Zaterdag 10 September 1904. (25 i e r i Is. z e e s c la. e Courant). Eerste Blad. BE RICHT. RECLAMES. Een nieuwe Uitvinding Opneming van de Voetpaden. Algsmsss Overzicht. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad sn Provincis. ZIERIRZEESCHE NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië ens. verzending •ens per week, f 10,per jaar. 61ste JAARGANG. No. 8051. Directeur, a j". DE LOOZEL I A. FRANKEL. J. WAALEalleen voor het binnen- en buitenl. nienws. Redacteuren AdvertentiSnvan 13 regel» 30 Ut», meerdere regel» 10 Cta.kunnen uiterlijk tot de» Haasdag», Woes «dag» en Vrijdags middag» 2 ore bezorgd worden. Groote letter ujordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FnaNKF.L, Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Zij, die zich met 1 October a s. op deze Conrantabonneereo, ontvangen de tot dien datom verschijnende nummers gratis. A. J UE I.OOZE, Directeur. 15 regels ets. Elke regel meer lö ets. voor lijders aan LoDg, Borst en Hart, om zonder middelen in te nemen te genezen, door het dragen van een ^Schouderstuk dat de Longen draagt, een verkoelend oppervlak geeft aan Long, Borst, Hart en Zenuwen, de Longen tot prikkelbaarheid brengt en een goede bloedsomloop, een ieder bewaart voor kouvatting, ook ten zeerste aan te bevelen voor Fietsrijders, wordt op bestelling f 2,50 per stuk vervaardigd, door E. R. v. d. RADE Pz., Lange Nieuwstraat 225 Vlissingen. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS dei gemeente Zierikzee brengen ter kennis fan belanghebbenden, dat in de aanstaande week van wege de gemeente eene Algemeene Opneming zal worden gehouden van de VOETPADEN. Zierikzee, den 5 September 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Het Russische leger schijnt er in geslaagd te zijn aan de omsingeling en gevangenneming, waaraan het blootstond, omdat drie Japansche legers, die met elkaftr voeling hielden, het omstrengelden, grootendeels te zijn ontsnapt. Na den veldslag te hebben verloren, waarin het dagen aohtereen dapper en met trot- tearing van alle gevaren en vermoeienissen gevochten heeft, en waarin van weerskanten duizenden gevallen zijn, trok het op Moekden, de oude hoofdstad van China, terng, zoodat Koeropatkin er in geslaagd is de hooidmaoht van het Russische leger in veiligheid te brengen. Of hg daar blijven zal, dan wel of hij op Chorbin zal terugtrekken, moet nog worden afgewaoht. De Japanners hebben, toen de Russen aan het wijken waren gebracht, en genoodzaakt waren den aftocht te blazen, Liaojang veroverd en bezet. Zij traohten nu dat deel van het Russische leger, hetwelk Moekden nog niet bereikt heeft, den terug- tooht af te snijden. Of zij hierin zullen slagen, zal de tijd loeren. Dit staat vast, dat zij de Rossen geen tijd zallen gunnen om op hun verhaal te komen. De Japanners hebben op het aan Rusland toebehoorend eiland Saohalin, dat vlak bij de Japansohe eilandengroep ligt, troepen doen landen met het oogmerk natuurlijk om van dit eiland, waarvan de bevolking grootendeels uit Russische bannelingen bestaat, bezit te nemen. Die bannelingen zullen, indien de Japanners dit eiland moohten inlijven, wat waarschijnlijk is, tegen deze annexatie zeker geen bezwaar hebben. Zjj zullen het onder een Japansoh bestuur allicht beter hebben dan onder het Rnssisohe dwangjuk. De twee-en-twintig-jarige Kroonprins van Duitschland is met de achttienjarige Hertogin Cecilia van Mecklenburg-Schwerin verloofd. Hoewel dit engagement uit een dynastiek en politiek oogpunt volkomen in overeenstemming met 's Keizers wenschen is, zoodat deze niet aarzelde er zijn volle goed keuring aan te hechten, zoo is de verloving toch niet om staatkundige redenen tot stand gekomen, maar vindt zij haar oorsprong in een meer natuurlijken, meer te waardeeren grond, dien wij, gewone stervelingen, die geen vorsten en geen zonen of dochters van vorsten zijn, liefde plegen te noemen. De bekende opperhofmeester van Hare Majesteit de Keizerin, baron Von Mirbach, heeft als kabinets-secretaris en als beheerder van de particuliere kas van de Keizerin zjjn coDgé gekregen. Men zal zich herinneren, dat deze groote meneer van de direoteuren der Pommersche Bank ten behoeve van den kerkenbouw 350.000 Mark ten geschenke kreeg. Wanneer men zulk een aanzienlijk bedrag voor een nuttig doeleinde ontvangt, dan is het begrijpelijk, dat men den edelen gevers een bewijs van erkentelijkheid schenkt. Yon Mirbaoh begreep dat, en hij zorgde er dan ook voor, dat de nobele direoteuren de kassiers der Keizerin werden, en tevens, dat zg met een hooge orde begiftigd werden. De Pommersche Bank echter staakte haar be talingen, de direoteuren werden gesperrt", en Yon Mirbach werd door een en ander zóó geblameerd, dat men hem uit zijn ambt van kabinets-secretaris ontslaan moest. Prins Friedrioh Leopold van Pruisen was door den Keizer aangewezen den Japansoh- Russischen oorlog als toeschouwer bij te wonen. Uit de Dnitsche schatkist werd voor dat pleizierreisje 50.000 Mark uitgetrokken. Tal van inkoopen werden gedaan, en tal van koffers gepakt. De bladen hebben indertijd zelfs het getal koffers genoemd. Nn de oorlog een zoo afschrikwekkend karakter verkrijgt, nu meeDt de Prins, dat het veiliger is in Europa te blijven, en heeft hg daarom van zijn Aziatische reis afgezien. Een Duitech blad vraagt, wat zeer onbesoheiden is, of de sobatkist nu die 50.000 Mark terugkrijgt. De gevlnohte Prinses Louise van Coburg laat nu eens uitstrooien, dat zij in Berlgn zit, dan weer, dat zg in Parijs toeft. Nu heet het, dat zg iu Zürich haar verblijf houdt. Zg zal wel zoo verstandig wezen haar werkelijk verblijf zooveel mogelijk geheim te houden, want de regeerende vorsten hebben in den regel lange en stevige grijparmen. En haar kennismaking met een krankzinnigen gesticht is haar niet bevallen. Dit ligt haar nog versoh in het geheugen. Op een her nieuwde kennismaking is zij niet gesteld. ■edarland. Amsterdam, 8 Sept. Een jonge vrouw alhier, moeder van drie kinderen, werd ver leden week Maandag door een inseot gestoken, tengevolge waarvan zg een dikke lip kreeg. Ze wachtte zooals dat in zulke gevallen meer gaat tot Woensdag om naar den dqkter te gaan. Er was toen niets meer aan te doen. Donderdag overleed de vrouw reeds. Culemborg, 7 Sept. Op de spoorbrug alhier had gisterenmiddag een treurig ongeval plaats. Twee mannen, die boven op de spanning bezig waren met bikken, vielen, doordat een lus van een touw losraakte, op de brug, waardoor de één, C. v. B. nit Beusichem, op de brug laDgs de rails terecht kwam, en de ander, J. v. M. nit Utreoht, in een bak langs de brug. Beiden braoht men naar den in de nabijheid gelegen wacht post no. 46. Met behulp van twee zusters van het »Barbaragestioht" verleende dr. J. Hocke Hoogenboom de eerste geneeskundige hulp, waarna beiden naar genoemd gestioht per branoard vervoerd werden. Kort na aankomst aldaar overleed C. v. B. reeds. De toestand van J. v. M. is redelijk te noemen. Schiedam, 8 Sept. Een belangrijke quaestie werd gisterenmiddag in den gemeenteraad aan de orde gesteld, nl. een motie, Ingediend door den heer M. G. M. de Groot, luidende: »De gemeenteraad van Schiedam, van oordeel, dat 't aanblijven van mr. W. H. Jansen als wethouder tegen het belang der gemeente is, verzoekt hem als zoodanig zijn ontslag te nemen". De heer De Groot licht zijn motie toe, dat hij een kras voorstel noemt. Spreker dacht aan reobtstreeksch financieel nadeel I voor de gemeente bij het aanblijven van mr. Jansen. Doch er is meer, wij moeten strenge eischen van eerlijkheid stellen aan de menschen van het gezag, ook die aan j 't hoofd der gemeente staan. De wethouder moet het vertrouwen van den raad bezitten. 't Spreekwoord zegt: zachte heelmeesters maken stinkende wonden en waar gevaar dreigt, moet ingegrepen worden en zaken alB deze mag men niet blauw-blauw laten. I Spreker concladeert, dat mr. Jansen niet is een vertrouwbaar man en wij mogen hem, zegt spr., indien dit zoo is, niet laten op de plaats waar hij is. Aan den raad het oordeel. De heer Gouka had verwacht, dat uit den boezem van den raad een stem was opgegaan tegen de oonclusie en de houding van den heer De Groot. Spreker verwacht dat de meerderheid tegen de motie De Groot zal stemmen. Hg voor zich vindt de motie kras, ongewoon en zou zeggenlaat ons die motie niet in stemming brengei'. Hij vraagt den heer De Groot zijn motie in te trekken. De heer v. Westendorp gaat niet in allen deele aocoord met de argumenten van den heer De Groot en zegt, dat mr. Jansen niet voldaan heeft aan zijn verwachtingen, doch dat staat ter beoorueeling van hen, die mr. Jansen op die plaats brachten. Spreker vraagt: heeft mr. Jansen in geheime zitting getoond familiebelangen en gemeentebelangen te scheiden? Neen, bij heeft het familiebelang gesteld boven het algemeen belang. Maar er bestaat een uitweg voor hem en spreker zou zeggenmr. Jansen, wij laten het aan u over om in deze volgens uw geweten te handelen. Spreker dient de volgende motie in »De raad der gemeente SobieJam, overwegende, dat de wethouder mr. W. H. Jansen in den laatsten tijd getoond heeft niet te kunnen onderscheiden eigen of familiebelangen van die der gemeente; van oordeel, dat daardoor de belangen der gemeente niet worden behartigd, gaat over tot de orde van den dag". De heer De Groot handhaaft zijn motie, die geheel zijn iozicht weergeeft. De heer Klein brengt verschillende vroegere geldbeleggingen in herinnering, die den heer De Groot de vraag ontlokken: Is de heer Klein werkelijk toerekenbaar? De motieDe Groot wordt verworpen met 12—3 stemmen (die der hoeren Gonka, Ris en De Groot). De heeren mr. Jansen en P. Jansen hielden zich builen stemming. De heer De Groot constateert, dat geen enkel raadslid het heeft opgenomen voor mr. Jansen. De motieVan Westendorp, na scherpe discussie iu stemming gebracht, wordt ver worpen met 8—7 stemmen. De heeren mr. Jansen en P. Jansen bleven buiten stemming. De publieke tribune was stampvol. Rotterdam, 7 Sept. Op de begraafplaats te Crooswijk ia onder zeer groote deelneming ter aarde besteld het stoffelijk overaohot van het meisje C. Suurland, dat op zoo raadsel achtige wijze in de Schie is verdronken. Ds. Van Yelo, predikant bij de Geref. Kerk B, sprak aan de groeve een treffend woord, er op wijzende, dat men hier stond aan de groeve van een slachtoffer van het werk der duisternis, waarvan de misdadiger zioh misschien onder de toehoorders bevoud. Hij richtte woorden van troost tot de diep getroffen ouders, broeders en zusters, en ook een ernstig woord tot de omstanders. In de geheimzinnige zaak, betreffende Cornelia Suurland, het meisje waarvan het lijk nit de Sohie is opgehaald, terwijl men nog in het onzekere verkeert over de wgze, waarop zij om het leven is gekomen, zijn bij de politie belangrijke verklaringen afgelegd door de 17-jarige Martina van Herck, werkster, in dienst van den heer P. v. d. S. aan den Schiedamsohensingel en wonende Raephorststraat 140. Haar verklaringen kwamen hierop neer: Woensdag 31 Augustus, begaf zg zioh om kwart over achten 's avonds naar het concert van de Yereeniging tot Veredeling van Volksvermaken in den Doele, door het muziekkorps van het 57e regiment infanterie Hertog van Bronswijk" nit Wezel. Op de Plaats ontmoette zij Cornelia Suurland, die daar alleen was en bleef in haar gezelsohap. In de pauze maakten zij kennis met één der Duitsohe muzikanten, met wien zij gedurende de pauze hebben rondgewandeld. Bij het vuurwerk, dat op het oonoert volgde, stond Cornelia 8uurland wat ver vooraan, zoodat een politie-agent haar waarschuwde voor de vallende vonken. Toen werd zg aangesproken door twee jongelui, waarvan een 'n Panama hoed droeg. Om elf nur, tijdens het vuurwerk, verlieten Martina van Herck en Cornelia Saarland de Plaats, maar in de gang keerde laatstgenoemde naar de Plaats terng, terwgl Martina zich naar hnis begaf. Was eerst verband gezocht tusschen deze geheimzinnige zaak en de aangifte van een jongmensch, K. genaamd en wonende op den Bergweg, als zon hij dien avond op de Sohie- kade door drie mannen aangerand en van f 50 beroofd zijn, thans is gebleken, dat K. dit geld in een bierhuis aan de Binnenrotte is kwijtgeraakt. Daar het hem niet toebehoorde, had bij slechts dit verhaaltje verzonnen. Verleden Donderdag kwam een bewoner van den Bergwog bij de politie zgn beklag doen, dat hij in den nacht van Woensdag op Donderdag zou zgn aangerand door drie personen, die hem mishandeld en beroofd zouden hebben van twee bankbiljetten van f 25. Intu8schen is door de surveilleerende politie op den Bergweg, nooh door een particulieren nachtwaker op de Sohiekade daarvan iets bemerkt. De politie zoekt thans verband tusschen deze beweerde aanranding en het in de Sohie verdronken meisje, omdat dit ter eelfder plaatse te water kan geraakt zgn. Hoewel de betrokken persoon zgn aanklacht sedert heeft ingetrokken en verzocht aan de zaak geen verder gevolg te geven, heeft de politie termen gevonden aan dat verzoek niet te voldoen, maar zet zg integen deel hare nasporingen, thans in beide zakeo in verband met elkander, ijverig voort. Zierikzee, 9 Sept. Programma van de Matioée, te geven door het Muziekgezelschap "Crescendo" van Dreischor, directeur do heer Joh. F. A. Thee wis, in den tnin der S* ïeteit »Ons Genoegen", op Zondag 11 September, des namiddags half één: 1. 4e Compagnie, M. J. h wels; 2. La Parure, Ouverture,\J. Werkman, Adèle,Valee, 11. Colint; 4. Mosaique de »Nabuchodonosor", Keesels; 5. De kleine Cohn, Marsch, Joh. F. A. Theewis; 6. La Primavera, Fantaisie, F. J. Schweinsberg7. a. Promenade Militaire, A. Govaertb. Souvenir, Mazurka, Jos. Kessels 8. Potpourri, G. Renaud. Gedurende de week van 31 Augustus tot en met 6 Sept. zgn in Zeeland voor gekomen de volgende gevallen van besmettelijke ziektendiphtheritis 1 te Graauw, 6 te Hulst, 1 te Nieuw- en St.-Joosland en 1 te Oud- Vossemeer; roodvonk 2 ta Ierseke. Men meldt ons Men hoort wel eens klagen over wildschade, en verwenecht, al wat op den akker maar eenige schade doet; we willen volstrekt niet goed praten, dat dit lijdelijk moeten aanzien voor verbouwer aangenaam is, maar men vergeet meestal bij aankoop van landerijen, dat men alles koopt, zoowel lusten als lasten en dat er das ook zoo het jachtreoht op drukt. Welnu, men moge klagen over wildsohade, zoo erg als wij aaDgeteekend vonden, zal het thans wel niet zgn de toenemende be bouwing en het wegvangen zal voor een al te rijke voortteling wel een stekje gestoken hebben. Er wordt dan gezegd, dat de duinen zoo rijkelijk van konijnen voorzien waren, inzonderheid in het land van Schouwen, waar over de landlieden io het jaar 1593 klaagdeD, dat zij hun koren niet konden behouden, als het al schoon te velde stondja werd op een naeht dikwijls het gesneden en gebonden koren van eenige gemeten door dezelve op gegeten en verslonden. Onder zulke omstandigheden is natuurlijk een algemeene jacht meer dan wenschelgk. St.-Annaland. Op de voordracht ter benoeming van twee leden van het eollege van zetters zgn geplaatst de aftredende leden de heeren J. Zandee en J. Goedegebnnre Jz., benevens de heeren D. Quakkelaar en A. Soeters. Oud-Vo8semeer. Een knaapje van onge veer vier jaren viel dezer dagen van de zoldertrap, waarop het zgn moeder was gevolgd. Hoewel het zioh eerst ernstig liet aanzien, bleek het ten slotte, dat de opgedane koeu- zigen niet zoo erg waren. Tot seoretaris-penningmeester van het Algemeen Armbestuur alhier is benoemd de heer Wiekerke, in de plaats van den heer G. J. de Graaff Az., burgemeester, die als zoodanig eervol ontslag had verzoeht. Noord-Beveland, 8 Sept. Naar wg vernemen is door het Hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, znlks door bemiddeling van het Departement Noord-Beveland, aan de sohool voor ambachts onder wgs, opgericht te Cortgene in 1903. het tekort voor eene volledige aanvulling (f 153.80) voor leermiddelen toegestaan, mits voornoemd Departement met 2 van de 6 leden in het Bestuur van die school zal worden vertegen woordigd. Die beschikking maakt de taak van 't Be stuur dier school lichter, terwgl ook onver- mogenden nn de lessen kunnen volgen. Goes. Hoe komt men er tooh toe om zoo liobtvaardig fietsen te verhuren? Een 16 jarige jongen, M., thuisbehoorende te Middelburg en aldaar een fi9ts gehuurd hebbende, traohtte die in Goes te verkoopen. Dooh de politie werd gewaarschuwd en de siojear is naar Middelburg gezonden, waar de justitie wel een woordje in die zaak zal meespreken. Borssele, 7 Sept. Alhier is een arbeiders vrouw overleden, die tot een zoo uitgebreide familie behoort als in weinige gemeenten zullen worden aangetroffen. Door haar af sterven tooh zgn niet minder dan 56 huis gezinnen in rouw gebracht, waarvan 39 in deze gemeente woonachtig zgn. Middelburg, 8 Sept. In de groote zaal van het Sch» >rshofwerd bed "avond een zeer drnk bezochte protest-verga* ng gehouden tegen het door Burgem. en We*aan den raad ingediende voorstel tot invoe. ng van een straatbelasting. Verschillende sprekers voerden bezwaren aan tegen deze h. i. onbillijke be lasting en vooral aangetoond dat deze belasting vooral den middenstand en ook de mindere klasse treft. Van de gelegenheid om een aan deL gemeenteraad tt enden adres h 3 nde verzoek het voorstel te verwerpen te teekenen, werd een druk gebruik gt. —akt. Met voldoening zullen ongetwgfdld velen vernemen d*t met October a.s. tusschen Veere en Middelburg een motorbootje voor passagiers en goederenvervoer in de vaart zal worden gebracht. Eenig* n tijd geleden versoheen daarover elders wtl een bericht, maar dat was voorbarig. Thans is de zaak eohter op vasten grondslag geregeld. Het plan gaat uit vun den beer Ph. P. Visser te Veere, die zich in den steun en de medewerking van jbr. H. A. van Doorn, burgemeester van Veere, en eenige heeren uit Middelburg mooht verheugen. De boot heeft 15 meters lengte en op bet dek plaatsruimte voor 75 personen. Bovendien is er \óór een lste klas kajuit en aohter een 2de klas kajuit, beiden voor 25 personen, en voorzien van retirade en andere gemakken. Middenin is een laadrnim van 3 meter lengte voor goederen. De motor is van het nieuwste systeem en heeft 10 paardenkrachten. Er kan een snelheid van 12 K.M. mee bereikt worden. Het is de bedoeling vier maal per dag de reis VeereMiddelburg en terng te doen, en zoo noodig door te varen naar Vlissingen. De uren van vertrek en de prijzen zullen later bekend gemaakt worden. M. Ct. Vlissingen, 8 Sept. Woensdag is door de politie alhier gearresteerd de 19-jarige D. H T., verdacht van diefstal van ver schillende. nog al belangrijke geldsommen op ééa der alhier gevestigde kantoren, waar hg alB klerk werkzaam was. Het jongmensch dat reeds een volledige bekentenis moet hebben afgelegd en heden gevankelijk naar bet huis van bewaring te Middelburg is overgebracht, leidde dan ook in de laatste maanden een leventje als »vrooIijke Frans", en had overal het gerucht verspreid, dat hij een belangrijke som uit de loterij had getrokken, hetgeen bleek een leugen te zgn. Mede is door de politie albier in beslag genomen een rijwiel, dat door een persoon uit Holland te Zierikzee was gebuurd en in een huis van verkoop met recht tot weder- inkoop alhier was verkocht. In een bank te Siatonst in Rusland zgn bg nacht de chef bewaker en twee andere wakers door bandieten vermoord, die f 100,000 aan goud en f 700 000 aan geldswaardige papieren geroofd hebben. Bij het te Dordrecht gehouden examen voor het politie-diploma is o. a. geslaagd R. van Zalm te Vlissingen. Te Vlissingen is op 87-jarigen leeftijd overleden de heer O. J. Bekker, sedert 1 April 1834 alzoo gedurende ruim 70 jaren ïstadsmuziek- en dansmeester", voor welke betrekking op de gemeente-begrooting nog jaarlijks een post van f 200 was uit getrokken. Alhier is thans del. i ief een sub comité gevormd voor het nati oaal huldeblijk aan generaal Van Heutsz. De burgemeester, de heer jhr. mr. A. A. van Doorn van Koudekerke, is eere-voorzitter.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1