Donderdag 8 September 1901. (Z i e r i li. z e e s c la e O o u r a n t). Avondschool voor Vakonderwijs. Opneming vanje Voetpaden. NIEUWSTIJDINGEN! ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAGDONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTrans TaalIndië ena. verzending eens per week, f 10,per jaar. 61ste JAARGANG. No. 8050. Directeur f±-\ J". DE LOOZE. A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Redacteuren AdvertentiênTan 13 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des MaandagsWoensdags en Vrijdag, middags 3. nre bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betaling-en moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren 8 de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. in A. FRaNKEL, Meelstraat 386, Zierikzee. De DIRECTEUR der Avondschool voor Vakonderwijs te Zierikzee maakt bekend: 1°. dat zij, die tot den cursus 1904/5 op die Avond school wenschen te worden toegelaten, zich in persoon moeten aanmelden bij den ondergeteekende op Vrijdag: den O September e.k., 's namiddags tusschen 6 en 8 uur, in het gebouw der Hoogere Burgerschool (ingang Manhuisstraat), en 2°. dat het toelatings-exaraen, zoo dit noodig mocht zijn, zal gehouden worden op Vrijdag: den 16 September a.s., des avonds te 7 uur, in ééu der lokalen van de Hoogere Burgerschool. Zierikzee, den 3 September 1904. De Directeur bovengenoemd, C. BOOGERT. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zierikzee brengen ter kennis van belanghebbenden, dat in de aanstaande week van wege de gemeente eene Algemeene Opneming zal worden gehouden van de VOETPADEN. Zierikzee, den 5 September 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEUS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Rusland—Japan. St.-Peteraburg, 3 Sept. Generaal Kuro- patkio meldt aan den Keizer van gisteren: Den laten vielen de Japanners met het vallen der duiaternia onze stellingen bij Sikwantun aan. De aanval werd na een hevigen strijd terug geslagen. Des nachts herhaalden de Japanners den aanval, ditmaal met goed gevolg, daar zij een regiment in de richting van Sohutun terug wierpen. Dit had tengevolge, dat ook andere regi menten hunne stellingen moesten verlaten. Tegen den morgen rukten onze troepen alleDgs voorwaarts om de verlaten stellingen te heroveren. Heden, met het aanbreken van den dag, giDg ik tot den aanval op het leger van Kuroki over. Tegen 12 uur des middags vormden de spitsen onzer colonnes eene vooruittrekkende linie. Op het oogenblik leidt de artillerie den aanval in op de, in den nacht door de Japanners genomen stellingen en is de opmarsch der infanterie begonnen. In den loop van den naoht hadden de Japanners onze binnenstelling bij Liao-Yang, de stad en het station, hevig beschoten. Onze verliezen zijn onbeteekenend. Van den chef van het garnizoen te Liao-Yang heb ik zooeven eene dépêche ontvangen, om 10 uur 55 verzonden, inhoudende, dat de Japanners een in het centrum gelegen fort hebben aangevallen, maar met zeer groote verliezen zijn teruggeslagen. Bij dezen aanval vielen van onze zijde slechts 6 man. Chifoe, 3 Sept. Chineezen uit Port-Arthur zeggen, dat de Japanners in den nacht van den 29aten Augustus de Russen bij T»jiloeng- sjan verrastten en deze stelling bezetten, hierbij groote verliezen aan de Russen berokkenend. Zij trokken eohter terug en deden den volgenden morgen wederom her haalde aanvallen op Tsjiloengsjan, doch zij werden met een verlies van over de 2000 man teruggeslagen. In den morgen van den 31 sten Augustus trokken de Japanners op tegen het fort in de nabijheid van Tsjiloensjan. Zij werden door de Russen genoodzaakt terug te trekken, na zeven uur lang aan een vreeselijk vuur der Russische forten blootgesteld te zijn geweest. Het bombardement van de stad dunrt onafgebroken voort. Tokio, 4 Sept. Maarschalk Oyama seinde hedenvoormiddag negen uur: Na den strijd die dezen nacht en hedenochtend vroeg plaats had, viel Liao-Yang ona geheel in handen. Onze verliezen moeten groot zijn; er is geen bericht ontvangen over den toestand aan den reoh teroever van de Taitseho. 4 Sept. De tweede algemeene aanval op Port-Arthur begon den 27aten Augustus en had een verwoed geveoht ten gevolge, dat tot den 31 sten Augustus duurde, waarbij de Japanners aan alle kanten terugtrokken, behalve uit Paloengshan; ook een herhaalde hevige aanval op Itzeshan werd den 20sten Augustus afgeslagen. Een verwoede aanval op de linkerflank had plaats te drie uur in den ochtend van 2 September. Deze aanval duurde tot zes uur in den ochtend; toen trokken de Ja- j panners terug. Het bombardement werd hervat, en nu schoten de Japanners voor- namelijk van nit Shoeshiyen en Patoengsban, 1 de Russen van uit Antsoeshan en Erhloengshan. j De verliezen der Japanners bedragen, volgens Ruseisohe schatting, gedurende vier dagen, achtduizendvolgens de loopende geruchten bedragen de Ruseisobe verliezen drieduizend. De Russische schepen hebben aan de be- sohieting deelgenomen. Laat in den afgeloopen naoht werd berioht, dat Kuropatkins achterhoede bijna geheel vernietigd ie en dat zijn hoofdmacht zeer veel gevaar loopt ingesloten te worden. China. Een telegram uit Peking aan de Times zegt, dat drie Belgische zendelingen, bissohop Yerhaegen en twee geestelijken van lageren rang, den 19 Juli nabij Sjinanfoe vermoord zijn. Indië. Door een olifant gedood. In één der bossohen van bet Indrapoerasche, zoo vertelt de Sumalrabodeleefde een inlander met zijn vrouw op een ladangveld, dat hjj reeds geruimen tijd had aangelegd. Onlangs in den naoht ontwaakte hij door een ongewoon gedruisoh'1* buiten zijn woning en toen het geluid aanhield, nam bij een wapen, waarmee hij zich naar buiten begaf om te zien wat ter eigenlijk aan de hand was. In het schemerlicht op het geluid afgaande, stond hij plotseling voor een donkere, reasaohtige massa, welke hem onverhoeds omverwierp en verpletterde. Toen zijn vrouw de angstkreten van haar man vernam, snelde zjj Daar buiten, dooh waagde 't niet, zich verder in de duisternis te begeven, daar het schrikwekkend gedrnisch van zooeven nog steeds aanhield. Eerst toen 't weer stil werd en de duister nis tegen den morgenstond verminderde, vond zij het verpletterde en onkenbaar geworden lijk van haar man te midden van zjjn ver nielden aanplant. Uit sporen bleek, dat een olifant gedurende den naoht de ladang had ODtdekt en zich aan het jonge loof van den aanplant te goed had willen doenhij had eohter bij het afrukken der takken en jonge hoornen zoo'n geweld gemaakt, dat de eige naar der ladang naar buiten en den dikhuid tegen het lijf was geloopen, die door deze onverwaohte stoornis versohrikt en woedend den ongelnkkigen ladangbewoner daarop ver trapt had. Men kan zich den schrik en ont zetting der arme vrouw, alleeu en verlaten bij het verminkte lijk van haar man in die wildernis, voorstellen. Noorwegen. Te Kopenhagen is een pijnlijk liefdes-drama afgespeeld. Eene dame van aanzienlijke familie heeft den Deensohen schrijver Esmann dood geschoten. Met een tweede schot maakte zij een einde aan haar eigen leven. De dame, die in de medicijnen studeerde, had gehoopt, dat Esmann zich van zjjn vrouw zou laten scheiden, om met haar te trouwen. Toen zg zioh hierin teleurgesteld zag, heeft zij naar de revolver gegrepen. Er is weer een volk, dat tengevolge van de besobaving met ondergang wordt bedreigd, dat zijn de ten noorden van Zweden wonende Laplanders. Men heeft hen langen tijd in de buurt van de Noordpool met vrede gelateD. Het klimaat van hun land heeft niets bekoorlijks en de bodem bevat, voor zooverre men weet, geen edele metalen. Hun rijkdom bestaat uit kudden rendieren, die bij den soberen plantengroei zich in 't leven weten te honden. Maar juist omdat die plantengroei zoo weinig weelderig ie, zijn de Laplanders genoodzaakt dikwijls nieuwe weideplaatsen te gaan opzoeken. Zij leven aldus als nomaden, reizende en trekkende. Maar hoe weinig voordeelig Lapland er moge uitzien, Zweedsohe kolonisten dringen steeds meer voort naar de weideplaatsen dor Lap landers. Zij bouwen daar huizen, halen uit den schralen grond wat er in zit en voeren hunne wetten in. Verdwaalde rendieren neemt men in beslag en dan moet de arme Lap lander, aan wien het dier behoort, nog boete betalen ook. Tot na toe hebben de klachten der Lap landers hierover weinig gebaat. Nu is eohter een Laplandsche jonkvrouw, Elsa Laula, naar Stockholm getrokken om daar het protest van hare stamgenooten te doen booren. De bladen zeggen, dat zij eene zeer energieke jonge dame is, en zij bezit althans het vertrouwen harer medeburgers. Zij verdedigt haar volk tegen de verwijten, dat het een volk van dronkaards en bedelaars zou zijn, en zegt, dat dit snoode laster is. De Laplanders willen ook wel hun nomadenleven laten varen, als men hen sleohts vaste woonplaatsen schenkt. Maar als men dit niet doet moeten zjj zwerven, en als men hunne rendieren doodschiet, moeten zjj verhongeren. En dan, omdat zij een kind van haren tijd is, roept Elsa Laula haar landgenooten toe: Yereenigt u! Zij verwacht veel van een congres, dat zjj voorstelt in 1905 te houden. I Denemarken. Koning Cbrietiaan van Denemarken bezooht dezer dagen, bij de inwgding van een nieuw kanaal, de stad Odense, en liet zioh bg die gelegenheid 't bestuur der vakvereenigiDg en den sooialistischen afgevaardigde Marott voorstellen. Hij sprak langdurig met hen, verheugde zich in de aanwezigheid van de vertegenwoordigers van den arbeid bjj 't feest en uitte er zijn vreugde over dat Denemarken geen anarchisten had. Marott antwoordde dat er voor anarchisten geen plaats was in een land waar de bevolking het reoht heeft zioh door den Rijksdag uit te spreken en door den parlementairen regeeringsvorm medezeggenschap heeft. De Koning toonde zich met dit antwoord recht ingenomen. Het nieuwe kanaal, waarvan hierboven sprake is, heeft een diepte van 19 voet en de groote Amerikaansche stoomschepen kunnen nn uit zee direct te Odense binnenkomen. De stad heeft 't kanaal, dat 2£ millioen kronen kost, zelf aangelegd. Het werk is in vier jaren voltooid. Zwitserland. Andermaal komt bericht van een aantal ODgelnkken in de Alpen. Vier Engelschen, die den Gran Paradiso, in Savoye, wilden overtrekken, zijn aan de Westelijke helling van den berg in een kloof gevallen en omgekomen. Tegen de waar schuwing io hadden zjj geen gidsen mede- genomeo. Een ander bergongeluk gebeurde Vrijdag in Zwitserland bij Geschenen. Een rijtuig, waarin twee Engelsche heeren en eene dame, dochter van één hunner, reed laDgs een ravjjn. Het rijtuig stortte er in. De vader van het meisje werd gedood, zijn dochter licht en de andere heer zwaar gewond. Op de Spluegen-pas is de Italiaausche kolonel Albisetti verongelukt door in een afgrond te vallen. Hongarije. Te Boeda Peet is zekere Georg Banga gevangen geDomen, een onmensch van on gelooflijke wreedheid. Bedelaar van beroep, trok hij met zijne vrouw en verscheiden ver minkte kinderen door bet land om zaken te doen. In het dorp Cziffar aangekomen, zond bij een verminkte kleine, Wilhelmina Bezdey, bij de huizen rond. Het deerniswaardige bedelaresje sprak twee politie-agenten aan, wie ze hare droevige avonturen verhaalde, ze was door BaDga geroofd, de ledematen waren haar nit 't lid gerukt, waarop deze gansche nachten in ont- wriohte positie vastgehouden werden. Een dergeljjk lot was ook anderen kinderen ten deel gevallen. Ook had Banga de kinderen van andere bedelaars op hun verzoek op deze wijze de noodige geschiktheid voor hun ambt gegeven. De vrouw van den onmensoh werd in hechtenis genomeD, bij welke gelegenheid in den wagen nog twee *afgeriohte" stumperdjes werden aangetroffen. Rusland. Het rjjk van den czaar heeft voor zijn vijand Japan niet willen onderdoen. Ook de Russen hebben een Dgoudmjjn" ontdekt. Vol gens mededeeling van het Telegram-agent schap is op het grondgebied, behoorende tot de Rusaisohe stad Chabarofka, zoo'n mjjo gevonden. Ter meerdere zekerheid wordt er bijgevoegd, dat het onderzoek met kraoht is ter hand genomen. 't Kan gelukkig genoemd worden, dat, nu Rusland zoowel als Japan aardig wat dub beltjes kan gebruiken, moeder Aarde zoo vriendelijk is haar sohoot te openen en haar schatten bloot te leggen om heide machten in de gelegenheid te stellen de menschen- slachting Den gros" voort te zetten. Wie gelooft, dat er aan dit gondzaakje een luchtje is? Engeland. De onderzeesche boot »Porpoise", waarmee dezer dagen proeven werden genomen bij Long Island, zonk niet tot op eene bepaalde diepte, maar tot op den bodem der zee. De boot schepte water en kon niet weer omhoog Btjjgen. De bemanning 2 luitenants en 8 ma trozen hadden het gevoel, alsof ze ratten waren in een val, dien men te water had gelaten om ze te verdrinken. Maar gelukkig bleef de lucht goed en, dank zjj het onver moeid pompen der maDneo, kwam de boot, na drie kwartier beneden geweest te zjjn, weer boven water. De mannen zagen er bleek en vermoeid uit. Er ontbreekt dus nog al iets aan de onder- zeesohe booten, dunkt ons. De zwemmer Montagu Holbein, die voornemens was, nogmaals een pogiDg te doen om het Kanaal over te zwemmen, heeft dat plan opgegeven en besloten daarmede te waohten tot het andere jaar,* omdat water, weder en wind thans niet gunstig genoeg meer zijn. De andere liefhebbers, ook de 81-jarige, die zich laatste!jjk had aangemeld, zullen nu ook wel van hun plan afzien. Een nieuwe rechterlijke dwaling is in Engeland ontdekt. Zekere William Shellard is, na negen maanden nit de gevangenis ontslagen, waarin hij boeten moest voor een valschheid in ge schrifte, te Warborough bedreven, daar in- tueschen was gebleken, dat de man nooit een voet in die plaats gezet heeft en dat bij lezen noeh schrijven kon Te Londen heerscht tegenwoordig eene zonderlinge ziekte, welker aard de genees kundigen nog niet konden bepalen. Zjj gelijkt naar ^influenza" door verkoudheidsversobijn- selen, algemeene loomheid en behoefte aan rust, maar de patiënten ljjden aan slapeloos heid in den nacht, terwijl zjj overdag in een half slapenden toestand verkeeren. Er lijden op het oogenblik te Londen on geveer duizend menschen van allerlei stand en beroep aan die ziekte, welke door sommige geneeskundigen wordt beschouwd als een gevolg van de buitengewone en langdurige warmte, welke te Londen heeft geheereoht. Het beste tot dusverre bekende middel is een -verblijf aan zee, al is het ook van korten duur. Maar dat middel is ODgelukkig niet binnen ieders bereik. BelgiS. Over den brand te Knooke deelt het Hbl van Antw. mede: Het Grand Hotel du Phare te Knocke staat in brand. De ramp begon tussohen half 9 en 9 uur en te 10 uur reeds had er met geweldig gekraak een gedeeltelijke instorting plaats. De villa van M. de Meester, bankier to Brugge, die aan het hotel paalt, is ernstig bedreigd. Naast de villa van M. de Meester is die van M. Paul Van Ooste, die eveneens gevaar loopt. De pompiers van Heijat zijn opgeëi8cht rond 10 uur, ter oorzake van het onvoldoende der plaatselijke hulp. De pompiers van Brugge zijn eveneens opgeëisoht. De oorzaak van den brand is onbekend. In het gewoel der eerste inlichtingen wordt de oorzak van den brand toegeschreven aan een gas- of petroolontploffiog. Te lOf uur nam de brand een vreesverwekkende uit breiding. Het hotel du Beau Séjour en de aangrenzende villa's vatten eveneens vuur die van M. de Meester stond op dit oögenblik ook in brand. Het vuur woedt met ongekende hevigheid, en het volslagen gebrek aan hulp maakt de ramp nog vreeselijker. Daar het lage tg is, kost het .den pompiers de grootste moeite om water te krijgen. De pompiers van Brugge zijn onder de leiding van hun overeten hier aangekomen. Te 12 nur heeft de brand zulke schrikkeljjke uitbreiding genomen, dat het hotel du Beau Séjour en twee villa's reeds in volle vlam staan. Men poogt het vuur te beperken, doch daar de wind oost en de zee zeer laag is, vreest men voor de totale vernieling der heele wijk. Een groote menigte volks verdringt zioh op den zeedijk; veel nieuwsgierigen zijn ook uit andere badplaatsen toegestroomd. Men heeft tot nu toe nog geen dooden te betreuren, dooh men zegt, dat twee redders reeds gekwetst zjjn. Dank aan de krachtdadige popiDgen der pompiers is de brand te 1 u. 15 min. kunnen beperkt worden. Het prachtige hotel du Pbare is geheel vernield en vormt op dit oogenblik een rookende puinhoop. Eenige meubelen zijn kunnen gered worden, maar al de waarden der vreemdelingen en kostgangers zijn in den brand gebleven. Er is gelukkig verzekering. Het hotel du Beau Séjour, dat er nevens staat, is ook erg beschadigd, evenals de naburige villa van M. van Naemen. Geen dooden, dooh eenige vreemdelingen zijn aan de handen gebrand bij de pogingen om iets te redden. Men kan zich geen gedaoht maken van den toeloop der nieuwsgierigen nit de badplaatsen van den omtrek. Volgens de Etoile Beige hebben de vischkeurders te Brussel beslag gelegd op 2000 kilo mosselen, die, met een sobip >uit Holland komende", waren aangebracht en voor bet gebrnik ongeschikt bevonden. Het onzuiver goedje werd daarna door den stads- reinigingsdienst verbrand. Er staat niet vermeld, of het een Belgisoh, dan wel een Nederlandsoh schip was. Een 21-jarige doofstomme kleermaker te Antwerpen, Michielsen geheeten, had sinds een 7-tal maanden betrekkingen met Maria Paulina Claes, 29 jaar, wonende Oranjestraat, die van haar man gescheiden leeft. Vrjjdag namiddag waren Willem en Pauline uitgegaan, onder voorwendsel, den koning te gaan zien, doch gekomen aan de Carnotstraat, stelde hij haar voor, naar buiten te gaan wandelen. Bg de Scbijnpoort, trok Miobielsen een revolver uit den zak en zonder eenige aanleiding loste hij vier revolversohoten op haar, waarvan er drie raakten. De getroffene vluchtte een herberg binnen, en de baas dezer herberg snelde achter den dader, die was gevluoht. Hij werd in de Congostraat aangehouden. Paulina, die twee kogels in den linkerarm had en den derde in den rug, werd naar het Stuivenberggastbuis gevoerd, waar de wonden niet gevaarlijk werden geoordeeld. Naar het politiebureau gebracht, was het een moeilijk verhoor voor den politie-officier vragen en antwoorden werden geschreven gedaan. De aangehoudene verklaart, dat bij met de revolver aan 't spelen was, dat deze uit zjjn handen op den grond gevallen was, en daardoor de vier sohoten afgingen! De gekwetste kan niet zeggen, wat hem aanleiding gaf tot deze daad. Tijdens hunne wandeling bad er niet de minste onaange naamheid plaats gehad. Nederland. Zaandam, 5 Sept. Nadat Zondag op de kermis alhier de zakkenrollers hun slag weder haddeo geslagen, is het huo Maandag minder voorspoedig gegaan. Iemand, die bemerkte, dat hem zijn horloge werd ontfutseld en, zich snel omkeerende, den dief wilde vatten, zag, dat deze op hetzelfde oogenblik 't horloge aan een tweeden en deze 't aan een derden gaf. Deze laatste werd daarop door het publiek gegrepen, en aan de politie overgeleverd. Het horloge was inmiddels door hem op straat geworpen. Later werden ook de beide anderen door de politie gearresteerd. Rotterdam, 5 Sept. Zaterdagnamiddag werd uit de Schie door W. Z,, alhier opge haald het lijk van de 16-jarige Cornelia Suurland, die sedert Woensdagmiddag j.l. uit de ouderlijke woning vermist werd. Het lijk was op sohoenen en kousen na geheel ontkleed. Toen het naar de ouderlijke woning was overgebracht aan de Wilgenstraat 77 en van modder gereinigd, kwamen ver schillende verwondigen voor den dag, als aan het hoofd, aan den hals, aan de beenen, enz. ook was het haar van het hoofd gerukt. Bovendien verdiept men zioh in gissingeD, boe het kwam, dat het meisje geheel ont kleed was. De justitie werd nog gisterennacht met de zaak in kennis gesteld en het lijk werd nog in denzelfden nacht overgebraoht naar de sectiekamer in het ziekenhuis, alwaar het Zondagmorgen door dr. Simon Thomas in tegenwoordigheid van den rechter van instructie geschouwd werd. Den geheelen naoht is in de Schie naar de kleedingstnkken gedregd. Het onderzoek en de Ijjksohouwing van het meisje Suurland duurde den geheelen dag.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1