ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Dinsdag 25 October 1904. (Z i e r i li. z e e s c h. e C o u r a n t). 61ste JAARGANG. No. 8070. RECLAMES. Levering Turf. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad in Provisoir Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG an ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, framo per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaalIndië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. Directeur i a; J. DE LOOZE. Redacteuren: i J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Advertentiënvan 13 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FnaNKEL, Meelstraat 386, Zierikzee. 1—5 regels 75 cts. Elke regel meer 155 cts. In geen jaargetijde zijn de zuigelingen zoo vatbaar voor ingewandsziekten als in den zomer, omdat bij eene warme temperatuur het voedsel veel gemakkelijker tot bederf overgaat. Eufekc's Hindormoel is bij allerlei ingewandsziekten het langst proefhoudend gebleken, daar het de melk gemakkelijker doet verteren en een gunstigen invloed uitoefent op de gisting in de inge- wandeo. KUFEKE'S Kindermeel vormt door zijn gehalte aan mineraal- en eiwitstoffen een krachtig en onschat baar voedsel. Het gebruik vau Kufelte's Kin dermeel maakt zeer spoedig een einde aan het braken, terwijl ook de stoelgang dikwyls zonder genees middelen er door verbeterd wordt. Zij, die in aanmerking wenschen te komen voor de levering van KORTE HARDE TURF aan de gemeente Zierikzee, behooren zich te wenden tot den Burgemeester dier gemeente, onder opgaaf van prijs en overlegging van een monster vau vier stuks vóór 28 October e.k. Rusland—Japan. Moekden, 20 Oot. Woensdagmorgen schenen de Japanners langzaam terug te trekken. Naar den boven hun legerkamp zichtbaren vuurgloed te oordeelen, verbrandden zij hun voorraden. Zoodra de door de regens doorweekte grond opgedroogd is, vangt de opmarsoh der Russen aan. Kouropatkine beschikt nog over reserves. Qet gerucht gaat, dat generaal Rennenkampf op den oostvleugel overwinningen behaald heeft. Bij keizerljjk besluit is, tot mobilieeering en formeering van eenige troependeelen io de militaire districten van Warschau, Wilna, Kiew en Moskau en tot completeering der reserve-bataljons in de Siberisobe militaire districten de bijeenroeping der reserve lot den actieven dienst gelast in 120 kreitsen, die behooren tot de militaire districten van Warschau, Wilna, Eiew, Moskau en Odessa. De czaar heeft op grond van bij vroegere mobilisaties opgedane ervaringen vele personen uit zijn gevolg en eenige adjudanten naar het militair district Odessa overgeplaatst om bij de nieuwe mobilisaties tegenwoordig te zijn en daar als soheidsreohters op te treden, wanneer zich moeielijkheden mochten voordoen. Zij moeten er voornamelijk voor waken, dat geen vaders van groote huiegezinnen en slechts gezonde en sterke menschen in dienst genomen worden. Bij de vorige mobilisaties, wanneer de ozaar zioh tot de naar het oorlogsterrein vertrekkende troepen begeven had om afsoheid van hen te nemen, waren ook de meeste vrouwen der soldaten tegenwoordig geweest, die zich naar den vorst toedrongen. Toen hij verwonderd vroeg wat dat moest beteekenen, antwoordden de boerenvrouwen hem, dat zij onverzorgd achterbleven en van longer moesten omkomen nu hun verzorgers en gingen verlaten. De ozaar gaf daarop, gelijk wij reeds vroeger eriohtten, bevel bijzondere regeeringscomités p te riohten, die moesten zorgen voor de ohtergebleven familieleden. Ook in Odessa ijo deze comités in werking getreden onmid- ellijk na het uitvaardigen van het bevel tot obilisatie. De vertrekkende reservisten zijn voor het merendeel orthodoxen, Israëlieten, Moldavicrs n Duitsohe kolonisten. Natuurlijk is de ellende n het geheele gouvernement zeer groot. Petersburg, 22 Oot. De correspondent an de Bircheroya Wjedomosti te Moekden dint aan zijn blad d.d. 21 October, dat in en afgeloopen nacht de Japanners drie ompagnieën van het 35ste regiment aan- ielen. Deze dreven den vijand terug, maar ervolgden hem tot de Japansche loopgraven, rongen daarbinnen en maakten een voorraad an oonserven, munitie, werktuigen en een uk geschut buit. In de streek bij Moekden oedt een geweldige storm. Des nachts daalt e temperatuur tot op 5 graden onder nul; et slechte weer is voor ds Japanners uiterst ogunstig. Zg bevriezen. Zeer vroeg in den >htend vonden ome kozakken beden op de orste stellingen van den vijand twaalf ver- gfde Japanners en brachten hen in het usBisohe kamp, waar ze verwarmd en van edsel voorzien werden. De gevangenen verklaren, dat de heerschende kon hun leger in moeiiyke positie brengt. Spanje. Te Bologna is alweder een bloedig drama voorgekomen, even opzienbarend als de moord op Graaf Bonmartini, welke thans voor het gereohtshof te Turijn wordt behandeld. De oppasser van kapitein Battista, de sol daat Barbiere, is dood in de slaapkamer der vrouw van den kapitein gevonden, met vier kogelwonden in 't lichaam. üg drong, naar mevrouw Battista verhaalt, 's morgens, na het vertrek van den kapitein met geweld in hare slatipkamer door, terwijl zij nog te bed lag en dreigde eerst haar en dan zichzelven dood te schieten. Zy wist echter zijn sohot te ontwijken en te vluchten in de aangrenzende kinderkamer, waar zy nit een venster luide om hulp riep. Een oogenblik later hoorde zy herhaalde sohoten en toen de buren kwamen toesnellen, vond men den soldaat dood op den vloer der slaapkamer. Naar het scheen, had Barbiere zelfmoord gepleegd. Maar by onderzoek van de wonden begon men het onwaarschijnlijk te vinden, dat hij die zichzelven had toegebracht en het ge volg was, dat mevrouw Battista in hechtenis werd genomen, besohuldigd den soldaat te hebben vermoord, alleen, of met behulp van anderen. Mon gelooft, dat Barbiere haar minnaar was, dat zy nog een anderen minnaar had, en dat by een samentreffen van die beidon Barbiere is gedood. Kapitein Battista, die zyn alibi kon bewij- zen, gelooft vast aan de waarheid der ver klaring zyner vrouw, dat Barbiere zelfmoord Rusland. Eenigen tijd geleden bestelde de regeering 100,000 Benedett pantsers aan de maatschappij, die deze vinding exploiteert. Deze pantsers zyn kogelvrij en bestemd voor de troepen te velde. De Russische gezant te Rome deed indertijd eene reis naar Milaan, om den koop te sluiten. De vertegenwoordiger der maatschappij heeft zich voor het aanschaffen van materialen 50,000 gulden doen ter hand stellen, en is nu met de noorderzon vertrokken. Een hand langer, zyn secretarie, is gearresteerd. Rusland krijgt dus geen pantsers. Ook Zwitserland en Frankrijk moeten slachtoffers van deze oplichterefirma zya geworden. Engeland. Londen, 23 Oot. Een telegram uit Huil meldt, dat de Russisohe Oostzeevloot twee vissohersvaartuigen uit Huil aangevaren en tot zinken heeft gebraoht. Aohttien vissohers zyn verdronken. Men meldt dat Russische oorlogsschepen ook op de vieschersvloot en een Engelsoh kapitein het hoofd afgeschoten hebben. BelgiS. Te Brussel wordt sinds Woensdag een post- beeteller vermist, die dien dag een aanzienlijk bedrag aan geld had geïad. De man was een zeer oppassend beambte en men vreest, dat hy het slachtoffer van een misdaad is geworden. Redarland. Groningen, 22 Oot. Alhier zal binnen kort eene nationale tentoonstelling van kanaries, alsmede een kanarie-zangwedstrijd gehouden worden. Voorts zal aan deze expositie er eene van sier- en zangvogels en duiven verbonden worden. Verscheidene medailles en kunstvoorwerpen worden voor deze tentoonstelling uitgeloofd. Den Helder, 22 Oot. Donderdag is de matroos 2e klasse J. Kruijfl uit den dienst ontslagen wegens anti-militaire karakter-eigen schappen, na eerst aoht dagen provoost te hebben ondergaan, omdat hy in den nacht van 12 op 13 Aug. alhier biljetten heeft aangeplakt voor de kiesreohtmeeting op 21 Aug. Kruijff had zich dien naoht in burgerkleoren gestoken, doch is blijkbaar door iemand die hem gezien heeft aangemeld. Alkmaar, 22 Oot. De gemeenteraad beBloot, na 9 zittiogen aan de zaak te hebben gewijd, tot opriohting van een openbaar slachthuis, waarvan de kosten op f 200.000 geraamd worden. Amsterdam, 22 Oct. Onlangs werd mede gedeeld dat als verdacht van medeplichtigheid aan een op groote sohaal gepleegden inter nationalen effectendiefstal, alhier was aan gehouden zekere B., kantoorbediende. Bedoelde persoon werd naar het huis van bewaring te 's-Gravenhage overgebracht. By de tegen hem geopende instruotie is nu dezer dagen door de justitie en wel tijdens een der instructiezittingen de hand gelegd op een Haagsch jongmensch van goeden huize, V. genaamden ook zyn in verband met boven bedoelden diefstal in het buitenland nog twee personen aangehouden. 's-Gravenhage, 22 Oct. Nader verneemt men, dat het terrein tussohen den Benoorder- j houdsohen en Wassenaarsohen weg, door het bestuur der Carnegie stichting" uitgekozen voor de opriohting van het Vredespaleis", eene gezamenlijke grootte heeft van 6 hectaren, welke oppervlakte echter niet uitsluitend voor den bouw benoodigd zal zyn. Het plan bestaat, het gebouw te plaatsen met bet front naar het Haagsche Bosch en zóó, dat de hoofdingang of midden-voorgevel komt te liggen tegenover de laan van het Bosch, welke uitloopt op de nieuwe brug tusschen de Boorlaan aan den Benoordenhout- sohe weg. Een der eerste en verdere maatregelen zal nu zyn het uitschrijven van eene prijsvraag voor den bouw van het paleia. In Den Haag wordt verzekerd, dat, wanneer de aankoop door de Regeering van het terrein aan den Benoordenhoutscbenweg door de Staten-Generaal wordt goedgekeurd, dit gebouw inwendig zal worden ingericht in den trant van het Paleis van Justitie te Brussel. Men berekent, dat het gebouw ongeveer vier millioen gulden kan kosten. Het plan zou bestaan om de Mogendheden, die de Haagsche Conventie hebben mede- onderteekend, uit te noodigen ongeveer een half millioen by te dragen tot het vormen van een onderhoudsfonds. Men leest in het Weekblad van het Recht »De dagbladen melden, dat de twee boden van het Ministerie van Koloniën, die ver oordeeld werden wegens het misdrijf van art. 363 Strafrecht, na hun straf te hebben onder gaan, door den Minister weder in hnn be trekking zyn hersteld. Wij mogen niet verzuimen den Minister van Koloniën met dit beslnit geluk te wen- sohen. Wy verheugen er ons over, dat aldus van hooger hand medegewerkt wordt aan den moeilijken arbeid, om personen, die de ge vangenis hebben verlaten, weder de gelegen heid te openen voor zichzelf en vrouw en kinderen het onderhoud te verdienen". Rotterdam, 22 Oct. Gisterenmiddag vonden eenige jongens in de Oude Plantage naby den Watertoren onder eenige struiken in het gras het hoofd en den romp van een pas geboren kind van het vrouwelijk geslacht, gewikkeld in vier Nieuwsbladen reep. van 7 November 1903, 8 Maart 1904 en 14 Maart 1904. Hoofd en romp waren met een scherp snijdend werktuig van elkander gescheiden; ook de armen en beenen, die nergens te vinden waren, waren blykbaar op dezelfde wijze van het liohaam verwijderd. Nader verneemt men nog, dat ook de borst en de buikwand van het kind zya open gesneden en dat blijkbaar de ledematen eerst in de gewrichten zyn rondgedraaid en daarna afgesneden. Eindhoven, 21 Oct. Op 19 October 1899 gingen twee personen te Best een wedden- echap aan, dat de één den ander f 500 zou uitbetalen, wanneer deze gedurende 5 jaren geen sterke drank zou hebben gebruikt. De onthouder, die zioh stipt aan de overeenkomst heeft gehouden, eischt nu de f500, die men hem echter weigert te betalen. De zaak is in handen van een advooaat. Esschen (N.-Br.), 21 Oct. Heden had op de grens dezer plaats en Nispen (gemeente Rozendaal) een blykbaar zeer belangrijke bijeenkomst plaats. Drie gevangenen, waarvan twee nit België en ééa uit Holland, werden aangebracht door Belgische en Hollandsche maréchaussées en ryksveld wachters. Ieder bleef op zyn grondgebied, terwijl de justitieele ambtenaren uit Breda, 's-Gravenhage, Ant werpen en Brussel eveneens tegenwoordig waren. Het betrof een oonfrontatie met gevangenen, waarsohij olijk van een groot misdryf verdacht. Na afloop der samenkomst voerde ieder land zyn gevangenen wederom naar de plaats van herkomst torug en vertrokken de heeren autoriteiten weder naar hun respectievelijke standplaatsen. Bergen-op-Zoom, 21 Oct. Donderdag avond laat is hior op den Steen bergschen Straatweg een heer door een drietal tot nog too onbekend gebleven personen aangerand. Men beroofde hem van zyn gouden horloge en portefeuille met ruim f 200 aan bank papier. De daders kozen daarop het hazenpad. Alhier is by den ryks-ontvaDger weder een party suiker opgeslagen, die door de kommiezen benaderd is. Goedereede, 22 Oct. Op uitnoodiging der voorioopige commissie vergaderden alhier Vrijdagavond in het hotel »De Gouden Leeuw" een 45-tal personen, om de noodige maat regelen te nemen om den nieuw benoemden burg< meester, den heer J. L. Bosscbieter te Oaddorp, op Woensdag a.s. plechtig in te halen. Daarin werd o. m. besloten, by de inge zetenen een lijst te doen rondgaan, teneinde de gelden te verzamelen, benoodigd voor het opstellen van een optocht te paard, 't oprichten van eerepoorton, 't afsteken van vuurwerk enz. Verder zullen ook de kinderen der open bare lagere- en bewaarsohool niet worden vergeten. Tot voorzitter der feestcommissie werd één- parig gekozen de heer P. van Eijk. De alhier gehouden collecte ten bate der gezinnen, door den jongsten storm zoo diep getroffen, heeft f 602 opgebracht, waarvan circa f 15 uit den vreemde. Dit bedrag zal onder de beide weduwen gelijkelijk worden verdeeld. Zierikzee, 24 Oct. Heden namiddag ont stond te dezer stede in de sigarenfabriek «Het Anker" van de bekende firma Hogerheyde Jongmans een brand, die zich dreigend liet aanzien. Dikke rookwolken stegen uit het deels smeulende, deels brandende perceel op, en verduisterden de omgeving. De brand, vermoedelijk ontstaan in de droogkamer, woedde voornamelijk in het achtergedeelte, dat dan ook geheel door de vlammen ver woest werd. De brandweer was spoedig ter plaatse aanwezig, teneinde den brand to blueschen. Spuit no. 2 was de eerste, die water gaf. Op het oogenblik, dat wy dit schrijven, heeft men den brand onder de knie. De fabriek is verzekerd by de Belgisohe Maatschappy. De gemeenteraad van IJzendyke heeft besloten tot aanschaffing van Théo-fakkels, voor de secretarie, de raadszaal en de school lokalen teneinde een mogelyken brand te kunnen blueschen. Zooals bekrnd is, zyn deze fakkels hier ter stede verkrijgbaar by den heer A. C. Anker Az. Voor de met 1 Januari openvallende betrekking van opzichter aan de West watering van den polder «Walcheren", ter standplaats Vlissingen, hebben zioh 53 sollioitanten aan gemeld. De Minister van Staat, Minister van Oorlog BreDgt ter kennis van de lotelingen van de liohting van 1905, die wenschen te worden ingedeeld by één van de bereden korpsen, dat zy, voor zooveel de beschikbare plaatsen dit toelaten, by een korps naar hunne keuze kunnen worden ingedeeld, indien zy zich met een daartoe strekkend verzoek schrift tot hem, minister, wenden. In het verzoekschrift behooren zy te ver melden hunnen naam en hunne voornamen, hun beroep en duidelijk adres, alsmede de gemeente waar zy voor de militie zyn ingeschreven. Voorts wordt medegedeeld, dat de lotelingen van genoemde liohting, die toegewezen worden aan een der korpsen der bereden-artillerie, allen dadelijk na hunne inlijving met verlof zullen worden gezonden tot 2 October 1905, terwijl de lotelingen, die eene plaatsing ver zoeken bij een der korpsen van de cavalerie, in hunne aanvrage kunnen opgeven, of zij dadelijk na hunne inlyviDg in werkelykes dienst wenschen te worden gehouden, dan wel met verlof te worden gezonden tot 2 October 1905. Het verzoekschrift behoeft niet op gezegeld papier te worden gesteld en kan ongefrankeerd worden verzonden. Het moet eigenhandig zijn onderteekend. Noordgouwe, 24 Oct. Doo r wijlen mej. J. Hocke is ook duizend guldon, vrij van successierechten, gelegateerd aan het Burgerlijk Armbestuur dezer gemeente. Serooskerke. In de gemeenteraadszitting van Vrijdag 21 Oct. zijn benoemd: tot wethouder J. de Rootot lid van het burgerlijk armbestuur J. Steur; tot brandmeester J. de Rootot onder-brandmeester G. L. Klompe tot 3en ambtenaar van den burgerlijken stand J. de Roo. Burgh. In de Zaterdagavond gehouden vergadering van het ziekenfonds «Helpt Elkander" bleek uit een mededeeling van het Bestuur, dat die Vereeniging gedurende haar 2 -jarig bestaan, zioh in een zeer gunstigen toestand mag verheugen. Terwijl toch gedurende twee jaren aan zieke leden de volgens het reglement bepaalde som van f 4 per week kon worden uitgekeerd, bezit het fonds op dit oogenblik reeds eene inschry ving op de Rijkspostspaarbank vau f 775. Wel een bewijs, dat deze Vereenigiug hier gunstig werkt; zy bezit dan ook veler sympathie. Bruinisse. Voor de weduwen en weezen der bij den laateten storm verongelukte visschers wordt alhier eene inzameling ge houden door het Bestuur van de VereenigiDg Algemeen Schippers- en ViseohersbelaDg. Poortvliet, 21 Oct. Het paard, bespannen voor een veerkar van den landbouwer H., schrok op den weg van Scherpenisse naar Poortvliet van een petroleumwagen, met het gevolg, dat de kar, waar haas, vrouw en een kind in gezeten waren, omviel. Behalve de kar, die tengevolge van den val eenigszios beschadigd was, kwamen de inzittenden er met den schrik af. Oud-Vossemeer. De uitslag van de her stemming voor lid van den Raad is, dat de heer M. A. Vermet 107 stemmen en de heer J. C. Koolaard 68 stemmen verkregen. Bij de eerste stemming had J. C. Koolaard 53, W. A. van Nieuwenhuijzen 33, M. A. Vermet 61 en A. Chr. de Wit 37 stemmen. Colijnsplaat, 23 Oct. Aan de onvermoeide pogiDgen der bemanning van de blazerschuit no. 23 van Ouddorp is het gelukt den ge zonken benzine-motor te vinden. Het vaartuig zit op eene diepte van pl. m. 100 voet en ongeveer 400 M. uit den wal. Men zal trachten het te lichten. Goes. Bij den Raad is ingekomen een ver zoek van den Sohildersbond tot verhooging van het bestaande tarief voor schilders-, be hangers- en glazenmakerswerk vanwege de gemeente. Het verzoek van den Raad aan den Minister van Binnenlandsche Zaken om verhocgiog van het subsidie voor het onderwijs aan ambachts lieden waB te laat ingekomen. Mogelijk wordt er het volgende jaar in voorzien. Zonder hoofdelijke stemming wordt goed gevonden het enbsidie aan de stoomtram BorseleGoesWolfaartsdijk met 13 pCt. te verhoogen, en den duur daarvan te bepalen van 15 op 20 jaar. Aan eventueele verzoeken om nog hooger subsidie zal niet worden voldaan. Na heel veel discussie a werd besloten over te gaan tot ruiling vau grond op het terrein der afgebrande meelfabriek, in erfpacht bij de firma wed. Kakebeeke Zoon te Middelburg. Het zal zoo stilletjes aau tijd worden, dat die firma dit onoogelijk terrein een beter aan zien geeft. Door de onderwijzers, werkzaam aan de gemeentescholen, was een verzoek aan den Raad gericht om verhoogiog hunner jaarwedden, verkorting van verhoogings-termynen en ver hooging van vergoeding van huishuur aan getrouwde onderwijzers. I)it laatste werd ingewilligd, de vergoeding werd van f 50 op f 75 per jaar gebracht. De overige verzoeken stuitten af op den toestand der gemeente- financiën. De fioanciëele oommissie betreurde het, dat Burgem. en Weth. zich genoodzaakt hadden gezien bij het samenstellen der gemeente begroting den hoofdelijken omslag van f 25500 tot f 27000 to moeten verhoogen, terwyl het niet mogelijk was eenige bezuiniging aan te brengeD, ja zelfs moest men noodige zaken tot later uitstellen. Een klein kansje was er nog up de begrooting komt n.l. een post voor van f 2250 als bijdrage van de gemeento in de koeten der Rijks Hoogere Burgerschool. Als de Minister van Binnenlandsche Zaken eens eene goede bui had Velerlei zaken werden bij die begrooting besprokenhet nummeren van huizen, ophalen van school- en marktgelden, een rijwiel voor de politie, keuring van vleesch en visoh, de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1