ZIERIKZEESCI1E NIEUWSBODE. Dinsdag 30 Augustus 1904. (25 i e r i ii z e e s c ti e Cour an t). RECLAMES. Hoogere Burgerschool te Zierikzee. Begrooting der Inkomsten en Uit gaven der Genieente voor 1905. Uit Stad m Provincie. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per poBt f 1,60. Noord-AmerikaTranaTaal, Indië en». verzending eens per week, f 10,per jaar. 61ste JAARGAN6. No. 8046. Directeur A, 3". DE LOOatE. Redacteuren: A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Adverientiënvan 13 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., knnnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ore bezorgd worden. Groeit letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betaling-en inoeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Fhünkel, Meelstraat 386, Zierikzee. 15 regels T'ö cts. Elke regel meer IS cts. Geen beter middel ter voorkomiDg van loop en zomerdiarrhee* dan de voeding van zuigelingen met liulekc'ü Kindermeel, dat bij koemelk gevoegd evenals bij de moedermelk deze in de maag tot fijnere vlokken stremt en daardoor gemakkelijker verteerd wordt. De eiwitstoffen, die zich in het Kindermeel bevinden, vormen voor de ziekte voortbrengende organismen juist een zeer onvruchtbaren voedingsbodem, zoodat zij het kind voor braakloop vrijwaren. Het t woei Ie toelatiugrs-exaiaen zal gehouden worden op Maanriuy; 5 Septem ber, 's morgens te negen iinir. Zij, die alsnog wensehen toegelaten te worden, ge lieven zich bij den Directeur in persoon aan te melden op Donderdag 1 September, des namiddags tusschen 1 en '2 uur (ingang Manhnisstraat). De cursus begint Dinsdag 6 September, 's morgens te 9 uur. De Secretaris der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, H. SLOT. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat de begrooting der inkomsten en uitgaven dezer gemeente voor het dienstjaar 1905, zooals die op heden aan den Gemeenteraad is aange boden, van nu af, gedurende veertien dagen op de Secretarie der gemeente ter lezing ligt, en tegen betaling der kosten vei krijgbaar wordt gesteld, ingevolge de wet. Zierikzee, den 29 Augustus 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. HIEUWSTIJDIHGEN. Rusland—Japan. De Daily Telegraph verneemt uit Tsjifoe, dat het fort Ite-sjan, teil weeten van Port- Arthur, dat door de Japanners veroverd is, toegang geeft tot het paardeveld, maar dat de Japausche infanterie dat terrein niet kan overtrekken wegens de mijnen. Yan de hoogte echter beschieten de Japanners de oostwaarts gelegen forten, die aldus tusschen twee vuren komen. Te Port-Arthur bevinden zich Japansche spionnen, die zich toeleggen op het afsnijden der geleidingsdraden van de mgnen. De laatste beriohten laten weinig twijfel over, dat de Japanners de geheele westzijde van het schiereiland bezet hebben. Zij onder houden een moorddadig kanonvuur op de stad en de haven. De toestand daar wordt onhoud baar. Men rekent dat de Japanners in drie dagen tijde drie duizend bommen hebben afgeschoten. De Russen houden desniettemin vol, dat Port-Arthur onneembaar is. Het heet dat de Japanners in vermomming binnen Port-Arthur zijn geslopen, waar zij bezig zijn de draden, die de Russische mgnen verbinden, door te snijden. De Times verneemt uit Tokio, dat men daar de maatregelen van de Russen tot opruiming der zeemijnen bij Port-Arthur beschouwt als het voorteeken van een uieuwen uitval der Ruesisohe vloot. De Evening Standard verneemt uit Tientsin, dat er op grond van particuliere berichten goede reden is om te gelooven, dat de Japanners Port-Arthur binnengedrongen zgn, van de Its-sjan forten uit. De vestiDg zou dus feitelijk reeds gevallen zijn, maar de Japanners schijnen afkeerig te zgn officieel iets mede te deelen, voordat het vechten geheel is opgehouden. De Japansche legatie te Londen heeft geen bevestiging van het bericht der Standard uit Tiëntsin. Vrijdag zal een aanvang gemaakt worden met de ontwapening van de Askold en de Grozowoj De Askold beeft verlof gekregen, tot 11 September in het dok te blijven om de herstelliogen te voltooien. De bemanningen der oorlogsschepen, met uitzondering van de noodige waobtposten, mogen op hun eerewoord naar Rusland terugkeeren. Naar Koeropatkin d.d. 25 Augustus aan den Tsaar heeft gemeld, hebben twee compagnitëa bij Toon-sin-poe, 7 werst ten zuidwesten van Lian-djan-san, met goed gevolg weerstand geboden aan de voortrukken de troepen van den vijand, die in de meerderheid was. Toen de Russen versterkingen kregen, staakte de vgand den opmarsch. Yan Ru8si8chen kant zijn in dit geveoht een officier gewond en 53 man gedood of gewond. Generaal Koeropatkin meldt, dut Vrijdag gevechten zgn geleverd over de geheele uit gestrektheid van het oorlogsterreinhet hevigst is er gevochten ten Oosten en ten Zuiden van Liao-jang; de verliezen zgn aan beide zijden zeer groot. De Rassen verloren 1450 man, en, naar men zegt, zgn 24 Japansche kanonnen buiten gevecht gesteld. Sacharof meldt aan den generalen staf, dat de vijand over het geheele front van het leger in Mantejoerije opgerukt is. De Japanners bezetten des morgens vroeg op hun linker vleugel Ken-tejoean-tsi, ten westen van den spoorweg gelegen, en 15 werst ten noorden van Hai-tsjeng, ook To-loen-tsjai en Kau- tsian-poe, nadat zij odzo voorposten van daar verdreven hadden. Tegen den middag staakte de vgand op deze linie den opmarsch. Tegen afdeelingen onzer voorhoede, welke zich op den linkervleugel in een stelling bg An-tejan- sjan bevonden, vereenigde de vgand vóór het aanbreken van den dag ongeveer anderhalve divisie met artillerie; voor deze strijdmacht trokken de af deelingen onzer voorhoede op de hoofdstelling terug. De opmarsch van den vijand was bier niet erg doortastend. Onze verliezen aan het zuidelijke front bedragen ODgeveer 150 man. In zuid-oostelijke richting begon om half zes des morgens een artillerie gevecht, en tegen zes uur hoorde men op de gebeele zuid-oostelijke linie geweervuur; de Japansche infanterie rukte tegen onzen rechter vleugel van onze stelling op; hier werden tegen zeven uur twee Japansche bataljons ternggeworpen, om 11 uur des voormiddags werden 24 Japansohe kanonnen bij Toen-sin- poe, 8 werst ten Z. O. van Lian-dian-san, door het vuur van onze batterijen tot zwijgen gebracht; de bedieniogsmanechappen liepen weg; de pogingen van de Japanners om de kanonnen onder ons vuur weg te balen waren vruchteloos. Om één uur 's middags verhaastte de vgand den opmareoh tegen Ko-fi tsi, 6 werst ten "W. van Lian-dian san, en men bemerkte een groote vijandelijke macht in den omtrek van Lao-din-ton, 14 werst ten Z. W. van Lian-dian-san. Alle aanvallen der Japanners werden teruggeslagenonze troepen gingen tot den aanval over, en drongen de Japanners naar het dal Nahiqoe terug. Onze verliezen bedragen ongeveer 300 man. In oostelijke richting begonnen de Japanners bij het aanbreken van den dag over de geheele linie vooruit te rukken. Op onzen rechtervleugel trokken onze troepen uit de noord westelijke stellingen, waar wegens den toestand van het terrein de beweging der artillerie belemmerd werd, op de hoofdstelling terug. De strijd in het oosten was zwaar; het kwam tot een gevecht met de bajonet. Onze verliezen bedragen omstreeks 1000 man. Liao-Jang, 28 Aug. An-tsjan-sjan is gisteren, iu den laten avond, in de beste orde ontruimd. Het gevecht begon den 26en, 's morgens vroeg: een voorpostengevecht ontaardde in een algemeenen strijd. Het schieten duurde den geheelen dag en Dacht voort. De Rus sische batterijen beschoten de oprukkende Japanners, die zeer snel voorwaarts trokken. De verliezen der Russen bedroegen 300 man. Turkije. Twee 8toombooten, behoorende aan de Russisohe Stoomvaart-Mij., zgn Donderdag ochtend den Bosporus doorgevaren. Zij hebben kolen en water voor de Oostzee-vloot aan boord. Frankrijk. Te Marseille staat wegens de staking het geheele scheepsbedrijf stil. Uit Spaoje komen in het geheel geen sohepen meer aan en op deze wijze ontstaat groote kans, dat de handel verloopt. De dokwerkers te Marseille hebben in een bijeenkomst met 3000 arbeiders, ernstige besluiten genomen. Zg zullen een aanvallende houdiDg aannemennu de patroons zelf de contracten verbrekeD, achten de arbeiders zich ook niet meer gebonden. De dokwerkers zullen, zoo noodig, de hulp inroepen van de internationale vakvereeniging, die zich over 12 landen uitstrekt. Proclameert zij de staking, dan zal niet alleen Frankrijk, maar heel Europa, Algiers en Tunis de gevolgen onder vinden. De arbeiders in de meelfabrieken, de beambten der tramwegmaatsohappgen en de koffiehuisbedienden staan ook op het punt het werk te staken. De dokwerkers te Marseille hebben den prefect aargezegd, dat zij hem drie dagen tijd geven om in den strjjo, tusachenbeiden te komenna afloop van dien termijn zog de I staking algemeen worden en althans ook de 1 tramkoetsiers, bakkers en koffiebuiebedienden omvatten. Duitachland. Yolgens opgaaf van het Keizerlijk Duitsch Bureau voor Statistiek bedroeg de bevolking van het Rijk op den 31en Juli 1.1. 59,495,000 zielen. Sedert de laatste volkstelling van 1 December 1900 is de bevolking met 3.13 millioen vooruitgegaan. Het Keizerlijk gezin heeft Wilhelmshöhe bij Kassei, weder verlaten. ■edarland. Kampen, 27 Aug. Circa 12 uur arriveerde de gouv.-gen. Vau Heutsz alhier. Het wc ér was zeer gunstig, en een overtairgke menigte was op de been. Nadat de gouv.-gen. de troepen geïnspecteerd had, defileerden zij voor hem. Yervolgens had de aanbieding plaats van het huldeblijk in de fraai versierde loods, waar 200 genoodigden met dames aanwezig waren. Toespraken werden gehouden door generaal Snijders, den heer Solkers. voorzitter van den Bond van oud-onderofficieren en majoor SpieriDghs, kommandant van bet instructie-bataljon. Gouv.-gen. Van Heutsz dankte daarop in hartelijke woorden. Vervolgens werd een rijtoer door de stad gemaakt. Overal wapperen de vlaggen en overal is het vol van de menschen, die den gouv.-gen. luide toejuioheu. Na de lunch in het sociëteitsgebouw vertrok de gouv.-gen. weder om 2 u. 15 m. Amsterdam, 27 Aug. Alhier is, naar het Handelsblad meldt, van Lowestoff aangekomen een Fransch stoomjacht, welks eigenaar, de heer De Borts, in September beproeven zal met een vliegmachine de Zuiderzee over te vliegen. Botterdam, 27 Aug. Te Amsterdam werd aangehouden de voortvluchtige geld- drager K. P. Hettich, in dienst der firma R. Mees Zonen alhier, en werden bij fouil- leering op hem bevonden f 702, zoodat hij in 2 k 3 dagen f 500 verteerd zou hebben. In het Huis van Bewaring alhier werd de instructie in deze zaak gevoerd. Daarbij mocht 't den rechter van instruotie, jhr. mr. Yan WelleD, gelukken, Hettich tot bekentenis te brengen, dat nog f 300 in zgn bezit was. Met een nijptang werd daarop de zool van zijn schoen afgetrokken, en vond de rechter van instructie werkelijk f 300 aao bankpapier, in drie pakjes. Hettich verklaarde het geld verborgen te hebben om te gebruiken, als hij uit de ge vangenis kwam. Zierikzee, 29 Aug. Zaterdag geraakten twee knapen bij het Luitje te water, waarvan de één zich zei ven van het natte op het droge wist op te werken, terwijl de andere uit het onvrijwillig waterbad gehaald werd. De veelbesproken Btadhuisklok verkeert in de periode van de groote schoonmaak. Zg zwijgt thans, om binnenkort des te beter den juisten tijd kond te doen. Wij noodigen de bewoners van deze eilanden uit, om a.s. Woensdag, ter gelegenheid der viering van den vier-en-twintigeten ver jaardag van onze geëerbiedigde KoniDgin, de vlag uit hun woning te steken. Programma van het Yierde en Laatste Zomer-Conoert, te geven door het Harmonie- Gezelschap «Kunst en Eer", directeur de heer S. Klimmerboomin Parklust, op Woensdag 31 Aug. a.s., des avonds 8 ure: 1. Vers ridéal, Pas-redoublé, C. Tieberghien 2. Ouverture z. d. operette Frau Luna, P. Lincke; 3. Dans les Prés, Ballet-Mazurka, J. Martin4 Euterpe, Fantaisie, J. Heymans; 5. Apollon, Ouverture, A. Violot; 6. a. Danse des Fóes, Gavotte, C Tieberghien; b. Cava- lerie-Galop, A. Govaert7. New Life, Grande I Valse, K. Komzak; 8. Grande Fantaisie sur 1' Africaine, W. van Perck. De letterkundige vereeniging «Ernst en Luim" te Hulst zal dezen winter weer een groote tooneel- en voordrachten-wedstrijd houden. Ia het voorjaar zonden Gedep. Staten van Zeeland aan de besturen van 55 polders en wateraobappen in Zeeuwsch-Vlaanderen een schrijven, waarin zij mededeelden, dat zg voornemens waren aan de Prov. Staten voor te stellen, die 55 polders en waterschappen te vereenigen tot één waterschap, om zoo doende gezamenlijk de kosten te kunnen be strijden van de verzwariog van de zeedijken van de Ser-Lippens- en Othene-polders, welke verzwaring meenden de Staten voor al die 55 polders van bet hoogste belang was. De bestnren der polders en met hen de ingelanden kwamen echter tegen dit voorstel in verzet, bepleitten, dat de kosten der ver zwaring (1^ millioen gulden) veel te hoog waren, dat vereeniging van die polders on- noodig was en dat op een aodere wijze wel in de zaak te voorzien was. Zij stelden name lijk voor, dat de belanghebbende polders onderling de kosten zouden dragen van het in goeden staat brengen en houden van de dijken met hun kunstwerken, wolke de eerste waterkeering uitmaken achter de zeedijken. De Ser-Lippens- en Othene-polders zouden dan aan hun lot overgplaten worden. Thans is bij de verschillende bèsturen de mededeeling van Gedep. Staten ontvaDgen, dat deze de verschillende bezwaren over wogen hebbende besloten hebben hun voorstel voorloopig in te trekken. Zij ver wachten echter, dat de belanghebbende polders nu eene overeenkomst zullen sloiten, zooals zij te kennen gegeven hebben. Mooht echter vóór 15 October geen overeenkomst gesloten zgn, dan zal door Gedep. Staten nader over wogen worden, wat ter bevrediging van de betrokken landstreek dient gedaan te worden. Men meldt ons uit Antwerpen d.d. 27 Augustus De gemeentefeesten, van 13 tot 21 Aug. gevierd, hebben veel bijval gehad en werden door duizenden vreemdelingen bijgewoond. Behalve de gewone nummers van bet pro gramma, alsmilitaire taptoe, optooht van maatschappijen, muziekuitvoeringen, paarden- koersen, roei- en zeilwedstrijden, oplaten van luchtballons, lichtbeelden, vuurwerk enz. enz., zagen wg ook weer een lichtstoet de straten doorkruisen en door goed weer begunstigd werd hij door eene overgroote volksmassa, die van alle kanten kwam toegestroomd, be wonderd en toegejuioht. Maar geheel nieuw was de Btoet door kinderen ingericht, welke op Dinsdag 16 Aug. door bet Park trok. Om dien stoet te vormen bad de Maatschappij »Antwerpen Vooruit" een oproep gedaan aan al de kiaderen der stad en prijzen uitgeloofd van 50 tot 5 franken. Bij de samenstelling werd den kinderen alle vrijheid gelaten; aan ouders of anderen was het streng verboden hulp of raad te gevenalles moest het werk der kleinen zijn. De uitslag was verrassend. Bijna 200 groepen knapen hadden de oproep beant woord. Yan alles kreeg men te zien: Napo leon in den slag van Waterloo, de Russiscb- Japansche oorlog Kruger De Wet Roodkapje, Kleinduimpje, de Bescherming der Dieren, de Gevolgen der Dronken schap, enz. De proef door Antwerpen Vooruit" ge nomen is dus naar wensoh uitgevallen. Hier door aangemoedigd besloot het komiteit van feesten op het Zuid Zoudag 28 Aug. even eens een Btoet van kinderen in te richten, maar ditmaal een lichtstoet. En wij twijfelen niet of de jongens zullen met vetpottekens" en »ballonnekena" wel wat aardigs weten voort te breDgen. Zondag 1.1. deed ook de wereldberoemde processie haren gewonen omgaDg. Denzelfden dag werd door de katholieken een godsdienstig feest gevierd. Oeeral wapperden dan ook vlaggen en 's avonds waren alle kerken, geestelijke gestiohten, Mariabeelden, een groot aantal particuliere gebouwenja geheele straten schitterend verlioht en trok eene zee van menschen door de stad om de bijoa algemeene illuminatie te bewonderen. Waarlijk de Antwerpenaren haalden eer van bun werkl 's Maandags krogen wg wéér wat anders te zien, n 1. twee oorlogesobepen, die onze stad een bezoek brachten het Argentijoeche oorlogsfregat nPresidente Sarmiento" en de Nederlandeche monitor »Reioier Claeszen". Beide schepen liggen aan de kaai en zgn eenige uren per dag voor het publiek toe gankelijk. Van deze toelating wordt begrijpe lijkerwijze veel gebruik gemaakt. Doch gisteren dacht niemand er aan de vreemde schepen te gaan bezoeken, daar ieder vervuld was van de ontzettende ramp, die de ganscbe stad op de been bracht. Rond 11 uro 's voormiddags zag men plotseling een verbazend groote, donkere wolk in het Zuiden opstijgen en weldra ging het van mond tot mond de petroltanks staan in brand I Door eene verzakking, zegt men, was één der tanks gesprongende massa petrol stroomde over den grond, kwam in aanraking met eene veldsmidse, waardoor de olie in brand geraakte en in een omzien alles in vlam zette. Elke tank bevatte 2000 ton oliel Men kan zioh dus een gedacht maken van den omvang der ramp. Tot op verren afstand hoorde men de vlammen loeien. De brand weer, ofsohoon spoedig ter plaatse, was geheel maehteloos en moest het aanzien dat de brand zich voortdurend uitbreidde en van den eenen tank naar den anderen oversloeg. En er waren er 201 De schade, door den brand veroorzaakt, zal verscheidene millioenen bedragenmaar is voor het grootste deel door verzekering gedekt. Wat echter meer te bejammeren is dan de millioenen door het vuur vernield, zgn de slachtoffers door de ramp gemaakt. Tot op dit oogenblik (Zaterdagavond) heeft men reeds 9 lijken ontdekt van personen door den rook en het vuur verrast en jammerlijk gestikt en verbranden het is te vreezen, dat het hierbij niet zal blijven. Immers dezen morgen waren er van de 90 werklieden der petrolinstellingen 25 welke de naamoproeping niet beantwoordden. St.-Filipsland, 26 Aug. De uitslag van het op heden alhier gehouden 8chietooncours was als volgt: a. met geweren nieuw model, op 200 M. afstand: le prijs, P. Kaashoek; 2e, L. den Braber; 3e, M. van Splunter; 4e, G. v. d. Hoven. Er waren 34 deelnemers; b. met geweren oud model, op 150 M. afstandle prijs, C. Reijogoudt2e, M. Mol 3e, G. v. d. Hoven4e, W. van Splunter. Er waren 06 deelnemers. Op ruim 1 uur van hier is gisteren afgebrand het huis met winkel van L. B. Ook de inboedel1 geit en 2 varkens gingen in de vlammen verloren. Alles was verzekerd, doch laag. 28 Aug. Volgens 't gewone programma is de kermis hier weer afgespeeld. Donderdag middag begonnen, is er feest gehouden tot Zaterdagavond. De jeugd heeft weer genoten en de ouderen niet minder, omdat de jeugd pleizier bad. Er is gezoDgen, gedanst, gedraaid, mon heeft zich de toekomst laten voorspellen en heeft gejubeld tot de laatste toneu van het orgel uit den draaimolen wegstierven en de eerste klokslag van ons torenuurwerk niet alleen aankondigde, dat de Zondag begonnen, maar ook dat de kermis geëindigd was. Stavenisse. In eene 1.1. Vrijdag alhier gehouden vergadering van den dijkraad der i waterkeering van het calamiteuse waterschap Stavenisse en den calamiteusen polder Oud- Kempenshofstede werd opnieuw vastgesteld de begrooting voor den dienst 1904/05. Die van het dijkvak Stavenisse had tot ontvangst en I uitgaaf f 21257,59 en die van het dijkvak I Oud Keropenshofstede wees in ontvangsten aan f 14138,52 en in uitgaven f 31302,06. Af- i wijzend werd besohikt op een verzoek om i pensioen aan de dijk werkers K Moerland en I C. Dorst. I Ingevolge het gedane voorstel om vrijver klaring van het waterschap Stavenisse zal er wellicht geen schatting van de gronden in i genoemd watersohap plaats hebben. Tholen, 27 Ang. Het stadhuis van deze gemeente is een vrij aanzienlijk gebouw, smal, maar hoog, opgebouwd van zoogenaamd wit arduin, met een dubbelen arduinsteenen opgang en tellende vier verdiepingen, terwijl de trans als van sohietgaten is voorzien. Op gelijke wijze als aan de Raadhuizen van Yeere en Middelburg schijnt men ook het voornemen gehad te hebben in den voorgevel beelden te plaatsen, daar de ijzeren haken en de balda quins nog aanwezig zgn. Het torentje met hooge spits, dat het vorige jiar werd vernieuwd, is voorzien van een fraai klokkenspel, dat reeds van zeer ouden datum is. Bekend is, dat dit klokken spel reeds in 1590 werd vergoten en op zijn oude plaats iu den grooten kerktoren werd geplaatst; oirca 37 jaren later was men even wel genoopt opnienw het klokkenspel te laten vergieten, en dat gesohiedde, terwijl tevens bg besluit van den Magistraat bepaald werd, I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1