Donderdag 15 September 1004. Lijst van benoembaren bij den dienst der Brandweer. ZIERIRZEESOHE (Z ierilizeesclie NIEUWSBODE. Courant), Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 6tste JAARGANG. No. 8053 DirecteurA J". DB DOOZB. A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en bnitenl. nieuwe. Redactenren: Ad verten tienvan 13 regels 30 Cta. meerdere regels 10 Cis., kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 are bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Fbünkkl, Meelstraat 386, Zierikzee. BERICHT. Zij, die zich met 1 October a 8. opdezeConraDtabomieeren. ontvangen de tot dien datam verschijnende nninmers gratis. A. J. DB LOOZE, Directeur. Herhalings-Onderwijs. Aan OUDERS en VOOGDEN wordt medegedeeld, dat de herhalingsschool zal worden geopend JtlfifiiMlng' October a.s., en dat de kinderen, zoowel jongens als meisjes, die van dit onderwijs willen gebruik maken, zich Zaterdag VT September U.8., des avonds te O uur, moeten vervoegen aan school A in den Wevershoek. De Voorzitter der Plaatselijke Schoolcommissie, J. A. DE BRUYNE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee; Gelet op artikel 88 der Verordening tot voorkoming en blussching van brand in deze gemeente; M tl k <3 11 b o k o n (1 dat door hen voorloopig is opgemaakt de lijst van bij de Brandweer benoembare ingezetenenwelke lijst van af den 14 September as. gedurende veertien dagen ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is nedergelegd. Zij, die meenen niet benoembaar te zijn, op grond van de bepalingen, voorkomende in artikel 36 der vooi- noemde Vei ordening, kuunen hunne bezwaren binnen een en twintig dagen nk den 19 September a.s. schrif telijk irdienen aan Burgemeester en Wethouders, en binnen drie dagen na de dagteekening eeuer afwijzende beschikking, daarvan in beroep komen bij den Raad, die de eindbeslissing geeft. Artikel 36 luidt als volgt: Benoembaar zijn alle mannelijke ingezetenen, die op den eersten September hun vijf en twintigste jaar hebben volbracht en hun vijl en vijftigste nog niet hebben bereikt, met uitzondering van: 1°. de door het openbaar gezag aangestelde ambtenaren en beambten, die, ingevolge hunne Instructie, bij brand zich op eene bepaalde plaats bevinden moeteu of in de waarnemiDg hunner betrekking, ter plaatse van den brand, ambtsplichten te vervullen hebben; 2°. de schippers en varensgezellen, die door hun beroep het grootste gedeelte van het jaar buiten de ge meente verblijf houden of hen, die wonen op een afstand van meer dan duizend Meter hemelsbreedte buiten de bebouwde kom der gemeente; 30. de militairen en schutters in werkelijken dienst; 4°. het personeel, aangesteld bij de bedieniDg der gemeentevloedplanken; en 5°. hen, die volgens eene schriftelijke verklaring van een der plaatselijke geneesheerenop grond van lichaams- of zielsgebreken, ODgeschikt zijn voor den dienst bij de Brandweer. Zierikzee, den 12 September 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. mEUWSTIJDIHGEH. Rusland—Japan. Omtrent de jongste verrichtingen op het oorlogstooneel komen nu langzamerhand nadere berichten. Ter verdediging van Liao-Yang, zoo ver haalt de Times-berichtgever, hadden de Russen een netwerk van loopgraven, verschansingen en versperringen. Aan de buitenste linie waren kuilen met soherpe pieken op den bodem, en generaal Oku's manschappen, die zich daar waagden, moesten het duur bekoopen. Den 30sten Augustus rukten de Japansche infanteristen bjj troepen van 12, geljjk zij gewoon zijn bij dergelijke aanvallen, naar die plek vol gevaren op; maar zij werden terug gedreven door een scherm van vuur uit het dorp aan den voet van den heuvel en uit de loopgraven, waarbij zij moeite hadden weg te komen uit de klei aan den rand der koren velden. Onlanka het mislukken van dien eersten aanval werd er nog een tweede gedaan, in den kouden, grauwen morgen. Maar het hevige vuur maaide alle aanvallers weg, nog vóór zij ean hand aan de versperringen konden slaan. Aan den linkervleugel der Russen maakten de Japanners zioh meester van de stelling, maar daarbij werden 75 gedood van de 100 pionniers, die zioh een weg hakten door de versperringen. De Japanners drongen in de loopgraven en doodden de schildwachts, vóór de daarachter slapende versterkingsmanschappen hen konden helpen. De Timescorrespondent gelooft, dat de Japanners wel tweemaal zooveel manschappen verloren als de Russen. Ook de berichtgever van de New-York Herald, die zich van Liao-Yang naar Niuch- wang begaf, roemt de dapperheid en het beleid, waarmede de Russen zich te Liao-Yang verdedigden en hunne uitmuntende artillerie. De Russische kolonie te Lia >-YaDg, zegt hij, was buiten den stadsmuur, rondom het spoorwegstation en zij was versterkt en be- sobermd op eene wijze, welke den hoogsten lof verdient. Daar hielden de wakkere verdedigers het ruim twee dagen vol. De aanvallen der Japansche infanterie en artillerie schenen volstrekt geen uitwerking op hen te hebben. De Russen losten uit hunne lohuilplaatsen om de twee minuten een hevig vuur op den vijand en de Japanners, die een aanval waagden, moesten telkens met groot verlies terugtrekken. Het bloedbad duurde zoo den 2en en den 3en September voort. In den morgen van den 4en sloegen de vlammen uit het spoor wegstation zij verspreidden zich snel, en '0 avonds viel de stad in handen van de Japanners, die een negatieve overwioning hadden behaald en over hoopen dooden een vernielde stad binnenrukten. Tokio, 10 Sept. Kuroki bericht, dat na het gevecht van Maandag de Russen, meer dan tienduizend gewonden naar het Noorden vervoerden. Zij lieten drieduizend dooden in de omgeving van Liao-Yang achter. Volgens opgaaf van den chef van den geneeskundigen dienst bedragen de verliezen van de drie Japansche legers in den veldslag op 26 Augustus in het geheel 17,539 man, aldus verdeeldKuroki's leger (rechtervleugel) 4866, Nodzu's leger (centrum) 4992, Oku's leger (linkervleugel) 7681. Onder deze verliezen zijn 136 gesneuvelde en 464 gewonde officieren. Oku's leger leed de zwaarste verliezen bij den aanval op de Russische stellingen ten Zuiden van Liao-Yang. Liao-Yang, 7 Sept. De Japansche troepen zijn geheel uit den band. Zij liepen dezen nacht vrij rond en roofden. Een bekend Sohotsoh zendeling is in de algemeene wanorde verwond. De Daily Mail verneemt dd. 11 Sept. uit Tientsin, dat daar het berioht is inge komen, dat generaal Linevitsj met 50.000 man het noord-oosten van Korea is binnen gedrongen en Eoeroki's verbinding met Fenghoeancheng heeft afgesneden. De Morning Post deelt mede, hoe officiëele Russische telegrammen, te Londen ontvangen, melden, dat generaal Sas6oelitsj, die het bevel voerde over een gedeolte der Russische achterhoede, ten zuiden der Hoen- rivier ernstig gewond werd met hem werden 3000 van zijn 5000 manschappen gevangen genomen. Ook werd medegedeeld, dat de generaals Zaroubaieff, Koederalovitsj en Bilderling Eoeroki's voortrukken belet hebben. Reuter's correspondent, die zich op 8 dezer aan Russische zijde bij Liao-Yang bevond, meldt; Toen de Japanners de Rassen van de Shansampo-heuvels terugdreven en de Rus sische soldaten ia Liao-Yang begrepen, dat de stad moest vallen, sloegen zij aan het plunderen, en bestormden de Chineesohe en Euopeesche winkels, vernielend, wat niet gebruikt kon worden. Met de bajonet braken zij kisten en laden open. en verspreidden den inhoud over de straat. Zij vonden veel sterken drank, waaroDder de soldaten dronken werden, en zij verdere baldadigheden pleegden. Toen de Russen terugtrokken, zetten Chineeeche soldaten de door de Russen begonnen plunderingen voort. Toen de Japanners na een vijfdaagsch gevecht zonder eenig ander voedsel dan droge rijst, de stad binnentrokken, voltooiden zij het plnnderingswerk en daar de winkels reeds leeggeplunderd waren, braken zij in particuliere woningen in. De soldaten zijn na teruggetrokken van de ommnnrde stad er mogen er niet binnentreden zonder speciale vergunning. Japan protesteerde bij monde van zijn consul te Ban Francisco er tegen, dat het Rnssisohe transportschip »Lena" werd toege staan langer dan 24 uur te San Francisco te blijven. In de Japansohe legers van Euroki, Oku en Nodzu doen ook vele vrouwen dienst, niet alleen bij de ambulances, maar ook in de mansuniform, als gewone soldaten. Menige bevallige geisha strijdt en sterft daar ginds in Mantsehourije op het zooge naamde »veld van eer". Ook onder de spionnen is het, vroeger het zwakkere geheeten, geslaoht vertegenwoordigd. Een Russisch officier, die zwaar gewond uit Mantsehourije terugkeerde, verhaalt van zoodanige, die te Riobintu door zijne man7 schappen werd gevangen genomen, als volgt: •Daar kwamen twee kozakken aan, die een dwerg voor zich uit dreven. »i>Hier is een Japanner, heeren,"" zeiden zij. »Wij zagen ten soort van pop voor ons, leelijk van aangezicht, baardeloos en in Chineeeche kleederdracht. Men had hem betrapt, terwijl bij, te midden van de Chineesohe koelies, aanteekeDingen schreef op stukjes geel papier. Onze mansohappen, die overal spionnen zagen, namen hem natuurlijk gevangen. •Er was geen tijd te verliezen. Wij ver hoorden hem op etaanden voet. Er werden papieren bij hem gevonden, welke niet van groot belang waren, maar toch bewezen, dat hij een spion was en hij werd veroordeeld opgehangen te worden. •Het kerelfje zag en hoorde toe met een minachtenden glimlaoh op zijn leelijk gelaat, en telkens zeide hij in goed Russisch: »>>Ik ontken het niet. Neen. Neen. Doe met mij wat gij wilt"". •Eerst na de voltrekking van het dood vonnis kwamen de kozakken ons mededeelen, dat de spion eene vrouw was. »Zij droeg om den hals een zilveren medaillon met het portret van een Japanschen officier". Spanje. Uit Barcelona wordt gemeld, dat in verband met den jongst ?n dynamietaanslag één op straat gevonden bom ontplofte in het paleis van justitie, waarheen het voorwerp was gebracht een groot aantal anarchisten gearresteerd is. De meesten hunner zullen echter weer in vrijheid geeteld moeten worden, daar er geen enkel bewijs tegen hen is. Een scheikundig onderzoek van de bom heeft aangetoond, dat zij hitro-benzine bevatte en dit heeft de autoriteiten op een dwaalspoor gebracht, daar geen °der te Barcelona wonende anarohisten over genoeg teohnische kennis beschikt om een dergelijke helsche machine te vervaardigen. Servië. Een Eogelsoh blad maakt melding van een incident, dat zou hebben plaats gehad eenige dagen geleden, ierwijl koning Peter van Servië aan tafel zat. De koning, die zeer goed geluimd was, praatte met eene naast hem zittende dame over de feesten, die tengevolge van de kroning zullen plaats hebben. Toen de soep was rondgediend, bemerkte bij onder zijn bord een stukje perkament van ongeveer vijf oentimeter in het vierkant. Hij nam het op, keek er naar en werd plotseling doodsbleek. De dame naast hem keek scherp toe, en zag, dat op het stukje papier in groote letters stond geschreven •Peter Karageorgevitoh, gij zult nooit gekroond worden". De koniog verfrommelde het stukje papier, mompelde een exouus en stond van tafel op om niet terug te koeren. Zwitserland. In den tijd van elf dagen zijn er in de Zwitsersche bergen 47 ongelukken voorgevallen, welke 24 menschen getroffen hebben, waarvan er 15 zijn omgekomen, terwijl de overigen min of meer ernstig zijn gewond. De moesten van deze ongelukken zi,n echter aan eigen onvoorzichtigheid toe te schrijven, de veron gelukten waren ongeoefende klimmers, die zich zonder gids in het gebergte waagden. Dat was het geval met den luitenant-kolonel Salyatore, die op den St.-Qothard omkwam, met kapitein Egli, die daar ernstig werd gewond en dr. Rohm, die boven Andermott het leven verloor. Alle drie hadden niet eens spijkers in hun sohoenen, die een flink voor behoedmiddel tegen vallen zijn. Papieren, op het lijk van den Italiaansohen kolonel Salvatore gevonden, doen veronderstellen, dat hij een spion was. De nationaliteiten der verongelukten zijn 12 Zwitsers, 7 Engelschen, 3 Italianen en 2 Franschen. De meeste ongelukken kwamen voor in den sneeuwstorm, die gedurende drie dagen, tot Vrijdag 1.1. heeft gewoed. Het is een vaste regel voor het bergbeklimmen, dat men niet alleen goed weer noodig heeft voor den dag waarop men den tocht begint, maar ook voor eenige dagen van het weer verzekerd moet zijn. Het volgende staaltje van roekeloosheid gaven drie Zwitsers: Wawra, Elinbicht en Regnery, die van uit Lauterbrunnen de JuDgfrau beklommen en den eersten nacht in de Rottbalhut doorbrachten. Den volgenden morgen gingen zij weer vroeg op pad, maar werden door deu sneeuwstorm overvallen. Wawra en Elinbicht, die geoefende klimmers waren, zagen dat Regnery niet goed voort kon en rieden hem daarom aan terug te keeren, maar vruchteloos; hij wilde eerst Silberfio, nabij den top van den berg bereiken. Het gevolg was dat zij genoodzaakt werden op den gletscher te blijven, want de sneeuw belette hun verder te gaan, maar ook hier waren zij aan groot gevaar blootgesteld, want de wind dreigde elk oogenblik hen in een afgrond te werpen. Daar nergens een schuil plaats te ontdekken was, besloten zij treden in het ijs te hakken en zoodoende in een afgrond neer te dalen. Daar bleven zij drie dagen en drie nachten, blootgesteld aan honger en koude. Toen het weer eindelijk opklaarde, bemerkten zij dat de handen en voeten van Regnery bevroren waren. Zij droegen hem naar de Coneordiahut, waar zij hem moesten aohterlaten, tot zij te Eggishorn hulp voor hem gehaald hadden. Nabij Stalden is het lijk gevonden van Wilhelm Spiess, uit Geneve, die sedert eenige dagen werd vermist. Nog vermist men vier Italianen, die zonder gids den Monte-Rose beklimmen zouden en vermoedelijk in een afgrond terechtgekomen zijD. In het hospitaal te Gratz is een Tyroler gids, Eohl genaamd, overleden, die op zijn sterfbed bekend heeft, in 1901 een bewoner van St.-Gallen, Brody genaamd, te hebben vermoord door hem in een afgrond op de Santis te werpen. Van deze misdaad werd, op aanwijzing van Eohl, een andere gids, Bratschk verdacht, die een maand geleden is gearresteerd, doch nu weer in vrijheid gesteld is. Rusland. St-Petersburg, 12 S <pt. In de lsatste dagen zijn hier twee Japanners gearresteerd, die hier voor het uitbreken van den oorlog als winkelbediende werkzaam waren. Qe een was overgegaan tot de Griekech-Eatholieke kerk en in het huwelijk getreden met een Russische vrouw. Uit papieren, die in de woniDg van den gearresteerde gevonden zijn, blijkt dat beiden officieren der Japansohe marine zjjo en zich op spionnage toelegden. Frankrijk. De Pr esse bevat een telegram uit Ajacoio, meldende, dat sedert Maandagmorgen de gendarmerie van Pila Canale een djrp van 1400 inwoners, 37 K.M. van Ajaccio ver wijderd, in gevecht is met de bevolking. Men gelooft dat het oproer ontstond ten gevolge van het dooden van een boer door de gendarme. Het aantal dooden en gewonden onder de aanvallers is onbekend. Het parket is met 20 gendarmes te paard naar Pila Canale vertrokken. Duifschland. Yorst Herbert Von Bismarck, de oudste zoon van wijlen den grooten kanselier en onder zjjn vader Minister van Bnitenlandsohe Zaken, ligt op Friedrichsrnhe bedenkelijk ziek. Te Berlijn wordt thans eene vervolging wegens Majesteitsschennis ingesteld tegen den schrijver van een boekje, getiteld »Wilhelm II gelijk hij wordt afgeschilderd en gelijk bij is", welk boekje de bedoeling heeft den Keizer te verdedigen tegen allerlei van hem gesproken kwaad. De sohrgver, die zioh Deen oud diplomaat" noemt, deelt in zijn boekje het grootste gedeelte van een leelijk schotschrift tegen den Keizer mede, weliswaar om het met kraoht en klem te weerleggen, maar de beloedigingen staan er ondertusschen toch in afgedrukt. Het boekje werd terstond na het versohijaen op last van het gereoht in beslag genomen. België. De petroleumbrand te Antwerpen was eerst Woensdagavond geheel gebluscht. Tot zoolang hoeft het vuur voortgewoed in de buizen, waardoor de petroleum uit de tanks naar de schepen wordt gevoerd en die door een tunnel loopen van 2 meter breedte, 1,40 J hoogte en een lengte van circa 225 meter, j Bij het ontstaan van den brand was deze tunnel vol petroleum, welke spoedig vlam- I vatte en het vuur kreeg lucht door de vijf openingen boven den grond, die toegang tot den tunnel verleenden. Dat waren dus vijf ovens, waaruit men tot Woensdagmorgen l den dikken, zwarten rook zag opwellen. De ingenieur van de American Petroleum Company had Zondag na het uitbreken van de ramp de politie gewaarschuwd, dat op een oogenblik, vooraf niet vast te stellen, de petroleum zou ontploffen en het dus hoogst gevaarlijk was den tunnel te naderen. De plaats der door het vuur verteerde petroleum in de buizen zou door lucht worden iDgenomen en deze zon de petroleum doen ontploffen. De politie waakte dan ook streng, om nieuwe mensohenoffers te verhoeden, dat niemand den tunnel nabijkwam. De vorige week Donderdag werd de voorspelling van den ingenieur bewaarheid en had de eerste ontploffing plaats. Sedert volgden de ont ploffingen elkaar op, zij rolden als kanon schoten dag en nacht. Denzelfden Donderdag liet de ingenienr water in den tunnel vloeien, vooreerst om de buizen te beschermen, ten tweede om de door het verbranden der petroleum ontstane ruimte weer geleidelijk aan te vullen. Woensdag was de tunnel bijna vol water en, hoewel er nog telkens ont ploffingen werden gehoord en het vuur daar beneden nog volstrekt niet in heftigheid soheen af te nemen, besloot de iDgenieur toch er een einde aan te maken. Een buis, die brandde in een kelder, welke in ver binding stond met den tunnel, werd het eerst door middel van een Bauer toestel gebluscht en daarna werd de petroleum, die in den kelder zelf brandde, gedoofd door er schoppen zand op te werpen. Om haléén Woensdagmiddag was deze eerste oven uitgedoofd. Toen werd de aanval op het vuur krachtig doorgezet. In elke opening van den tunnel werd een wagen vracht steenen geworpen en verder verstikte men het vuur oader zand. Om halfzes was de laatste der vijf ovens, ware kraters, gedoofd, want de werklieden waren bloot gesteld aan een vreeselijke hitte en een ondraaglijken petrolenmwalm, terwijl nog telkens onder hen ontploffiogen zich deden hooren. Tooh ging alles voorspoedig en liep zonder ongelukken af. De brand heeft ten volle 12 dagen geduurd. Nedtrland. Zwolle, 44 Sept. De stationschef H. t. T., van de Dedemsvaartsche Stoomtramweg- Maatschappij alhier, heeft Vrijdagavond 1.1. zonder verlof zijn post verlaten. Dienzelfden avond moet hij aan ééa der klerken te kennen hebben gegeven, dat bjj van plan was te vertrekken, daar het niet langer bij de Maatschappij ging en dat hjj zich naar Deventer wilde begeven. Toen bij Zaterdagochtend niet aan het station verscheen en de directie te Avereest van zijn afwezigheid in kennis gesteld werd, heeft de inspeoteur der Maatschappij een onderzoek ingesteld. Op aanwijzing van een der klerken vond hij in een der kasten drie zakken met geld, welke reeds Donderdag ochtend van wege de firma Buisman Gratama Co., aan den chef persoonlijk ter hand gesteld bleken te zijn om naar drie ver schillende plaatsen verzonden te worden. Een der geadresseerden informeerde Zaterdag ochtend telegraphiseh bij genoemde firma, waarom het geld nog niet was afgezonden. Deze stelde daarop aan het station een onder zoek in met den inspecteur. Men bevond, dat uit alle drie zakken het papieren geld tot een bedrag van f 1275 was ontvreemd. Aan de zakken was oppervlakkig niet te bespeuren, dat ze opengemaakt waren. De politie werd van de zaak verwittigd, deze stelde ook een onderzoek in, doch tot heden zonder resultaat. Wel is bekend, dat de voortvluchtige per nachtboot naar Amsterdam vertrok. Een hoofdagent-rechercheur van hier heeft met de recherche te Amsterdam naar hem gezoeht, maar men is hem niet op het spoor kunnen komen. De nummers der vermiste munt- en bankbiljetten zijn bekend. Assurantie dekt nagenoeg geheel de sohade. Sommelsdijk, 12 Sept. Zaterdagmorgen had alhier een treurig ongeluk plaats. Doordat de boom van een met juin geladen boerenwagen brak, dreigden de paarden op hol te slaan, waardoor de landbouwer Van den Broek, die op het voertuig zat, daaraf viel, met het noodlottig gevolg, dat één der wielen hem midden over het lichaam ging. Inwendig zwaar gekwetst, werd de man naar hnis vervoerd, en hoewel bij Zaterdagmiddag nog leefde, bestaat er toch weinig hoop hem in 't leven te houden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1