiedenis. Hg zal voorloopig voor dat doel 1310 pd. st. (f 15,720) geven en na zeven jaar, als de proef voldoet, beteekent dit soms, dat de methode van onderwijs naar 's heeren Beit's i behagen is? een som schenken, waaruit het 'professoraat op den duur kan worden bekostigd. De Universiteit nam dat aanbod aan. Aan de Eögelsche onderzeesche boot j>B. 1" zgn thans door de marine-ingenieurs groote veranderingen aangebracht, die dezer dagen uitstekend sucoes bleken te hebben. Te Barrow is het vaartuig in diep water beproefd, waarbg het bleek drie nar achtereen onder water te kunnen blijven, alsook zich over een afstand van ruim twee mijlen onder water te kannen voortbewegen. De overige onderzeesche booten van de Engelsohe marine zullen thans ook ten spoedigste van die verbeteringen worden voorzien. Frankrijk. Parijs, 26 Nov. De Kamer heeft alle hoofdstakken van de begrooting van buiten- landsche zaken aangenomen. In den loop der beraadslaging noemde minister Delcaefé het verbond met Rusland nooit noodiger dan tegenwoordig. Op verzoek van minister Combes heeft de Kamer besloten voorloopig eiken dag te ver gaderen. De Maandagen en Dinsdagen zullen gewijd zgn aan het ontwerp van een in komstenbelasting, de andere dagen, Vrijdag uitgezonderd, aan de begrooting. Van de vier gebroeders Crettiez, die te Cluses op een troep stakers geschoten en er eenigen gedood en verscheidencn gewond hebben, zgn drie veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een tot aoht maanden, en alle vier gezamenlijk tot 12,700 francs schade vergoeding aan de slachtoffers of hun be trekkingen. De zes werklieden, die beschuldigd worden, de fabriek in brand te hebben gestoken, zgn door de jnry vrijgesproken. De afgevaardigde Syveton zal vervolgd worden, omdat bg generaal André, destgds minister van oorlog en terwgl deze in ambte vervulling was, met voorbedachten raden slagen heeft toegediend. Het artikel, waar onder dit vergrijp valt, bedreigt dergelgke geweldenarijen met gevangenisstraf. De Fransche Kamer heeft Zaterdag een voorstel tot afeohaffiog der begrooting van Eeredienst met 325 tegen 232 stemmen ver worpen en een tot inhouding van de tracte- menten der bisschoppen met 323 tegen 223. Duitschland. Een nieuw voorbeeld van de eigenaardige militaire begrippen, welke veelal in Duitsch land heerscheD, kwam dezer dagen te Dessau voof. Op oen dansfeest in een dorp bij Dessan, hetwelk door vele soldaten werd bijgewoond, had een sergeant, Heine genaamd, die be schonken wap, verscheidene der aanwezigen beleedigd en bedreigd. Hg werd door een soldaat naar buiten gebraoht, om verdere onaangenaamheden te voorkomen. Maar Heine bleef bniten wachten en toen twee korporaals langs hem kwamen met een paar meisjes die zg naar huis brachten, begon bg opnieuw met schelden en hg trok zelfs zgn sabel tegen hen. De korporaals ontwapenden den beschonken sergeant, die onder 't worstelen op den grond viel. Wegens dat feit werden de korporaals nu door den krggsraad te Dessau veroordeeld tot 5 jaren zware gevangenisstraf. Het Openbaar Ministerie verklaarde, dat geen geweld mag worden gepleegd tegenover een meerdere en toen de verdediger vroeg, of naar zgn meening soldaten zich rustig door hunne meerderen moeten laten dooden, antwoordde het O. M. bevestigendZg hebben, zeide hg, geen recht tot zelfverdediging. Wiirtemberg. Koning Wilhelm van Würtemberg heeft gebroken met het oude gelpruik, dat bij de opening van den Landdag en andere plechtige gelegenheden de Koning den helm op het hoofd hondt of zet, terwgl allo anderen bet hoofd ontblooten. Hg hield bg de jongste opening van den Landdag do troonrede blootshoofds en toen men hem daarover sprak zeide hij: «Als mijn volksvertegenwoordigers het hoofd ontblooten, kan ik toch niet mgn helm ophouden I" VISSCHEKIJISEB1CHTEN. Men schrgft uit Zooiand aan het Nieuws van den Dag Heerechte er in de laatste dagen een mist en windstilte, waardoor ook do visfehers hun bedrijf niet konden uitoefenen, in den oester- handel heerscht eere stilte, alsof die onltuur ten doode is opgeeohrevin. Overal hoort men van slapte in de ver zending, en wat er nog verzonden wordt, moet zoo goedkoop van de hand gedaan worden, dat de verdienste daarop gering is. Het verbruik is ontegenzeggelijk afgenomen en daarvoor worden als reden opgegeven vooreerst de vrees voor infectie, en ten tweede de groote bankschandalen in Duitsch land, waardoor velen hunne weelde-uitgaven moeten inkrimpen en zioh van uitgaan en partgen meer onthouden. Door de eerste oorzaak is vooral het verbruik in Engeland afgenomen, zelfs in die mate dat op de Eogelsohe markt bijna geen Zeeuwecho oesters meer gebracht worden en de Eogelsohman zioh m6t zgn eigen oesters bedient. Het liberaal strijd- en werkprogram voor 190ö. //Nog eenmaal zegt mr. Van Houten in j het nieuwe nummer van zijne //Staatkundige Brieven" wil ik eene poging doen, om voor j de beginselen der liberale richting het over wicht op het bestuur terug te erlangen, het welk het ministerie-Pierson heeft doen verloren j ga**»".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1