ZIERIKZEESCIIE NIEUWSBODE. Zaterdag 6 Augustus 1904. (SS i e r i Is. z e e s c h e Couran t). EERETEEKEN AFKONDIGING. Da Eerste Kamer. NIEUWSTIJDINGEN. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending •ens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 8036. Dlreoteura. 7. UK LOOZEL A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Redacteuren: Advertentiënvan 13 regels 30 Ct*. meerdere regels 10 Cts.kannen uiterlijk tot des MaandagsWoensdags en Vrijdags middags 2 are besorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betaling-en moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. db Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FnaNKJii,, Meelstraat 386, Zierikzee. voor eervollen lanjftlurige» en wcrkeiyken dienst l>\| de Hcliutterlj. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee, Gelet op de Circulaire van den heer Commissaris des Konings in deze provincie van den 19 Januari 1852 (Prov. blad no. 11), in verband met Z. M besluit van den 5 December 1851 (Staatsblad no. 149), houdende Instelling van een Eereteéken voor eervollen lang- durigen en xoerhélijken dienst bij de Schutterijen Roepen bij deze op, de leden der Schutterij dezer ge meente, die in de termen van voornoemd besluit ver- keeren en het Eereteeken verlangen, om zich vóór den 15 Augustus e.k., met overlegging vau dienststaten, ter Gemeente-Secretarie aan te melden. Zierikzee, den 2 Augustus 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Zierikzee maakt bekend, dat door den heer Directeur der Directe Belastingen te Middelburg is executoir verklaard het kohier betrekkelijk de persoaeele belasting dezer gemeente, over het belastingjaar 1904 (2e kwartaal), dat op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verplicht is rijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 4 Augustus 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, D. VAN DER VLIET, Weth., B. Tengerolge van de verwerping der Hooger Onderwijswet door de Eerste Kamer werd deze tak van onze wetgevende machtdie indertijd als een bolwerk voor de Kroon in het leven werd geroepen, op voorstel van den Ministerraad door Hare Majesteit de Koningin ontbonden. De Eerste Kamer wist, wat lot haar boven het hoofd hing, wanneer zij zich verstoutte 's Landsbelang hooger te stellen dan de aan neming van een partijwet. Het dreigement van Kamerontbinding had niet den minsten invloed op haar. Trouw aan haar beginsel heeft zij overeen komstig haar geweten haar stem uitgebracht. In de plaats van haar ie thans door de Staten der verschillende provinoien een andere Eerste Kamer gevormd geworden. Haar samenstelling hebben wij reeds in ons jongste nommer vermeld. Er blijkt uit, dat de Eerste Kamer, die vóór de ontbinding 27 liberalen en 23 anti liberalen telde, thans uit 29 anti-liberalen en 18 liberalen bestaat. Daar echter het aantal leden der Eerste Kamer volgens de Grondwet vijftig bedraagt, zoo ontbreken er nog drie aan, wat hieraan te wijten is, dat de Staten van Orerijsel in hun jongste vergadering waarin 23 leden van de linkerzijde en een gelijk aantal van de rechterzijde tegenwoordig waren, geen stem ming hebben gehouden. Er was namelijk in de Staten zelve één vaeature. En nu stelde de heer Hoven met het oog op die vacature aan de leden voor de zitting te verdagen. Daar de stemmen over dit voorstel staakten, zoo was het rechtens verworpen. Tengevolge van dezen uitslag verliet de geheele linker zijde als één man de vergaderzaal. Daardoor was de vergadering onvoltallig geworden zoodat zij moest worden opgeheven, zonder dat drie leden voor de Eerste Kamer konden gekozen worden. Neemt men nu het niet onwaarschijnlijk geval aan, dat de Staten van Overijsel later drie liberalen afvaardigen, dan zal de Eerste Kamer 29 anti-liberalen en 21 liberalen tellen. De Staten van Zuid-Holland hebben de zes liberale leden, waaronder Prof. Van Bo- neval Faure, de waardige bestrijder van de Hooger Onderwijswet in de Eerste Kamer, door drie antirevolutionairen en drie katho lieken vervangen. Opmerking verdient nog, dat Mr. S. Van Houten door de Staten van Friesland naar Ons Hoogerhuis is afgevaardigd. AlgemeenJQvsrzicht. "Wy ondervinden het in deze dagen ruim schoots, wat het zeggen wil onder een tropische hitte te moeten arbeiden, maar laten wij tevreden zijn, en niet mokken, want slimmer dan w{j hebben het die arme sol daten, die aan de overzijde van den Oceaan, in Azië, terwijl de thormometer meer dan honderd graden Fahrenheit aanwijst, moeten veohten, on dragend hun geweer en ransel langdurige en vermoeiende mareohen moeten afleggen. Zeker, zij zjjn te beklagen, zij, die bovendien by eiken stap, welken zy doen, van hun leven niet zeker zijn. En gevochten wordt er, en hevig ook, en gemarcheerd ook, niet zuinig. En als men dan nog maar vooruitmarcheert, dan is dat voor een eoht soldatenhart nog een troost, want dan avan- oeert men ten minste, maar als men, zooals de Russen, telkens gedwongen wordt tot den terugmarsch, dan is dat een veeg teeken, want gewoonlijk heeft men dan leelijk voor zijn broek gehad. Zoo is het Russische leger, na in twee veldslagen met de Japanners door deze te zijn verslagen, wederom genoodzaakt zijn versterkte stellingen te ontruimen. En bleef het nog maar bij een ontruiming. Maar de situatie is daardoor voor de Russen verslimmend, en wel zoodanig, dat het leger van Koeropatkin een grooten veldslag moet leveren, teneinde zich er door te slaan, want hij is door drie Japansche legers ingesloten. En slaat hy er zich niet door, wint bij niet den veldslag, dan moet by óf zich aan de Japanners overgeven, óf China's grens over trekken. Intusschen hebben de Ruseen in een vorig gevecht één hunner bekwaamste aanvoerders, generaal Keiler, verloren. De lezers herinneren zich, dat Engelsche en Duitsche stoombooten door Russische oorlogeschepen zijn aangehouden, en doorzocht. Eenige er van werden voor goeden prijs verklaard, terwijl een tweetal, de «Knight Commander" en nog een Duitsohe stoomboot, in den grond werden geboord, nadat de bemanning van boord was gehaald, of in sloepen een goed heenkomen had gezooht. Het onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat, gelijk wij reeds vermoed hebben, veel contrabande naar de Japansche havens ver voerd werd. De tot zinken gebrachte schepen hadden meel, visch en spoorwegmateriaal aan boord, waarvan de bestemming was Japan. De handel, die gaarne wat verdienen wil, meende, dat de vaart naar Japan veilig was, omdat de Russische oorlogsschepen voor een deel in de haven van Port-Arthur wareu opgesloten, voor een deel zich in de haven van Wladiwostock bevonden. De Russische regeering echter sohijnt door spionnen iu de havens van afvaart ingelicht te zijn van heigeen er gebeurde, en heeft om aan dien invoer van verboden waar een einde te maken, plotseliog ep onverwaoht haar slag geslagen. De daarbij betrokkene machten waren hierover min of meer ontstemd. De Engelsohe balhond blafte, en liet zyo tanden zien, maar beet niet overeenkomstig zijn gewoonte. Misschien ziet de Engelsohe regeering ook wel in, dat het recht in deze aan Rusland's zijde is, want levensmiddelen en spoorwegmateriaal zijn volgens het volkenrecht contrabande. De bestorming van Port-Arthur heeft een aanvang genomen. Zij kost uit haar aard veel mensohenlevens. Menig Japanner zal nog in het stof moeten bijten, alvorens deze sterke veste in handen is van het volk van de Rjjzende Zon. Yelen hebben dan ook reeds hun leven verloren, of zijn gekwetst. Het sohijnt eohter, dat de overgave van Port- Arthur niet meer zoo ver verwyderd ie. Hebben wy in ons vorig overzioht den moord op Plehwe veroordeeld, omdat wy elke daad van eigenrichting afkeuren, tooh ge voelden wij levendig, dat zyo heengaan van het wereldtooneel een geluk is voor het Russische volk, waarvoor hij in den waren zin des woords een «bloedhond" was. Wilde men de vijanden van het heerschend regee- ringestelsel verpletterendan moest men volgens hem jegens hen een gestrengheid in acht nemeD, die koud moest worden opgediend. Die uitdrukking vau grenzenlooze hardvochtig heid toekent den man volkomen. Hij was een ondier, dat voor niets terugdeinsde om zijn heerschzucht te bevredigen. Om een voorbeeld sleohts te noemen. Hij had vroeg zyo ouders verloren, en werd daarom in bet gezin van een Poolsch edelman liefderijk opgenomen en zorgvuldig opgevoed. Deze edelman was een vurige Poolsche patriot, die, zooals al de Polen, de Russische ver drukkers vurig haatte. Het spreekt van zei ven, dat binnenskamers de gesprekken over Rusland gewoonlijk geen vriendelijken geest ademden. En wat deed nu Plehwe? Hij verklapte op zekeren dag die gesprekken aan den gouverneur van Polen, Moerawjew, den huidigen Minister van Justitie, hetgeen tengevolge had, dat de pleegvader van Plehwe gevangen genomen, van revolutionaire plannen besohuldigd, en opgehangen werd. Over het lijk van hem, aan wien Plehwe alles te danken had, steeg hij naar boven, al hooger en hooger. Om beter en gemakkelijker te kunnen opklimmen, veriaakte hij zjjn gods dienst, en ging hij van het Katholioisme tot de Grieksch-orthodoxe staatskerk over. De moord op Plehwe is uitgegaan van het revolutionaire comité, dat te Petersburg eeu proclamatie heeft gepubliceerd, waariu verlangd wordt de bijeenroeping van eeu constituante, vrijheid van drukpers, vrijheid van vereeniging en vergadering, onmiddellijke opheffing van alle willekeurige maatregelen tegen de Finnen, Polen, Joden en Armeniërs, beëindiging van den oorlog met Japan, en algeheele amnestie voor de gevangenen in en de veroordeelden naar Siberië. Het zal nog wel een poosje duren, eer de Russische regeering aan dat verlangen zal voldoen. Inmiddels heeft zij in Petersburg 1000, zegge duizend menscheo, gevangen genomen. Uit de gevangenneming van zoovelen blijkt opnieuw, dat de binnenlandsche toestand ernstiger is dan men weet. De verkiezingen in Frankrijk voor de Algemeene Raden, waarvan de helft moest aftreden, zijn io ministeriëelen zin uitgevallen. De regeering heeft de diplomatieke betrek kingen met het Yaticaan afgebroken. Voor deze breuk was niet veel noodig, want de verhouding tusschen Frankrijk en den Pause lijken Stoel was in den laatsten tijd verre van vriendelijk. Of het van de leidende staatslieden in Frankrijk goed gezien is met de Curie te breken, betwijfelen wy ernstig. Wy zouden geneigd zijn te zeggen, dat de regeering van een volk, dat grootendeels katholiek is, wel zoo verstandig deed, indien zy poogde met het Hoofd der Katholieke Kerk in vrede en vriendschap te leven. Tengevolge van het afbreken der goede betrekkingen is de Apostolische nuntius te Parijs terug geroepen, en heeft de Fransohe gezant bij het Yaticaan Rome verlaten. Het concordaat, waarbij sedert Napoleon I de betrekking tusschen den Heiligen Stoel en de Fransohe natie geregeld is, heeft oogenblikkelijk zijn kraobt verloren, zoodat het niet onmogelijk is, dat hetzij van regeeringswege, hetzij door één der volksvertegenwoordigers het voorstel gedaan zal worden kerk en staat van elkaar te scheiden, zoodat de eerste door den laatsten niet meer geldelijk gesteund zal worden. Het budget van eeredienst zou in dat geval dan worden opgeheven. Een lid van het Engelscho Lagerhuis heeft de regeering gevraagd, of zij weet, dat de Nederlandsohe soldaten in Indië te Lakat 124 vrouwen en 88 kinderen hebben gedood, en of zij mot het oog op de uitwerking, die hierdoor in de Britsoh-Maleische staten teweeg kan worden gebraoht, vertoogen tot de Nederlandsche regeering denkt te richten. De Engelsche regeering antwoordde, dat deze zaak haar niet aanging. Deze interpellatie schijnt besteld werk te zijn geweest, en moet in verband worden gebraoht met de veront waardiging, die vooral in Nederland over de Engelsche concentratiekampen in Zuid-Afrika opging. Rusland—Japan. St.-Petersburg, 2 Aug. Een telegram van Skrydloff aan den tsaar meldt: De vice-admiraal, door my met de kruisers «Rossija", «Gromoboi" en «Rurik" uitgezonden naar de Oostkust van Japan meldt: Mijn eskader trof by de doorvaart van de Sangerstraat in den Oceaan een klein Japansch stoomschip aan, «Okasima-Maroe" geheeten. Nadat de bemanning het schip verlaten had, werd het door mijne sohepen in den grond geboord. De bemanning begaf zich in booten naar de kast. Tegelijkertijd werd het Engelsche stoomschip «Kamara" aangehouden en aan een onderzoek onderworpen. Het schip vervoerde kolen naar Mozeran. Hoewel er reden bestond, de lading van het schip als contrabande te besohouwen liet ik het vrij, bij gebrek aan een direct bevel in dezen. Spoedig hierop ontmoette mijn eskader een Japansche kustvaarder, den «Kiodoenioe- maroe", met vijftig passagiers, grootendeels vrouwen. Deze laatste omstandigheid deed mij het stoomsohip vrij laten. Op den verderen tocht zuidwaarts troffen I wy na elkaar twee Japansohe jonken, beide met visch en zout geladen. Na de bemanning dezer jonken te hebben overgenomen werden de sohepen in den grond geboord. Op den 22sten Juli bevond ik mij met myo eskader op honderd mijlen van Yokohama. Hier troffen wij den Duitschen stoomer «Arabia", welken wy aanhielden. Het schip voerde een groote lading oorlogsoontrabande, bestaande nit spoorwegmateriaal en meel, bestemd voor Japansche havens. Hierom zond ik de «Arabia" naar Wladivostock. In den morgen van den 23en stiet het eskader op eon groot stoomsohip, dat eerst op het vierde waarschuwingsschot bijdraaide. Het onderzoek aan boord wees uit, dat wy hier te doen hadden met het Engelsche handelsschip «Knight Commander", dat van New-York over Europa naar Yokohama en Kobe voer. Mij bleek nit de onvolledige scheepspapieren en uit de beweringen van den gezagvoerder dat het schip een zeer groote ladiDg spoorweg materiaal naar Japan vervoerde. Daar het mij nu duidelijk was dat de «Knight Commander" contrabande voor een oorlog voerende mogendheid aan boord had, verklaarde ik het sohip prijs. Daar mijne sohepen gebrek aan kolen begonnen te krijgen, en het das voor het geheele eskader van gevaar zou zijn het schip naar de naastbijliggende Russische haven te brengen, werd de «Knight Commander", na overname der opvarenden, in den grond In den middag van den 23sten werden nog twee Japansohe jonken met een volle lading zout in den grond geboord. Tevens werd het Engelsohe stoomschip «Schinan" aangehouden. Dit schip was op weg met een neutrale lading en passagiers van Australië naar Yokohama. Daar het onderzoek der lading en der scheepspapieren uitwees, dat geen contrabande aan boord was, werd de stoomer vrijgelaten. Op den morgen van den 24sten kwam het Duitsohe stoomschip «Thea" in het zicht. Het werd aangehouden. My bleek dat het schip met een volle lading visoh van Amerika naar Yokohama op weg was, waarom ik het prysverklaarde. Daar het my onmogelijk was de »Thea" naar een Russische haven te brengen, deed ik de bemanning overgaan op mijne sohepen en liet het in den grond boren. Den 30aten voer het eskader terug naar de Sangar-straat. Tegen drie uur werd een Japansche kruiser, derde klasse (waarsohijnlijk de «Takow") gesignaleerd. De kruiser was vergezeld van drie torpedo-booten en werd gevolgd door het slagechip «Typ" en de mynen-legger «Koryo-Maroe", die eveneens door vier torpedobooten vergezeld werden. Deze sohepen hielden denzelfden koers als wy. Na korten tijd versoheen in de Straat ter linkerzijde van de «Typ", de gepantserde kustkruishr «Seyen". Al deze sohepen bleven weldra ver achter ons. Ik voel my gelukkig u te kunnen melden, dat myne kruisers de lange reis behouden hebben afgelegd en dat geene mensohenlevens of schaden te betreuren zyo. Ook van de bemanning der gezonken schepen is niemand omgekomen. Chifoe, 3 Aug. Een 3-daagsohe wanhopige aanval op de linie van verdedigingswerken ten noorden en oosten van Port-Arthur is mislukt. Jonken, van Port-Arthur komend, melden, dat by het aanbreken van den dag op 26 Jnli de Japansche aanval begon van Kwokau en gericht was op de kustforten. De Russische voorposten werden terug gedreven. Togo bombardeerde de forten op grooten afstand. Het vuur van de batterijen bracht den schepen geen nadeel toe. In den morgen van 27 Jnli verliet de Russische vloot de haven, onder bescherming van het gesohut van den Gouden Heuvel, maar vuurde niet op de Japanners. Zij keerde spoedig terug en liet bet anker vallen. De aanval op het noordelijk deel van de stad had plaats op 27 Juli; de Japanners rukten op het fort Sbinsbilling aan, doch werden teruggeslagen. De jonken verlieten drie dagen daarna de stad, dooh boorden niet meer vuren. Daar de hospitalen in moerassig terrein liggen, zyo duizenden gewonden ondergebracht in Chineesche winkels en huizen, waaruit de bewoners verwyderd zijn. Yerpleging en medisohe behandeling is naar evenredigheid over die tot hospitalen ingerichte woningen verdeeld. Amarika. Dezer dagen is op 't Montrose-kerkhof te Chicago het laatste slachtoffer van den »Iroquoi8-theater"-brand begraven; het is eene vrouw, wier lijk zes maanden in de «Morgue" had gelegen en door niemand was herkend. Op haar graf is nu een steen geplaatst met 'topschrift: «De onbekende. 30Deo. 1903". Talrijke beambten van de St.-Louis- tentoonstelling zyn ontslagen en aan 350 is eene verlaging van salaris aangekondigd. Het sohijnt er dus, finantiëel, niet al te best voor te staan. Washington, 3 Aug. Niet alleen de Yereenigde Staten, ook andere regeeringen hebben zich tot de regeering te Petersburg gewend naar aanleiding van de inbeslag nemingen door de Russische vloot met het doel de opvattingen der regeering uiteen te zetten, wier scheepvaart het meest heeft te lijden gehad. Onder geen omstandigheden zal Amerika het beginsel opgeven, dat levensmiddelen, die niet rechtstreeks bestemd zyn voor de oorlog voerende legers en vloten, niet knnnen worden besohonwd als contrabande. Men meent, dat Amerika zeker ie van voldoenden steun om Rusland te verplichten af te zien van de inbeslagneming van Amerikaansche levens middelen, bestemd voor Japansche particulieren, tenzij duidelyk kan worden aangetoond, dat zij feitelijk bestemd zyn voor leger of vloot. Duitschland. Te Langenöls, in Silezië, zijn verleden week de zoon en de doohter van eene weduwe, kinderen van 11 en 14 jaar oud, door den bliksem gedood. Bijna tegelykertyd kwam haar zestienjarige zoon in de mijn Hermedorf om. Nederland. Gennep, 3 Aug. Een treurig drama werd hier gisterenmiddag circa half vijf afgespeeld De verver A. R. kreeg met zijn schoon vader P. J. twist over een stnk touw, dat laatstgenoemde van zyn schoonzoon wildo leenen. R. sloeg zyn soboonvader met een schop een bloedende hoofdwonde, waarna deze, anders een kalm persoon van ciroa 70 jaar, R. een mes in het onderlijf stak, zoodat de ingewanden te voorschijn kwamen. Nadat de geneesheer ontboden en de gewonde van de H. 8acramenten was voor zien, werd by naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij enkele uren later overleden is. De justitie uit Den Bosch is telegrafisch verwitttigd, terwijl de dader is gearresteerd. R. laat eene weduwe mot 4 kinderen na. Drank schijnt de oorzaak van dit bloedige familiedrama te zyn. Nijmegen, 3 Aug. Gisterenmorgen bad op de Lange Koningstraat alhier, een schrikkelyk geval plaats. Een gehuwde juffrouw bad zich waarschijnlijk iu een aanval van waanzin, geheel met petroleum besmeerd en in brand gestoken. Op het hulpgeroep van baar zoontje: «Moeder staat in brand", kwamen twee beambten van de Nymeegscbe dienstverrichting ter hulp gesneld. Zy plaatsten hun ladder tegen het raam der bovenverdieping, waaruit de noodkreet opging, drongen de kamer binnen en hadden zoodoende nog juist den tijd de vlammen te blussohen en het leven der vrouw te redden. De vrouw heeft intusschen erge brandwonden aan één der armen bekomen. Oosterbeek, 3 Aug. Een dame, die on bekend wenecht te blijven, heeft aan den Bond voor Ziekenverpleging een geheel ge meubileerde villa, «Bella Yista" onder deze gemeente, voor den tijd van 2£ jaar met completen inventaris afgestaan, omdie te doen dienen als rusthuis voor de zusters. Er is plaats voor zes verpleegsters. Utrecht, 3 Aug. Een schokkende scène, die zelfs niet naliet indruk te maken op de gemoederen van de mannen der politie, hoezeer ook steeds van aangezicht tot aan gezicht tegenover het leed der wereld, heeft zich Dinsdagavond aan het hoofdbureau van politie voorgedaan. Er is sprake van «handen binden" en «opsluiten" van een half-zinneloozq, een psychisch- zwakke, die intuitief voelde een misdaad te zullen begaan en om dit te voorkomen by de openbare macht om afzondering vroeg en verwijdering nit de menschelijke maatschappij, voor welke hij gevaarlijk was. Het was een flink gebouwde jonge man van omstreeks 30 jaar, die zich op die wijze Dinsdagavond op het hoofdbureau introduoeerde. Uiterlijk geleek hij volkomen kalm, toen bij met zyn schijnbaar zonderlingen wensoh voor den dag kwam: «Doe me de boeien om, want anders moet ik gaan stelen". Doch zijn starende blikken zeiden meer nog dan zyn woorden, dat plichtsbesef eiscbte hieraan gevolg te geven, alhoewel bet ook krachtig tegen de borst mocht stuiten een volslagen weerlooze en onschuldige gevangen te zetten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1