Dinsdag 6 September 1904. (22 i e r i lx. z e e s c h. e C o u r a n t). RECLAMES. Avondschool voor Vakonderwijs. Algemeen Overzicht. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad «h Provmcia. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Vereohgnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prije per 3 maanden ia f 1,30, franco per poat f 1,60. Noord-AmerikaTranaraal, Indië ena. verzending eena per week, f 10,per jaar. 61ste JAARGANG. No. 8049. Directeur /y ar. de l0056e. Redacteuren: A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Advertentiënvan 13 regela 30 Cta. meerdere regela 10 Cta., kunnen uiterlijk tot dei Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 3 are bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FnaNKEL, Meelstraat 386, Zierikzee. 15 regels 75 ets. Elke regel meer lö ets. De DIRECTEUR van bet Post- en Telegraafkantoor te Zierikzee noodigt het publiek dringend uit aan de post- eu telegraafbeambten, op hun verzoek of wegens de aanbieding van een wensch bij gelegenheid van de kermis, yeen fooien uit te reiken. De Directeur voornoemd, J. Post Uiterweer. zoo nauw mogelijk in to sluiten, opdat er niemand in of uit kauen opdat geen proviand of krijgsbeneodigdheden kunnen I De DIRECTEUR der Avondschool voor Vakonderwijs te Zierikzee maakt bekend: 1». dat zy, die tot den cursus 1904/5 op die Avond school wenschen te worden toegelaten, zich io persoon moeten aanmelden by den ondergeteekende op Woenstlajp <leu 7 September e.lc.« 's namiddags tusschen 2 en 4 uur, of op Vr(jdag den O September e.k., 's namiddags tusschen 6 en 8 uur, in het gebouw der Hoogere Burgerschool (ingang Manhuisstraat), en 20. dat het toelatings-examen, zoo dit noodig mocht zijn, zal gehouden worden op Yryda^ den 10 September a.s., des avonds te 7 uur, in één der lokalen van de Hoogere Burgerschool. Zierikzee, den 3 September 1904. De Directeur bovengenoemd, 0. BOOOERT. Rij ks-Postduivendienst. De BURGEMEESTER van Zierikzee; Gelet op eene circulaire van den Commissaris der Koningin in Zeeland van 22 Augustus j.I, S. No. 2889, 8ie afdeeling, M. S.; Vestigt de aandacht van belanghebbenden op de ver plichtingen en rechten van de milicien-verzorgers van den Ryks-Postduivendienst, opgenomen in de beschikking van den Minister van Staat, Minister van Oorlog, van 9 December 1908, 2de afdeeling No. 182, waarvan een exemplaar ter gemeente-secretarie ter inzage ligt. Zierikzee, den 2 September 1904. De Burgemeester voornoemd CH. W. VERMEUS. (Ten gevolge van gebrek aan plaatsruimte kon ons Overzicht Vrijdagavond niet opgenomen worden). Het ie een geweldige, reeds eenige dagen durende veldslag, die daar ginds in het verre Oosten bij Liaujang tusschen de legers der Russen en Japanners geleverd wordt, een veldslag, waarin duizenden aan weerszijden sneuvelen, en waarvan de beslissing misschien reeds gevallen, maar tot heden toe in Europa nog niet bekend is. De opperbevelhebber van het Russische leger, Koeropatkine, heeft, gebruik makend van het regenseizoen, ten gevolge waarvan de Japanners niet aan- vallenderwijze konden optreden, zjjo positie geduoht versterkt. Daaruit nu de Russen te verdrgven, zal voor de Japanners een heel stak werk wezen, en hen op duizende mensohenlevens komen te staan. Toch hebben de Japanners, ondanks de ongunstige weers gesteldheid, niet stil gezeten. Zij hebben immers de stelling van Koeropatkine om getrokken, zoodat deze groot gevaar loopt door hen te worden ingesloten. Een telegram meldt, dat een Japansche krijgsmacht van 10.000 man uit het Noord-Oosten der stad Moekden is opgerukt. Behelst dit bericht waarheid, dan is Koeropatkine door de Japanners omsingeld, en dan wacht hem hetzelfde, dat beden voor 34 jaar aan Napoleon's leger bg Sedan is te beurt gevallen. En om zulk een voor een krggeman smadelijk lot te ontgaan, zal Koeropatkine natuurlijk alles in het werk stellen. Wat Port-Arthur betreft, de Japanners zouden volgens de laatste beriohten, die ons voorkomen waarschijnlijk te zijn, het bombardement hebben gestaakt, en een deel van ban inslaitingsleger naar Liaujang hebben gezonden, teneinde dit aan den grooten veldslag, waarvan de uitslag voor dezen oorlog beslissend is, te doen deelnemen. Zg zouden zich voorshands er toe bepalen de vesting, waarvan de buitenwerken in hun maoht zijn, i) De Rossen hebben volgens de jongste berichten den veldslag verloren. Of het Rossisch leger Moekden bereiken kan of zich in het geheel of voor een deel zal moeten overgeven, kan nog niet worden medegedeeld. ingevoerd worden. De Europeesohe Mogendheden slaan dit krijgspel met belangstelling gade. De Duitsche I regeering lacht in haar vuistje, dat Rus- land, hetwelk zg niet aandurfde, zich door den oorlog verzwakt. Naar den schijn te oordeelen, naar de stille gunsten, die Dnitsohland aan den ijsbeer bewijst, zon men zeggen, dat Duitechland meer aan de zijde van Rusland, dan aan die van Japan staat. In werkelijkheid echter ziet het gaarne, dat Rusland klop krijgt. Ware de oorlog er niet, waarop nn aller belangstelling is gevestigd, de mannen van de pers zouden in dezen komkommertijd, waarin de wetgevende lichamen op vakantie zijn, niet weten, waarover zij zouden moeten schrijven. Toch hebben de meesten liever wetenswaar digheden te vermelden, die betrekking hebben op de niet levensgevaarlijke aangelegenheden, rakende den staat van vrede, en die voor de lezers en lezeressen soms om het pikante en seosationeele niet minder boeiend zgn. Zoo b.v. dat de gehuwde doohter van den Koning van België, Prinses Louise van Koburg, in het naohtelijk uur heimelijk de badplaats Elster in Saksen verlaten heeft. Zij verliet haar verblijf op den romantiechen, maar voor prinsessen minder gebruikelijken weg van een leer, langs welke zij uit haar raam naar Moeder Aarde afdaalde. Aan den voet van den ladder wachtte haar een knappe rit meester, die Mattachick heet, en die er met haar op een gereedstaanden automobiel vlug van door ging. De prinses, die gescheiden van haar eohtgenoot leefde, werd onder voorwendsel, dat zij zwak van geestvermogens zon zgn, in het hotel, waar zij logeerde, streDg bewaakt. Yroeger had men haar om haar liaison tot den voornoemden ritmeester in een krankzinnigengesticht opgeslotenmaar de directeur er van, een eerlijk man, niet te koop voor vorstelijk goud, verklaarde, dat de prinseB volkomen helder van geest was, zoodat zij werd vrijgelaten. Sedert werd zij echter scherp bewaakt. Te Bazel wordt een internationaal coDgres voor algemeene godsdienstgeschiedenis ge houden. Dergelijke congressen zouden groot nat kunnen stichten, wanneer zij de menechen, die wegens verschil van godsdienst van elks&r vervreemd-worden gehouden, nader tot elkaar konden brengen, zoodat de scheidsmuur van onverdraagzaamheid, die de besobaviog van de twintigste eeuw zelfs in het meest vrij zinnige land niet heeft kunnen omverhalen, verdween. Rusland—Japan. Chee-fu, 31 Aug. Chineezen, voor twee dagen uit Port-Arthur gekomen, en die de Japan8ohe linie bij de Kiochaubaai passeerden, berichten, dat de Japanners na 4 dagen bombardeerens van den zeekant, plotseling met jonken eene krijgsmacht aan wal brachten en twee kustforten veroverden te Kwaoghin- shan, ten Oosten van den ingang bij Tijger- staart, f mijlen van de stad. Op dat oogenblik was er Bleohts een klein garnizoen, daar de meeste manschappen dienst hadden om voorraden te brengen aan de forten, die reeds vroeger door het geschut vuur beschadigd waren. De Japanners konden slechts klein gesohut op de forten brengen. De Russen trokken haastig terug en maakten een wal van zwaar hout en stalen platen, met hardnekkigheid den weg naar de stad verdedigend. Een klein fort, verder Westwaarts, werd óók genomen, daar de Japanners op vlotten versterking kregen nit Livalishan, waarmede hevig gevochten wordt. De Russen heroverden Istihan en handhaven zich te Polichwang na den vjjand verdreven te hebben. Bij Tijgerstaart is een hevig bombardement gaande en wordt van de zeezijde en den West kant aanhoudend beBtormd. Tokio, 2 Sept. De Japansche linkervleugel begon met de Russen Vrijdagmorgen vroeg naar de Taitsflhe-rivier op te dringen. De rechtervleugel begon den strijd in den omtrek van Hei-Ying-Tai. De Japansche verliezen sedert 29 Aug. worden in officieele opgaven op 10.000 man gesohat. Een Russische stoomboot, die bezig was het kanaal van Port-Arthur van versperringen te zuiveren, stiet Woensdag op een mijn en werd vernield. St.-Petersburg, 3 Sept. Generaal Sacharow meldde den 2den dezer aan den generalen staf: Heden deden onze troepen een aanval op de hoogten bg Sikwantoen, 16 werst oostelijk van Liaoyaog, aan den rechter-oever van de Taitee. Na eeo hardnekkigen strijd werd de geheele bergketen, ten westen van Sikwantoen door ons genomen. Tegelijkertijd bleek het, dat we tegenover een talrijke Japansche troepenmacht stonden, die de voorste henvelrg bij de steenkolenmijnen van Jantai tot aan de Taitse bezet hielden. Een afdeeling onder generaal-majoor Orlow, die de steenkolen mijnen dekte en zioh iets naar voren gewaagd had, stiet op een overmacht in eene sterke stelling en werd tot den terugtocht gedwongen. Generaal-msjoor Orlow werd gewond, maar het gevaar eener achtervolging van de op het station Jantai terugtrekkende troepen werd afgewend door het oprukken der dappere regimenten van het eerste Siberische armee corps en van generaal Freiherr van Stachel- berg, die het aanrukken der Japanners stuitten. Bij dit gevecht werd de uitstekende bevel hebber van het tweede Siberische regiment Oberski zwaar gewond. Om negen uur in den avond werd de strijd over de geheele linie gestaakt en werd slechts kanonvuur bij Liaoyaog vernomen. De troepen nit het garnizoen van Liaoyaog zgn, zooals telegraphisch gemeld wordt, op gerukt. Zij hebben een tweeden aanval van het westfront gedaan om de sterkte van den vijand vast te stellen. Door het voorwaarts rukken van twee regimenten werd na zwaren strijd vastgesteld, dat tegenover beide regi menten meer dan twee divisies stonden. Het totaal-verlies van het leger is heden nog niet vast te stellen. Volgens reeds ont vangen berichten bedraagt het meer dan 3000 man aan dooden en gewonden. De Russen hebben Liaoyaog ontruimd, dat door de Japanners bezet is. Het lete Siberieohe legercorps onder generaal Stackel- berg, tellende 25,000 man, is door de Japanners tea westen van Liaoyang afgesneden. Zuid-Afrika. Kaapstad, 3 Sept. Een ambtelijke mede- deeling uit Britsch Centraal Afrika verzekert, dat de Kongostaat binnen twee uur afstands van de Duitsche grens verborgen forten van vrij grooten omvang bouwt op den westelijken oever van het Tanganyika-meer. Eéo er van bevat twintig kanonnen. Men denkt, dat de Belgen een inval der Duitschers vreezen. Een aantal negers en Arabieren, die Duitsche onderdanen zgn, zijn uit den Kongostaat gezet. Er hebben daarover besprekingen tusschen Berlijn en België plaats. Nedsrlanda Roermond, 2 Sept. Iemand uit Tilburg, die per rijwiel naar bier was gekomen, gevoelde zich bij aankomst alhier te vermoeid om terug te fietsen en besloot per spoor te gaan. Aan den trein gekomen werd hg plotseling zóó ongesteld, dat overbrenging naar een ziekeninrichting noodig bleek, waar de dood spoedig intrad. Groningen, 2 Sept. To Drieborg zat gisterennaoht het eohtpaar G. Hulzebos bg twee kinderen te waken, die de mazelen hadden. Twee croupketels stonden vóór het bed. Ééa er van viel om en in een oogwenk vatten bedgordijnen en bed vlam. De moeder greep in allerijl ééa der kleinen en rende naar buiten. Dooh ook haar kleeren geraakte in braod. Den man gelukte het, het vuur te I blusschen. Doch de arme moeder had het gezioht en den linkerarm, het kindje de linker hand en de kin verbrand. De in allerijl ontboden geneesheer verklaarde de wonden niet direct levensgevaarlijk, Deventer, 3 Sept. Toen gisteren mevr. K. alhier bezig was met het bakken van pannekoeken, trok haar ruim 2-jarig zoontje een schaal met kokende olie van de aaurecht- tafel. Het kind kreeg niet alleen de olie over het lichaam, maar ook een deel in den mond. Des avonds overleed hot aan de gevolgen. Naarden, 2 Sept. Op den Amsterdamschen straatweg bij deze gemeente is hedenmorgen, door verkeerd uitwijken, een automobiel omgeslagen. Vier heeren zgn gewond. Één, de heer De Kok, hotelhouder te Utrecht, werd ernstig gekwetst aan het hoofd; de tweede, de heer Van der Marks nit Amsterdam, brak eenige ribbenbeide zijn opgenomen in het hospitaal alhier. Den chauffeur werd één der beenen ontvleesd; de vierde heeft een arm gebroken. Amsterdam, 3 Sept. Vermoedelijk tenge volge van te veel daoeen, is alhier op den openbaren weg een meisje ongesteld geworden en spoedig daarna overleden. Onder het spoorwegpersoneel worden vanwege de directies pogingen aaDgewend om vrijwilliger te krijgen voor de op te richten spoorwegen-compagnie. De compagnie zal in het geheel bestaan nit S00 personen. 's-Gravenhage, 4 Sept. Hedenmorgen heeft de Gouverneur-Generaal van Heutsz, met zijue familie per Hollandsche spoor van 9,45 de residentie verlaten, om zich naar Genua te begeven en vandaar naar Indië te vertrekken. Een talrijk publiek, zoo van hoogere als lagere ambtenaren, en particulieren was op het terrein aanwezig, om een laatsten groet te brengen. Dr. Kuyper heeft een paar dagen te Brussel doorgebracht. Hij maakte daar gebruik van een automobiel voor een tocht door de hoofdstad van België. De minister is thans weer in de residentie teruggekeerd. Woensdag waren 'n 3 tal aangeschoten Scheveningers, die 't het publiek lastig maakten, op den Strandboulevard. Één hunner beleedigde een hoofdofficier. Deze waarschuwde den eersten politie-agent, dien bij tegen kwam. De agent, die den betrokken Scheveninger wilde aan houden, ondervond hevig verzet van diens makkers. Daarop maakte hij van zgn wapen gebrnik en bracht 'n zekeren H., geen onbekende van de politie, een sabelhouw op 't hoofd toe. Inmiddels was de officier naar het commissariaat gereden om politie-assistentie. Eenige agenten kwamen toen opdagen en braohten onder hevig verzet H. geboeid en met bebloeden kop naar het bureau. De anderen waren intusschen op den loop gegaan, dooh de belhamel viel de politie later in handen. De eerste arrestant werd aan het bureau door dr. A. de Niet verbonden en daarna vrij gelaten. Rotterdam, 3 Sept. Hedenmiddag ruim 4 uur werd op het Beursplein de heer Ed. G. A. Fol, architect, wonende Witte de With- atraat no. 37, tijdelijk verblijf houdende te ScheveDingen, toen hij van de tram afstapte, door een tram, komende van tegenovergestelde richting, het linkeronderbeen totaal afgereden. Dr. De Meyere verleende de eerete hulp. Per brancard werd bij naar het Ziekenhuis vervoerd. Bij aankomst uit New-York van het stoomschip Statendam" werd vanmorgen aangehouden de hofmeeatersbediende J. L de J., wiens aanhouding, tor zake van verduistering, verzocht was door den officier van justitie te Amsterdam. Hij is derwaarts overgebraoht. Gisterenavond heeft, in tegenwoordigheid van vrouw en dochter, de kantoorbediende C. J. M. in zgn woning aan de Schoutenstraat 58 een doodelijke sobotwond van een revolver in de keel bekomeD. De ongelukkige stierf bijna onmiddellijk. Zgn lijk is met de drenke- lingenbrancard naar Orooswijk vervoerd. Gisterenavond omstreeks halfzes kwam de tapperij van den heer W. Dekker aan den Crooswijkechenweg 42 binnen de 64-jarige onderwijzer W. O., wonende Veemarktetraat. Hg nam plaats op een stoel, maar op hetzelfde oogenblik gaf de ongelukkige den geest. Een dokter, die in allerijl geroepen werd, kon dan ook slechts den dood constateeren. Het lijk werd naar de echtelijke woning overgebracht. Den 23-jarigen rangeerder bg de Hollandsohe Spoor, Jacobus Boamaos, wonende Agnieaestraat 91, zgn vandaag, juist op sgn verjaardag, beide beenen afgereden I Het ongeval gebeurde om halféén vanmiddag op het rangeerterrein bg het Maasstation, nabij de brug over het Buizengat. Bij het aan koppelen van waggons kwam Bosmans te struikelen en in 't volgend oogenblik giüg de maohine van een rangeertrein hem over de beenen. De ongelukkige werd per brancard naar het Ziekenhuis gebraoht, waar men de beenen onverwijld onder de knie afzette. I Sliedrecht, 3 Sept. Gisterenmiddag om streeks 12 uur geraakte aihier het 4 jarig dochtertje van Willem van Heteren Kroon- stoep, al spelende in het Kleindiep. Het kind werd eenige oogenblikken later uit het water gehaald door een broertje, dat van den over kant riep »zusje is dood". Een voorbijvarende aak nam het kind op. De schipper gaf het kind voor dood aan de moeder over, die daoht, dat de levensgeesten reeds geweken waren. Door toepassing van de bekende middelen is het kind toen bijge bracht. Inmiddels was geneeskundige hulp ontboden. Het kind is nu wel. Oud-Beierland. Alhier werd eenige dagen geleden een dienstmeisje door eenige joDgena, uit louter brooddronkenheid, zoodanig mis handeld, dat zg Donderdag aan de gevolgen is bezwekeD. Onmiddellijk na het overlijden werd de justitie te Dordrecht telegraphisch daarvan verwittigd. Dirksland, 3 Sept. Gisterennaoht werd de hofstede »de Halve Maan", gelegen tussohen Sommelsdgk en Dirksland.en bewoond door den landbouwer Van den Berg, door brand vernield. Met moeite heeft zich het talrijke gezin kunnen redden. De in de eohuur verborgen oogst, het huisraad, de kleeren enz. werden mede eene prooi der vlammen. Goedereede. In eene alhier gehouden vergadering van ingelanden van den polder »De Generale Dijkage van Stellendam" is eene voordraoht opgemaakt ter benoeming van een dijkgraaf, in de plaats van wijlen den heer M. Breen. Met overgroots meerderheid van stemmen werden daarop geplaatst de heeren: 1°. D. -Zaaijer Azn.te Stellendam2°. D. Lodder Mz., te Goedereede, en 3°. A. van Schouwen, te Goedereede. De beide eerst- genoemdeu bekleeden het ambt van heemraad in dien polder. Alhier is van de vroegere vestingpoorten sinds lang nog slechts ééa overgebleven, namelijk aan den Noordkant der haven. Deze schijnt eohter bouwvallig te worden, geheele brokken steen zgn uit den ringmuur gevallen, zoodat de poort zeer verzwakt is, Ter voorkoming van ongelukken heeft thans de gemeenteraad met éénparige stemmen besloten, de overblijfselen voor afbraak te doen verkoopen. Zierikzee, 5 Sept. Gisteren hield de bekende Bloemenvereeniging ,/Floralia" in den tuin van den heer Verwer, die zich daarvoor bij uitstek gunstig leent, haar tiende tentoon stelling, die, dank zij ook het gunstige weêr, door zeer velen bezocht werd. Dat drukke bezoek was zij dan ook ten volle waard. Welwillend rondgeleid door een bestuurslid, merkten wij tal van schoone planten op, zoowel van kweekers als van leden en bloemisten. De inzending van den heer k. j. Geysen- dorpher, bloemist te Bergen-op-Zoom, trok het allereerst onze aandacht. Zij bestond o. a. uit geraniums, begonia's, semper florens, ver schillende palmsoorten, bolbegonia's, benevens uit tal van luxe-artikelen voor nog bloeiende of reeds afgesneden bloemen, uit bruidsbou- ketten en wandversieringen. De heer L. Koopman Cz. had onderscheidene en fijne soorten appelen en peren, waaronder exemplaren van verbazende grootte, benevens verschillende soorten asters, nieuwste dalia's en rozen en tal van afgesneden bloemen inge zonden. De laatsten werden gebruikt deels ter opsiering van de tentoonstelling, deels voor de bouketten, die aan de dames, welke de expositie met haar tegenwoordigheid vereerden, werden uitgereikt. De bloemist, de heer Antheunisse alhier, had een sierlijk bloemstuk ingezonden. De inzending van den heer H. Loewer bestond hoofdzakelijk uit een aantal zeer bezienswaardige cactussen. De heer J. Koets, weesvader te dezer stede, luisterde de tentoonstelling op met zijn ver bazend groote geraniums en bolbegonia's in vollen bloei. De door kweekers ingezondene planten waren wel niet zoo talrijk als het vorig jaar, maar veel mooier. Men staat verbaasd, en begrgpt het haast niet, dat de planten af komstig zijn van stekjes in het voorjaar uit* gereikt. Te midden van de bloemen prjjkt het portret van wijlen den heer Ezerman, den intellectueelen stichter van „Floralia". De heer J. van Schelven had ter opluistering een mooie verzameling bloemen en planten gezonden, waaronder wij opmerkten de pyra- mide laurier en de draeena arocaria.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1