Donderdag 25 Augustus 1904. (25 i e r i li. z e e s c tL e C o u r a n t). NIEUWSTIJDINGEN. ZIERIKZEESCHE MEI HSR ORE. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië ens. verzending eens per week, f 10,per jaar. 61ste JAAR6AN6. No. 8044 Directeur J". DB LOOZB. A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en bnitenl. nieuws. Redacteuren: Advertentiënvan 13 regels 30 Ots. meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FnaNKEi,, Meelstraat 386, Zierikzee. De MANDATEN, ten behoeve van de deelgerech- tigden in het jaarlijksch legaat der Stichting van wijlen Vrouwe (Jlara Jansdochter van Sparwuude, kunnen ter Gemeente-Secretarie worden afgehaald. Rusland—Japan. De Japanners hebben de Russen van de Duiven-baai verjaagd, en het noordelijkste fort in de westelijke binnenste verdedigings linie van Port-Arthur vermeesterd. Zij kunnen, wegens het hevige geschutvuur der Russen, noch de baai, noch het fort bezet houden. De hardnekkige aanvallen op Port- Arthur houden aan. De overwinning ligt nog steeds in 't midden. Een Chinees, die te Tsjifoe van Port-Arthur is aangekomen, verklaart, dat de Japanners herhaaldelijk stormen, ge steund door artillerie. Zij rukten dwars door het gebied der Duiven-baai op, wierpen de Russen op hun voornaamste verdedigingslinie terug, maar het was de Japanners onmogelijk om hun stelliogen te honden tegenover het moorddadige Russische vuur. De Japanners moeatan noordwaarts terugvallen. Gedurende 48 uren hebben de Japanners een belangrijk fort op den berg Its-sjan ge bombardeerd daarna rukte de infanterie op en dreef de Russen terng. De Russische artillerie opende daarna het vuur op de stelling, en dwong de Japanners om nu zelf terng te trekken. Volgens inlichtingen uit Chineesche bron hebben de Japanners den 21 sten het Russische centrum laDgs den spoorweg hevig aangevallenevenzoo den Russisohen rechter vleugel bij den Gouden berg. De Japanners bezetten Ta-ping-tse, op nog geen twee kilo meter van de stad, in de richting der ooste lijke fortenlangs den spoorweg drongen zij door tot het huis, waar Stoessel woont. Men neemt de juistheid dezer berichten, waaruit zon volgen, dat Port-Arthur op het pnnt was te vallen, slechts voorwaardelijk aan, maar beschouwt ze toch als een bevestiging van den val van Its-sjan. Op aansporing van den consul zijn de te Tsjifoe gevestigde Japanners reeds begonnen aan het verzamelen van geld om den val der vesting feestelijk te vieren. Er is te Shangai een lange bijeenkomst van het consulaire corps gehouden om te beslissen over de kwestie met de »Askold" en de »Grozowoj". De taotai heeft op bevel van het Waiwoepoe aan de Russen verlof gegeven om te blijven tot den middag van den 23sten. De Ameri- kaansche admiraal heeft de Russen aange boden om ze buiten de territoriale wateren te brengen. Volgens den Parijsohen beriohtgever van de Daily Chronicle, zijn de Russisch- Fransohe onderhandelingen over den aankoop van vier Chileensche en Argentgnsche kruisers een heel eind gevorderd. De schepen zouden kwansuis voor Frankrijk, maar in werkelijk heid voor Rusland gekocht worden. De kruisers zouden van Zuid-Amerika onder Fransohe vlag vertrekken, en naderhand op zee de Russische vlag bijscheo, en koers zetten naar de Oostzee. Rusland verwaoht enkel een protest van den kant van Japan, dat dan natuurlijk ijdel zal blijken. De Japaneche pers veroordeelt Stoessel eenstemmig en streng. De eisch van China, dat de »Retsjitelni" uitgeleverd moet wordeD, wijst zij af en bespot zij. Zij jubelt over de ontreddering van de »Nowik." Volgens de laatste berekening hebben de oorlogskosten der Japanners tot nog toe 246,000,000 jen bedragen. Eenige Russische krijgsgevangenen hebben onlangs een vergeefsche poging gedaan om te ontsnappen. De Daily Chronicle verneemt nit Tsjifoe Een telegram van admiraal Oechtomsby, die het bevel over het eskader van Port-Arthur heeft overgenomen na den dood van Wittböft, verklaart, dat in den slag van 10 dezer door de Japanners zestig torpedo's werden afge schoten, die geen uitwerking hadden. De »Retwisan" is te Port Arthur binnengeloopen met elf door granaten geslagen gaten; de »Pallada" met vijftien; er waren ongeveer vjjftien torpedo-lanceerbuizen vernield. Op de verschillende schepen zijn 50 officieren en 280 man niet ernstig verwond. Het telegram maaktgeen melding van het aantal gesoenvelden. Het hof voor zeezaken te Shangai heeft zijne beslissing medegedeeld inzake het zinken van de «Hipsang". Het verklaart, dat een Russische torpedojager, welke naderhand de »Rastoropni" is gebleken, het Engelsche stoomschip »Hipsang" naderde, terwijl de lichten van het laatste helder brandden en de Engelsche vlag in top woei. Met het aan breken van den dag loste de torpedojager kanonschotentengevolge waarvan enkele reizigers aan boord van de »Hipsang" gedood of verminkt werden. De »Hipsang" stopte dadelijk, maar de Rus boorde haar in den grond met een torpedo. Er was geen contra bande aan boord van de »Hipeang" en even min waren er Japanners op het schip. Het hof vestigt de aandaoht van de Engelsche ministeries van koophandel en van buiten- landsche zaken op bet feit, dat het stoom schip, terwgl het met behoorlijke voorzorgen en in den goeden koers voer, getorpedeerd en in den grond geboord is, zonder schijn van recht of reden. De Chineesche regeering heeft de Rus sische oorlogsschepen, die te Shangai de wijk hebben genomen, gelast te vertrekken of te ontwapenen, bij gebreke waarvan Japan zal beletten, dat de internationale oorlogsgebruiken geschonden worden. De tjjd, dien de taotai de Rnssieohe schepen gelaten heeft om de haven te ver laten of te ontwapenen, is verstreken zonder dat het bevel opgevolgd is. Het consulaire korps is vergaderd geweest. Er werd geen beslissing genomen. De Russische consul was afwezig. Buiten de haven waoht een Japansch smaldeel aldoor den loop der gebeurtenissen af. Yan Japansche zijde wordt aan Rus sische troepen wreedheden tegen verwonden ten laste gelegd en andere schanddaden. Bij de Jaloe was een Japanner in hun handen gevallen, die men later terugvond aan een boom hangend met ontvleesoht gezicht, opengereten maag en letterlijk gehakte beenen. In den slag bij Kioelien werden volgens rapport van een majoor liggende gewonden door de Russen met bajonet en revolver afgemaakt. Een militaire doctor schrijft van 11 Mei, dat de Russen den Japansohen gewonden de ooren afsneden, hun mond met zand vulden en hen dan sloegen tot zg dood waren. Men vond de mishandelde lijken. Bij Eintej&u waren Japanners door de Russen nens en ooren afgesneden en gedeeltelijk gevild 1 Bij Andsjoe begingen kozakken schanddaden, die niet zijn weer te geven. Bij Eaitsjau zochten zij in het geheele district naar vrouwen, waarvan zg er 20 vingen en misbruikten. De gevluchte inwoners van Toktejong werden, nadat het dorp verwoest was, vervolgd en alle vrouwelijke wezens mishandeld. Een meisje van 15 jaar stierf door deze mishandeling van de zijde van verschillende mannen, in Nionwon evenzoo een kind van 10 jaren. De optelling van al deze feiten met datum en plaats wordt door de Japanners zonder commentaar gepubliceerd. Zuid-Afrika. Door generaal De Wet is uitgevaardigd de volgende oproeping aan het volk »Na de oproeping van generaal Botha aan onze Transvaalsche broeders en zusters, past het ons om met hen mede te rouwen over het afsterven van ex-president Ernger. Daarom roep ik alle gewezen offioieren, burgers en vrouwen op om dertig dagen met onze Transvaalsche broeders en zusters over ex-president Kruger rouw te dragen. Ik behoef het bijna niet te zeggen, wat wijlen ex-president Ernger voor ons was en blijven zaleen »Bismarok". Eveneens doe ik een beroep op tenminste alle Hollandsohe leeraren, om de kerken voor dertig dagen lang in rouwgewaad te hullen. Wij waren saam met Transvaal in den oorlog, saam bij het vrede sluiten, en be- hooren eveneens te deelen in hun rouw bij het verlies van den grooten held en staatsman". Een zwarte *sohoone Helena" heeft in West-Afrika een bloedigen en hardnekkigen oorlog verwekt tusschen twee negerstammen, wier opperhoofden elkander het bezit betwistten van haar, die zij aprinses" noemden om hare eoboonbeid, hoewel zg geen koningsdochter en niet eens van edelen bloede was. Het Britsche gezag is echter tneschenbeide gekomen en de ïschoone Helena" werd ge dwongen met een inlandsoben douane-ambte naar te trouwen. Nu wasoht en bleekt de zwarte Venna" het linnen van haren eohtgenoot, en troost zich in haar nederigen staat door te twisten met hare schoonmoeder. Marokko. De Marokkaansche pretendent heeft huwe lijksplannen gehad, die voor hem zeer ver keerd zijn geloopen. Hij had voor de positie van pretendente het oog laten vallen op de doehter van een oaïd van den stam Beni- Bouzeggou, en zond den vader een gezant schap, bestaande uit 83 van zijn volgelingen om de hand der jonge vrouw te vragen. De oaïd ontviDg het gezantschap met veel eer bewijzen, en bood praohtige feesten aan, maar liet des naohts verraderlijk de leden vermoorden. De pretendent is daardoor van een belangrijken aanhang beroofd. De ver raderlijke caïd heeft de wijk genomen naar Sidi Mellouk, waarheen zeshonderd ruiters zijn gezonden om hem te beschermen. Amerika. De slachters-staking te Chicago duurt steeds voort, en heeft tot ernstige tooneelen gevoerd, 4000 stakers vielen veetreinen aan, doodden 't vee, en namen het vleesoh mede. De politie trad met kracht op en 't kwam tot een geveoht met revolvers, waarbij aan beide zijden verschillende gewonden vielen. De Daily Express verneemt nit New-York, dat St.-Paul en Minneapolis deze week door een wervelstorm bezooht is, die ontzag lijke sohade heeft toegebraoht. Volgens een telegram nit Minneapolis is een huis, waarin een groot aantal gezinnen woonden, ingestort, waarbij 200 of meer mensehen zijn omgekomen. Een telegrAm nit Chioagc aan de Daily Chronicle zegt intnssohen, dat sleohts 5 per sonen gedood, maar versoheiden honderden gekwetst zijn, te Minneapolis en St.-Paul, en volgens een bericht van Renter's correspondent zijn tien menschen te St.-Panl omgekomen. Rusland. Omtrent de afschuwelijke wjjze, waarop in Odessa de handel in meisjes wordt gedreven, deelt de daar verschijnende Deutsche Ztg. het volgende mede: Mannen, die in levende waar handelen, geven zich in den laatsten tijd bij voorkeur voor handelsreiziger uit. Zij leven op grooten voet, maken kennis met knappe fabriekswerksters, naaisters enz. Na een korte kennismaking, verklaart de makelaar zija liefde en volgt spoedig daarop het huwelijk. Is dit voltrokken, dan onderneemt men over Eonstantinopel een pleizierreis. Daar wordt het jonggehuwde paar door zoogenaamde bloedverwanten van den man met open armen ontvangen. Men sohenkt goede dranken, en wil de jonge vrouw niet van sterken drank weten, dan past men narcotica toe. De vrouw wordt dan naar een bordeel gebracht, en als zij bijkomt, heeft zg geen kans op ontkomen meer. Het Russische consulaat te Eonstantinopel heeft vier vrouwenverkoopers, alle vier uit Odessa, in hechtenis doen nemen. Bij deze gelegenheid vernam men dat er te Eonstan tinopel mannen zijn, die 15 tot 20 maal getrouwd zgn en daarna hun vrouwen verkocht hebben. De nieuwe gouverneur-generaal van Finland, vorst Obolenski, heeft Zaterdag een bezoek gebraoht aan de Luthersohe ïNicolaas- kerk" te Helsingfors. Hij werd ontvangen door bissohop Norberg, die in het Duitsoh eene toespraak hield, waaria hij de hoop uitsprak, dat de werk zaamheid van den vorst mocht strekken in het belang van het welzijn van het Finsche volk. De vorst antwoordde kort in het Russisch, dat hg hoopte, dat de Luthersohe geestelijk heid zioh een trouwe dienaar van de kerk zou toonen en niet als de beambte van de Luthersohe sekte. Bij legerorder van den 22sten heeft de keizer 1039 cadetten tot offioier bevorderd. De verspreide geruchten over den dood van den moordenaar van minister Yon Plehwe zgn offioieel voor onjuist verklaard. De man is op weg naar volkomen beterschap. Weer wordt melding gemaakt van een politieken moord. Eapitein Grosdof, chef van de politie in Ears, werd, terwgl hij in zgn tuin wandelde, plotseling door revolverschoten gedood. De moordenaar wist te ontkomen. Frankrijk. Het schijnt meer en meer aannemelijk, dat het conflict tusschen het Vaticaan en Frankrijk op deze wijze zal worden opgelost, wat den bissohop van Dyon betreft, dat Mgr. Le Nordez zgn ontslag nemen, en zich voor eenigen tijd in een klooster terug trekken zal. Later wordt hij dan tot kanunnik te Rome benoemd. Uit Yatikaansche kringen wordt voorts gemeld, dat Pins X. io weerwil van het conflict, de Fransohe Eatholieken heeft laten aanmanen, zich te houden aan de door Leo XIII aangegeven lens, en niet deel te nemen aan eenigerlei monarchistische beweging, maar als republikeinen mede te werken tot ontwikkeling van het gemeenebest. Ter gelegenheid van een banket te Nogent le Rotrou (Eure et Loire), door de brandweer gegeven, heeft Desohanel, oud- president van de kamer, eene rede gehouden over de werklieden-pensioneering. Hij bepleitte vroeger 't Belgische stelsel der verdeeling van de kosten over staat, werkgever en knecht, maar hij was na ernstige studie tot voorkeur voor 't Duitsche stelsel (subsidie aan alle wederkeerige pensioenkassen voor werklieden) gekomen. Dat is socialistisch, maar hg vreesde niet 't goede ook van die zijde te erkennen en over te nemen. Men moest dus trachten 't Duitsche stelsel in Frankrijk in te voeren zonder aohade voor de reeds bestaande organisaties voor weder- keerigen steun. Duitschland. Prins Heinrioh is na te Wilhelmshöhe van den Eeizer, zgn broeder, afscheid te hebben genomen, naar Peterhof vertrokken, om Wilhelm II als peet te vertegenwoordigen bij den doop van den Tsesaréwitoh. Uit Hamburg zijn Zaterdag weder 825 man met 200 paarden naar Zuid-West-Afrika vertrokken. RelgiS. Met bet oog op de groote sterfte onder de kinderen zal te Brusselop initiatief van de vereeniging tot besoherming van het kind in het eerste levensjaar, weldra een school voor kinderverpleging worden geopend. Door specialiteiten zullen cursussen gegeven worden en voordrachten worden gehouden. De eerste lessen worden gegeven door dr. Budio nit Parijs en door den senator Paul Strauss. Na afloop van den onrsns zal er gelegenheid zijn examen af te leggen ter verkrijging van een diploma. Ook in andere steden, waar de kinder sterfte groot is, wil men er toe overgaan. De klompenmakers in Oost-Vlaanderen zgn zeer verstoord over het invoerrecht van 3 gld. per 100 kilo klompen, door den Nederl. minister voorgesteld in de nieuwe tarief wet. Niet tevreden met het adres, dat zij naar den Belg. minister van buitenl. zaken gezonden hebben, vergaderen zg nu en dan om deze kwestie, die door hen een levenskwestie genoemd wordt, te bespreken. Thans is besloten den werk- en nijverheidsraad bijeen te roepen. Deze raad mag slechts in zeer dringende gevallen bijeengeroepen worden en dan nog alleen met toestemming van den gouverneur der provinoie en de leden der Bestendige deputa tie. Deze toestemming is verkregen en Maandag zou de raad bijeenkomen. Dan zouden de middelen besproken worden, die kunnen dienen om het Nederlandsohe staatsbestuur over te balen, het voorgestelde invoerreobt in te trekken of ten minBte sterk te verminderen. Mooht de Nederlandsohe minister daartoe niet genegen zgn, dan zal aan de Belgisohe regeering voor gesteld worden, als weerwraak een invoerreeht te heffen op Delftsch aardewerk, Hollandsohe steentjes en parketvloeren, die bij groote hoeveelheden uit Nederland in Oost-Ylaanderen worden ingevoerd. ledtrlanif. Leeuwarden, 23 Aug. Door verscheidene firma's en personen, die gasmotoren en ver- warmings- of gaskooktoestellen in gebrnik hebben, is bij den gemeenteraad een adres ingediend, met verzoek den prijs van het gas daarvoor te verlagen tot 4£ cent per kub. meter. Zij doen dit, omdat de prijs van bet lichtgas en industrieel gas thans nog 6 cent per kub. meter is, terwgl in de meeste steden van Nederland, waar de gas fabriek door de gemeente wordt geëxploiteerd de prijs van het gas voor industrieel gebruik aanmerkelijk lager is dan van het lichtgas. I I Het getal gasmotoren is in de laatste jaren zeer gestegen en de winst, die door de gemeentelijke gasfabriek gemaakt wordt, komt voor het grootste gedeelte ten goede aan personen, die tot groote consumtie van het gas niet bijdragen. Bolsward, 23 Aug. Een noodlottig toeval maakte gisterenmorgen te dezer stede een einde aan een jeugdig leven. Terwgl een 14-jarig meisje huiselijke bezigheden verrichtte en daartoe onder meer ook eenig hout en turf van den zolder haalde, gleed de ladder nit, juist toen zg zioh daarop bevond, met het ongelukkig gevolg, dat zij het evenwioht verloor, van de ladder viel en met het hoofd op de steenen in de gaDg terecht kwanj. Bewusteloos werd zij opgenomen, terstond een dokter ontboden, die hersenschudding ver moedde en een half uur later moest de dood worden geconstateerd. Drachten, 23 Aug. De burgemeester liet een nieuwe villa bouwen aan de noordzjjde van deze plaats. Hij vroeg aan den gemeente raad eenige boomen aan den straatweg, vóór die villa staande, te mogen rooien, doch dit werd geweigerd. Nu kwijnen die ^boomen, evenals die, staande vóór de tweede Christelijke school, voor welker stichting de burgemeester zich interesseerde. De heer Weber opperde nu het vermoeden, dat die boomen opzettelijk vergiftigd waren, om ze te doen sterven, en stelde voor, een streng onderzoek in te stellen. Daartoe werd besloten. Apeldoorn, 22 Aug. Op den verjaardag van H. M. de Eoningin zal ten paleize Het Loo een groot gala-diner worden gegeven. H. M. de EoDingin-Moeder zal de vieriDg van den verjaardag van H. M. de Eoningin op Het Loo bijwonen. Valkenburg, 23 Aug. Alhier is gisteren een man door een automobiel overreden. De ongelukkige was terstond dood. Amsterdam, 23 Aug. Naar H?t Volk in een hoofdartikel sohrijft, moeten de Russen, die het sooialistisch congres alhier bijwoonden, zija achtervolgd door spionnen. En i>de Ameterdamsche politie heeft aan die Russische spionnen handlangersdienst bewezen. Er was een fotograaf in het gebouw, een partijgenoot, die met voorkennis van de congrescommissie enkele opnamen zou nemen. Tot dezen heeft Batelt, de chef der Amsterdamsohe recherohe, zioh gewend met de vraag om de Russen te fotografeeren, »u moet maar opgeven wat het koBt". Anders gezegd, op geld komt het niet aan. Deze man, toen een handlanger der Russische bloedhonden-politie, vond een flinke weigering natuurlgk". i>Maar wij zouden toch wel eens even aan de Ameterdamsche burgerij willen vragen, of zij er mcê ingenomen is dat de door haar betaalde politie op die maoier in dienst wordt gesteld van den tsaar, en aan den burge meester van Amsterdam, of de recherche dienst, waarvoor hg verantwoordelijk is, met zgn medeweten voor Russisohen speurder dienst is gebruikt". De hoofdcommissaris van politie, door de redactie van het Nieuws van den Dag om eenige opheldering ter zake verzocht, ver klaarde beleefd maar beslist, szich op dit gebied van elke mededeeling te willen ont houden". Utrecht, 22 Aug. In een hotel alhier vervoegde zioh Zaterdagavond een jongmensch, die te kennen gaf daar eenige dagen te willen logeeren. Hij zag er evenwel verdaoht uit, zgn kleeren waren vuil en zaten slordig, enz., zoodat de hotelhouder niet alleen weigerde den jongeman te huisvesten, dooh ook de politie waarschuwde en deze in overweging gaf den jongeling aan te houden, daar bij wel vermoedde, dat een en ander niet zuiver was. De politie deed dit en bracht den ver dachte naar het politie-bureau, waar werkelijk bleek, dat men met iemand te doen bad, wiens zondenregister niet onbevlekt was. De aangehoudene bleek te zgn de 4 7-jarige D. J. C. 8, die geld had ontvreemd van zijn te Rotterdam woneoden vader, vervolgens naar Velp was gegaan, waar bij eenige dagen in een logement vertoefde en een fiets huurde, waarmede bij naar Dieren reed. Hier buurde hij een paard en wagen en trok er mee naar Wezel. Paard en wagen werden door hem verkocht en van de opbrengst dacht hg nog eenigen tijd mooi weer te bunnen spelen, hetgeen echter voorkomen is door zijn aan houding. De verdachte bevindt zich op het oogenblik in verzekerde bewaring.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1