Zaterdag 8 October 1004. (ZS i e i 1; zee sche C o u r a n t). Eerste Blad. Kostelooze Koepokinenting en Herinenting Eerste Suppletoir-Kohier van den Hnofdelijken Omslag vnor 1904. Algemeen Overzicht. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad sa Provincie. ziEitikmsuii: NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden ia f 1,30, franco per poet f 1,60. Noord-AmerikaTransraal, Indiö onz. verzend ng eena per week, f 10,per jaar. 61ste JAARGANG. No. 8063. Directeur JS.. J. DE LOOZE. Redacteuren: j J. WAALE, alli alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. AdvertentiënTan 13 regels 30 Cta. meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FnaNKEL, Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer bestaat uit twee bladen. op Zaterdag den H October e.k., des namiddags te 2 uur, in het gebouw voor lijders aan besmettelijke ziekten staande in de Sint-Anthonie- of Manhuisstraatwijk C No. 80. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend: dat het eerste Suppletoir-Kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente, over het dienstjaar 1904, op den 30 September j.l. door de Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd, op heden aan den Gemeente-Ontvanger ter invordering is gezonden, en van heden af gedurende vijf maanden ter Secretarie der gemeente voor een ieder in afschrift ter lezing ligt; Voorts wordt in herinnering gebracht, dat binnen twee maanden na de goedkeuring van het kohier de aanslagbiljetten worden uitgereikt, en binnen drie maanden nk die uitreiking de aangeslagenen tegen hun aanslag bij den Raad bezwaren kunnen inbrengen, by verzoekschrift op ongezegeld papier; alsmede dat ieder verplicht is zyn aanslag op den bij de Verordening op de invordering van genoemde belasting bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 7 October 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. KENNISGEVING. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Maandag «leii ÏO October e.k., des namiddags te uur, op het Raadhuis, eene openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal gehouden worden, waarin de volgende zaken ter tafel zullen worden gebracht, t. w. 1. Resumtie notulen. 2. Brief van Ged. Staten, houdende mededeeling van de Koninklijke goedkeuring op de heffing van school geld op de Hoogere Burgerschool en op de Avond school voor Vakonderwijs in deze gemeente. 3. Brief van den heer J. Bevelander Schoo, houdende bericht, dat hij zijne benoeming tot lid der Plaatse lijke Schoolcommissie aanneemt. 4. brieven van de heeren dr. H. A. Naber, S de Graaf, J. Pot, A. Velsinb en J. Th. Vermunt, houdende kennisgeving, dat zij hunne benoeming tot leeraar aan de Avondschool voor Vakonderwijs aannemen. 5. Brief van den heer C. A. de Looze, houdende kennis geving, dat hij zijne benoeming tot leeraar aan die Avondschool niet aanneemt. 6. Voorstel van Burgem. en Weth. tot het verleenen van afschrijving van hoofdelyken omslag. 7. Voorstel van de Commissie voor de Strafverorde ningen tot wijziging der Algemeene Politie verordening. 8. Brief van Burgero. en Weth., houdende aanbeveling van een dubbeltal ter benoeming van een Gemeente- Ontvanger. Enz. Zierikzee, den 6 October 1904. De Burgemeester, OH. W. VERMEIJS. Zoowel de Japanners als de Bussen houden stipt geheim, hetgeen zij ter voor bereiding van den veldslag verrichten, dio vermoedelijk nabij Moekden geleverd zal worden. Niets daaromtrent lekt uit. Een stilte heerscht er, die den naderenden geweldigen oorlogsdonder voorafgaat. De Japanners hebben wederom beproefd Port-Arthur stormenderhand te veroveren. Het gelukt© niet. Zij werden teruggeslagen, in weerwil dat zij gedurende vier dagen dapper hadden gevoobten. Generaal Nogi, de bevelhebber der Japanscbe belegeriogs- troepen, wien zijn landgenooten den raad geven fkarakiri" te maken, dat wil zeggen zich zeiven den buik open te snijden, wijl bij Port-Arthur noj» niet heeft ingenomen, is ongetwijfeld een bekwaam veldheer, maar die voor de uiterst moeilijke taak is gesteld een vesting, zoo ster.'k als Gibraltar, te bemaohtigen. Middelbaar Onderwijs. Schoolgeldheffing. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat op heden zijn afgekondigd de door den Raad dier gemeente, in zijne Vergadering van den 10 Augustus 11. vastgestelde Verordeningen op de heffiog en invordering van Schoolgeld op de Hoogere Burger school en op de Avondschool voor Vakonderwijs in deze gemeente. Zierikzee, den 7 October 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Men kan zoo iets gemakkelijk bevelen. De vesting wordt bovendien verdedigd door een krijgsmaD, die een ijzeren wil heeft, en een stalen bart bezit. Generaal Van Stöusel laat liever Port-Arthur tot een puinhoop schieten dan zich over te geven. Ongevoelig voor de rampen van den oorlog heeft hij indertijd aan de Japanners een wapenstilstand, tot begraving van hun doodeo, geweigerd, maar door den nood gedrongen, daar de Japanners uit weerwraak de Russen verhinderden de dooden van het slagveld te halen en de gekwetsten te verbinden, zag bij zich verplicht dieD aan de Japanners te verzoeken. Het verzoek werd ingewilligden de wapenstilstand gesloten. En onder het spelen der volkslieden werden de gesneuvelden ter aarde besteld. De belegerden, die allen tijd hebben gehad de veste van lovensmiddelen behoorlijk te voorzien, voordat do Japanners haar nauw insloten, schijnen toch reeds aan sommige voedingsartikelen gebrek te krijgen. Dit blijkt hieruit, dat ezelsvleesch genuttigd wordt. Dagelijks worden dertig ezels geslacht wat een opruiming I en het vleesch er van wordt voor f 3 per pond verkocht. Aan drinkwater schijnen de Russen, alhoewel de Japanners do waterleiding vernield hebben, nog geen gebrek te hebben. Mocht er behoefte aan water komen, daa kunnen de distilleer ketels op de oorlogsschepen, waardoor het zeewater in goed drinkwater kan omgezet worden, voldoende in die behoefte voorzien. Zevenhonderd Japanners, waaronder vrouwen en kinderen, die uit Rusland zyn gezet, zijn met een extra-trein te Berlijn aangekomen, en zullen nu naar hun vaderland terug- keeren. Aan de pers heeft men in Busland wat meer vrijheid van beweging gegeven, waa - van deze ruimeohoots gebrnik maakt. Zij keurt onomwonden dezen oorlog af. Rusland is groot genoeg, zegt zij, en heeft geen land meer noodig. Overbevolking bestaat er in de verste verte niet. Uitgestrektheden gronde kunnen in Rusland nog ontgonnen worden. Sommige bladen vragen een constitutie, zooala men die ia Duitsohland heeft. Het is eeu opmerkelijk teeken des tijde, dat een derge lijke vrijmoedige uiting nu niet belet wordt. Vroeger werd een blad, hetwelk in dien geest eohreef, onmiddellijk in beslag genomen, de redacteur er van opgepakt, en zonder vorm van proces naar Siberië gezonden. Obolenzki, de opvolger van Bobrikof, den vermoorden gouverneur van Finland, heeft een rondreis door het vorstendom gemaakt. Bij die gelegenheid kwam hg te Tammersfort. De arbeiders zonden tot hem eon deputatie, teneinde hem op de hoogte te brengen van hun grieven. Als woordvoerder van die deputati trad op Mökelin. Deze, sprekende i i de Finsche taal, klaagde over het ruw en ongemotiveerd optreden der politie, die zich met alles bemoeide, over d<n verfoeielijken spionnendienst, ten gevolge waarvan aangiften van misdaden gedaan werden, die niet waren gepleegd, over het gemis der vrjjheid van vergadering en van drukpers, in het kort, bij sprak onomwonden over het stelsel van dwioglandij, dat de Rassische regeeriog op Finland toepaste, 't Is een wonder te noemen, dat Mökelin niet op staanden voet gevangen werd genomen. De gouverneur luisterde naar hem, liet hem en de andere leden der deputatie vrijelijk heengaan, en sohijnt ten opzichte van de Finsohe bevolking een zachter stelsel van regeering te willen volgen. Het is hem ge raden ook. Anders gaat hij denzelfden onpleizierigen weg als zijn voorganger. Een sucoessieoorlog in miniatuur is over het Vorstendom Lippe-Detmolddat 150.000 inwoners telt, uitgebroken. De vorst er van is overleden. Graaf Leopold, zijn zoon, is hem in de regeering opgevolgd. Dit nu is niet naar den zin van Wilhelm imperator, die liever zijn nzwager" op den vorstentroon van Lippe-Delmold zag. Nu heeft de keizer onmiddellijk na den dood van den vorst, aan diens zoon een telegram gezonden, waarin bij zijn deelneming met het geleden verlies betuigde, maar daaraan verbond de niet maleohe verklaring, dat hij hem niet als regent erkent, wijl zyn aanspraken op den troon twijfelachtig zijn, zoodat om die reden de in het vorstendom gestationeerde troepen, grootendeels Pruisen, niet den eed van trouw aan hem kunnen afleggen. Uit die barsche verklaring ziet men, dat de Keizerlijke deelnemiog zoo heel groot niet is. De Keizer heeft hier weer een regeeringsdaad op eigen houtje verrioht. Zelfs de conservatieve bi-.den kunnen zich met het gezonden telegram niet vereenigen. Nedarland. Zutfen, 6 Oot. Er heerscht geen geringe sensatie onder de jagers in deze buurt en wel over het volgende feit. Hedennacht zyn bij Ruurlo door de maré- chauesée twee stroopers, jagende met een lichtbak, gesnapt. Beiden bleken onbezoldigde rijksveldwachters te zijn, en een ervan bovendien jaohtopziener. De laatste verzette zich met zijn geweer tegen zijne arrestatie, dooh werd ontwapend door een schot in den arm. Veenendaal, 5 Oct. Gisteren zijn door onbekende oorzaak men vermoedt door verkeerde behandeling door den tijdelijk dienst- doenden hulpmachinist eenige machinedeelen ia de katoenspinnerij van De »VeenendaaIsohe Stoomspinnerij Weverij" alhier losgerukt en met znlk een kracht weggeslingerd, dat geen stuk van de zware dubbele Engelsche stoommachine heel bleef en alles met vreeselijk geraas door elkander werd geworpen. Groote brokken ijzer drongen door bet dak en de mnren naar buiten. Het personeel, even te voren door het stooten der machine gewaar schuwd, had juist het fabrieksgebouw verlaten, toen de catastrophe plaats had. De machinist werd licht verwond. De materieele schade is echter zéér groot, waardoor een deel van het werkvolk waarschijnlijk eenigen tijd tot werkeloosheid zal zyn gedoemd. Amsterdam, 5 Oot. Hr. Ms. »Evertsen" is naar deze stad gezonden met het oog op eventueele relletjes in de haven hier. Zooals bekend is, wordt er onder de havenarbeiders, vooral na het ontslag van A. C. Wessels uit de gevangenis, weer een heftige actie gevoerd. Menigmaal gebeurt het, dat de woord voerders onder de bootwerkers 's ochtends, vóór den aanvang van het werk, op een geïmproviseerd spreekgestoelte, zooals vaten en kisten, de werklieden toespreken. Hierdoor wordt de geest van verzet natuurlijk niet weinig aangewakkerd en het is reeds by het lossen van eenige schepen voorgekomen, dat er werkstaking dreigde. De Tel. voegt hier nog bij, dat niet alleen de »Evertsen" gereed ligt om een oogje in het zeil te houden, maar dat eveneens een 5 tal stoomsloepen in gereedheid zijn gebracht voor den surveillanoe-dienst in de Amster- dameche haven. De dienstweigenaar Klaas Ris schijnt tot andere gedachten gekomen te zyn. Hij heeft zyn vegetariër beginsel prijs gegeveD, heeft zyn soep gebruikt en is gaan exerceeren 1 Om overplaatsing bij de hospitaalsoldaten heeft hij verzoobt. Utrecht, G Oct. H. M. de Koniogin- Moeder bezocht heden onze stad. H. M. bracht in de eerste plaats een bezoek aau de Iodnatrie- en Huishoudschool aan de Nieuwe Gracht, waar de Hooge Bezoekster in school, keuken en kamer alles tot in de kleinste bizonderheden bezsg en besprak. Hierna bezocht H. M. de Diaoonessen- inrichting, waarbij de verschillende zalen, de operatiekamer, de keuken enz. onder geleide der besturende zuster een bezoek werd gebracht. Gouda, 5 Oct. Hedermorgen schrok één der paarden van den omnibus Gouda—Schoon hoven, welke om half 7 uit laatstgenoemde gemeente vertrokken was, op een uur afstands van Schoonhoven, in de buurtsobap Ylist, voor eenige laDgs den weg liggende telegraafpalen. Terwijl de koetsier beide paarden inhield, brak eene lijn en stortte paarden en omnibus, waarin 7 passagiers zaten, van den dijk. De koetsier, Gerrit Jeverde, sprong van den bok en bad de tegenwoordigheid van geest, onmiddellijk de ruiten stuk te stooten, waardoor bij den passagiers de gelegenheid gaf, den omnibus te verlaten. Als door een wonder bleven de paarden rustig liggen, dooh desniettegenstaande moest eene der passagiers, n.l. zekere juffrouw De Jong, uit Bonrepas, hierbij het leven laten. Zij werd nog wel levend uit den omnibus gehaald, doch overleed al heel spoedig. Door de buitengewone hulpvaardigheid van inwoners van Ylist werden paarden en omnibus welke laatste sleohts licht beschadigd waseeu lange boom was gebroken en de ruiten waren stuk weldra op het droge gebracht, waarna teruggereden werd naar deze stad. 's-Gravenhage, 5 Oct. Men meldt uit Schwerin »Het verblijf van KoniDgin Wilhelmina op het landgoed van Prins Hendrik zal 4 weken duren. In het woonhuis zyn thans alle vertrekken, zelfs de keuken, ingericht, zoodat H. M. daar hare familie zal kunnen ontvangen. Het weer is tot dusverre prachtig en het verblijf in het mooie park, om het woonhuis gelogen, alzoo zeer aangenaam". Botterdam, 6 Oct. De eigenares van het hotel »de Gouden Leenw", aan den Haring vliet no. 109, de weduwe A. Freney Willebrants, kwam vanmorgen halfoegen tot de ontdekking, dat op de eerste verdieping van haar hotel een kast, vermoedelijk met een valachen sleutel, was geopend, en dat daaruit was weggenomen een ijzeren geld kistje, dat 1800 gulden bevatte, o. a. 5 biljetten van 100 gulden, 0 van 00, 16 van 25 gulden, een zak met f 300 aan zilvergeld, 15 gulden aan kwartjes en dubbeltjes en 70 stuivertjes. Het leege kistje, waarvan de bodem ge deeltelijk was losgescheurd, werd bij onder zoek teruggevonden onder een bedstede op een kamer der eerste verdieping. Een Duit- echer, die op een kamer daarnaast gelogeerd had, was spoorloos verdwenen. Vermoedelijk heeft bij den diefstal dan ook gepleegd, 't Ia een man van omstreeks 30 jaar met Israëlietisch type; hij spreekt ook een weinig Hollandsch en noemt zich Willem Preis, wonende te Brussel. Hij was op 't oogenblik de eenige logeergast van het bótel. De politie tracht hem nu op te sporen. Zierikzee, 7 Oot. Verslag gevend in ons jongste nummer van de toasten, die aan de feesttafelaangerioht tor gelegenheid der opening van de Ambaehtsscbool, zyn uitge sproken, hebben wij verzuimd van één toast melding te maken, die zeer zeker verdiende door ons gememoreerd te worden. Het is bekend, dat deze regeering de Ambachtseohool en de Avondschool voor Vakonderwijs onbe krompen gesteund heeft. En eere wien eere toekomt. De heer mr. Moolenburgh, weth. van deze gemeente, die wegeDs afwezigheid van den heer Vermeya, Burgem. en Weth. vertegenwoordigde, heeft dien steun erkennend en boagwaardeerend, namens de gemeente een toast uitgebraoht op 's lands regeering. Ook aan den Inspeoteur van het Middelb. Onderwijs, den heer de Groot, weiden door hem eenige hartelijke woorden gewijd. Benoemd tot teekenaar bij het kadaster, afd. domeinen, teZutphen, de hier A. Groene - veld de Kater van Zierikzee. Serooskerke, 7 Oot. Als laatste bedrijf der inhuldigingsfeesten van onzen nieuwen burgemeester L. de Oude, werden heden middag alle schoolkinderen door Z.Ed. Achtb. op onbekrompen wijze, n.l. door overvloedig melk en koekjes plus een alloraardigst cadeau tje voor eiken kleine, onthaald. Westelijk Schouwen. In deze streken zyn de bloembollenkweekers druk bezig met het poten van bolgewassen. Honderden bedden zyn reeds met Darcissen van verschillende soort, gele en wittebeplant. Tulpen en byacinthen worden in deze maand aan de aarde toevertrouwd. Een vrij groote oppervlakte wordt dit jaar weer ingenomen voor de bloembollencultuur. Sirjansland, 7 Oct. Gisterennamiddag had een zoontje van M. Olree 't ongeluk van de trappen te vallen, met het gevolg dat het één zijner armpjes brak. Stavenisse, 6 Oot. Hedenmorgen werd onze gemeente vereerd met een bezoek van een troep Zigeuners. Door de politie werden ze evenwel spoedig over den grens der ge meente gevoerd. St.-Filip8land, 0 Oct. Tijdens den storm verkeerde hedenmiddag een roeiboot, waarin 2 personen, in de Mosselkreek eenigen tijd in nood. Een mosbelsohipper, die in de verte het ongeval zag, zeilde er been en bad het geluk de beide personen uit hun benarden toestand te redden. St.-Maartensdijk, 6 Oct. De buiten- bewoners van deze gemeenten worden in den laateten tijd verontrust door zwervende familiëo, welke in woonwagens ons eiland doortrekken, en hier en daar nog al brutaal in hun optreden zyn. "Wij zullen de fantastische verhalen hunner brutaliteiten, welke in den mond van 't volk in omloop zyn, maar laten rusten, zeker is het tooh, dat zy, misschien niet ten onrechte aan menig bnitenwonende den angst in het hart hebben gejaagd, al is het dan niet wegens gevaar voor hun leven, dan tooh wegens go vaar voor hun eigendom. Gisteren (Woensdag) avond hadden zij hun bivouak op ^slagen in de nabijheid eener hofstede, staande aan den weg St -Maartensdijk Stavenisse. Op verzoek der bewoners dier hofstede verleende de politie alhier dien naoht boschermir.g door de Zigeuners, zooals zij hier genoemd worden, te bewaken. Zonder zich eohter des naohts ergens nan te hebben schuldig gemaakt, zetten zij hun zwerftocht hedenmorgen voort naar Stavenisse. Twee andere wagens, welke hedenmorgen onze gemeente passeerden, trokken in de riohting van St.-AnnalaDd. Indien het gerucht waar heid bevat, moeten er op de grens van Noord-Brabant zich nog meer dergelijke zwervelingen bevinden, 't Is voor de rust van de Thooleche landliedon maar te hopen, dat zy op hunne schreden terugkeeren, en afliten ons eiland met een bezoek te vereeren. Want voor deze zwervers geldt bepaald niet: het vreemde trekt altijd aan. St.-Annaland. Door den raad dezer gemeente werd in z£n op Donderdag j.l. gehouden vergadering vastgesteld de gemeente- begrooting voor 1905 en wel in ontvaDg en in uitgaaf op een gelijke som van f 17074.44. De kosten van het lager onderwijs 2yn ge raamd op f 7282.665. Verder werden benoemd tot ambtenaar van den burgerlijken stand de heeren A. J. Bierens Jr., burgemeesterJ. Polderman, secretaris en J. Zandee wethouder. De eerste is belast met al de werkzaamheden, torwyl de anderen in volgdrde als plaatsvervangers znlJen optreden. Oud-Vossemeer. In de raadszitting alhier werd uit de reeds medegedeelde voordracht benoemd tot onderwijzeres mej. A. R. Noten boom. De begrootingen van het Algemeen Armbestuur en van het Weezen-Armbestuur voor 1905 werden goedgekeurd, terwijl aan het eerstgenoemde bestuur uit de gemeentefondsen een bedrag van f 100 als subsidie werd toe gestaan. De gemeentebegrootiDg werd goed gekeurd in ontvang en uitgaaf op een bedrag van f 14971,145. Een verzoek was ingekomen van het bestuur der school voor hand- en bouwkundig teekenen te Tbolen, om subsidie uit de ge meentekas, omdat ook leerlingen van deze gemeente aldaar ondorwijs ontvangen. Besloten werd eerst nadere inliohtingen te vragen. Tot lid der commissie tot wering van schoolverzuim werd benoemd de heer F. W. O. Wiskerke; bestond deze commissie tot voor eenigen tijd uit zes leden, thans bedraagt het getal zittinghebbende leden weder als vroeger vijf. De heeren W. H. van Gorsel en C. A. Gunst werden benoemd tot loden van het stembureau voor de raadsverkiezing op Dins dag as. Verder werd neg een besluit genomen tot woder-inhuring van het Ambachtsheerenbuis, dat als gemeentehuis in gebruik is. Op de voordracht voor plaatsvervangend dijkgraaf van den Hollarepolder zijn geplaatst de heeren M. J. Aropt, M. C. Polderman en J. C. Koolaard. De brandklokken klonken opeens in het rustige namiddaguur I Het geroep dat de schaapskooi van den landbouwer Polderman in brand stond weerklonk, maar het bleek niet waar te zyn. Een strooklamp had vuur gevat, en verbrandde grootendeels; gelukkig bleven de in de onmiddellijke nabijheid staande getimmerten gespaard, dank zy hit ijverig blusschen van het werkvolk en de zeer gunstige windrichting. De brandspuit was wel op het terrein, maur werd niet in werking gesteld. Het verbrande, ter waarde van circa f 200, was verzekerd. Colijnsplaat5 Oct. Dinsdagavond hoeft by Gla*jesnol op een benzine motor der oester- visscherij ïYerseke", eigenaars de heeren Plantsoen en Bannet, een ontploffing plaats gehad, waarop de schipper, ofschoon aarzelende,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1