ffiÜ WHEENSZEEP Franckeiis Cacao en Chocolade. 100,000 GULDEK. Sint-Nicolaas. I I XX Particulier- m Ongeëvenaard m in qualiteit III- Weegbrugboekjes, Algemeen Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente één honderd duizend gulden. Geheel lot f 20, l lot f 10,1 lot f 5, A lot 2, lot f 1. M. LOKKER, Zierikzee. Hypotheek. W.P, VAN PAGE,' Huis- en Kachelsmederij, Huis-en Kachelsmid, Alom bekend! Alom beroemd Een prachtige Utrechtsche Jachtwagen, Geen betsr adres A. E. HOLTY Co., Kippenringen VISITEKAARTJES Van Brakelstraat No. 33 beneden voor Huishouden, Toilet met andere merken. an Waschtafelvergelijk qualiteit en zwaarte der stukken Wheen's Zeep Maatschappij. 7 Brandverzekering-Maatschappij Maatschappij van algemeene assu rantiën tegen brandgevaar, Boek-, Muziek- eu Kunsthandel, Druk- sn Bindwerk. Graan-Factor. LIJDERS aan BHEUMATIEK. Verzekering van Risico in Loterijen. Ondergeteekends F. YERKAART, ruim 12 jaar als knecht werkzaam geweest bij wijlen den Heer A. van Lier, maakt bekend, dat hij zich gevestigd heeft als in de Lange Nobelstraat, tegenover den Heer Strooband, hopende door goede en nette bediening het vertrouwen waardig te worden. Zich minzaam aanbevelende, F. YERKAART, Lange Nobelstraat, Zierikzee. De 7de groote Koninklijk goedgekeurde trekt 2 November aanst., ten overstaan van den EdelAchtb. Heer Burge meester van Sommelsdijk. Winstbejag is by deze Verloting uitgesloten, waarom ook onverkochte Loten niet medespelen. HOOFDPRIJS: compleet, bespannen met één Paard Voorts: Paarden, Rundvee enz., terwijl een groot aan tal andere prijzen op Landbouw- en Huis houdelijk gebruik betrekking hebbende, een prachtig sieraad dezer Verloting zullen uitmaken. Prijs per lot 60 ets., 11 loten f 6, bij M. F. DE VOS Cz., Dam en A. DE VOS Lz., St.-Domu8straat. Ontvangen de nieuwste NAETHER'S verstelbare KINDER- STOELEN Een praohtige collectie Hanglampen, benevens Raamhorren in soorten. Aanbevelend, JFMl. W. JPJLJUTJHT. voor HEEREN- en MANS-JEKKERS of BONKERS, als Dam B 362, Zierikzee. Wij offreereo een zeer zware mans-Jekker, van zeer goede Raticé, fluweelen Kraag, en zeer soliede voering, van af f J,SO. BST" Op aanvraag worden goederen direct op alcht gezonden. verkrijgbaar bij H. DE VLIEGER, Burgb. verkrijgbaar a 6 cent, bij Boekh. KROM, Zierikzeo. van 50, 60, 70 en 80 cent per 100; nette afwerkingallernieuwste modellensnelle afleveringbij R. W. J. OCHTMAN aar Papiermagazijn Appelmarkt. Ook ver krijgbaar per 50 stuks. Vraag Benger's Fabrikaat n waarborgmerk met het opschrift W. Beng er Söhne en onder de handteekening Professor Dr. G. Jaeger. Kapitaal aangeboden door een particulier bij wijze van geldbelegging op vaste goederen één borg vruchtgebruik enz., zonder verplichte levensverzekering. JVlatige rente en gemakkelijke aflossingen. Voor inlichtingen wende men zich tot bet Kantoor gevestigd: te» Rotterdam, Strengste geheimhouding verzekerd, j Kantooruren dagelijks, nitslnitend '•morgens ÏO—12 en 'savonds 79. gevestigd te AMSTERDAM, Damrak 74. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 November 1880, No. 28. DIRECTEUREN, Dr. S. R. J. t. SCHEYICBAVEN, E. W. SCOTT en J. F. L. BLANKENBERG. Secretaris der Directie: Br. J. T. SCUEYICHAVEN. Voltcokend Maatschappelijk Kapitaal Verreker.1 Kapitaal Vorxckenlo Rent" - Ontvaogstcn In 1003 Reserven op 81 November 1003 Tol 31 December 1003 aan verzekerden betaald f l.OOO.OOO.- 120.006.682.20 2.842.885.00 8.85S.4H9.S1J 84.180.722.70 20.872.614.74} Ouderdom. JAARLIJKS CHK premie voor f 1000.— na 20 Jnren na 15 jaren Ouderdom. Dadelijk Inraande l JaarlIJkaehe lijfrente voor f 100 (teatori kapitaal, voor mannen. voor vrouwen. uit te keeren. of dadelijk bij overlijden uit te keeren. i 25 18 20 41 10 57 30 45 6 83 6 65 30 30 41 60 w 30 £0 M 7 24 35 23 HO 42 40 58 10 65 8 89 7 99 40 28 20 43 90 69 20 60 57 9 10 45 31 40 46 7o 61 40 65 11 18 10 72 50 42 60 51 64 80 70 - 13 51 13 03 Hoofd-Agenten voor Schouwen en Duivelandde Heeren Mr. H. C. Moolenburgti en A. C. v. d. Vliet te Zierikzee. Cacaofabriek „MEXICO"A. FRANCKEN Co., Koog aan de Zaan. In afwijkiog van vorige Verlotingen besloot het Oudewatersch Verlotings-Comité de Trekking der TIENDE GROOTE OÜDEWATERSCHE VERLOTING ditmaal te doen plaats hebben volgens aanwijzing der 377ste Staats loterij, zoodat thans alle wantrouwen ten opzichte van de eerlijkheid der trekking is buitengesloten. Als HOOFDPRIJS wordt uitgeloot de KAPITALE SOM van f 100,000, zegge Voorts prijzen van f 20,000f 10,000f 5000f 2500enz. enz. De prijs der loten is met het oog op de reusachtige hoofdprijzen zoo billijk mogelijk gesteld. Waar de Staatsloterij toch voor een inlage van f 70 kans biedt f 100,000 te trekken (onder aftrek van 15 pCt. korting) daar is het publiek nu in de gelegenheid voor slechts f 20 naar gelijke kapitale som te loten, die zonder eenige korting aan den gelukkigen winner wordt uitgekeerd. Deze verloting wordt dan ook door geen enkele andere geëvenaard. Nog nooit heeft eene verloting bestaan, die voor zoo'n betrekkelijk klein bedrag zoo'n enorme som uitlootte. Eerste Trekking: Maandag 21 November 1901. Prijs der lotengeldig voor alle klassen: (dus zonder verdere bijbetaling) Men zie verder het uitvoerig prospectus, dat op aanvrage franco wordt toegezonden. Voor ZIERIKZEE en omstreken zijn heele, halve en gedeelten van Loten verkrijgbaar, zoolang de voorraad strekt, bij M. F. DE VOS Czn., Dam B 366, voor STAVEN1SSE bij M. P. TAZELAARvoor POORTVLIET bij L. K. VAN ZALTBOMMEL. Op plaatsen waar de loten niet verkrijgbaar zijn, geschiedt de toezending franco na ontvangst van het bedrag per postwissel door het Comité te Oudewater. Nameüs het Oudewatersche Verlotings-Comité, J. BOER. Altijd versch verkrijgbaar: Het van ouds bekende Aanbevelend, J. BIENEFELT, Korte St.-Janstraat. TOCHTVACHT, AMERIKAANSCHE TOCHTLATTEN, GUTTA PERCHA I TOCHTBAND, WOLLEN-, CHITSEN- en MOLTON-DEKENS, HAARD- en KACHELZEILEN. Opruiming van nog eenige lappen Zeil. Wegens den afslag der Kapokprijzen, noteer ik mijne prima KAPOK per pond 52'/, centsper 5 pond 50 cents; VEEREN van af 30 cent tot f 2,ZEEGRAS van 4, 6 en 10 centHOUTWOL 6 cent per pond. Onder minsame aanbeveling De Haarlemsche verzekert alle goederen tegen billijke en vaste premiën. Agent voor Schouwen en Duiveland: J. SCHOOFF to Renesse. De Belgiooho verzekert tegen billijke en vaste premië: Inlichtingen worden verstrekt door Agenten P. F. VAN DER VLIET, Zieri* J. GA8T Cz., Brouwershaven; P. ROMEIJS BurghC. DE ROORenesseJAC.s DE ROO, SerooskerkeM. CAPELLE, Bruinisse en D. STOUTJESDIJK Mz., Stavenisse. rennen. ioor da erikze*; MEIJN, H. G. KROMZierikzee. Levering van net en degelijk Partienlier Geld ter leen tegen 4 a 41 pCt.by Notaris CAMP te Renesse. L. A. LOUTER Rotterdam. Eendraehtetraat 60. Beveelt zich beleefd aan. Tarieven concurreerend. Gebruikt Dr. ALLAN'b Pheumatlek- pUien. Specifiek middel tegen Zenuw hoofdpijn Podagra, Ischlat Spit- of Mjendenptjn Prijs per doos f 1,50. Verkrijgbaar bij M. 8. POLAK, Zierikzee, Hoofddepóthouder voor Schouwen, Duiveland, Tholen en St.-Philipsland. Die een zwartbonte HOND met Ketting vermist, kan dezelve tegen betaling der onkosten terug bekomen bij J. VAN NIEÜWEN- HUIJZE Jz., ïBlauwhuis", Zonnemaire. De Eerste Nederl. Nlaat.ü tot Koninklijk goedgekeurd. Kapitaal 1,000,000 Golden. Een POLIS van bovengenoemde j Maat.0 geeft dezelfde kansen als j Lot der Nederl. Staatsloterij en is veel giedkooper. Inlichtingen verstrekt de Hoofd vertegenwoordiger voor Sohouwen en Duiveland, de Heer Pontstraat, Zierikzee. Actieve AGENTEN gevraagd. gevraagd, die Kruideniers en Bakkers bezoeken. Br. franco letters A K, ALTA VAN NUGTEREN, Amsterdam. Met Mei een flinke boerenknecht benoodigd, bij P. C. BOOGERD, Nieuwerkerk. Eene boerendienstmeid benoodigd met 1 Mei aanstaande bij P. BROUWER W.Pzoon., Oosterland. Gevraagd met 1 November aanst. eene dienstbodebg D. GROENEVELD DE KATER te Noordgouwe. Terstond of met November eene meid huishoudster gevraagdbij C. VAN DEN HOEK, Renesse.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 2