Donderdag 21 Juli 1904. (25 ierikzeesche C o u r a n t). ZIERIKZEESUIIE NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAGDONDERDAG en ZATERDAG. De priji per 3 maanden ia f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTranaraalIndifi ens. Tersending eena per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 8029. Directeur /V. J". DE LOOZE. Redacteuren: A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Adrertentiënvan 1—3 regels 30 Cta. meerdere regels 10 Cta., kannen uiterlijk tot des llaandage, Woensdags en Vrijdags middags 3 ure besorgd worden. Groots letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betaling-en moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. df, Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FhéLnkel, Meelstraat 386, Zierikzee. LANDWEER. De BURGEMEESTER der Gemeente Zierikzee Gezien het 3de lid van 10 der Landweer- instructie I; Brengt ter' kennis van een ieder, urien zulks aangaat: 1°. de dienstplichtigen bij de militie te land, die in den loop van dit jaar een achtjarigen dienst bij de militie te land hebben vol bracht, dat zijn in het algemeen zij, die behooren tot de lichting van 1896, zullen op 1 Augustus a.s. overgaan naar de l Landweer; echter gaan niet over naar de j Landweer de plaatsvervangers, de nummer- verwisselaars, zij die behooren tot een der bereden korpsen of tot het korps Torpedisten, en zij, die in het genot zijn van ontheffing van den werkelijken dienst; 2°. zij, die overgaan naar de Landweer, moeten zich vóór 31 Augustus a.s. in persoon aanmelden bij den Burgemeester hunner woonplaats en daarbij inleveren hun zak boekje met daarin gehechten verlofpas; de verlofgangers evenwel, die buitenslands verblijf houden, behoeven zich niet in persoon aan te melden, doch zullen hun zakboekje met daarin gehechten verlofpas bij aangeteekenden brief (met duidelijke ver melding van hun volledig adres buiten het Rijk) hebben toe te zenden aan den Burgemeester hunner laatste woonplaats binnen het Rijk; 3°. zij, die overgaan naar de Landweer, zijn van af 1 Augustus a.s. onderworpen aan alle voorschriften voor de Landweer gegeven Vestigt met nadruk de aandacht op de navolgende bepalingen der Landweerwet: Artikel 24. De verlofganger van de Landweer meldt zich binnen dertig dagen na den dag van zijn overgaDg naar de Landweer of na dien, waarop hem de verlofpas is uit gereikt, bij den Burgemeester zijner woonplaats aan, ten einde deze den verlofpas, hem by de Landweer of laatstelijk bij de militie uitgereikt, voor gezien of opnieuw voor gezien teekene. De verlofganger van de Landweer, die buiten het Rijk woont of verblijf houdt, of die zich bij zijn vertrek met verlof buiten het Rijk begeeft, kan, ter vervulling van de verplichting in het vorig lid omschreven, binnen den daarin vermelden termijn zijn verlofpas bij aangeteekenden brief ter afteekening toezenden aan den Burgemeester zijner laatste woonplaats binnen het Rijk. De verlofpas wordt hem door dien Burgemeester by aangeteekenden brief teruggezonden. Artikel 25. De verlofganger van de Landweer, die zich in eene andere gemeente gaat vestigen, geeft daarvan kennis aan den Burgemeester zijner woonplaats. Binnen dertig dagen na den dag, waarop hij komt in de gemeente, waarin hy zich vestigt, meldt hij zich aan bij den Burgemeester dier gemeente, ten einde deze zijn verlofpas voor gezien teekene. Artikel 27. De verlofganger van de Landweer mag zich zonder toestemming van Onzen Minister van Oorlog niet langer dan gedurende een jaar buitenslands begeven. Aan den verlofganger van de Landweer, die niet in verzuim is, wordt deze toestemming, wanneer zij ge vraagd wordt en blijkt noodig te zijn ter zake van uit oefening van - of opleiding tot landbouwhandel of nijverheid, in gewone tij 'en niet geweigerd. Bij de toestemming kan de verlofganger worden vrij gesteld van de verplichting tot deelneming aan de oefeningen in artikel 11 vermeld, tot het bywonen van het bij artikel 29 voorgeschreven onderzoek en tot het komen in werkelyken dienst in geval van oorlog, oorlogs gevaar of andere buitengewone omstandigheden. Aan de toestemming kunnen overigens zoodanige voorwaarden worden verbonden, als in het belang van den dienst noodig worden geoordeeld. Artikel 28 De verlofganger van de Landweer, die artikel 24, 25 of 27 niet naleeft, wordt in werkelyken dienst geroepen en daarin gedurende ten hoogste eene maand gehouden. De duur van dezen dienst wordt bepaald door Onzen Minister van Oorlog, die tevens het korps van het leger aanwijst waarbij de werkelijke dienst moet worden vervuld. Zierikzee, den 15 Juli 1904. De Burgemeester voornoemd, CH. W. VERMEIJS. mEUWSTIJPIHGEH. R u«land—Japan. St.-Petersburg19 Juli. Een telegram van generaal Kouropatfcine aan den Czaar, gedateerd 17 dezer, meldt: Nadat het leger korps van Koeroki aan de oostelijke zijde de passen van het Fensohoeliog-gebergte bezet hadkregen wij over 't algemeen slechts onvoldoende beriohten over de stellingen en de sterkte van dit legerkorps. Op grond van verkenningen kon men het vermoeden koes teren, dat de hoofdmaoht der Japanners in de omgeving van Liansohangoean samenge trokken was en de voorposten in zes passen in de nabijheid stelling hadden genomen. Tot vaststelling van de strgdkrachten van den tegenstander, werd op 17 dezer een opmarsch tegen de vijandelijke stellingen in de riohting van Liansohangoean bevolen. De linker- colonne ter sterkte van drie bataljons werd tegen den Sybeilin-pas gezondende middelste oolonne onder bevel van Kasobtalinski, ter sterkte van 14 bataljons en 12 stukken geschut, kreeg bevel den Siaokaolin-pas, de hoogten bij den afgodentempel en den Oefan- goean-pas aan te grijpen; de reohter-colonne, uit ééu bataljon bestaande, moest het kruis punt van de naar Linkailin en den Laholin- paa voerende wegen bezetten, om den reohter- i vleugel van Easohtalinki te dekken. Op 16 dezer, des avonds om tien uur, verliet de spits van de colonnes Thawoeau. Tegen elf uur verdreef een bataljon van het 22e regiment met de bajonet de Japansohe veldwacht bjj het gemelde kruispunt. De Japanners ontruimden de passen, den afgoden tempel en Biaokaolen door Kaschtalenskai bij het aanbreken van den dag bezet. Tegen halfzes dos morgens bezetten de Japanners met aanzienlijke strijdkrachten en een talrijke artillerie den Oefangoean-pas en de hoogten ten zuiden daarvan. De vijand opende van hier en van de bergkammen in het oosten van den afgodentempel een uiterst sterk artillerievuur. Easchtalinski schoof uit zijn reserve vier bataljons naar voren, teneinde de hoogten zuidelijk van don pas te bezetten, maar de poging, om zich in het bezit van deze hoogten te stellen gelukte niet, ondanks het vuur van een berg-batterij, daar het veld geschut wegens terrein-moeilijkheden niet kon worden gebruikt. Tegen acht uur in den morgen hield generaal graaf Eeller het voor noodzakelijk, de colonne van Easchtalinski ter hulp te komen. Hij deed uit de gezamen lijke seserve drie bataljons oprukken naar de hoogten bij den afgodentempel, om do reeds bezette stellingen te verdedigen. Toen Eeller in een voorgeveoht werd gewikkeld, bleek hem, dat de strijdkrachten van den tegenstander zoo aanzienlijk waren in vergelijking met de Russisohe, dat hij besloot, den strijd niet verder voort te zetteD, daar een verdere aanval zonder veld-artillerie zou gedaan moeten zgn. Generaal Eeller besloot daarom om halfelf des morgens de troepen op de stellingen bij den Janselin-pas terug te trekken. Deze terugtooht geschiedde langzaam en in de volmaaktste orde. Tegen den middag deed de vijand tegen den rechter vleugel, die bij den Janselin-pas stelling genomen had, een aanval; om drie uur des middags hield de strijd op. De troepen keerden naar Thawoean terug. De verliezen zijn nog niet nauwkeurig vastgesteld, dooh generaal Eeller bericht, dat zij meer dan 1000 man bedragen. De Japanners zjjn, volgens den Duitschen oorlogscorrespondent Yon Gottler, in den strijd bezield mot groote doodsverachting. Hij verbeeldt zich niet, als de Europeesche krijgsman, te strijden voor huis en haard. Hij trekt ten strijde met de gevoelens van een zelfmoord-oaudidaat. De Japanner die ten oorlog gaat beeohouwt zijn leven als verloren. Admiraal Togo houdt geen briefwisseling met eenig lid zyoer familie zoolang de oorlog duurt. Generaal Inoyé heeft streng verboden, hem berioht te geven van het lot zijner vier zoons in het leger, als dezen moohten sneuvelen. En er ziju nog zeer vele voorbeelden van dergelijken aard. De Japansche officier of soldaat, die naar 't oorlogsterrein vertrekt, geeft zijn verloofde haar woord terng. «Ge zijt vrij", zegt hij, «want ik ga ter dood". De gehuwde man zegt tot zijne vrouw»Gij zult mij niet terugzien. Red u zoo goed gij kunt en voed onze kinderen goed op en leer hun mijne nagedachtenis te eeren". In den tegenwoordigen oorlog, zegt Yon Gottler, is de haat van den Japanner tegen de Europeanen in 't algemeen en de Russen in 't bizonder de ware en eenige grond van zijn doodsverachting. Italië. Het onderzoek in de zaak van den wegens hoogverraad aangehouden kapitein Ercolessi moet reeds aan het lioht hebben gebraoht, dat een internationaal spionnage-agentsohap bestaat, dat zijn vertakkingen heeft over alle groote landen van Europa. Hongarije. Omtrent een verschrikkelgken brand, die het welvarende Hongaarsohe dorp Bodony beeft vornield, meldt men het volgende Hoewel het grootste gedeelte van den oogst reeds was binnengehaald, waren toch nog alle mannen op het veld aan 't werk, toen zij plotseling hun dorp, alleen door vrouwen en kinderen bewoond, in lichtelaaie zagen. Een jongen, die een pijp had willen opsteken, had thuis het ODgeluk veroorzaakt, en toen de mijten graan op deze hoeve eenmaal brandden, en een felle wind de brandende stukken over het dorp dro*g, was het geheele dorp spoedig een vuurzto. Aan blussohen was niet meer te denken en de wanhopige menschen konden alleen trachten zooveel als mogelijk was het vee uit de stallen te redden. Van 300 boerderijen zijn 260 woonhuizen en 545 stallingen afgebrand en duizenden paarden, koeien en stuks gevogelte zijn in de vlammen omgekomenzes personen hebben bij het redden van vee het leven verloren en meer dan 50 personen zijn zwaar gewond. De schade wordt op 1} millioen kronen geeohat. Engeland. Loildeil, 18 Jali. Uit Aden wordt aan de Daily Mail gemeld: De gezagvoerder van het Eogelsche stoom schip «Waipara" berioht, dat de Russische kruiser «St.-Petersburg" hem Zaterdagochtend om 7 uur op 20 mglen afstand van Jebelzukur beval te stoppen, door het lossen van een schot over den boeg. De Russen onderzochten de scheepspapieren en verklaarden het sohip prijs te zullen maken. De kapitein protes teerde waarna bij aan boord van de «St.-Petersburg" werd overgebracht, waar hg garandeerde dat er zich aan boord van de «Waipara" geen wapens of ammunitie bevonden voor Japan. Gedurende vier uren werd bg aan boord van het oorlogesohip gehouden. Terwyi hg zioh hier bevond, vernam hg, dat op 14 dezer het stoomschip «Malacca" van de «Oriental Peninsular Company" prgs- gemaakt was, omdat het wapens en ammu nitie voor Japan aan boord had. Het geheimzinnige van de verdwgning van Eent Loomieden Amerikaansohen diplomaat, die den 20aten Juni j.l. aan boord van de «Eaiser Wilhelm" te Plymouth moest aankomen en van wien men niets meer kon ontdekken, is eindelgk opgehelderd. In de rivier van Devonshire, bg Eing's Bridge, is Maandag een lgk gevonden, dat zeer veel gelgkenis heeft met den ongelukkigen diplo maat. Er is op het lgk Amerikaansch geld ge vonden en een visitekaartje met den naam Eent Loomie. Het was reeds in verren staat van ontbinding en is klaarblgkelgk eenige dagen in 't water geweest. Het is overgebracht naar eene nabgzgude hoeve om te worden geschouwd. Het is zeker, dat Loomie bg ongeluk ver dronken is, of dat hg het slaohtoffer is van eene misdaad, want het is onmogelyk, dat hg zelfmoord gepleegd zou hebben. Hg is zes-en-dertig jaar oud en had eene jonge vrouw en een kind, waar hg zeer veel van hield, zgn carrière was tot nog toe schitterend en er soheen eene sohoone toe komst voor hem weggelegd. Al is het lgk nu gevonden, er blijft tooh nog een sluier van duisternis over deze treurige zaak geweven. Frankrijk. Een ernstige gebeurtenis wordt door Reuter uit Cluses geseind. Met toestemming van den burgemeester hielden de stakers in het horlogemakersvak Maandagmiddag een op tocht, toen zg, de fabriek van Crettiez passeerond, plotseling overstelpt werden met geweervuur. Drie werklieden werden gedood en 45 gewond, waaronder versoheidenen ernstig. De fabriek, waaruit de sohoten gelost waren, werd met steenen gebombardeerd en door de stakers in brand gestoken. De houding van de bevolking is zeer dreigend tegenover de zoons van genoemden fabrikant, aan wie de onverantwoordelgke daad wordt toegeschreven. De Petit Parisien meldt, dat het aantal slachtoffers bedraagt vier dooden en een honderdtal gewonden. Balgiff. De Luiksobe gemeenteraad heeft in ver band met den bekenden dynamiet-aanslag de volgende besluiten genomende weduwe van majoor Papgn krggt van de gemeente 1000 frs. pensioen; Laurent, de commissaris van politie, krggt een tractementsverhooging van 500 frsde agenten, die Lambin en Gudefia, de twee dynamiteurs, hebben aangehouden, ontvangen een geschenk van 500 frs. Onder de gewonden zal 3000 frs. verdeeld worden. i Nedarland. Apeldoorn, 18 Juli. Aan het diner ter eere van generaal Yau Heutsz heeft H. M. de Eoningin de volgende toespraak gehouden Generaal "Waar Gg, na zoovele roemrgke wapen- feiten bedreven te hebben, met verlof in het Yaderland terugkeerde, acht Ik mg gelukkig j U op Nederland8cken bodem welkom te heeten. I Het Yaderland is U veel dank verschuldigd voor de wgze waarop Gg zgne belangen in Atjeh gediend hebt, het waardeert in U den bevelhebber, die het gewest Atjeh onder worpen heeft, het Nederlandech gezag hand haafde en bevestigde, zoowel door het zwaard als door staatkundig beloid er beschaving en welvaart brengende. Nadat Mgne geliefde Moeder U, tijdens Haar regentscbap, de moeilgke taak van Gouverneur van Atjeh op de schouders legde, volgde Ik steeds met belangstelling Uw arbeid en streven. Ontvang thans Mgn dank voor de eervolle wgze, waarop Gg Uwe opdracht volvoerd hebt. Ik breng U hulde voor de hooge en nauwgezette opvatting yan Uwen plicht, welke Gg al deze jaren ten toon spreidet. Ik gedenk met dankbaarheid den moed en de voortvarendheid van het Indisohe leger en de marine. Ik breng hulde aan Uwe dappere krggsmakkers, die onder Uwe beleidvolle aaDvoering streden en zoovelen die voor het Yaderland het offer van hun leven moesten brengen, aan de ambtenaren van het oiviel bestuur, die U behulpzaam waren Atjeh te maken tot een kostbaar kleinood van onze Eoloniën. Maar Ik wil de daden laten getuigen, zg zgn welsprekender dan Mgne woorden. Ik wil hier alleen nog aan toevoegen dat generaal Yan Heutsz tot in het late nageslacht voor ieder soldaat zal zgn het bezield voorbeeld van Moed, Beleid en Trouw. Ik stel dezen heildronk in op den luitenant- generaal Yan Heutsz en mgn dapper Indische Leger. Generaal Yan Heutsz antwoordde hierop: «Majesteit, met groote beschroomdheid, maar toch ook met groote blgmoedigheid is het dat ik gebruik maak van de vereerende vergunning mg door Uwe Majesteit verleend om hier aan Uwen Eooinklgken diech uiting te geven aan de gevoelens die ten opzichte van Uwe Majesteit in het hart gegrift zgn van ons allen die de eer hadden in Atjeh onder de door ons zoo vereerde OraDjevaan te dienen. Majesteit 1 Wg allen hebben getracht op Noord- Sumatra onzen plioht te doen, wg hebben getraoht 't Nederlandech gezag daar te vestigen 6n hoog te houden, wg allen hebben getraoht in naam van Uwe Majesteit onze Eoningin in dat land orde en rust, vrede, beschaving en welvaart te brengen. En als wg daarin geslaagd zgn voor zooverre dat in de laatste jaren mogelgk was, dan is dat vooral te danken geweest aan de omstandigheid dat wg dienden onder 't door ons allen zoo geëerde Oranje-vaandel met het koninklyke wapen en de groote waardeering die mgne dapperen en getrouwen daar onafgebroken ondervonden eerst van Hare Majesteit de Eoningin-Moeder en daarna van Uwe Majesteit zelve. En deze groote waardeering bleek telkens en telkens, zoo in openbare toespraken, waar zich daartoe gelegenheid bood, zoo in de Eoninklgke onderscheidingen die de borst sieren van zoovelen van den hoogste tot den laagste, zoo ook in de hoogste onderscheidingen welke Uwe Majesteit mg, hunnen aanvoerder en bestuurder, waardig keurde. Majesteit 1 Ik kan geen woorden vinden om naar eisch uitdrukking te geven aan hetgeen mgne dapperen en getrouwen van Atjeh wenechen dat ik hier thans zeggen zal en daarom verzoek ik eerbiedig vergunning om uit naam van hen allen, van de officieren van Uw leger in Indië, van de zeemaoht die met mg samenwerkte en van de ambtenaren die onder mg dienen, alsmede voor myzelf Gods zegen af te smeeken voor de gezondheid, den voorspoed en 't geluk van Uwe Majesteit en Haar Eoninklgk Huis". Amsterdam, 19 Juli. Generaal Yan Heutsz bracht heden een bezoek aan deze stad. Ruim 11 uur arriveerde bg hier. Te 2.45 werd hem ten stadhuize in een buitengewone raadszitting door den burge meester in ambtsgewaad dank betuigd mede namens een groot deel der burgerg, voor zgn aanwezigheid om hem welkom te heeten en welverdiende hulde te kunnen brengen: In de eerste koopstad des rgks werd met verklaarbare belangstelling gevolgd wat in het Verre OoBten door u werd gewrocht. De vastberadenheid van u en die u bgstonden deed twgfel in vertrouwen verkeeren, dat onze krggsmacht in Atjeh voor haar moeielijke taak was opgewassen. Uwe doortastendheid en voortvarendheid bg 't vervolgen der voor naamste hoofden van het verzet en uw beleid bg de krygsoperatiën wekten rechtmatige bewondering. Spreker bracht voorts hulde aan zgn staatemanswijsheid om door goede reohtspraak, door steun van landbouw en ngverheid een welvarend land met tevreden bevolking aan ons koloniaal gebied toe te voegen. Hulde daarvoor u en die u daarbij hielpen, aan geheel het dapper Indische leger. Moogt gg nog veel tot stand brengen tot heil onzer Eoloniën, tot eer van het Moeder land, tot voldoening van uzelven. De generaal dankte kort voor deze wel willende woorden. Muiden, 18 Juli. Een niet alledaagsch tooneel wordt alhier tbans afgespeeld, n.l. de gereohtelgke ontruiming van een gansche scheepstimmerwerf, waarmede een 15-tal werklieden, onder toezicht van een deur waarder, een aanvang hebben gemaakt. Tot den inventaris, die vervoerd moet worden, behooren een groote, houten schuur, een woonhuisje, een half afgewerkte deksobuit, een paar stevig in den grond bevestigde sleephellingen, tal van maohinerieën en gereed schappen, een 100 H L. steenkolen, hout- en yzerwaren, enz. Dat alles wordt gedeponeerd op den publieken weg. Utrecht, 18 Juli. Met ingang van 1 Augustus a. s. zullen bg de Maatschappg tot Exploitatie van Staatsspoorwegen de beambten, die wegens het deelnemen aan de staking ontslagen en daarna W6er als los personeel bg genoemde maatschappg aan genomen zgn, in vasten dienst treden. Om voor diegenen dezer personen, welke boven de 35 jaar zgn, met het oog op de storting in het pensioenfonds der Maatschappg, de toetreding in vasten dienst te vergemak- kelgken, heeft de direotie der Maatschappg aan laatstbedoelde personen aangeboden, de helft der som benoodigd voor inkoop in het pensioenfonds voor hen te storten. Hedennacht te ongeveer kwart voor twaalf had op den Amersfoortsohen straatweg te Utreoht een droevig ongeval plaats. In een Jan Plezier, bespannen met 2 paarden, waren eenige Utrechtenaren op weg naar huis, toen de paarden opsohrikten voor een stuk wit papier, dat op den weg lag. Zg deden een sprong zgwaarts, waardoor bet rgtuig met een wiel in een kuil aan den kant van den weg terecht kwam en tegen een boom liep. De koetsier viel van den bok, dooh bleef nagenoeg ongedeerd. De paarden sloegen op hol en om dit te voorkomen en de hollende dieren te grijpen sprong een zekere A. v. I., 28 jaar, zydelings uit het rgtuig. Ongelukkigerwyze kwam de man met zgn hoofd tegen een boom terecht en bleef op de plaats liggen. Door een paar der inzittenden werd hg opgenomen, waarbg bleek dat hg een bloedende wond bg het rechteroor had bekomen. In het rgtuig gelegd, reed men naar De Bilt, alwaar dr. E. J. Lette hem onderzocht en een sohedel- breuk constateerde. Alvorens Utreoht bereikt was, bleek de man reeds overleden te zijn. De man was gehuwd en vader van één kind. Amersfoort, 18 Juli. Toen Zaterdag middag, omstreeks 2 uur, een met twee paarden bespannen rgtuig den overweg bg wachtpost 42 van de H. IJ. 8. M. aan den Soesterweg zou passeeren, schoof de baan- waohteres aan de overzgde juist den boom dicht. Het rgtuig bevond zich reeds op de rails, toen zeer nabg, uit de richting Amersfoort, een trein naderde. De maohioist remde oogenblikkelgk wat hg kon, maar een botsing zou onvermgdelyk zgn geweest, indien de koetsier niet de tegenwoordigheid van geest had gehad om haastig de tweede lgn op te draaien. De waohteres werd door de paarden omver geworpen, en kwam tereoht tusschen de rails waarop de trein zioh bevond, die gedeeltelgk over de vrouw heenreed alvorens tot stilstand te zgn gebracht. "Wonder boven wonder liep alles zonder ernstige ongelukken af. De twee families die in het rgtuig zaten, kwamen met den schrik vrg, evenals de koetsier. De baanwachterea bekwam enkele niet gevaarlgke verwondingen aan het hoofd, welke door een toevallig passeerend officier van gezondheid werd behandeld.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1