Zaterdag 16 Juli 1904. aanbestepihgT (Z ierilizeesolie Cour an t). Tweede Blad AANBESTEDING KENNISGEVING. NIEUWSTIJDINGEN. ADVERTENTIEN. VereeDiging „Algemeen Belang", Tholen. Paardenmarkt Zink- en Stortwerken aan den West nol van het district Koudekerke, in 2 pereeelen. 685 Koeden Tarwe 201'/o Roeden Wintergerst 885 Roeden Erwten 306 Roeden Zomergerst De navolgende Veldvruchten, als: 771 Roeden Tarwe, 245 i/ Erwten, 822 Gerst 260 a Hay er, Spenoude Biggen te koop ZIERIKZEESCHE \SEIWSB0DE. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prgs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending earn per week, f 10,per jaar. 60ste JAAK6AN6 No. 8027. DirecteurA. J. DE LOOZB. A. FRANKEL. J. WAALEalleen voor het binnen- en buitenl. nienws. Redacteuren Adrertentiên ran 13 regels 30 Ut», meerders regels 10 Cts.kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 are bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Fhünket,, Meelstraat 386, Zierikzee. vau de levering der benoodigde Steen kolen ten behoeve van enkele gemeente inrichtingen voor het winterseizoen van 1904/1905, op Maandag den IS Juli e.k., 's middags 12 uur, ten Raadhuize. De Voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie der gemeente. Aangifte tot plaatsing van Meisjes, na de zomervacantie op de School D gelieve men te doen op Maandag «l©u l8 •Juli U.S.* des avonds tusschen 6 en 8 uur, bij het Hoofd dier School, Mej. T. VISSER. De Secretaris der Plaatselijke Schoolcommissie, J. DE VRIEZE. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Maandag den 1*8 Juli 1-c.» des namiddags te i'/a uur. op het Raadhuis, eene openbare Vergadering van den Gemeente raad zal gehouden wordeD, waarin de volgende zaken ter tafel zullen worden gebracht: 1. Beëediging en installatie van het gekozen Raadslid, den heer H. C. van den Ende. 2. Resumptie notulen. 8. Brief van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het Raadsbesluit tot af- en overschrijving van posten op de gemeentebegrooting voor 1903. 4. Brief van Gel. Staten, houdende goedkeuring van het Raadsbesluit tot onderhandsche verpachting van gemeentegrond aan de Wed. A. Anker Wz. 5. Brief van den heer J. Franse, houdende kennisgeving, dat hg zijne benoemiog tot lid der Commissie voor de Strafverordeningen aanneemt. 6. Mededeeling van de opneming der boeken en kas bij den Gemeente-Ontvanger; 7. Voorstel van Burgem. eu Weth. tot het verleeuen van afschrijving van hoofdelijken omslag. 8. Voorstel van Burgem. en Weth. tot beschikking over den post voor Onv. Uitg. der gemeentebegrooting voor 1904. 9. Voorstel van Burgem. en Weth. tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1904, en verkoop van kapitaal, ingeschreven op het Grootboek der 2'/, °/0 Nat. Schuld. 10. Adres van den heer B. J. Kerpestein, houdende verzoek om ontslag als onderwijzer aan school A, met voorstel van Burgem. en Weth. 11. Behandeling der staten van de oninbare posten hoofdelijken omslag. 12. Voorstellen van Burgem. en Weth. tot uitgifte van gemeentegrond in erfpacht 13. Brief van Ged. Staten, houdende verzoek om 's Raads gevoelen te kennen, betreffende eene door hen voor gestelde regeling der bezoldiging van de ambtenaren van den Burgerlijken Stand, met voorstel van Burgem. en Weth. 14. Adres van het Bestuur der Fairbank »'t Sas", houdende verzoek om het terreia bij het Sas te verharden, met voorstel van Burgem. en Weth. 15. Aanbieding van de gemeenterekeniDg over 1903. 16. Aanbeveling ter benoemiDg van een directeur der ambachtsschool en der avondschool voor vakonderwijs. 17. Aanbeveling ter benoeming van een onderwijzer aan school A. Enz. Zierikzee, den 14 Juli 1904. De Burgemeester, CH. W. VERMEIJS. Rusland—Japan. Petersburg, 13 Juli. Een mededeeling van den generalen staf luidt: Volgens een bericht uit Japansche bron door don generalen staf van den onderkoning van het verre Oosten ontvangen, vielen do Japanners in den naobt van den lOden Juli de stelling bij Port-Arthur aan en werden teruggeslagen met groote verliezen, waarvan het cijfer zelfs niet bij benadering vast te stellen is. Het schynt dat de verliezen dertigduizend man bedragen. Spanje. Te Madrid zjja in de laatste dagen ver scheidene ziektegevallen met doodelyken afloop ten gevolge van de warmte voorgekomen. Een geweldige wervelwind heeft Zondag 9 K.M. van den Spaanschen Noorderspoor weg bg San Sebastiano en het omliggende land verwoest. Italië. Een jonge boer uit Imola beweert eene merkwaardige ontdekking te bobben gedaan. Hg aou n.l. een methode gevonden hebben om van jonge haantjes hennetjes te maken. Tal van proeven waren door hem met het grootste euoces genomen en in deze lente mislukte de methode slechts in één van de 75 proeven. De jonge man, Francisco Roccbi genaamd, verklaarde, dat hg door het lezen van weten- sohappelgke werken tot de studie van zyn belaogryk onderwerp was gekomen. Wanneer bij zijn methode welke hg voorloopig nog geheim hield bekend maakte, zouden de geleerden or over versteld staan, dat zy er niet aan godacbt hadden, zoo eenvoudig is zg. Zg moet spoedig na de geboorte toe gepast worden. De ^kunstmatige kippen" leggen eieren, welko een boetje klciuer zgn dan die der natuurlgke kippen. (Misschien zullen de Fransohen deze eieren ook oeufs la coque gaan noemen). Professor Grassé heeft aan Francisco oon aantal gewaarmerkte haantjes gezonden waarvan deze nu maar eens gauw kippetjes moet maken. Wg zgn zeer nieuwsgierig, hoe deze offi- ciëolo proef zal afloopen. Oostenrijk. Ook te Weenen wordt in de laatste dagen zeer geklaagd over de ondragelgke hitte, waarvan reeds verscheidene personen, die door zonnesteek getroffen werden, het slacht offer zgn geworden. Frankrijk. In do buurt van Pargs, n.l. in de voorstad Lililas, kwam Zondag eene vrouw schreiend op het politie-bureau naar haar kind vragen, dat verdwenen was. Terwgl de beambto haar het een en ander vroeg, hoorde men een gekraak en door het glazen dak viel een sohreiend kind naar benedeD. De moeder herkende onmiddellyk haar acht jarig zoontje, dat, wonder boven wonder, slechts zeer lichte verwondingen had g6kregeD. Het ventje vertelde, dat hg den vorigen avond met andere kinderen getracht had, vogeltjes te vangen. Toen het donker was geworden, waren ze op het dak van een huis naast het politie-bureau geklommen, om vogels in strikken te vangen. Tegen den morgen was hij op het glazen dak van het politie-bureau gegaan en dit was nu ouder hem gebroken. Te Pargs was de hitte Maandag ver- schrikkelgk. De thermometer wees 33 graden in de schaduw. Er zgn vele gevallen van zonnesteek voor gekomen, waarvan de meeste met doodelgken afloop. Naar men in V Humanité leest, heeft het hof van cassatie in de Dreyfus-herzienioge- zaak ook den vorst van Monaco als getuige opgeroepen. Ouifschland. In oude meubels verborgen werden dezer dagen in de woning van eene overloden 83- jarige juffrouw te Berlyn meer dan 93.000 mark gevonden. De meubels waren overigens zóó sleoht, dat ze in het openbaar verkocht, te zamen slechts ongeveer 100 mark opbrachten. Nedarland. Hoeren veen, 12 Juli. Een treurig ongeval had hier plaats met mej. J. J., wonende te Beetgum. Zg logeerde bg haar oom aan de Veen- sluis, bg Knype, en was met diens dochter naar het turn-terrein buiten Heerenveen gegaan, om de feestelgkheden aldaar by te wonen. Door de volte was zg echter haar gezelschap kwijtgeraakt. Na het vuurwerk begaf zg zioh naar Heerenveen om de tram te bereiken, welke des nachts om 12 uur naar Drachten zou vertrekken, teneinde dan aan de Veenslnis af te stappen. Zg moest lang wachtenwant de tram vertrok veel later. Bg de booht vóór hötel- Lettinga wilde zg, ofschoon de tram nog in beweging was, reeds instappen. Ongelukkig stapte zij mis en viel voorover tusBchen de wielen. De gefteesheeren Kglstra en Peters, wier hulp terstond werd ingeroepen, moeBten helaas den dood constateercn. De ongelakkige was 23 jaar. Zutfen, 13 Juli. De automobiel 1267 ge raakte op den Eanonsdgk, nabij de Hoven, in brand. De inzittenden de eigenaar, do heer Vreesman uit Hem, zgn vrouw, zgn zwager en een chauffeur verlieten zoo spoedig mogelgk den wagen en kwamen met den schrik vry. Het voorste gedeelte, de zitbank en de beide reclitsche raden zgn geheel vernield. I De schade wordt geschat op f G000. 1 De oorzaak van den brand is onbekend. Juist eeu week geleden was de auto voor i brandschade verzekerd. Amsterdam, 13 Juli. Bg de verkiezing van een lid der Prov. Staten voor distriot VI alhier is gekozen de heer S. P. van Eeghen (lib.) met 1586 stemmen, tegen 1451 op den heer Ch. M. Hereken ra tb (kath.) 1 's-Gravenhage, 14 Juli. Naar wg ver nemen zal generaal Van Heutsz morgen ochtend ia het «Hótel des lades" alhier eece samenkomst hebben mot den heer Scholten, lid van de Eerste Kantor, die namens de leden die in dit wetgevend lichaam voor de drie noordelyke provinciea zitting hebben, met den generaal een bespreking wenscht te honden betreffende het plaatsen van eeo herinoeringssteen iu het huis te Coevorden, waarin generaal Van Heutsz geboren werd. Naar wg vernemen, staat het vast, dat generaal Van Heutsz tot gouverneur-generaal van Ned.-Iodië zal worden benoemdgeneraal jhr. Van der Wyck zal hot gouverneurschap van Atjeh nog een jaar waarnemen cd dan als zoodanig opgevolgd worden door overste Van Daalen. Op «Seinpost" te Scheveningen, is gisterenavond een onverwachte ovatie gebraoht aan generaal Van Hentsz, die zioh in burgor- kloeding onder de toeschouwers bevond. Io een militaire-evolutie van een Duitsch dames gezelschap, werd ten slotte het geweer ge presenteerd, met den uitroep: »Lobe Kioneraal Van Heutsz" 1 De muziek sp9elde terstond het «Wien Neerlandsch Bloed" en de generaal zag zich nu plotseling van alle kanten toe- geju icht. Op uitnoodiging van de directie begaf by zich met zgoo familie in de pauze naar het paviljoen, alwaar nu het publiek voor hem defileerde, terwgl do RumeGnsche kapel den blgkbaar dus ook io Rumenië bekenden defileermarsch: «Turf in je ransel", van Dunkier, lustig deed hooren. Mevr. Elise van Calcar, eene merk waardige en hoog begaafde vrouw, die gansch haar arbeidzaam leveo gegeven heeft in dienst van de menschheid en vooral beeft geyverd voor de opvoeding der jengd, is gisterenavond op 81-jarigen loeftgd hier ter stedo overleden. M)e Eerste Kamer heeft de Wet op het Hooger Onderwijs verworpen met 27 tegen 22 stemmen (Geheel de liberale party, die voltallig aanwezig was, stemde tegenalleen de rechtorzyde (anti-rev. en r. c waar aan de heer Van Pallandt ontbrak, bracht haar stem vóór het ontwerp uit. Wat de gevolgen hiervan zullen zyo, valt nog moeielyk voor dit oogenblik te br-paleD). Rotterdam, 13 Juli. Vanmiddag halféén bemerkte de kapitein van de sleepboot «Edison" der firma A. Volker Lznwelke sleepboot zandbak no. 8 dierzelfde firma uit do Maashaven zou wegbrengen naar Schiedam, in den mond dier haven, ter hoogte van boei 2, een roeiboot, die in de richting van den aanlegsteiger van het overzetveer voer. Er zaten drie mannen in de boot, van wie er twee roeiden, do derde zat achterin. Op 150 meter afstand ongeveer floot de kapitein, te moer, omdat de mannen in de boot zich zeer onhandig betoonden, blgkbaar niet konden roeien en bg het Daderon van den sleep nog van plaats gingen verwisselen. Een botsing was door eeo en ander byna onvermijdelijk. Toch kon de «Edison" de roeiboot, een vlet, nog juist passeeren. Maar ongelukkigerwyze liep de zandbak dwars op de vlet. De drie inzittenden grepoa zich work- tuiglgk aan den zandbak vast, doch twee hunner baatte dit niet, daar de half ver splinterde roeiboot reeds onder hen wegzonk. Zij verdwenen, met hun vaartuig, in de diepte. De derde kon zich aan het gaogboord van den bak vastklemmen en wiet daarop intgds over te klimmen. Van versohillendo kanten werd aanstonds gepoogd de andere ongelukkigen te redden. Zoo van do «Havendienst I", en van ver schillende roeibooten. Maar alle pogingen bleven vruchteloos, en ook het langen tyd voortgezet dreggen had geen resultaat. De geredde bleek te zya de 30-jarige J. K. Stok. Volgens zgn opgave zijn de namen zyner verdronken kameraads Leent- vaart en v. d. Ploeg. Alle drie waren al eenigen tgd zonder werk en hadden nu besloten bg den heer Ch. Aug. Diekmeijer Jr., Katendrechtsohestraat 60, een vat bier te gaan koopen om dat aan boord van schepen te slyten. Eenstemmig werd verklaarddat de kapitein der sleepboot do mannen in de sloep tijdig had gewaarschuwd. Vannacht om 2 uur betrapte een politie-sgent een man, die zich met behulp van valsche sleutels trachtte toegang te ver schaffen tot pand no. 53, aan de Witte de Withetraatbewoond door den heer A. Sanders, effectenhandelaar. De familie is echter tydelyk afwezig. De agent nam den man mede naar het bureau in dezelfde straat, waar bg herkend werd als de 49-jarige M. B., eerBt 3 Juli 1.1. uit de gevangenis ontslagon, waar hg driejaren had doorgebracht wegens een inbraak aan den Crooswijkschen- weg. ny heeft totaal reeds 10 jaren gevangenisstraf achter den rug wegens oplichting, brandstichting en diefstal. Vanmorgen om halfacht werd in ver waarloosden toestand aangetroffen in het gras aan de Parkkade de 48-jarige zwerver Josoph M. v. Loock, eeu man, die geen eigen thuis heeft en geen middel van bestaan. Gedurendo de laatste maanden had de bemanniDg van de aan de Westerkade liggende kanonneerboot hem te eten gegeven. De stumperd is lgdende aan toevallen, heeft cenige gaten in het been gevolg van verregaande vervuiling en kan niet loopen. Hg is in het Ziekenhuis ter verplegicg opgenomen. Op het politie-bureau te Rotterdam is door den veekooper C. N. uit Hontenisse, aangifte gedaan, dat hem in de omgeving dor Veemarkt een bankbiljet van f25 uit zgn jaszak is gestolen. Gorinchem, 14 Juli. Hedenmorgen is hier bij het rangeeren een goederenwagen uit den wissel geloopen en gekanteld. Hg viel op den rangeerder Buurman, die onmiddellgk dood was. De ongelukkige, nog geen 40 jaar oud, laat eene weduwe met één kind na. Breda, 13 Juli. Maandagavond hadden eenige jongens gespeeld in de buurt de Kwakkelhut onder deze gemeente. Toen zg den overweg van don spoorweg zouden passeeren, snorde een trein voorbg en de jongens, meenende veilig te zgn, liepen over. Joist kwam uit de tegenovergestelde richting een sneltrein aan, die één hunner, de 18-jarige De Fauw, aanreed en onmiddellgk doodde. Da hersenpan was verbrijzeld en beide handen af. De boomen van dezen overweg zgn altijd gesloten, or is geen bewaking. Getrouwd A. BIJ DE VAATE B.Jz en P. DALE BOUT Ad., die, tevens namens wederzydsche Familie, hun' dank betuigen voor de vele blyken van be langstelling bg hun Huwelgk ondervonden. Ellemeet, 15 Juli 1904. Heden overleed onze geliefde Echtge noot, Vader, Behuwd- en Grootvader Jacobus Deurloo, in den ouderdom vau ruim 72 jaar. Tholen, 14 Juli 1904. Wed. J. DEURLOO—Quaak. Voor do vele bewyzen van deelneming, ondervonden bg het overlgden onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder, Mevr. Wed. M. C. BRUYNZEELde Haas, betuigen wg onzen hartelijken dank. S. J. BRUYNZEEL. W. BRUYNZEEL Cz. C. BRUYNZEEL Jr. A. BRUYNZEEL-Lels. Mr. J. P. BRUYNZEEL. R. M. BRUYNZEEL—Lels. T. W. BRUYNZEEL. M. E. BRUYNZEEL. Zg, die uit welken hoofde ook, dus ook wegens borgtocht iets te vorderen mochten hebben van - of verschuldigd zgn aan nu wglen TRIJNTJE HOOGENBOOM, gewoond hebbende te Elle meet, en eerst Weduwe van Cornelis Krijnse Lokker en daarna van Jacob de Jonge Mz gelieven daarvan vóór 1 Augustus 1904 opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris J. FRANSE te Zierikzee. te THOIiEnr, op Woensdag 3 Augustus 1904. Het DA.GELIJKSCH BESTUUR van het Waterschap Schouwen zal, op Donderdag 21 Juli 1904, in 'sLandskamer te Zierikzee, aanbesteden Ie Perceel. Het maken en zinken van drie Zinkstukken en een Kraagstnk, ter ge zamenlijke oppervlakte van achttien honderd vierkante Meters met levering van de noodige materialen. 2e Perceel. Het leveren en storten van oiroA vierduizend scheepaton Stortsteen. Bestek en voorwaarden zgn verkrggbaar bg den Boekhandelaar H. G. KROM te Zie rikzee, tegen betaling van 0,60 per exemplaar. Teekeningen en inlichtingen worden op aan vraag verstrekt door den Iogenienr, terwgl aan wy zing ter plaatse zal geschieden op Woens dag 20 Juli a.s., des morgens ten 11 ore. Het Dagelgksch Bestuur van het Waterschap Schouwen, A. J. F. FOKKER, Voorzitter. D. VAN DER VLIET, Ontv.-Griffier. JR i De Notaris J. FRANSE zal, Woensdag 20 Juli 1904 's namiddags 2 ure, in de Dorps herberg te Ouwerkerk, voor de Wed. J. WILLEMSE, in vereohillende pereeelen, publiek verkoopen De volgende Veldvruchten in de gemeente Ouwerkerk: aan Braams- en Ooatweg; aan Braamshoefje; aan Braamshoefje, in Sensblokje, aan den weg aohteraan, langs C. Kuijper en Kramer. aan den Nienwendijk, langs de klavers en het eerste lange stak. Notaris W. F. DEL CAMPO gen. CAMP te Renesse zal, op Woensdag 20 Juli 1904, des namiddags 3 nre, ten verzoeke van den Heer L. HANSE te Serooskerke, in de Herberg van J. A. de Glopper aldaar, in het openbaar verkoopen alles staande in laodergen aan het Moolweegje. Jh Notaris VAN 8ETER8 te St.- BLifé Maartensdijk zal aldaar, Donderdag 21 Juli 1904, des avonds uur, ten herberge van Z. de Ruiter, publiek verkoopen, om contant j een overdekt Jacht, „de Vrouw Anna Maria", groot 50 tonnen, met InventarKi, liggende in de Haven van St.-Maartensdyk, bevaren geweest door H. Cornelisse. bg M. J. KOSTENOootnrland.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1