ZIERIKZEESGHE NIEUWSBODE. Donderdag 29 September 1904. (Z5 ier i 1;, z e e s c h. e Cour an t). BERICH T. NIEUWSTIJDINGEN. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransyaal, Indië enz. verzend ng eens per week, f 10,per jaar. 61ste JAARGANG. No. 8059. Directeur A, J. DES LOOZE3. Redacteuren: A. FRANKEL. J. WA ALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Advertentiënvan 13 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ore bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FaamcEL, Meelstraat 386, Zierikzee. Zij, die zicb met 1 October a g. opdezeConrantabonneereii, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummert gratig. A. J. DB I.OOZE, Directeur. Rusland—Japan. St.-Petersburg, 26 Sept. Generaal Sza- charoff meldt van gisteren aan den Generalen Staf, dat de voorposten des vijands in de laatste dagen den Kautulin-pas naderden, doch er niet in slaagden dien te nemen, daar de Russische voorhoede tegenstand bood. Op het zuidelijk front neemt de vijand voorshands een passieve houding aan. Dagelijks hebben voorposten gevechten en schermutselingen plaats. Liao-Yang, 26 Sept. Hier gevonden Russische dagorders onthullen een staat van merkwaardig gebrek aan tucht. Op 11 Juli blijkt de aanvoerder van het tweede kozakken-regiment ontslagen te zijn wegens het verlaten zijner stelling op een niet onderzocht gerucht, dat de Japannerb naderden, een daad, waardoor hij de geheele Rus sische beweging in gevaar braoht. Op 23 Juli werden twee kolonels van het 23ate Siberische scherpschutters-regiment af gezet om onbekende redenen. De commandant van het vijfde regiment werd ontslagen wegens aanhoudende dronken schap. Op 13 Juli werd eene algemeene dagorder uitgevaardigdwaarin officieren worden berispt wegens het houden eener bijeenkomst aan het station te Liao-Yang, waar de bekwaamheden hunner superieuren luidkeels en op voor het publiek hoorbare wijze op weinig vleiende wijze werden besproken. In een algemeene dagorder van 5 Aug. wordt er over geklaagd, dat de ammunitie en transportwagens dikwijls noodelooB op het veld worden achtergelaten, wagens die zeer moeilijk te vervangen zijn. Verder wordt er over geklaagd, dat de snelvurende batterijen dikwijls binnen onge looflijk korten tjjd haar voorraad geheel verschoten hebben, door maar in het wilde te vuren op zeker onbestemd doel. Leger-orders van 18 Juli en 5 Aug. drukken den commandanten op het hart grooter waakzaamheid te betrachten tegenover de aanhoudende mishandeling vau Chineezen door de Russische troepen, hun vernielen van eigendom en hun zich vergrijpen aan vrouwen. Deze orders vormen een treffende tegen stelling met het gedrag der Japaneohe troepen. Amerika. De regeering der Vereenigde Staten is voornemens in Europa alandverhuizings- inspecteurs" te benoemen, voorloopig te Hamburg, Bremen, Plymouth en Cherbourg die alle landverhuizers moeten onderzoeken en de ongewenschte weren. Die inspecteurs moeten voorts zorgen, dat de landverhuizers ook geneeskundig worden onderzocht. Zoo zouden de lasten en kosten voor terugzending van de afgewezen landverhuizers worden vermeden. Eu dat de toevloed der ongewenschten nog steeds groot is, blijkt uit het feit, dat het »Lloyd" stoomschip »Friedrich der Grosze" op zijn laatste reis 81 van zulke passagiers naar Bremen terugbraoht. Uit een wagen te Melrose (Massachu setts) viel Woensdagavond een pak van 50 pond dynamiet. Eene electrische tram met 32 personen stiet tegen het pak, waarop het ontplofte en het tramrijtuig geheel vernield werd. Negeu personen werden gedood en 19 zóó zwaar gewond, dat zij naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. Ia een openbare eohool te Cincinnati ia een vreeselijk ongeluk gebeurd. Terwijl een aautal van de vrouwelijke leerlingen, meisjes van negen tot twaalf jaar, zich in een eerst sedert kort gebouwd speellokaal ophielden, stortte de vloer van dat lokaal in en vielen een aantal kiaderen ia eeu zich daaronder bevindend, zes voet diep gewelf, dat halverhoogte met zeer onrein rioolwater was gevuld. Tien kinderen werden levenloos uit het gewelf opgehaaldeen twintigtal anderen werden gewond, van wie er waar schijnlijk acht aan haar wonden en door het binnenkrijgon van het onreine water zullen overlijden. De verontwaardiging tegenover de gemeentelijke autoriteiten, die eerst kort ge leden het nieuwe bouwwerk hadden goed gekeurd, ie algemoen. Bij New Market, in den Amerikaanschen staat Tennessée had een botsing plaats tusschen twee passagierstreinen. De wagens van beide treinen werden vernield. Men spreekt van 50 dooden en 75 gewonden. Oostenrijk. Jozef Weitzer, de man, die zulk een belang rijken rol heeft gespeeld in de ontvluchting van prinses Louise van Coburg, heeft een vlugeckriftje geeohreven »Hoe prinses Louise vsd Saksen Coburg-Gotha uit Elster ont vluchtte, verhaald door een ooggetuige". Door Weitzer wordt hierin o. m. verteld, dat het geld voor de uitvoering van het plan door eon rijken Oostenrijker werd verschaft, die ook gezorgd heeft, dat de prinses zich verder kan redden. De briefwisseling tneschen de prinses en Mattasitsj ging als volgt: Als de prinses om bouillon vroeg, beteekende dat, dat in een modeblad een brief voor Mattasitsj lag. De kollner braoht dan den brief aan »Henri", d. i. Mattasitsj. Was er omgekeerd een brief van dezen, dan signaleerde de kellner dat door prinses Louise te vragen, of zij een kopje mokka verlangde. Weitzer vertelt voorts de bizonderheden van de vlucht, die onzen lezers bekend zijn. De prinses gebreide van blijdschap, toen zij vrij was. Weitzer vergezelde haar tot Berlijn toen zij veilig en wel bij den socialistischen afgevaardigde Sudekum was, keerde bij naar Weenen terug en schreef een ironischen brief aan dr. Pierson, den zenuwdokter der prinses op vLindenhof". Weitzer vroeg in dien brief om een consult voor zijne geschokte zenuwen aan den dokter, die hem warm was aanbe volen door prinses Louise. Rusland. De dader van den aanslag op den gouvernour van Wilna, Neidhart, is gebleken te heeten Wassiliï Poliakof, een 19-jarige boer uit het gouvernement Cherson. De Standard verneemt omtrent den moord aanslag op den gouverneur, dat deze zich vele vijanden had gemaakt, doordat hij, om een eiade te maken aan de arbeiders-onlusten, een aantal leiders van de sociaal-democratisohe beweging liet gevangennemen en in de ge vangenis wreed liet behandelen. St.-Petereburg, 26 Sept. De czaar zond aan generaal Gripenberg, commandant van het militaire district Wilna, een eigenhandig schrijven van den volgenden inhoud: »Do groote hardaekkigheid, waarmee de Japanners den oorlog voeren, de volharding en de hooge militaire eigenschappen hunner troepen dechn mij besluiten onze strijdkrachten op het oorlogs- toonjel aanzienlijk te versterkenteneinde zoo een definitief resultaat in den kortst mogelijken tijd te kunnen verkrijgen. De sterkte van de troepen heeft thans een zoo hoog cijfer bereikt, dat het niet meer mogelijk is hen in een enkel leger te vereenigen. Ik heb het daarom noodig geacht de troepen in Mantrjourije in twee legers in te deelen. Bevelhebber van het eene z«l big ven generaal Kouropatkine, u benoem ik tot bevelhebber van het andere". Engsland. Er wordt in Engeland veel geklaagd over de sleehte tijden, en dat is allesbehalve een praatje. Io alle takken van bedrijf en handel is het voelbaar dat de klanten minder goed in hun geld zitten, dat er veel bezuinigd wordt. De zaken-mensohen zeggen dat zij nog nooit zoo veel moeite hebben gehad om hun reke ningen betaald te krijgen. De correspondent te Londen van de Kóln. Ztg. vertelt in een brief over dit onderwerp, dat menschen, die anders nooit met betalingen ten aohter zijn geweest en steeds als zeer solied werden beschouwd, nu tot uitstel gedwongen worden. De prijsverminderingen en andere lokmiddelen om oontant geld te krijgen zijn bijna ongehoord, en van alle zijden verneemt men van het ontslaan van arbeiders bij honderden en zelfs duizenden in fabrieken, die wereldberoemde namen hebben. Dat Engeland een zeer droeven winter voor de arbeidende klasse tegemoet gaat, aoht de schrijver zeker, en wat nu reeds bekend is in dat opzioht, klinkt troosteloos genoeg. De groote organisatie van bet Heils leger heeft nu tienmaal zooveel personen op de arbeiderslijsten als 't gemiddelde voor dezen tjjd van het jaar bedraagt, on het moeilijke seizoen is pas begonnen. Ook in de staatsinkomsten ia de malaise merkbaar. In weerwil van de verhoogde belasting is de opbrengst van de rijksinkomsten van 1 April tot half September 4 millioen pond sterling, 48 millioen gulden, bij het vorig jaar ten achter, en daarvan heeft de mindere opbrengst van successierechten slechts voor een millioen pond schuld. De rest komt ten laste van accijns, inkomstenbelasting cn De vermindering der zegelbelasting wijst op een achteruitgang van 't aantal handels transacties en de vermindering van den accijns (voornamelijk tabak, bier en etorken- drank) wijst op den druk, die de kleine man voelt, daar hij zich van die dingen onthouden moet. De gedruktheid in zaken, die op den oorlog onvermijdelijk volgen, is nog niet opgeheven. Duitschland. De krijgsraad te Straatsburg heeft Vrijdag weer een soldatentiran, den sergeant Warschau, tot anderhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Een kanonniör, die een flescbje geweerolie (een mengsel van sla-olie en petroleum) bad omgegooid moc-st, op zijn bevel, de olie van den grond likken. De man werd er ziek van. Een ander moest den spuwbak uitlikken, weer een ander het vuile wasohwater uit zijn kom opdrinken, en een derde een haringkop uit den aschemmer verorberen. De sergeant hield ook toezicht op behoor lijke reiniging van het gebit. Liet die te wenschen over, dan wreef bij eigenhandig met een ouden tandenborstel, welke dienst deed om geweren te reinigen, over hun mond, die hij in zijn jargon de >Brotschublade" (broodlade) noemde. Nedarland. Groningen, 26 Sept. De hier wonende familiëa Suk en Rozema hebben, na zes maanden tusschen hoop en vrees geleefd te hebben, de treurige zekerheid gekregen, dat de sohoener »Drie Gebroeders", kapt. T. Suk, op reis van Schotland naar Noorwegen is vergaan, waarbij de kapitein, zijn vrouw en drie kinderen, benevens de overige bemanning, bun graf in de golven hebben gevonden. Een schoolgaand kind was bier aohtergebleven. Haarlem, 26 Sept. De luitenant der artillerie, die te Den Helder fraude pleegde ten nadeele der eantine-kasdie toen de vlucht nam en ongeveer zes weken geleden voor den krijgsraad alhier werd opgeroepen, heeft zich te Hamburg bij de politie aangemeld. Over zijne uitlevering wordt thans ge correspondeerd. Amsterdam, 26 Sept. Te half elf reden H. M. en de Prins met groot gevolg uit. De vorstelijke personen reden eerst naar het station om de Koningin-Moeder af te halen en naar het paleis te geleiden. Daarna werd een bezoek gebracht aan de Westoreuikerraffinaderij. De hooge bezoekers werden aan den ingang door den directeur ontvangen, terwijl in de directiekamer de commissarissen werden voorgesteld. H. M. werd een bouquet aan geboden en in één der zalen werd door het zangkoor der fabrieksarbeiders het Wilhelmus gezongeD. Met groote belangstelling namen de vorste lijke bezoekers van de fabricatie kennis. Ook het electrische station der fabriek werd bezichtigd. Daar werden de bezoekers niet weinig verrast toen de direoteur, op een koopje drukkend, op eens in veelkleurige electrische gloeilampjes op een donker-rood- fluweel-doek: Hulde aan H. M. de Koningin te voorschijn tooverde. Na een lunoh ten Hove werd een bezoek gebraoht aan de Koninkl. Ned. fabriek van werktuigen en spoorwegmaterieel. Ook daar werd alles bezichtigd. Van de fabriek kwam men op het terrein van de Ned. Soheepsbouw-Maatecbappij, alwaar de oud-minister Cremer met commissarissen ter ontvangst aanwezig was. Hier werden met belangstelling bezichtigd twee in aanbouw zjjnde schepen: »De Sulten van Koetei" en de »Palembang", voor wie de fabriek van werktuigen en spoorweg- materieel de ketels en machines maakt. In het water lag de ïPrins Frederik Hendrik", de nieuwe boot van de Koninkl. West-Indische Maildienst. j Na afloop van dit bezoek werd oen boottocht gedaan op het Y, ter bezichtiging van de havenwerken. H. M. de Koniogin schonk aan het Zieken- fonds van de werklieden der Ned. fabriek van werktuigen f 500, aan die van de Westersuikerraffinaderij f 250, en aan die van de Ned. Scheepsbouwmaatschappij mede f 250. Maandagavond had in den Stadsschouw burg de gala-voorstelling plaats. De zaal was geheel gevuld. De Koningin werd aan den ingang van den Schouwburg ontvangen door den voorzitter van den raad van beheer van het »Neder- landsch Tooneel" en twee bestuursleden van de Stadsschouwburg-maatsohappij. Gegeven werd »Durand en Durand", het bekende blijspel van Valabregue en Ordonneau. De vorstelijke personen gebruikten in hunne loge eenige ververschingen en te kwartier over tienen was de voorstelling afgeloopen. Dinsdag verleende H. M. de Koningin audiëntie. Meer dan 1000 personen maakten daarvan gebruik. De Prins woonde de audiëntie bjj. Des middags werd een rijtoer gemaakt en daarbij een bezoek gebracht aan »Arti et Amicitiae", alwaar voor dit hooge bezoek eene tentoonstelling georganiseerd was van schetsen en studies van leden der Maatsohappg. Io den namiddag vertrok de Prins naar Soestdijk. Heden bracht de Koningin-Moeder met hare gasten, den hertog en de hertogin van Mecklenburg, een kort bezoek aan Amsterdam. H. M. werd, met hare logés, door hare kinderen aan het station afgehaald. De Koningin-Moeder en het hertogelijk eehtpaar brachten een bezoek aan de woning van den heer Six, aan de Heerengracht, waar de vermaarde schilderijen-collectie werd beziohtigd. Verder werd bezoobt het gebouw der Vereeniging voor ziekenverpleging aan de Prinsengracht. Na de lunch ten paleize werd de Portu- geesch-Israelitische synagoge op het Jonas Daniël-Meijerplein bezichtigd. Overal werden den hoogen bezoeksters bouquetten aangeboden. Op de kweekschool voor machinisten alhier is een conflict ontstaan tusschen den directeur en de leerlingen. De eerste had bij kennisgeving het groen- loopen der nieuw aangekomen leerlingen ver boden, en dat schrijven was afgescheurd. De directeur riep de leerlingen bijeen en sprak zijn ergernis daarover uit. Dit nam een deel der leerlingen hem kwalijk, en een 130-tal zond den directeur zijn photographisch portret terug, dat hij in dank voor het verleden jaar bjj gelegenheid van zijo zilveren feest ontvangen huldeblijk bad cadeau gegeven. De directeur beeft deswege de school ge sloten, en is voornemens deze gesloten te houien, tot de leerlingen namende honorable" hebben gedaaD. Een opgesloten juffrouw en een zenuw achtige politie-sgent hebben Zaterdag een groot deel der Amsterdamsche brandweer noodeloos op stelten gezet. De juffrouw was namelijk per abuis ten kantore van den heer Bruin- wold Riedel op den Kloveniersburgwal inge sloten. Daarom riep zij door één der vensters om hulp. Ongelukkig passeerde een politie-agent, wien hulpgeroep brandalarm schijnt te beduiden. De man snelde althans rechtstreeks naar het Oost-Indisch Huis, en trok daar de brandschel af met het gevolg, dat dra voor een alge- meenen aanval uit alle brandweerkazernes materiaal kwam aangesneld. De juffrouw werd weldra tot haar eigen voldoening en met groote pret van de buurt uit haar gevangenschap verlost. Zaandam, 27 Sept. Onze gemeente heeft I zijn tweeden woeligen Zaterdagavond beleefd, i De aanleiding daartoe was de arrestatie van den propagandist der anarchie, E. Klooster man uit Alkmaar, die wederom eeu stand plaats ter markt had gebuurd, om zijne brochures te verkoopen. Vooraf was bij door den marktmeester en door den inspecteur van politie bg herhaling gewaarschuwd, dat het hem niet toegestaan zou worden, den inhoud zijner broohures mede te deelen, noch, zooals gewoonlijk, zijne aanvallen to richten tegen het katholicieme. Dit niet toestaan was een gevolg van een besluit van burgemeester en wethouders, die volgens art. 187 der Algemeene Politiever ordening gemachtigd zijn maatregelen te nemen tot handhaving der orde op de markten. Op grond van de relletjes der vorige week, hadden zjj in hunne vergadering van Zaterdag middag besloten dat het verboden is aan een ieder, die op de Zaterdagavondmarkt te Zaandam eene standplaats beeft bekomen, bij den verkoop zijner koopwaren toespraken te houden, of zijne waren anders aan te bevelen, dan door het noemen van de prijzen en de namen der goederen, of, zoo dit gedrukte stukken zijn, door het noemen der titels dier stukken; dat, indien in strijd met dat verbod wordt gehandeld, de standplaats door den overtreder terstond zal moeten worden ontruimd en dat dit besluit onmiddellijk in werking trad. Afschrift van dit besluit liet men Klooster man lezen. Eerste gevolg was, dat het Leger des Heils van het innemen van eene stand plaats afzag. Kloosterman hield zich eohter niet aan het besluit en de politie vond weldra termen hem te arresteeren. Het publiek, dat de reden niet kende, ge raakte io gisting en er ontstond oen groote oploop. Daarom werd op een gegeven oogen- blik plotseling de weg door de politie afgezet en kon men dientengevolge Kloosterman kalm naar het bureau brengen. Het bleef echter gisten en vóór het politie-bnreau schoolde het volk samen. Nadat tegen Kloosterman proces verbaal was opgemaakt, werd hij wederom in vrijheid gesteld. Met een oorverdoovend gejuich werd bij begroet. En nu ging het in optocht de Westzijde io, onder het zingen van de Internationale- en den Socialisten- marsch. Eerst werd getracht de zaal van »De Nieuwe Zon" voor eene vergadering af te huren, doch toen dit mislukte, trok men naar het plein bij de Westzijderkerk, het terrein van den slag der vorige week, vaar Klooster man van de stoep ef het volk toesprak en aanmaande rustig huiswaarts te gaan, omdat hij eene kloppartij voorzag en hij het vreeselijk vindt, dat menschen met natuur- genooten vechten. Plotseling verscheen een sterke politiemacht, welko Kloosterman sommeerde te eindigen. Tegelijk vernam men een geluid als van hoef getrappel men beweert, dat er een auto mobiel passeerde en nu kwam er zulk een paniek onder de groote massa, dat allen overhaast do vlucht namen, elkander stootende en stompende en omverwerpende. Tal van jongeos en vrouwen lagen weldra tegen den grond en velen waren hunne hoofddeksels kwijt. De politie wist eohter spoedig de menigte te kalmeeren. Kloosterman trok, volgens zijn verlangen, alleen, af, en de menschenmassa toog laDg- zaam hu:swaarts. Maar uit de gesprekken bleek wel, dat er gisting heerschte. Te on geveer half tien was alles kalm. Bnrgem. en Wetli. alhier hebben den raad dezer gemeente voorgesteld aan den beer H. Wolfs te Breda voor 3 achtereenvolgende jaren gedurende do kermissen onderbands te verpachten eene standplaats op den Burcht voor f 3000 per jaar. Wageningen, 26 Sept. Vóór eenige weken keerden uit Ede naar Amerika terug twee personen, die vroeger daarheen vertrokken waren. Thans is bij de familie het bericht ontvangen, dat beiden slachtoffers zijn geworden bg een groot spoorweg-ongeluk, dat onlangs in Amerika plaats bal; de een werd gedool en de ander zeer ernstig gekwetst. Een land verhuizer uit deze stad, die met hun mede- gegaan was, is mede omgekomen. 's-Gravenhage, 26 Sept. Ter hoogte van de Bosohbrug alhier had Zondagochtend een botsing plaats tusschen een rijtuig en een Staatsspooretoomtram. 't Liep wonder boven wonder betrekkelijk goed, althans zonder persoonljjke ongelukken, af. Vlak voor een aanrijdende tram wilde jhr. De K. met zijn rijtuig de rails passeeren. Het paard werd echter door de machine gegrepen, viel en brak één der pooten, zoodat het dier moest worden afgemaakt. Jhr. De K., die zelf het paard mende, wist evenals de koetsier nog juist bijtijds uit het rijtuig te spriDgen. Het rijtuig werd zoo goed als geheel vernield. De resultaten van het onderzoek be-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1