Donderdag 14 Juli 1904. (Z ier i Is. z e e s c li e Cour an t). AANBESTEDING NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad sh ProviRcis. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prjjs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransraai, India ens. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 8026. Directeur JSL. 7. DB A. FRANKEL. Redactearen J. WAALE, alleen voor het binnen- en bnitenl. nieuwe. Advertentie van 13 regels 30 Cta. meerdere regels 10 Cta., knnnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjdsgs middags 2 ore bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Fkünkel, Meelstraat 386, Zierikzee. Aangifte tot plaatsing van Kinderen na de zomervacantie op de School C gelieve men te doen op V<len 15 «Juli n.Si, des roormiddf-gs tusschen 9 en 12 uur, bij het hoofd dier school, den heer S. DE GRAAF, in het gebouw dier school (Nieuwe Boogerdstraat). De Secretaris der Plaatselijke Schoolcommissie, J. DE VRIEZE. Plaatsing van Kinderen op de School A. ZITTING van Commissarissen dier School in het schoollokaal in den Wevershoek (Hoofd de onderwijzer J. VAN BALLEGOOIJEN), op Zutorslng: tien ÏO Juli e.lc*, des avonds te 7 uur, tot het ont vangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school. Om als leerlingen op de School A te worden toegelaten, moeten de kinderen den leeftijd van vijf jaren en acht maanden bereikt hebben. van de levering der benoodigde Steen kolen ten behoeve van enkele gemeente- inrichtingen voor het winterseizoen van 1904/1905, op Maandag den 18 Juli e.k., 's middags 12 uur, ten Raadhuize. De Voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie der gemeente. HINDERWET. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zkrikzeje maken bekend, dat zy aan PIETER DE BIE, slager, wonende alhier, en zijne rechtverkrijgenden, vergunning hebben verleend tot het oprichten van eene slacli- in een gedeelte van het pakhuis, grenzende achter het erf van het woonhuis, uitkomende in de Sint Domusstraat, plaatselyk gemerkt wyk D No 371, kadastraal bekend Sectie B No. 181. Zierikzee, den 11 Juli 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERME1JS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Amerika. Door do democratische conventie te St. Louis is Henry G. Davis oandidaat gesteld voor bet vice-presidentschap der Unie. Deze oandidaat is ééa der spoorwegkoningen, wiens bszit geschat wordt op meer daa 30 millioen dollars. Bij is tegenwoordig president van de WeBt-Virginia-Pittsburg-spoorwegmaat- sohappij. In 1861 trad bij in de politiek als lid van het Representantenhuis voor Virginia en 10 jaren daarna werd bij senator. BelgiS. Men herinnert zich, dat eenige jaren ge leden de bekende Belgische, nu 31-jarige prinses de Caramon Chimay met een Zigeuner uit een muziekkapel, zekeren Rigo, op den loop gegaan is, welke gebeurtenis toen eene enorme sensatie verwekt heeft. De excentrieke Am8rikaansche, die van zichzelf Clara Ward heette eene rijke erfdoohter is nu opnieuw van haren Rigo weggeloopen, nu met een bediende uit een Parijsch reis-agentschap. De dame heeft ditmaal eohter orde op hare zaken gesteld, alvorens er van door te gaan, en baar Rigo een maandgeld van 1000 francs verzekerd. Nedarland. Hoogeveen, 11 Juli. Alhier had een vreeselijk ongeluk plaats. Een jongetje van 12 jaar viel, op een wagen klimmende, aohterover. Één der groote, zware pakken, waarmede de wagen beladen was, viel boven op hem. Toen hij opgenomen werd, was bij reeds dood. De moeder, wier man reeds geruimen tijd in 't krankzinnigengesticht wordt verpleegd, is radeloos. Apeldoorn» 12 Juli. H. M. de Koningin heeft het voornemen den luitenant-generaal Van Ilentsz te ontvangen Zaterdag a.s. op het Loo eo te zjjner eere dien dag oen feestmaal te geven, waaraan zullen worden uitgenoodigd de ministers van oorlog, marine en koloniën, de oud gouverneur-generaal jhr. Van derWijok, voorts al de heeren zoowel in actieven als in buitenge wonen dienst van het Huis van H. M die versierd zijn met de Militaire Willemsorde; verder de luitenant-generaals in aotieven dienst, zijnde de opperofficieren Kool, Snijders en Van Erinel Schorer; de vice-admir. in aotieven dienst Derx; de majoor Doorman van het Oostindisoh leger en de kapitein van dat leger Colijn, laatstelijk adjudant van generaal Van Ileutsz. Amsterdam» 11 Juli. Gisterenmiddag omstreeks half vier maakten een broer en zuster op den Amstel een roeitochtje. Ter hoogte van Schollenbrug sloeg eensklaps het bootje om, doordat één der inzittenden, naar men mededeelde, te vael naar één kant over hing. Beidon vielen daardoor te water. Een zekere Willem Roob, die het ongeval zag, begaf zich zonder aarzelen te water, om de drenkelingen te redden. Hij slaagde hierin echter niet, wijl de man hem by zyn boenen greep, zoodat hg terug moest keeren, wilde hg zelf niet verdrinken. De bekende jolleman Arie Roos, een broer van Willem, die het ongeval eveneens had gezien, spoedde daarop met zyn bootje toe en mocht er in slagen de vrouw te redden. Van den man was evenwel niets meer te bespeuren; na een kwartier dreggens haalde men zgn lyk uit de diepte te voorschyn. Het Igk is naar het posthuis van de politie van Watergraafsmeer, staande aan de Wees- perzgde, gebracht. 12 Juli. Generaal Van Heutsz nam de uitnoodiging tot een bezoek aan deze stad aan. De commissie vergadert heden avond om te beraadslagen over den dag en pe wgze van ontvangst. Soest» 11 Juli. Toen H. M. de Koningin- Moeder gisterenmiddag met freule Van de Poll een rgtoer deed, werd één der paarden sohichtig door oen automobiel, en rukte den boom los. Het rgtuig was du onbruikbaar, zoodat Koningin Emma met Hare hofdame uitstapten en te voet verder gingen. Inta8schen waarschuwde de automobilist den stalmeester op Soestdyk, zoodat onmid- dellyk een ander hofrgtuig de Koningin- Moeder tegemoet reed. Het ongeval dat voorviel by den tol aan de Lnge Vuursche (Ewgkshoeve) liep dus gelukkig zonder eenig onheil af. 's Gravenhage, 12 Juli. De samenspre- kingen over dienstaangelegenheden tusschen den Minister van Koloniën en den generaal Van Hentsz, waartoe deze hierheen ontboden is, hebben heden voormiddag aan het Depar tement van Koloniën een aanvang genomen. De conferentie duurde eenige uren. Eerste Kamer. Aangevangen is de be handeling der Hooger Onderwyswet. De heer Boneval Faure motiveerde zgn stam tegen het ontwerp, dat zyns inziens niet in het algemeen belang is en waardoor zgns inziens godsdienst en vrede ernstig bedreigd worden ten koste van alle burgers. Spreker bestreed voorts den door het ont werp beoogden afstand van souvereiniteits- rechten en de wgze, waarop dit geschiedt eD waardoor een eerste stap tot inbreuk op de verhouding tusschen Kerk en Staat wordt gemaakt. Op dit gebied moeten de souvereiniteits- reohten uitsluitend big ven aan den Staat, opdat de gelijkheid van allen voor de wet gehandhaafd blgve. Rotterdam, 12 Juli. Van nacht omstreeks halftwee vonden de buren in haar woning aan de St. Laurensstraat no. 75/1 onder aan de trap in hot portaal liggen de 85-jarige Christina van Meerssen, weduwe van J. van Nietighem. De oude vrouw had een gapende wond aan het achterhoofd vermoede] yk door dien zg van de trap gevallen was. Haar toe stand was van dien aard, dat men haar per branoard moest overbrengen naar het Zieken huis, dooh bij aankomst aldaar bleek zg reeds te zgn overleden. Ooggetuigen beweren, dat de zoon der on gelukkige, de 41-jarige stoker J. F. van Nie tighem, die men later bg zgn moeder onder in het portaal aantrof, te voren met haar boven aan de trap stond. Meermalen hebben de buren gemerkt, dat de zoon en de moeder heftige oneenigheden hadden. Een en ander gaf der politie aanleiding den zoon mede te nemen naar het bureau Pauwensteeg. Het lijk der oude vrouw zal gerechtelgk worden geschouwd. Zierikzee, 13 Juli. De «Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Ambachts school" te dezer stede vergaderde Maandag avond onder presidium van den heer J. A. de Bruyne, ten huize van mej. de weduwe Kanaar. De voorzitter opende de vergadering de seoretaris, jhr. De Muralt, las de notulen, die onveranderd goedgekeurd werden. Hierop deed de voorzitter de mededeeling, na de vergadering in kennis te hebben gesteld, dat het bestuurslid, de heer A. Timmerman, verhinderd was deze vergadering bg te wonen, dat het bestuur het wenselijk had gevonden, nu tooh een algemeene vergadering moest gehouden wordendoor haar tevens een definitieven penningmeester te doen benoemen. Tydelgk was deze post door den heer A. Timmerman vervuld. De aanbeveling van het bestunr ter vervulling van deze vacature bestond uit de heeren W. C. de Crane en H. J. van Nouhuys. Eerstgenoemde werd gekozen, en verklaarde zich onder dank betuiging voor het in hem gesteld vertrouwen bereid de benoeming te aanvaarden. Voort gezet wordt de verdaagde wgziging der statuten. De volgende alinea wordt na een daarin gebrachto verduidclgking, voorgesteld door den heer Koole, aan artikel 12 met algemeene stemmen toegevoegd«De beslissing over «het gebouw met inventaris behoeft do goed- «keuring van het gemeentebestuur van Zierik- >zee, en moet zooveel mogelgk strekken om «het voortbestaan der school te verzekeren". Op voorstel van den heer Ch. W. Ver- meys wordt nog aan art. 8 de volgende alinea toegevoegd«Voorts mag noch het «bestuur, noch de vereeniging zonder de «vooraf verkregene goedkeuring van het ge- «meontebestuur van Zierikzee de eigendommen «der vereeniging hypothecair verbinden". De heer W. C. de Crane kon zich aan- vankelgk met dit voorstel niet vereenigen, daar hg meende, dat de vereenigiDg te veel haar vrgheid van handelen aan banden legde, maar na hetgeen door de heeren Vermeys en De Muralt ten gunste van het voorstel was aangevoerd, verklaarde bg er zioh voor. De gewgzigde statuten werden hierop bg hoofdelijke stemming met algemeene stommen goedgekeurd. De vergadering machtigde het bestuur de Koninklyke goedkeuring op de gewgzigde statuten te vragen. Niets meer aan de orde zynde, en niemand het woord verlangend, werd de vergadering gesloten. Hedenmiddag reden de leerlingen van school C, in vier versierde rytuigen, naar de schoone dreven van Westelyk Schouwen. Dat de jeugd in opgewekte stemming ver keerde, zullen we niet behoeven te vermelden, en wy zgn er dan ook van overtuigd, dat zg zich, begunstigd door heerlgk weer, wel zullen amuseeren. Men verzoekt ons te melden, dat het concert, hetwelk aanstaanden Vrgdagavoüd in den tnin van de sociëteit «Conoordia" vanwege de kapel der Middelburgaohe schuttery zal gegeven worden, in verband staat mot het 175 jarig bestaan van het gebouw, waario nu de sociëteit gehouden wordt, maar waarin toen een koffiehuis gevestigd werd. Een heer, die Vrydagmorgen zich per fiets naar Renesse begaf, werd in de buurt van Moriaanshoofd door een meeuw aange vallen, die het op zgn hoofd voorzien had. Sleohte met moeite kon hg het boosaardige dier afweren. De heer C. Evertse, geboren te Kerk- werve, rijksklerk ten kantore der dir. bel. te Tilburg, is bevorderd van de 3de tot de 2de klasse. Bij het te Utrecht door de Staatsspoor- wegmaatschappg gehouden examen voor telegrafist is o. a. geslaagd de heer P. Boone te Rilland-Bath. Eerkwerve, 13 Juli. Naar wg vernemen heeft de heer W. Lemeom ontslag gevraagd I als lid van den Gemeenteraad alhier, j Duivendijke» 12 Juli. Bg de heden alhier 1 gehouden verkiezing van één Gemeenteraads- j lid is sleohts één candidatenlyst ingeleverd, 1 zoodat verkozen is de heer P. Jonker Pa. SirjanBland» 13 Juli. Dinsdagavond bracht het muziekgezelschap van Oosterland, Ooster- land's Fanfare, den heer S. de Ryke een serenadeter herdenking van zyn 25-jarig huwelgksfeest. De verschillende nummers wer den prachtig uitgevoerd. Bruinisse» 13 Juli. Id de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad werd medegedeeld, dat goedkeuring was ingekomen op de aangebraohte wgzigingen in de begrooting 1903 en dat het gemeenteverslag ter visie ligt. Op een adres van den heer D. van den Berge om meerder grond aan het Vateplein te mogen gebruiken, werd op dezelfde voor waarden als reeds vroeger toegestaan, goed- gunstig besohikt. I Op de voordracht voor het college van j zetters werden geplaatst de heeren W. Jumelet en Z. Hoogorheide, voor de eerBte vaoature, en de heeren M. Zoeter en Jao. Goudzwaard voor de tweede vaoature. Besloten werd aan de weduwe van den havenmeester eene jaarlgksche toelage van f 75 te verleenen. Naar aanleiding van ingekomen voorstellen van Gedep. Staten werd besloten aan dat college te berichten, dat men wenscht te benoemen ééa ambtenaar voor alle werkzaam heden van den Burgerlgken Stand, met uit zondering van de huwelgksvoltrekking, één ambtenaar voor de huwelyken, benevens twee plaatsvervangers. Ingekomen was het advies van de Gezond heidscommissie over de ingezonden Bouw verordening. Na enkele wgzigingen werd die verordening onder nadere goedkeuring vast gesteld. Nog werd besloten tot eenige af- en over- schrgvingen op de begrooting van 1904. Stavenisse. Bg de j.l. Vrydag gehouden stemming, ter verkiezing van een lid van den gemeenteraad, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlgden van den heer L. van den Hoek, zgn uitgebracht 160 geldige stemmen, waarvan 116 op den heer C. L. Dorst en 44 op den heer M. C. Steendgk. De beer C. L. Dorst is alzoo, zooals in het kort reeds werd vermeld, de benoemde. St.-Filip8land, 12 Juli. Te Steenbergen is bet gep&BBeerden Zaterdagavond bg gelegen heid der kermis weer niet al te mooi toegegaan. Vechtpartgen hadden er plaats, terwgl eon persoon met een mes zoodanig gestoken werd, dat bg in het ziekenhuis opgenomen moest worden en zgn leven niet buiten gevaar is. Scherpenisse, 12 Juli. Zondagavond brak er alhier een begin van brand nit in een kleine betimmering, die met hooi gevuld was en tegen een sohuur grensde. Gelukkig waren er mensohen in de omgeviog, die het spoedig ontdekten en met eenige emmers water wisten te blusschen. Men vermoedt dat het spelen van kindera met luoifers oorzaak is. Goes. Ten behoeve der Amsterdamsche diamantbewerkers heeft het hier bestaande comité thans in 't geheel ontvangen f 183,25. Een vreeselijk ongeluk. J. Kaulse met een voer hooi een oprit van den 's Heer- Hendrikskinderendgk afrgdende, om dat in de schuur van zgn vader te breDgen, had het ongeluk dat de paarden wat afweken, waar door het voer hooi omsloeg. Kaulse werd er afgeslingerd en kwam met het hoofd terecht op de steenen. Vreeselyk uit hef aohterboofd bloedend werd hg opgenomen en binnen korten tgd had hg opgehouden te leven. De ongelukkige is 45 jaar eu laat eene weduwe na. Een ander rgtnig-ongeluk liep gelukkiger af. De sproeiwagen der gemeente geraakte n.l. te water, dooh werd weer op het droge gebracht. Nog altgd wordt door verbouw van zoowel gesloten huizen als van winkels het uiterlgk aanzien van ons stadje verfraaid. O. m. heeft de heer F. Boone een sierlyk megazgn geopend van elaapkamer-fournituren, een magazgn dat in de drukke winkelstraten van onze groote steden niet misplaatst zou zgn. Behalve twee kleinere ie nn ook een groot, bizonder fraai melksalon geopend, inriohtingen, die bg toenemend gebruik zeker een kraohtigen stryd in het leven zullen roepen tegen misbruik van alcoholisohe dranken. Vooral deze laatste inriohtingen wordt een langdurige welvaart toegewenscht. Zaterdagavond is op bizonder luisterrijke wgze te Hoedekenskerke gevierd het 25-jarig jubilé der KoniDgin-Moeder. Tot zeer laat iu den nacht duurde de feestvreugde voort. Aan dr. Van logen Schouten, die voor dit feest het initiatief nam niet alleen, maar het ook regelde en bezielde, komt de eer van het welslagen eenig en alleen toe. Middelburg, 12 Juli. Naar wg vernemen, heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken zgne belangstelling betuigd in de tentoon stelling van oude koperwerken alhier eu het voornemen uitgesprokendie tentoonstelling te bezoeken. Indien het mogelgk is, zal de Minister as. Donderdag by de opening tegenwoordig zgn; anders op een nader te bepalen dag. Yoor de betrekking van hoofdcommies ter gemeente-secretarie van Middelburg hebben zioh 17 sollioitanten aangemeld. De stoombargesvarende tusschen Middelburg en Yliseiogen, zullen den 20en Juli in publieke veiling te koop worden aan geboden. Het voornemen bestaat om een stoomboot- dienst te openen tusschen Middelburg en Vee re. VlisBingen, 12 Juli. Tgdens het verblgf van het Duitsohe eskader alhier zullen er dagelgks pleizierbooten loopen tussohen Antwerpen en Yliseiogen. Zondag a.s. brengt de te Antwerpen bestaande Duitsche lieder tafel per speciale boot een bezoek aan onze Scheldestad; bij gunstig weer zullen, bg het bezichtigen van het eskader, eenige muziek nummers ten gehoore worden gebracht. De monitor «Reinier Ciaeszen" kwam heden ter reede. Maandagnamiddeg is alhier gearriveerd de Duitsche kruiser «Gazelle". Toen het sohip op de buitenhaven kwam, begaf de oommandant van de monitor «Reinier Ciaeszen", de kapitein luitenant ter zee Soholten, zich aan boord van het Duitsche vaartuig. Hg werd daar verwelkomd met het oude Wilhelmus, door het muziekkorps, dat zioh aan boord bevindt, uitgevoerd. Heden zal het schip, dat nog in de buitenhaven ligt, opsohutten en in de binnen haven gemeerd worden. Het Noorsche stoomschip «Ivanhoe" met eene lading kolen voor het Dnitscbe eskader is reeds hedenmiddag aangekomen. Hedennacht worden de «Melrose Abbey" en de Vanessa" verwacht. Heden (Woensdag) wordt alhier ver- waoht het pantserschip «Hertog Hendrik" in verband met het bezoek van het Duitsohe eskader. Dit schip zal op de reede geankerd blijven. Donderdagmorgen, wanneer het eskader hier zal aankomen, zullen de slagschepen onmiddellgk ankeren en de kruisers «Blitz" en Pfeil" zoo spoedig mogelgk op de haven worden gezet. Dinsdagmiddag sproDg een vyfjarig knaapje, het zoontje van den werkman L., werkzaam op de fabriek der Kon. Maatach. «De Schelde", in de Aagje Dekenstraat op de stoomtram. Het ventje geraakte hierdoor onder de wagens en werd overreden. Yreose lgk verminkt, als het ware in stukken gesneden, werd het knaapje levenloos opge nomen. De maohinist had aan het ongeval geen sohuld. Alhier is van Rotterdam gesleept aan gekomen en zal naar de werf der Kon. Mg. «De Sohelde" worden overgebraoht, het stoom schip «Marken", gebouwd aan de werf der firma Bonn Mees te Rotterdam, welk sohip aan «De Schelde" van machine en ketels wordt voorzien. Terneuzen, 11 Juli. Heden ochtend ii alhier een driejarig kind in een waschtobbe met kokend water gevallen. Het brandde zioh deerlgb. De toestand is zorgwekkend. AubestediiienVerknopingen erna. Door het beetuur der Yisschergen op de Schelde en Zeenwsche stroomen werden Dinsdag 1.1. in Thalia te Bergen-op-Zoom in het openbaar verpacht: a. 136 perceelen echelpdieren-vissoherg behoorende tot de Yersche oesterbank; b. het reoht tot weghalen van mosselzaad van de zeehoofden nabg de Oude Hoeve (Schouwen) gedurende een jaar, in 8 perceelen. Van het eerste was de totale opbrengst f 28.574, vroeger f 39 087voor het tweede f 362 tegen f 1103 bg een vorige ver- i pachting. Landbouw en Veeteelt. Eats, 11 Juli. Alhier heerscht in hevige mate de vlekziekte onder de varkens. St.-Filipsland, 12 Juli. Gisteren is de ajuin-oampagne begonnen. Circa 200 personen zgn op een betrekkelyk kleine oppervlakte met het optrekken, afdraaien enz. bezig. Dit geeft natuurlgk heel wat leven en bedryvigheid en last not least er wordt een aardigen stuiver mee verdiend. H E O H T H TL AKEN. Huwelijksrecht. Buitensporigheden door den eenen echtgenoot jegens den anderen begaan, leveren volgens onze wet grond op tot scheiding van tafel en bed.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1