Zaterdag 26 November 1904. Cour an t). Eerste Blad, RECLAMES. Zeemilitie. ZIERIkZEESCHE (Z ierilizeesclie NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAGDONDERDAG on ZATERDAG. De prjj. per 3 maanden is f 1,30, fran<o per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië ens. vrrxendhg eens per week, f 10,per jaar. 61ste JAARGANG. No. 8084. Directeur a. 3*. DE L.OOZE. A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en bnitenl. nieuws. Redacteuren Advertentiesvan 13 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., knnnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 are besorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalüifren moeten uitsluitend geschieden ten kantoreyfran A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Frünkel, Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer bestaat uit drie bladen. 15 regels 'YSZ ct.«. Elke regel ineer 1£5 cts. De Drukkerij van R. W. J. OCI1T- MAN, 3W Papiermagazijn, Appelmarkt, is speciaal ingericht voor klein goedkoop Drukwerk, als: VisitekaartjesHuwe- lijkskaarten, Nota's, Kwitantiën, Enveloppen, Adressen, Briefhoofden, Briefkaarten, Sigaren zakjes, Banketzakken, enz. Net werk, tot de prijzen. DRANKWET. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat bij hen een verzoekschrift is inge komen om vergunning tot verkoop van sterken drank in het klein, krachtens artikel 1, 2e lid b der Drankwet, van MARINUS CORNELIS MULOCK HOUWER, handelaar in wijnen en gedistilleerd, wonende in deze gemeente, in het portaal van het woonhuis, staande aan de Oude Haven, wijk D no. 483. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekend- raaking kan leder tegeu het verleeuen van de vergunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Zierikzee, den 25 November 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee; Gelet op de circulaire van den Commissaris der Ko ningin in deze Provincie d.d. 18 November 1904, A no. 3952, 3e afd. M. S. (Prov. blad no. 65); Vestigen de aandacht van de lotelingen dezer gemeente van de lichting 1904, die het vo'gend jaar krachtens art. 99 der Militiewet moeten worden ingelijfd, op de om standigheid, dat door het ontslag van een zeemilicien bij de zeemilitie van de lichting 1904, ééae plaats is open- gekomen, die alsnog in de maand Maart 1905 uit de lotelingen van de lichting 1904 zal kunnen worden aan gevuld Brengen voorts belanghebbenden onder het oogdat zoo zij zich niet reeds dit jaar daarvoor hebben aan gegeven, zij zich nog in Januari a s. zullen kunnen aan melden om by de zeemilitie te dienen, mits zy eene der daarvoor vastgestelde beroepen uitoefenen. Eindelijk wordt de aandacht der bovenbedoelde lote lingen er op gevestigd, dat een bewys van militaire bekwaamheid en lichamelijke geschiktheid geen aanspraak geeft op plaatsing by de zeemilitie. Zierikzee, den 24 November 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Uit Stad SR PrsviNCis. Zierikzee, 25 Nov. Woensdagavond trad ter bespreking van het Vrouwenkiesrecht van wege het Hoofdbestuur der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in de Concertzaal alhier op, Mevr. W. Wijnaends FranckenDyaerinck van 's-Gravenhage. De zaal was stampvol. Onder het auditorium waren zeer vele dames. De heer J. A. de Bruyae leidde de bijeen komst. In zijn openingswoord deelde deze mede, na zijn voldoening over de talrijke op komst te hebben uitgesproken, dat één der beginselen, die de Vrijzinnig-Demokraten voor stonden, was het vrouwenkiesrecht. Aan een eventaeele invoering van dat vrouwenkiesrecht stond evenwel artikel 80 der Grondwet in den weg. Vandaar dat de Vrijzinnig-Demo kraten genoemd artikel willen gewijzigd zien. Het Hoofdbestuur der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht had zioh tot de Vrijzinnig- Democraten gewend, teneinde hier voor het beginsel van vrouwenkiesrecht propaganda to kannen maken. Als spreekster ter verdediging van het vrouwenkiesrecht zal optreden Mevr. Wijnaends Francken—Dyaerinck. Hij hoopt, dat het haar gegeven moge zijn, de tegen standers van dit beginsel ts overtuigen, dat de toekenning van het kiesrecht aan de vrouw is een kwestie van recht. Hierop geeft hij het woord aan Mevr. Wijnaends Francken Dyaerinck. Deze, elegant gekleed, is een aangename vereobijning, die niet alleen door haar kloek uiterlijk, maar ook door haar gloedvol woord boeit, waaruit een krachtige overtuiging spreekt. In sohoone, bezielende taal en met tal van oitaten verdedigt zij het recht der vrouw op het bezit van het kiesrecht. Zij verheugt zioh, dat de Afdeeling alhier der Vrijzinnig-Demo- kratische party baar in de gelegenheid heeft gesteld het beginsel van het vrouwenkiesrecht hier te bepleiten. Zy vindt het stuitend, dat ten aanzien van het kiesreoht de vrouwen met minderjarigen, idioten, krankzinnigen en misdadigers worden gelijk gesteld, dat zij by 1 de voltrekking van een huwelyk niet mogen getuigen, noch als getnige bij het makeu van een testament mogen optreden. Nog meerdere onbillijkheden door den wetgever tegenover dj vrouw gepleegd, worden door haar opge somd, die wel kleinigheden zijn, maar tooh op het maatschappelijk leven een ontzaglijken invloed oefenen. Zoolang de mannen de wetten maken, znllen de vronwen aan het kortste eind trekken. Vrouwen kiesrecht is noodig. Wordt het iDgevoerd, dan zal de gemeenschap er by winnen. Men zal dan een Regeeriog verkrijgen, die aller belangen in het oog houdt, waardoor het levensgeluk in de maatschappij moet stijgen. Er zyn Statenwaarin het vrouwenkiesrecht reeds is iDgevoerd. Spreekster bespreekt en kritiseert het jongste artikel vau mr. Verkouteren in het Weekblad voor Nederlanddie een tegenstander is van het parlementaire vrouwenkiesrecht. Onze wetgever verkort overal de rechten der vrouw, behalve als het betreft haar te straffen. Dan wordt de vrouw met den man gelijkgesteld. Is dat geen inconsequentie? Spreekster kan bet eenigezios begrijpen, dat de geloovigen, gedachtig aan het woord van den Apostol Paulus: x>de vrouwen zwijgen in de Gemeente" tegen het vrouwenkiesrecht gekant zyn. Maar is de bijbel niet te mooi om zulke peuterige gevolgen er nit te trekken. Had men in de dagen der Evangelisten een voorstelling van den strijd, die nu gevoerd wordt. Staat er io 't Oude of Nieuwo Testament iots, dat doelt op afschaffing der slavernij? En toch is zij afgeschaft. De anti-olericalen zyn bang voor de invoering van hot vrouwenkiesrecht, omdat zy vreezen dat dan de katholieken het heft ia handen zullen krijgen. Wat haar betreft, zij zal er zich niet over ergeren, als er eens een kath. Ministerie komt. Het vrouwenkiesrecht komt, al zal het dan nog een 20 of 30 jaar duren. Het Algemeen Handelsblad schreef, dat slechts een kleine, maar ernstige schare van vrouwen voor het vrouwenkiesrecht ijvert, maar dat de meerderheid der vrouwen er zich niet warm voor maakt. Dit is zoo, maar aan wie de schuld? Aan hen, die do vrouwen eenzijdig en in onkunde hebban opgevoed. Een ernstig argument tegen de tookenning van het kiesreoht aan de vrouw is do dienst plicht. De vrouw dient niet in het leger, nooh op de vloot; derhalve heeft zy ook geen aanspraak op het kiesrecht. Zy heeft geen bezwaar tegen vrouwen- dienstpliobt. Dit is haar persoonlijke meening, en niet die van de Vereeniging voor Vrouwen kiesrecht. Met vrouwendienstplioht bedoelt zy vrouwenverpleegplicht. Men stelle voor mannen den dienstplioht, en voor vrouwen deu ver- pleegplicht. En als dit geschiedt, dan kan de dienstplicht geeD argument meer zyn tegen de toekenning van het kiesrecht aan da vrouw. De tegenstanders van het vrouwenkiesrecht beweren, dat aan de invoering er vaD zoovele nadeelen verbonden zyn. De eendracht in de gezinnen zou groot gevaar loopende eerbied voor den man zou verzwakkendas ewig weibliche zou verloren gaau, de invloed der vrouw zou verbazend groot worden, enz. Al dezo nadeelen werden door spreekster uit voerig besproken en weê legd. Spreekster gelooft integendeel, dat door de toekenning van het kiesrecht aan de vronw het peil van het huwelijksleven zon rijzen. Professor Boys noemde de constitutioneele regeering een regeering van belanghebbenden. Hebben, vraagt spreekster, de vrouwen niet evenveel belang by de wetten, die het huwelyk en het onderwijs regelen, en die de belastingen vaststellen als de mannen? Met een beroep op professor Oppenheim, die voor de toekenning van het kiesrecht het staatsbelang op den voorgrond stelt, eindigde de spreekster haar, wat den vorm betreft, zeer sohoone en wat den inhoud aangaat zeer leerzame rede, die dan ook door de talrijke aanwezigen daverend werd toegejuicht. Slechts op één fout wensohen wij de ge achte spreekster opmerkzaam te maken, en deze is, dat zij te vlug spreekt, wat de taak voor den verslaggever uiterst moeilijk maakt, maar ook, en dit weegt zwaarder, voor het auditorium vermoeiend is. Hierop word gepauseerd. Na de pauze werd gedebatteerd door jhr. De Muralt, den heer Yersohoof, mr. baron Van Dedem en een Yerpleegzuster. Wellioht nemen wij in ons volgend nummer een en ander nit dit interessant debat nog op. Door de spreekster werden de gestelde vragen beantwoord en getraoht de geopperde bedenkingen te weerleggen. Door den heer J. A. de Bruyoe word ten slotte in warme bewoordingen aan de spreek ster dank gezegd voor haar welsprekende rede. Wy ontvingen van onzen geachten corres pondent nit Renesse ook een uitvoerig verslag van dezelfde rede, die door Mevr. Wijnaends FranckenDyaerinck voor een talrijk publiek aldaar is genouden. Spreekster werd daar ingeleid door den heer L. H. Dormaar, voor zitter van de Vrijzinnig-Democratische Kiea- vereeniging, die haar hartelijk dank zegde voor het door haar gesprokene. Ook daar oogstte de propagandiste voor het vrouwen kiesrecht warme toejuichingen. De heer jhr. mr. A. R. P. van Kinschot, griffier bij het tweede kantongerecht te Rotterdam (vroeger te Zierikzee), het ft eervol ontslag gevraagd. De heer E A. Tiasot van Patot, vroeger oontrolenr bij de Dir. Bel. en Acc. te Zierikzee, is Dinsdag l.l. te Rotterdam overleden. Met ingang van 1 December zijn in Zeeland verplaatst de kommiezen bij 's Rijks belastingen: C. J. van de Walle, le k)., van Terneuzen naar Hulst, A. de Maat, 3e kl., van Hulst naar Sas van Gent, A. J. Spaan, 2e kl., vau Sas van Gent naar Koewacht, J. Fossen, 3e kl.. van Koewacht naar Honte- nisse en F. B, Tas, 2e kl., van Hontenisse naar Terneuzen. Tot opziehtor aan de Westwatering van den polder Walcheren is benoemd de heer J. P. Blok, opzichter van het waterschap Groede en Baanst. Benoemd tot ontvanger der belastingen te IJzendijke de heer S. Doedens, thans te Baarle Nassau, en te Wernhout de heer N. de Vletter, thans te Breskens. Ia een te Hulst gehouden vergadering is een molecaarsvereenigiog opgericht, aan vankelijk met 14 leden. In den nacht van Maandag op Dinsdag waren twee maréchauasée'sBogaard en Van der Jagt, uit Sluis op dienst. Het was ongeveer middernacht, toen zo nabij St.-Anna ter Muiden op den openbaren weg vier runderen bemerkten, die schenen geleid te worden door twee in een kar gezeten personeD. Deze werd aangehouden en twee inzittenden werden op vermoeden van diefstal door de politiemannen gedwongen mot kar en paard naar Slois terug te keeren, en na hevig verzet in arrest gesteld. Ia den loop van den dag Bobijnen de ver- daohten bekend te hebben. Zy zullen zeker eerlang naar Middelburg gebracht worden. De verdachten, een slager nit het naburige Knooke en zyn knecht, hadden, in den loop van den avond, tosschen 7 en 8 uur, hun paard nog een poos gestald. De runderen, die den landbouwer J. Baas te Sluis toebehooren, zijn alle tereoht, en by hem nu op stal. Volgens geruchten zouden nog een drietal helpers hebben kunnen ontsnappen, daar men by de Belgische grens was. In de in beslag genomen kar bevond zich onder meer een groot, pas geslepen slagersmes. Noordwelle. Mejuff. M. Zandijk is met ingang van 1 Januari 1905 benoemd tot verpleegster aan het ziekenhuis te Aardenburg. Weetenachouwen, 24 Nov. Volgens beriobt, is in den nacht van den 22e>n op den 23en dezer, in nood geweest, het ledige Engelsch tweemast-stoomschip »Scotion". In den namiddag van den 22en, zooals later bleek, met een defect aan de machines in 1 W.N.W. riohting van den vuurtoren te Westenachouwen, in zee ten anker gekomeD, is gemeld Bchip in den daaropvolgenden nacht, doordat het anker niet vast hield, met het 1 ruwe weêr, tegen en over de gronden gedreven totdat het ten slotte aan den binnenkant van het Nieuwezand, in vlot water, weer voor 1 anker kwam te liggen. Naar aanleiding van gedane noodseinen op meergenoemd sobip, vertrokken de reddings booten van Burghslnis en Brouwershaven I 's nachts naar zee. Nader bericht. Het bovengenoemde Eogelsohe stoomschip »Scotion" is heden morgen door de sleepbooten ^Noordzee" en Zuiderzee" naar Rotterdam opgesleept. Nieuwerkerk, 23 Nov. In de gemeente- raatezitting van heden is, op verzoek wegens hoogen ouderdom, eervol ontslag verleend als doodgraver aan Joh. Heyboer, die de betrekking acht-en-veertig jaren heeft vervuld. In ago pleats is benoemd L. Heijboer Wz. De aangekondigde vergadering van het Nutsdepartement Duivelaod, waarin als spreker vanwege het hoofdbestuur zou optreden de heer A. Kaptcin. van Leiden, kon niet doorgaan, omdat de geachte spreker voor den avond, zonder taal of teeken van zioh te laten hooren, op zich liet wachten. Bruini886. Bij het stormweer van Dinsdag avond geraakte een tjalbje, dat hier voor den wal lag, in zulk een gevaar, dat de schipper met vrouw en kinderen zijne toevlucht moest nemen in de roeiboot. Een paar sobippers, die den hachelijken toestand opmerkten waarsohuwden de bemanning van het stoom bootje, »het Hellegat" dat daarop de op varenden uit hunne gevaarlijke positie redde. St.-Filipsland, 24 Nov. November 1903 werd hier opgericht de loterijolub »Esperando". Uit het verslag, uitgebracht op de dezer dagen gehouden jaarvergadering, bleek, dat de vereeniging, die met 24 leden begon, er nu 29 telt. De ontvangsten bedroegen f 182,52, de uitgaven f 129,765, zoodat er is een batig saldo van f 52,755Het bestuur, dat af moest treden, werd herkozeD, en bestaat uit de heeren J. J. Geluk, voorz., F. H. Odink, vice-voorz.-seor., B. J. Quist, penningmeester, M. Verhoeve en L. v. Splnnter, comm. van toezicht. Met het oog op het één-jarig bestaan werd er aan deze vergadering eenig feestelijk cachet gegeven. De heer Geluk wist door zij a pakkende voordrachten de leden in een prettige stemming te brengen, terwijl de heer Verhoeve door zijo onberispelijk vioolspel zyn anditorium menig genotvol oogenblik verschafte, en duidelijk bewees, dat hij een meester op zyn instrument is. »Esperando" heeft getoond, dat het niet uitsluitend het finanoiëole harer leden beoogt, maar ook het intellectueele wil bevorderen. Stavenisse. Door den gemeenteraad is besloten tot aankoop van een andere brand spuit, z. g. scheepspomp, en tot verkoop van de tegenwoordige. Als lid der commieaie tot wering van sohool- verzuim werd benoemd de heer A. D. van Kooten. Scherpenisse 23 Nov. Heden had hier in »Het bof van Oranje", de aangekondigde vergadering plaats van belanghebbenden bij de oprichting der Onderlinge Paarden- en Veeverzekeriug-Maatschappij in het eiland Tholen. Door de vrij talrijke opgekomenen werden de statuten nagegaaD, waarna het grootste deel der aanwezigen zioh bereid verklaarde, op de daarin vervatte voorwaarden deelhebber in bovengenoemde verzekering te willen worden. Een vast bestuur zal worden benoemd op de eerstvolgende vergadering Vrijdag 2 Dec. a.e. 'a morgens te 10 ure te Scherpenisse, waartoe alle belangstellenden in het eiland nogmaals per advertentie io dit blad worden opgeroepen. Dat velen aan die roepstem mogen gehoor geven, en daardoor de jeugdige vereeniging spoedig moge doen worden een vaste onder linge bond, een sterke fiaantieele steun voor de veehouders van het eiland Tholen. St.-Annaland. Door ingelanden van den Snzannapolder alhier is tot hun vertegen woordiger in den dijkraad van dien oalami- tensen polder herbenoemd de heer Anth. van Luijk Cz. Sr. in deze gemeente. Goes. De sprekende biosooop heeft Maan dag-, Dinsdag- en Woensdagavond telkens een heel talrijk bezoek getrokken. Wat te hooren en te zien werd gegeven, was dan ook een bezoek overwaard. De ondernemer is naar elders vertrokken. Wat ook de moeite en geringe kosten van een bezoek waard weahet optreden van een 30-tal 15 tot 18-jarige weezen uit Neerbosch in de Kerk der Ned. Herv. Gem. Ds. Lelieveld sprak een welkomstwoord, waarna ds. Sohrijver, de tegenwoordige direoteur, eene toespraak hield naar aanleiding van Psalm 10 vers 14, waarin hij eenige belang rijke historische bizonderheden omtrent Neer- bosoh invlocht. 3500 Verpleegden zijn van Neerbosch de groote menschen-maatsobappy ingetreden. Het slotwoord werd gesproken door ds. Boersma, waarna het gehoor den weezen Psalm 134 vers 3 toezong. De toespraken werden afgewisseld door muziek en zang der weezen onder leiding van den heer Sneep. Een talrijk publiek was opgekomen, ook nit andere gemeenten. Vliasingen, 23 Nov. Gisterenavond, toen loods W. L., varende op één der mailbooten van de Maatscb. uZeeland", huiswaarts keerde, werd hij in de Nieuwe Kolvenierstraat plotse ling onwel, en viel op de straat. Door een voorbijganger, met behulp van den portier der Maatsoh. »De Schelde", naar één der lokalen van »De Sohelde" gedragen, overleed hij aldaar voor de komst van den ontboden arts. De milicien D., die onlangs alhier door nitklimming do politiekamer ontvluchtte, en daarna deserteerde gevolgd door arrestatie, is deswege door den krijgsraad io het eerste militaire arrondissement veroordeeld tot twee maanden militaire gevangenisstraf. ïVlissiüg's Mannenkoor" alhier heeft een uitvoering gegeven van het conoert-drama »Albrecht Bei ling", dat uitstekend geslaagd mag heeten. Zoowel de solisten als het koor gaven veel te genietener werd met veel animo en gevoel gezongen. De directeur, de heer André J. Geysen, had herhaaldelijk de bijvalsbetuigingen van bet talrijk opgekomen pnbliek in ontvangst te nemen. AubestedlaceBVerkoopt**©* e**. Zierikzee, 25 Nov. Door den notaris J. Franse werden heden alhier in het open baar verkocht de volgende gebouwen en erven in deze gemeente, als: Het woonhuis, slagerswinkel en erf in de Hoofdpoortstraat, wgk C no. 615, voor f 926. Het woonhuis en erf in de Ravenstraat, wijk C no. 408, voor f 650. Het woonhuis eu erf aldaar, wyk C no. 407, voor f 625. Het pakhuis eo erf in de Krepelatraat, wyk C no. 188, voor f 1000. Het woonhuis en erf in de Nieuwstad, wyk C no. 442, voor f 701. Het pakhuis en erf aldaar, wyk C no. 441, voor f 501. De schilderezaak van den heer Th. Leij- dekkers, in de Lange Nobelstraat, voor f 2500. Cortgene, 24 Nov. Heden werd in het lokaal van den heer S. de Regt alhier, door de Vereeniging Landbouwbelang" aanbesteed a. de levering van 153700 K.G. Super- phosphaat. Hiervoor werd ingeschreven door: P. Schippers, Cortgene, voor f 2,19| P. Soheele, Terneuzen, voor f 2,19; Firma Wed. Sohippers, Kamperland, voor f 2,23; Hamelink, Terneuzen, voor f2,16J. Kostense, Kruiningen, voor f 2,24. Gegund aan den beer Hamelink te Terneazen b. 7800 K.G: kaïaiet. Laagste inschrijver de heer P. Schippers alhier, voor f 2,14. Alles te leveren franco op den wagen te Cortgene, Geersdyk en Kolijnsplaat. BBCHT8KA 54 B 51. Een jongmensch, dat de vorige week voor het kantongerecht te Middelburg getuigenis moest afleggen, weigerde zulks te doen. Alle pogingen om hem tot spreken te krygen mislukten. Hij werd toen io een gijzeling gezet. Woensdagochtend werd bij opnieuw gehoord; toen hield bij zioh niet stom meer en werd dan ook, na zijne verklaringen te hebben afgelegd, op vrije voeten gelaten. Het gereohtshof te 's-Bosch heeft het vonnis der rechtbank aldaar bevestigd, waarbij de gewezen assistent aan het station te Veghel, de moordenaar van den stationschef Seijler, tot twintig jaar gevangenisstraf is veroor deeld. Voor de reohtbank te Haarlem stond Donderdag 1.1. tereoht vrouw Datema nit de Haarlemmermeer, beschuldigd haar man te hebben vergiftigd. De beklaagde ontkende ook thans alle schold, ook hare betrekking met een vroegeren oommensaal. Bij de behandeling der zaak bleek dat zij 27 jaar met Datema getrouwd was geweest en 13 kinderen baddeDzy hadden gelukkig geleefd totdat de commensaal in huis kwam. Verschillende getuigen bevestigden den verkeerden omgang van beklaagde met getaige, alsmede de drogist waar zij het ratte- I kruid had gehaald, dit aan baar te hebben I verkooht, met de bijvoeging dat het vergif' was. I De officier van justitie cischte levenslange gevangenisstraf. De verdediger achtte hot ten laste gelegde

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1