Zaterdag 21 October 1904. (Z i e r i 1;, z e e s c tL e Courant). li- Eerste Blad. Wijziging Algemeene Politie verordening. Algemeen Overzicht. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad m Provincia. ZIERIKMSCHE \IKIU SHOSIK. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De ftgs per 3 maanden ie f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 61ste JAARGANG. No. 8069. SOti Directeur/V. ar. DE LOOZHL FRANK EL. WAALE, alleen voor het binnen* en buitenl. nienwa. Redacteuren Ad verton tit! r; ran 13 regels 30 Ota. meerdere regels 10 ets.kunnen uiterlijk tot des Haandsgs, Woensdags en Vrijdags middags 2 ore besorgd «orden. Groote Utter wordt naar plaateruimte berekend. Alle betaling'en moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. dk Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Fbünkei., Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer twee bladen. bestaat nit Algemeene Schouwing op de Vloedplanken. Da BURGEMEESTER en WETHOUDERS aan Zierikzee; Gelet op artikel 86 der Algemeene Politie-Verordening voor deze gemeente; MAKEN BEKEND: dat op Maandag; den 34 October e.lt., aan te vangen te half één uur des namiddags, eene Algemeene Schouwing zal worden gehouden op de Vloedplanken, met alles wat daartoe behoort, als: kistingen ol kaden voor deuren, ramen, keldermonden en andere openingen, de naar den water kant gekeerde zijden van gebouwen, de kozijnen van deuren en kelderramen, de keldermonden met bijbehoo- rende zymuren en zoodanige stoepen, waaronder kelders aanwetig zijn. Zy herinneren belanghebbenden verder aan het voor schrift der bovengenoemde Verordening, dat de vloed planken of kistingen van de bepaalde hoogte alsdan moeten zyn buitengebracht en eene voldoende hoeveelheid klei of ander tot opstopping geschikt materiaal aanwezig moet zijn. Zierikzee, den 10 October 190*. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee vestigen er de aandacht op, dat door den Raad dier gemeente, in zijne Vergadering van den 10 October j.l., de Algemeene Politie-Verordening voor deze gemeente in dien zin is gewijzigd, dat in artikel 94 tusschen de woorden «koffiehuizeu" en «tapperijen" het woord «bier huizen" is gevoegd, tengevolge waarvan dit artikel alsnu luidt als volgt: De houders van herbergen, koffiehuizen, bierhuizen, tapperyen en alle andere soortgelijke gelegenheden waar bedwelmende drank in het klein aan het publiek wordt verschaft, moeten, behoudens het bepaalde by.het derde lid van art. 95, zorgen: a. dat er in hunne inrichtingen geen hazardspelen, van welken aard ook, door de bezoekers worden gespeeld b. dat de vrije toegang tot hunne inrichtingen gesloten zij van des avonds 11 tot des morgens S uur, of, indien de Burgemeester in bijzondere omstandig heden vergunning verleende om later te sluiten of vroeger te openen, gedarende de uren door hem bepaald c. dat, gedurende den tijd voor de sluiting vastgesteld, geen bezoekers daar worden toegelaten of vertoeven. Indien zij onmiddellijk de hulp der politie ingeroepen hebben ter verwijdering van de bezoekers, die op hunne aanmaning niet vrijwillig vertrokken of het hazardspel niet staakten, zullen zy, in de sub a en c bedoelde gevallen, niet strafbaar zijn. Ten aanzien van hen, die er hun beroep van maken aan personen nachtverblijf te verschaffen, worden niet als bezoekers aangemerkt de personen, die, als logeer gasten, bij hen werkelijk verblijf honden. Zy maken voorts bekend, dat deze gewijzigde Veror dening op heden is afgekondigdop den 23 October a.s. in werking treedt, voor een ieder gedurende drie maan den ter Secretarie der gemeente ter inzage is neder- gelegden tegen betaling der kosten verkrygbaar is gesteld. Zierikzee, den 20 October 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. De slag bg de Sjaho is gebleken een ont zettende slachting te zyn geweest, waarbg die van Liaojong geheel in het niet zinkt. Opgegeven wordt, dat in dit moorddadig geveoht omstreeks dertig duizend Russen buiten gevecht zgn gesteld. De Russen, aan gevoerd door hun opperbevelhebber Koero- patkin, die in een theatrale legerorder de offensieve beweging had aangekondigd, en een zekere overwinning voorspeld, zyn beslist door de Japanners verslagen, en moeten zioh, in stede van Port-Arthur te kunnen ontzetten, gelgk hun bedoeling geweest is, op Moekden terngtrekken. Wel hebben zg op één punt, waar de Japanners te ver waren vooruit- gedrongen, hen verrast, zoodat deze, nadat zg zich dapper verweerd hadden, en al hnn paarden by de stukken geschat waren dood- geschoten, zioh er door moesten slaan, ten einde hun leven te redden. De kanonnen moesten zg daarbg echter in handen van de Russen achterlaten. Maar dit plaatselgk voor deel weegt niet op tegen het verlies van den hoofdslag. Koeropatkin, die aan den Czar getelegrapheerd heeft, dat hg op de hoofd stelling teruggetrokken is, en zware verliezen geleden heeft, erkent in dit telegram zelf, dat hg het onderspit heeft gedolven. Had hg de overwinning behaald, dan ware hg niet teruggetrokken, maar dan zou hg het ver slagen Japansche leger wel voor zich uit hebben gedreven. Of de Japanners van de door hen behaalde viotorie een zoodanig gebruik kunnen maken, dat zg de Russen behoorlgk achterna kunnen zetten, en hen op hun retraite, die geen onordelyke vlucht is, uit elka&r kunnen jagen, gelooven wg niet, want tengevolge van het hevige en aanhoudende kanonvuur viel een plasregen neer, waardoor de grond zóó doorweekt werd, dat het moeilyk is vooruit te komen. Koero patkin had als een goed veldheer de noodige maatregelen genomen, indien eventueel de slag door hem mocht verloren worden, dat het leger in behoorlgke orde kon terugtrekken, zoodat het, als het met nieuwe troepen ver sterkt is, en van de vermoeienissen van den stryd is uitgerust, op nieuw eeu geduchte, slagvaardige armee vormt. Hg is dan ook een meester in het retireeren. Toch bleek duidelyk, dat hg ook geen stumper in het attsqueeren is. Want de aanval op de drie Japansche legers was gedacht, duurde eenige dagen, en werd telkens, als hg was afgeslagen, hernieuwd. Maar de Japanners be hielden de overhand, en noodzaakten de Russod den aftocht te blazen. Van Koeropatkin is dus voor Port-Arthur geen ontzet te waohten. Zal die van de Oostzeevloot komen, die, 24 oorlogsschepen sterk, thaos in het Kattegat is op weg naar Oost-Azië? Dit is niet aan te nemen, want deze vloot kan eerst in Maart Wladivostok bereiken. Ea zoolang kan Port- Arthur, waar men ten gevolge van de nauwe insluiting aan ammunitie en proviand gebrek begint te krggen, het niet uithouden. Deze vesting, die dapper door de Russen verdedigd wordt, is dus op ziohzelve aangewezen, en zal, zwichtend voor het zwaard van den honger en het gebrek, zich ten slotte moeten over geven. Arme Russische soldatendie in nw jongelingskrsoht van het land en uit uw arbeid gerukt wordt om ver van uw geboorte grond, ver van ouders en bloedverwanten, tegen menscben te strijden, die u niets mis deden, en die, evenals gg, uit hun familie kring en werkkring ten oorlog werden op geroepen om u te bekampen. Wat zal uw loon zgn, wanneer gg gewond en geknakt in nw gezondheid nog het geluk hebt huis waarts te kunnen keeren? Zult gg dan nog eerst vyftig jaren moeten wachten, voordat de maoht, die over uw leven besohikt, gelgk gg over dat van een huisdier, zich herinneren zal, wat gg voorjhaar hebt gedaan, wat gg voor haar hebt opgeofferd? Het jongste besluit van den Czar aller Russen geeft een antwoord op die vraag. De Czar tooh heeft ter gelegenheid van den 50sten gedenkdag van het bom bardement van Sebastopol bepaald, dat de oudstrgders, die in den Krimoorlog aan het beleg van genoemde vesting hebben deel genomen, met eerepenningen, uitkeeringen en pensioenen zullen begiftigd worden. Hoevelen van hen rasten niet reeds lang onder de aarde, en hoelaDg kunnen de overlevenden nog van deze belooning profiteeren De keizerlgke gunst komt laat, zeer laat zelfs. De zittingen van de Hongaarsche Volks vertegenwoordiging gelijken, zooals men weet, vaak veel op een Poolscheo Landdag. Obstructie is in den regel het wapen, waar van de oppositie zich bedient om aan de regeering den voet dwars te zetten. Om dat wapen te breken, heeft Minister Tieza een wgziging van het reglement van orde voor gesteld. De oppositie zal natuurlyk alles in het werk stellen. teneinde|die wgziging on- mogelgk te maken. Om den opstand in Zuid-West-Afrika te kunnen dempen, die in den laatsten tgd zioh op onrustbarende wgze heeft uitgebreid, heeft de Duitsche regeering een oproeping van vrgwilligers gedaan. Hoe talrgker de aan biedingen zullen wezen, zoo luidt het in de oproeping, des te aangenamer dit aan het gouvernement zal zgn. De Duitschers hebben het aan ziohzelve te wgten, dat de inboor lingen tegen hen zgn opgestaan. Zg hebben namelgk deze zóó gewelddadig en willekeurig bejegend, dat deze tot het uiterste gebraoht, naar de wapenen hebben gegrepen. Het zal heel wat voeten in de aarde kosten, er zal heel wat bloed moeten vloeien, voordat men j de opstandelingen tot onderwerping zal hebben gebraoht. En hiertoe roept men thans de zonen van het Duitsohe volk op. Tusschen de Pruisische regeering en het gemeentebestuur van Berlgn is een geschil ontstaan, waarvan de afloop met klimmende belangstelling wordt tegemoet gezien. Het gemeentebestuur heeft namelgk zgn sohool- lokalen in de uren, dat er geen onderwgs wordt verstrekt, ten gebruike afgestaan aan gymnastiekvereenigingenzonder daarbg te letten op de nationaliteit óf politieke óf kerke- Igke richting van de leden dier vereenigingen. Dus of die vereenigingen uitgingen van Duitschers, Polen of Czechen, en of de leden er van aristokraten of demokraten waren, het stond die lokalen gratis voor de gym nastiekoefeningen af. Nu heeft de Minister van Onderwga, Studt genaamd, de hoofden der soholen verboden die lokalen voortaan door anderen te doen gebruiken. Deze zgn namelgk door het gemeentebestnnr met het beheer der scholen belast, en hoewel zg ambtenaren van de gemeente zijn, daar zg door deze aangesteld en gesalarieerd worden, zgn zg toch verplicht aan den Minister te gehoorzamen. Het gemeentebestuur heeft nu aan de hoofden der soholen het beheer ont nomen, en daarmede een commissie belast, die aan de regeering geen gehoorzaamheid verschuldigd is. Men is nu in Berlgn erg benieuwd, wat de regeering thans zal doen. De ziekelgke Koning Georges van Saksen is op den leeft gd van 70 jaar over leden. Opvolger van zgn broer Albert heeft hg slechts twee jaar geregeerd. Zgn zoon Frederik Angnst, gehuwd met de veelbe sprokene prinses Lonise van Toskane, die met haar gouverneur er stil van door ia gegaan, heeft onder den naam van August III den troon beklommen. De Italiaansche Kamer is ontbonden. De dag der verkiezing ia op 6 November bepaald. In het Koninklgk besluit, dat in het Staatsblad staat afgedrukt, wordt de ont binding gemotiveerd. Het Ministerie was n.l. van oordeel, dat het land moest geraadpleegd worden over het programma van het Kabinet. De wanordelgkhedeo, die in den laatsten tgd in vele streken van Italië hebben plaats gehad, leggen het de regeering als plicht op aan de natie te vragen, of het Kabinet met zgn programma al of niet op den goeden weg is. In Frankrijk zgn de Kamers weer bg- eengekomen. De Ministers zullen een aantal interpellaties te beantwoorden hebben, die grootendeela betrekking hebben op het met het Yatikaan gerezen conflict. Medsrland. Groningen, 19 Oct. Rgk aan avonturen is soms het zeemansleven. Een illustratie van deze waarheid is het volgende Te Amsterdam waren zg aangemonsterd voor Hamburg. Zg waren twee zonen der tropen: kroes haar, in het bruine gelaat sprekende oogen mot een grooten donkeren appel in veel wit en tussohen dikke lippen helderwitte tanden- rgen. Zg waren in Holland gedomicilieerd, de ondste een vgftigjarige, man en vader te Amsterdam, de jongste 21 jaar te Rotterdam en waren al jaren op »de groote vaart". In Hamburg werden ze afgemonsterd. Daar was het echter »niks gedaan". Ze liepen langs de kaden, maar nergens werd gemonsterd. Het weinigje geld was spoedig op. Toen besloten ze naar Holland te loopen. En ze liepen. Zes dagen achtereen, zuinigjes etend van het brood, dat ze hadden, 's naohts slapend onder een boom. Nergens durfden ze iets vragen, in den vreeze voor ïdie Polizei". Na die zes dagen van ontbering en vermoeienis kwamen ze in Bremen. Daar ontmoetten ze een Rus. Hem spiegelden ze gonden bergen voor van Holland, missohien wel omdat die Ras geld had. En de man ging mee. Zoo groot als in de eerste dagen was de misère nu niet meer, want voor het geld konden ze na met z'n drieën ten minste eten krggen. Maar de geldzak van den Rus was niet onuitputtelgk en toen ze tien dagen later te Nieuwe Schans kwamen, waren ze drie berooiden, die geen oent op zak hadden. De Rus de arme! werd door den burgemeester van Nieuwe Schans als vreemdeling zonder middelen over de grenzen gezet, de beide zeelui moohten on gehinderd verder gaan. Gisterenavond meldden ze zioh bier bg de politie aan, afgemat, uitgehongerd en door weekt van den regen. Daar hebben ze toen, na maohtig te hebben gegeten, in hun gebroken Hollandsoh, hun lgdensgesohiedenis van de laatste zestien dagen verteld. Heden worden ze naar de plaatsen getransporteerd, waar ze gedomicilieerd zgn. Of ze big waren gisterenavond I Holland ging bg den een boven alles: »Ik nooit weer Holland uitga", zei hg en de ander: »Ik nooit weer Dnitsohland toe ga". Zwolle, 48 Oct. Begunstigd door mooi najaarsweer had in het naburige Elslo heden de gewone jaarlgksche herfstmarkt plaats, opgeluisterd door een harddravery. Hierbij had echter een vreeselgk ongeluk plaats, dat de vreugde geheel verstoorde. Het paard, bereden door den pikeur, den heer Yallenga, vloog n.l. in woeste vaart tegen een boom. De berijder stortte aohterover op den grond, en was on- middellyk een lyk. Kampen, 4 7 Oot. Bg de alhier gehouden loting voor de nationale militie heeft een inoident plaats gevonden. Toen de trekking was afgeloopen, kwam een loteling zich nog aanmelden. Zgn naam (IJzerman) was, naar hg beweerde, niet af- geroepen. Spoedig bleek, dat bg was afgelezen in de alphabetisohe volgorde »I J" met de uitspraak »Iezerman", waarop niemand voor kwam en dus de burgemeester voor dien I Iezerman een nummer trok (no. 45). De loteling weigerde, het nummer in ont- j vangst te nemen en beriep zich op het niet afroepen van zgn naam als IJzerman in de gewone alphabetisohe volgorde. Zaandam, 49 Oct. Yan de onlangs hier ontdekte diefstallen, boofdzakeiyk van goederen, die per spoor werden aangevoerd, hebben reeds twee van de drie verdachte spoorweg beambten bekend. Één van de verdachten woont hier, de beide anderen te Amsterdam. Amsterdam, 49 Oct. In de Govert Flinck- straat 403 woonde sinds eeoigen tgd eene 55 jarige Duitsohe vrouw, die door het ver richten van eenig naaiwerk in haar onderhoud trachtte te voorzien. In de laatste dagen zagen de buren de arme ziel niet meer. Men werd ongerust en waarschuwde ten slotte de politie. Een onderzoek werd inge steld en toen bleek, dat de vrouw zich ver- moedelgk Zondagavond, door een revolverschot van het leven had beroofd. Eerst had zg nog op dezelfde wgze haar hond afgemaakt. Yóór eenige weken had de ongelukkige gepoogd zioh te verdrinken. De armoede sobgnt geheel de oorzaak te zgn van dat diep treurige geval. De Commissaris van Politie in de 2de sectie te Amsterdam (bureau J. D. Meger- plein), verzoekt aanhouding van Mordeohai Ksrp, 22 jaar, geboren te Warschau en Jesoryn Bragveld, 20 jaar, geboren als boven, beiden tydelyk wonende in de Manegestraat 2, aldaar. Zij hebben zich aan verduistering van horloges schuldig gemaakt, die zg ter repara tie hadden. Den 42 Ootober 4904 is ten kantore van den Hoofdopzichter van Publieke Werken 2e Sectie (Voormalige Westerbegraafplaats) te Amsterdam binnen gevlogen en voor den rechthebbende terng te bekomen een donker blauwe postduif, boven den snavel een witte knobbel, kale pooten, om den rechterpoot een metalen bandje gemerkt 4 h g B 243 's-Gravenhage, 49 Oot. De terreinkeus voor het vredes-paleis is gevallen op de gronden van de gravin Yan Bylandt, tussohen het Bosch en den Wassenaarsohen weg. De regeering zal crediet vragen om het terrein van Staatswege aan te koopen, ten einde het aan de Carnegie-stiohting te sohenken. Door den minister van marine is, naar men meldt, de wensch te kennen gegeven te confereer en met één der matrozen van elk der in dienst zgnde schepen, leden van den »Matrozenbond", teneinde hen te hooren over de bestaande grieven. 20 Oct. Tweede Kamer. In de heden ge houden zitting verkoos de Kamer bg 't opmaken der voordracht ter vervulling van een raads heerplaats in den Hoogen Raad tot eersten candidaat mr. S. Gratama, reohter te Rotter dam, met 53 van de 63 stemmen, tot tweeden candidaat mr. Ngpels, raadsheer te Arnhem, en tot derden mr. Yan Goor, raadsheer te Amsterdam. De vergadering is verdaagd tot vermoedelgk 8 November. Naar verluidt, beeft bg het afdeeling- onderzoek der tariefwet de linkerzyde de wet krachtig bestreden en de meerderheid der rechterzgde zich er voor verklaard uit fiscaal oogpunt. Het denkbeeld om belarghebbenden door de commissie van rapporteurs te doen hooren werd gnnBtig opgenomen. Op het Groenewegje in Den Haag hebben een vrouw en een man zware brand wonden bekomen. De vrouw hield zich bezig met het koken van hars, toen eensklaps de vlam in den pot sloeg. Zg nam daarom den pot van het vuur, maar had het ongeluk er mede te vallen, met het gevolg dat zg den in hond over zich kreeg. Met hevige brand wonden werd de vrouw naar het Ziekenhuis overgebracht. De man, die zgn vrouw te hulp snelde, bekwam eveneens brandwonden en werd ook naar het Ziekenhuis vervoerd. Rotterdam, 20 Oct. Een paard op visite. 't Is een bekend feit, dat een paard zich buitengewoon hechten kan aan dengene, die het dagelgks zgn voedsel of eenige Iek- kerny verstrekt. Dat die gehechtheid tot lastige gevolgen leiden kan, ondervond een dame in het Westelyk stadsgedeelte. Zg heeft er gewoonte van gemaakt eiken morgen uit haar woning, die er binnendoor gemeen schap mee heeft, naar het koetshuis te gaan en de paarden eigenhandig op roggebrood te traoteeren. Hoe verrast was zg dezer dagen, toen zg in de gang op de bel-étage harer woning een vreeselgk gestommel hoorde en, toen zg naar de oorzaak van het tumalt ging zien, een harer paarden, een mooien schimmel, parmantig zag aankomen. 't Slimme dier, dat meermalen gemerkt had waar zgn meesteres vandaan kwam, had zioh bg afwezigheid van den koetsier van zgn halster weten los te werken en was door de verbindingsdeur het woonhuis binnengestapt. Alvorens het in de gang der bel-étage kwam had het niet minder dan twaalf treden moeten opklimmen. De groote vraag was nu, hoe den schim mel weer naar den stal terug te brengen. Men riep daartoe de hulp in van personeel der stoomspuit, die aan het Westelgk stoom gemaal gestationeerd is. Nadat gangen en trappen dik met stroo waren belegd, mocht het dit pereoneel gelukken het slimme paard naar den stal terug te brengen. Goedereede, 49 Oct. In versohillende bladen kon men dezer dagen lezen, dat H. M. de Koningin bg de daarbg betrokken burge meesters inliohtingen had gevraagd omtrent den nood der weduwen en weezen, die ten gevolge van de droevige zeerampen van den laatsten storm hulpeloos zijn aohtergebleven. En daarna, dat H. M. aan die burgemeesters gelden had toegezonden tot de eerBte leniging van den nood. Nu is het algemeen bekend, dat bg den jongsten storm drie personen jammerlgk om het leven kwamen, waarvan twee eene weduwe en weezen onverzorgd hebben achtergelaten. Met zekerheid kan worden gemeld, dat in deze gemeente noch informatiën zgn gevraagd vanwege H. M. de Koningin, noch eenige gift voor de twee zwaar getroffen gezinnen is ingekomen. H. M. de Koningin heeft ten behoeve van de vissohersgezioneD, die hun kostwinner bg den jongsten storm hebben verloren, een gift geschonkenvoor die te Urk f 500te Enkhuizen f 200; te Nieuwediep f 400 en te IJmuiden f 50. Zierikzee, 20 Oot. De heeren Ribbens alhier zullen de thans in den dienst van hier op Amsterdam v.v. varende stoomboot »Koop- handel" vervangen door een grootere nieuwe boot, die thans te Leiden ia aanbouw is en in de volgende maand zal te water gelaten worden. - De Schelde II", die Woensdag om 9 uur 's morgens van Rotterdam afkwam, moest wegens den dikken mist te Dintel ankeren, en kwam dientengevolge in plaats van 's middags om drie uur eerst den volgenden morgen om half negen bier binnen. De passa giers waren dus verplioht op de boot te overnachten. De boot, die echter Woensdag van Zierikzee naar Rotterdam voer, kwam dienzelfden dag, 's namiddag om vier unr, to Rotterdam. Tengevolge van de te late aankomst van de >Sohelde II" kon deze Donderdag niet op tgd, maar eerst om half twaalf van hier naar Rotterdam vertrekken. De Middelburgsohe boot moest Woensdag ook onder Dintel big ven liggen. Bg een gedeelte van de oplaag van dit nummer ontvangen de lezers een prospeotus van de firma Kaufmann Simon te Hamburg, betreffende de Hamburger gewaarborgde Lotery.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1