ZIERIKZEESCIIE NIEUWSBODE. Dinsdag 1 November 1904. (Z ierils.zeesclie Courant), RECLAMES. Aanvang voorbereidend mili tair onderricht. Rijden met Peeënwagens. BEKENDMAKING. NIEUWSTIJDINGEN! Uit Stad «N ProviRois. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De priji per 3 maanden ia f 1,30, franco per poat 1,60. Noerd-AmeriAaTranar aalIndië enx. rrrrend 'ng eena per week, f 10,per jaar. 61ste JAARGANG. No. 8073. DlreoteuTi A, 7. DE LOOZE. Redacteuren: A. FRANKEL. J. WA ATiE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Adverlentiënvan 13 regela 30 Cta. meerdere regela 10 Cta., kannen uiterlijk tot dea Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote Utter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betaling-en moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FitaNKEL, Meelstraat 386, Zierikzee. 15 regels TG ets. Elke regel meer lö ets. Aan belanghebbende jongelieden wordt kennis gegeven, dat de lessen van het voorbereidend militair onderricht zullen aanvangen Donderdag 3 - en Vrijdag 4 November e.k., des avonds 81/, uur precies, in het Gymuastiek-lokaal der Gemeente in de Poststraat. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee herinneren belanghebbenden aan de bepaling van art. 67 der Algeraeene Politie-Verordening voor deze gemeente, luidende als volgt: •Het is verboden met peeënwagens, geladen of •niet, het gedeelte der Oude Haven tusschen de •Appelmarkt en het Kraanplein te beraden, en met •deze wagens bij het laden of lossen aan de havens •van de gemeente te staan op minder dan 3 Meter •afstand van den kaaimuur of de beschoeiing". Zierikzee, den 31 Augustus 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat het Kantoor van den Ontvanger dier gemeente op Vrijdag don 4 November u.s., voor het publiek GESLOTEN zal zijn. Zierb7.ee, den 81 October 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Rusland—Japan. Tokio, 28 Oct. Volgers hier ontvangen berichten, openden de Japanners op 26 dezer 's morgens een wanhopigen aanval op het Oostelijk Kikwan-fort van Port-Arthur en brachten de Russische batterijen tot zwijgen. Een granaat deed een Russisch magazijn in de lucht springen. Tegelijkertijd grepen de Japanners de forten Erlung8hau en Sungchuchan aan, braohten de Russische batterijen tot zwijgen, bestormden en bezetten de forten voor deze bergen. In den nacht van 27 dezer stond het oude Port-Arthur ia vlammen. Op 27 dezer trof een granaat het Russische slagechip Sevastopol, twee granaten troffen een Russisoh stoomschip, dat zonk. Officieele bevestiging van deze berichten ont breekt. De beriohten vinden hier echter geloof. Moekden, 29 Oct. De troepen lijden hevig van de koude. Tot 30 kilometer zuidelijk van Moekden is de geheele streek verwoest. De wegen bieden een trenrigen aanblik; lange rijen gewonden en stervenden liggen aan den weg en daarlangs trekken de bewoners van talrijke dorpen in haastige vlucht van het terrein van den strijd. Moekden is met vluch telingen overvuld en honderden families kam peeren op de straten, van alles ontbloot. Ieder oogenblik wordt nieuwe strijd verwacht. 29 Oct. Een telegram uit Kuroki's hoofdkwartier meldt, dat de Japanners op 27 dezer Waitaoshan na een hevig gevecht in namen. De aanval begon om acht uur 's morgens en eindigde om 4 nur 's middags. De Russen trokken terug. De Japanners veroverden twee maohine-kanonnen. Het verlies der Russen wordt op 200 geschat, dat der Japanners op 170. De Russen, die Waitaoshan van 14 Ootober met acht compagnieën hadden bezet gehonden en die begonnen waren er verdedigings-werken aan te leggen, trokken over de Sah-rivier terug. De kweBtie tusschen Rusland en Engeland. Londen, 28 Oct. Naar men verneemt, hebben de Eogelsohe- en Russische regeerin gen zich bereid verklaard, in beginsel het voorstel aan te nemen om de onopgeloste punten der Doggersbank-kwestie aan eene commissie van onderzoek voor te leggen. In- tnsschen zouden de Russische oorlogssohepen te Yigo blijven en alzoo hunne reis niet vervolgen. Ten aanzien van de bizonderheden ia nog niets bepaald, maar de artikelen van de Haagyho vredesconferentie zouden ver- nioedelylT* en voldoenden grondslag vormen voor de behandeling der zaak. Minister Balfour hield te Southampton eene rede, waarin bij zeide, dat het ineident in de Noordzee thans onderworpen is aan een inter nationaal onderzoek, zoodat hij verwachtte dat het bedroevend treurspel iu de Noordzee be gonnen niet eindigen zal in een van die worstelingen, die, hoewel van tijd tot tijd noodzakelijk, toch altijd wonden slaan en den vooruitgang vertragen. 28 Oct. De visschersbemanning van de Monlwein, de Minko, de Gall en de Bassein en de gewonden aan boord van de Crane ont kenden, bij een ingesteld onderzoek, beslist, dat er bij de vissohersvloot torpedobooten zouden zijn geweest of sohepen, die zioh vlug bewegen en op torpedobooten lijken. De stoom trawler Kennet, een der schepen, die het meest van de vloot verwijderd waren, meldt, dat het laatste Russisohe schip 's ochtends zeven nur op dit vaartuig vuurde. Dit rapport is aan het Engelsche departement van Buitenlandsche Zaken medegedeeld. Gibraltar, 27 Oot. Het kanaal-eskader maakte zich hedenmiddag voor vertrek ge reed. Het geruoht loopt, dat de geheele vloot, uitgezonderd het slagschip »Caesar", heden morgen in westelijke richting gestoomd is, blijkbaar met het doel een scbijnaanval op Gibraltar te doen. Een aantal torpedobooten vertrokken heden middag naar Tanger. Het werk in het arsenaal wordt met kracht voortgezet. Men verwacht bier eene divisie van de Middellandeche Zee-vloot, bestaande uit 6 slagschepen, alle gepantserde kruisers en 20 torpedojagers. SL-Fetersburg28 Oct. Het uitvoerig rapport van Rodjestveneky zal weldra aan komen. De Britsohe regeering eischte een on partijdig onderzoek, namens beide partgen, te Vigo, aangezien zij niet bevredigd was door de aanvankelijke verklaringen van den ad miraal. De Russische Regeering ia geneigd, daarin toe te stemmen. Het eskader zal te Vigo blijven, tot de quaestie geregeld is. Alles wat in de gegeven omstandigheden tot verklaring van het raadselachtige drama op de Noordzee kan dienen, is welkom. En zoo zij hier nog plaats ingeruimd aan het volgende Een Rnssisoh offioierzoo wordt uit St.-Peteraburg bericht, heeft verklaard, dat Admiraal Rodjestvensky vóór zijn vertrek de mededeeling ontving, dat 20 Japansche officieren scheep gegaan waren naar Hall, op een Duitsoh stoomschip, met bestemming naar Amerika. De Admiraal meende nu zeker Japanners te zien aan boord der Engelsche viseohers- sohepen. Die verklaring werd afgelegd ten aanhoore van Fransohe, Engelsche en Amerikaansche journalisten, en de waarheid daarvan zal, zoo zei de offioier, binnen eenige dagen worden bevestigd. Geestemnnde, 28 Oct. De mededeelingen van kapitein Haohnel, in eenige bladen op genomen, volgens welke het stoomvischvaartuig »Sonntag" door de Russisohe vloot op 21 dezer bij de visohgroDden van Hornsrif, beschoten is, doch onbeschadigd bleef, zijn gisteren ook gedaan door den havenmeester, als bevoegde autoriteit. Zij zullen in uitvoerigen vorm aan de Regeering voorgelegd worden. Londen, 29 Oot. Ondanks de reeds gemelde verbetering in den politieken toestand, heeft de Minister Balfour gisteren in alle havens last gegeven tot verdubbelde werkzaamheid, daar het aantal reserve-oorlogsschepen en kruisers wordt aangevuld. De bedoeling der verordeningen van de Admiraliteit is een demonstratie van de vloot op het Kanaal. Waareohijnlijk worden 140 torpedobooten gevoegd bij de vloot, welke gisteren plotseling uit de Golf van Forth naar Portland vertrok. Plymouth en Portsmouth worden in staat van verweer gebracht. Vrijdag had de teraardebestelling plaats van de slaohtoffers van het Doggersbank-inci- dent. De geheele bevolking van Hull nam er aan deel en de betooging droeg een grootsch karakter. Overal waren de vlaggen uitgestoken en halfstoks ontplooid ea L.et publiek had zooveel mogelijk rouwkleedeien aangetrokken; zelfs de visschersbevolking droeg rouwstrikken op de borstrokken en alle sohepen in de haven, onversohillig van welke nationaliteit, hadden het want met rouwfloers gegmukt. In de buurt, waar kapitein Smith woonde, had ieder huis de luiken gesloten. In den stoet, welke overal met den diepsten eerbied begroet werd, gingen de burgemeester en een aantal vertegenwoor digers van bijna alle plaatselijke genootschappen. Italië. Op den weg tusschen Peschnra en Milaan is Vrijdagavond een automobiel omgeslagen, waarin gravin GuytiaminaMosconi, van Venetië, en hare beide doohters gezeten wareD. De gravin vond bij dit ongeluk den dood en hare beide dochters en de chauffeur werden zwaar gewond. Bulgarije. Sofia, 28 Oct. De vorst, het Sobranje openend, zegt, dat hij in de goede verstand houding tusechen Turkije en Bulgarge een gelukkig resultaat ziet voor de bevolking van Turkjje en Europa. Hg constateert de gevoelens van sympathie van Bulgarge voor Rusland en beschouwt de samenkomst van den vorst (Ferdinand) met keizer Frans Jozef en koning Edward als een daad van ver trouwen jegens Bulgarge. Het aanstaande bezoek van den koning van Servië aan Sofia is een bewijs voor de wederzgdsche vriendschappelijke betrekkingen. Frankrijk. Dr. Vallon, geneesheer in het gesticht »Sainte Anno" te Parijs, dit v'óp korten tijd de afzonderlijke opsluiting van gevaarlijke krankzinnigen heeft bepleit, is dezer dagen het slachtoffer geworden van een krankzinnige, dien bij zelf voor het gerecht tweemaal ontoe rekenbaar had verklaard voor voorafgegane daden van geweld. Hij werd met een verborgen gehonden mes in den nek getroffen en zijne rechter ledematen zijn verlamd. Het is nog niet uitgemaakt, of het rugge- merg half doorgesneden is of dat eene bloeding de verschijnselen veroorzaakt. Nedarlanil. 's-Gravenhage, 29 Oct. H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins komen tegen half November op Het Loo terug. Volgens de Haageche Conventie heeft de door Rusland en Engeland in het Noord- zee-incident in te stellen commissie geenerlei scheidsrechterlijke bevoegdheid, doch is een zuivere enquête-commissie tot vaststelling der feiten, waaromtrent meeningsversohil bestaat. Mocht hieruit later een reohtsquaestie ontstaan, dan zou zulks aanleiding kunnen geven de zaak voor het Arbitragehof te brengen. Naar wij vernemen, zullen Maandag a s., als het lijk van President Krüger naar Rotterdam wordt overgebracht, alleen de kransen van H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins en van President Steyn op de lijkbaar worden gehecht. De overige kransen worden gezonden naar Rotterdam, om op het stoomschip »Batavier" te worden overgebracht. De hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhave waarschuwt tegen het koopen van de z.g. Gr. Residentie Geldloterij, directie J. W. den Hollander Co., gevestigd te 's-Gravenhage, wijl er gegronde vermoedens bestaan, dat van deze loterij nimmer iets zal terechtkomen. Breda, 29 Oot. Alhier is Vrijdagnacht ingebroken in het kantoor van den heer Kooper- berg aan den Stationsweg. De dief heeft in den zijwand van de brandkast een groot gat gemaakt en was bezig den binnenwand van het afgescheiden geldkastje te doorboren, toen bij vermoedelijk gestoord werd. Hij liet alles in groote wanorde achter o. a. had hij het blad van den marmeren sohoorsteen uit den muur getrokken, omdat dit hem bg zijn arbeid hinderde en ver genoegde zioh met f 100 uit een lessenaar mee te nemen. Er bestaat verdenking tegen een man, die 's namiddags met een gezochte boodsohap op het kantoor kwam en toen de brandkast nauwkeurig bespiedde. De heer K. is tegen inbraak verzekerd. Middelharnis, 28 Oot. Gisteren ia alhier en te Sommelsdijk vrij ernstig gevochten tusschen Sommelsdijksche en Middelharnissche lotelingen. Nadat men reeds tusschen Dirks- land en Sommelsdijk handgemeen was geweest, waarbg een loteling uit Sommelsdijk een messteek aan het hoofd opliep, brachten de Sommelsdijkers een bezoek aan de Visschers- straat te Middelharnis, daar de oorzaak van den twist gelegen is in een oude veete tusechen arbeiders uit Sommelsdijk en vissohers uit Middelharnis. In de Visschersstraat kwam het weder tot een treffen, waarbg zelfs vrouwen de gelederen versterkten. Met messen en Dsplitshoorns" gewapend vlogen de strijders op elkaar in, totdat gemeente-politie en maréchaussees de vechtenden scheidden, waar bg de sabelscheede van den rijkspolitie-agent Vermeer aan tweeën getrokken werd. Aan weerskanten waren gewonden te zien. Een paar moesten zelfs door den dokter worden verbonden. Na dit gevecht in de Visschersstraat dreef de politie de Sommelsdijkers naar hun woon plaats terug eu ofschoon zij des avonds, met hulptroepen versterkt, nog eens in optocht door Middelharnis trokken, hadden toch geen verdere ongeregeldheden plaats, dank zij der vrij sterke macht van gemeente- en rijks politie en maréohaus8éeB, het kalmblijven der vissohers en de sluiting der café's. Een poging van den Geheelonthouders- bond om te Dirksland op den lotingsdag gratis broodjes aan de lotelingen te verstrekken, mislukte, daar men geen lokaal kon krggen. Zierikzee, 29 Oot. Gisterenavond werd ten huize van mej. de wed. Kanaar alhier de algemeene vergadering der »Vereeniging tot opriohting en instandhouding van de Am bachtsschool" gehouden. Na voorlezing der notulen van de vorige vergadering door den secretaris jhr. De Muralt, werden deze onveranderd goedgekeurd. De voorzitter, de heer J. A. de Bruyoe, deelde mede dat de Koninklijke goedkeuring op de gewijzigde statuten is verkregen. De begrooting voor 1905 werd vastgesteld op f 6450, sluitende met een post voor on voorziene uitgaven van f 18. Onder de uit gaven op deze begrooting komen voor: rente en aflossing f 1910, tractementen en toelagen f 2910 en materialen f 1250. Vervolgens werden uitgeloot twee aandeelen in de vroeger gesloten geldleening en wel de nos. 26 en 28, elk groot f 50. Één dezer aandeelen behoorde aan den heer W. C. de Crane, die verklaarde dit bedrag aan de Vereeniging ten geschenke te geven, welke mededeeling met applaus der vergadoring werd begroet. Wij voegen er den wenech aan toe, dat wij hopen, dat dit voorbeeld navolging moge vinden Als bestuursleden werden herkozen de heeren jhr. De Muralt, N. Huson en W. C. de Craue, die allen hunne herbenoeming aan namen. De voorzitter deelde mede, dat aau de versohillende gemeentebesturen in Sohouwen en Duiveland circulaires zullen gezonden worden ter verkrijging van geldelijke bijdragen voor de Ambachtsschool. Indien men in aanmerking neemt, dat vele jongelieden uit deze eilanden van het onderwijs aan deze school hebben genoten en dit nog doen, dan vertrouwen wij, dat aan deze roep stem gunstig gehoor zal worden gegeven. Na omvraag werd de vergadering gesloten. Vrijdagavond traden voor het Departe ment Zierikzee der Maatschappij tot Nut van het Algemeen alhier op, de heer Delmonte en mevrouw Kiehl. Beide zijn goede, welkome bekenden van het Zierikzeesche publiek, dat daarom ook in grooten getale de Concert zaal vulde. De entree werd gemaakt met de populaire komische schets van Justus van Maurik »Oude Sientje". Deze schets werd met speciale toestemming van den schrijver voorgedragen. De hoofdrol in deze is, gelijk bekend is, »Oade Sientje", die door mevrouw Kiehl uitnemend getypeerd en prachtig werd weer gegeven. Vervolgens werden wg door den heer Delmonte op een grappige geschiedenis van een ruiten broek onthaald. De broek, die aanvankelijk te lang bleek te zijn voor den persoon, die hem gekooht had, werd ten slotte, door dat elk der huisgenooten van dezen zonder dat zij iets van elkander afwisten, tien centimeter er van afknipte, zóó kort dat een Lilliputter zelfs hem kon dragen. Beide artisten gaven vervolgens: »Nichtjes- roman", eene komedie ait het Fransch in verzen. Een geleerde had een nichtje opgevoed, en dit meisje was, zonder dat deze het be merkte, op haar oom verliefd geraakt. Oom wilde nichtje uithuwelijkenmaar nichtje wilde daarvan niets weten, en wensohte liever bij oom te blijven. Hieruit ontstaan aardige scènes. Het slot van de historie is, dat beiden elkaar krggen. Met het drama »Jean Marie" geraakt het met stillen aandaoht luiterend auditorium in een meer ernstige stemming. Jean Marie heeft een vermogenden ouden heer, die haar moeder en haar van een wissen finantiëelen onder gang gered had, getrouwd, toen zij in de vaste meoning verkeerde, dat haar onver getelijke geliefde bij een schipbreuk was omgekomen. Deze had zich evenwel weten te redden, en keerde na jaren van afwezigheid plotseling tot haar terug. Hg vindt haar echter getrouwd, verwijt haar ontrouw, verneemt van haar de oorzaak van haar huwelijk, raadt haar aan met hem te vluchten, en verlaat op haar besliste weigering haar echtelijke woning. Met de klucht doctores en modemaker" werd de kunstavond besloten. Het publiek, dat den heer Delmonte en mevrouw Kiehl luide toejuohte, heeft volop genoten. Het was van het Bestuur van het Departe ment Zierikzee der Maatschappg tot Nut van 't Algemeen een goede gedachte zijn leden en geïctroduceerden in de gelegenheid te stellen beide gevierde artisten wederom te hooren. Naar wij met genoegen vernemen zal in den loop van de maand November de heer Delmonte met zijn tooneelgezelschap een op voering in de Concertzaal geven. Den 20 November zal te dezer stede de heer mr. Troelstra een politieke rede houden. Bij beschikking van den Minister van Binnenlandsohe Zaken is met ingang van 1 November a.s. benoemd tot assistent voor de Waterbouwkunde aan de Polytechnische School te Delft, de heer A. de Mooij A.Cz., civiel- ingenieur te Zierikzee. De mist, in dit najaar, laat wederom zijn invloed gevoelen. De tramboot Namans dorpZijpe kon hedenmorgen hare reis niet volbrengen, zoodat de Hollandscbe post ten 12 ure hier niet aankwam. De stoomboot »Sch'elde", die hedenmorgen ten half negen van hier naar Rotterdam vertrok, kon eerst ten 1 ure de reis van Zijpe vervolgen. De van Rotterdam gekomen boot heeft de reis in den gewonen tijd volbracht. De Spoorboot, die hedenmorgen van Middelburg was vertrokken, arriveerde hier op den gewonen tijd. Naar de Standaard verneemt is men nu met de verzekerings-ontwerpen zoover gevorderd, dat de oudrrdomsverzekering reeds voor den zomer ingiDg, naar den Raad van State is verzonden; ziekteverzekering binnen enkele dagen de Kamer zal bereikendat de vissclierijverzekering tegen ongevallen tegelijk met het wetsontwerp van de ziekteverzekering naar de Staten-Generaal zal gaan, en dat hierbij zal zijn gevoegd een voordraoht tot de noodige wijzigingen in de Ongevallenwet en eindelijk, dat de landbouwverzekeritig legen ongevallen binnen een tweetal weken het departement zal verlaten. Voor de visscherij verzekering is het van belang te achten, dat hetgeen de vissohers op de Zuiderzee zullen te betalen hebben, naar men meldt, belang rijk minder zal zijn, dan wat ze nu hebben te voldoen. Westelijk Schouwen. Door een Hol landscbe jaohtclub werd in twee dagen met zes geweren over de 800 stuks wild in de duinen van Westelijk Schouwen geschoten. Een tweede drijfjaoht zal waarschijnlijk nog gehouden worden. Bruinisse, 29 Oct. De heer H. v. d. Berge alhier is met ingaDg van 1 Nov. a.s. benoemd tot kommies 3e klasse der direote belastingen, invoerrechten en accijnzen ter standplaats Sluis. Het vaartuig van den beurtman van Anna-Jacobapolder is vastgeraakt op de Krammerplaat. Door een schipper uit deze gemeente is een deel der ladiDg gelost.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1