ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Dinsdag 5 Juli 1904. (55 ierikzeesche C o u r a n "t). RECLAMES. Afsluiting Passags. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad SR ProviRCis. Ver&chijnt DIN8DAG, DONDERDAG on ZATERDAG. De prga per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië ens. verzending eens per «eek, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 8022. Directeur a, 7. DE looze. Redacteuren: A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en bnitenl. nieuws. AdvertentiSnvan 1—3 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Haandags, Woensdags en Vrijdag, middags 3 ure bezorgd «orden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Frünkel, Meelstraat 386, Zierikzee. 15 regels cts. Elke regel meer lö cts. Als middel ter vervauglu<r -van <ie moedermelk moet in de eerste plasts KUFEKE's KINDERMEEL worden aanbevolen, dat in juiste verhouding ^precies deielfde voe^iagsbestanddeelen bevat als de moeder melk, door de kinderen met graagte wordt genomen en geheel verteerd wordt. 2\jn gehalte aan mineraal en eiwitstoffen bevordert in 't bijzonder de beenderen- en spiervorming, veroorzaakt een fijnere stremming van de koemelk in de maag van het kind, maakt de melk gemakkelijker verteerbaar en vrywaart de kinderen voor maag- en ingewandsziekten. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat op Dond«u <la<f den 7 <Juli e.k. het gedeelte der Wandeling tusschen de Noordhavenpoort en de Nobel poor L dat alsdan zal zijn afgeheind, voor het publiek gesloten zal zyn. Zierikzee, den 2 Juli 1904. De Burgemeester voornoemd, CH. W. VERMEIJS. Rusland—Japan. St.-Petersburg, 1 Juli. Generaal Koero- patkine seinde den 29en aan den Czaar: Nadat de Japanners den 27en de stad SjeD8oetchen hadden ingenomen, trokken de Rnssen met kleine verliezen noordwaarts tdrug. Den 25sten had een voorpostengevecht plaats by Tamiargau. Den 26en bezetten de Japanners Siandiao. In het gevecht by Siah Lotau, op den 26en, werden de Japanners teruggeworpen en door de Russen tot Siandiao vervolgd. De Russen verloren aan dooden en gewonden 2 officieren en 39 man. Den 27en werd opnieuw het gevecht bg Siahotau begonnen. De Russod drongen de Japanners terug en brachten de Japansohe batterijen tot zwggen. De Russen verloren ongeveer 50 man. Den 26en bezetten de Japanners Tsegoeantien bij Siahotau. Den 27en had het gevecht plaats bij de Dalinpas, waarbij de Russen terugtrokken met een verlies van ongeveer 200 man. Den 26en bezetten de Japanners de Kaudialien-pas op den grooton straatweg naar Liaojang. Sedert den 25an rukte de rechtervleugel van de Japansche macht ook vooruit. Den 26en 's morgens werd Saiwatsi bezet. Een afdeeling Kozakken werd uit Saiwatsi ver dreven. Londen, 1 Juli. De Japansche legatie kreeg bet volgende telegram, gisteren uit Tokio verzonden: Het Japansche leger, in drie oolonnes opgesteld, begon den 26en de operaties tot het bezetten van Fenchoeling, waar de RusBen hnlpverschansingen hadden gebouwd. De Russen boden hardnekkigen wederstand, doch onze detachementen slaagden er in, na hevige gevechten, den vijand te omsingelen en den 27en eindelijk Fenchoeling te nemen. Meer dan negentig doode Russen werden gevonden op den hoofdweg, de verliezen buiten dezen weg kunnen niet geraamd worden. 88 Russen werden gevangen genomen. De Japansohe verliezen bedragen 170. Amerika. Maandag 1.1. was te New-York de warmste dag, dien men daar sinds 2$ jaar beleefde. Engeland. Volgens de Daily Mail gaat generaal Cronjé op 4 Juli hertrouwen met mevrouw Johanna Sturzel. Hij zou zgn huwelijk bepaald hebben op den Amerikaansohen onafhankelijkheidsdag, omdat hg die zieh thans met een spel op de tentoonstelling te St.-Louis bevindt de Amerikanen zoozeer bewondert. Wat Engelsche renpaarden waard zijn. Bg de verkooping van Engeleche jonge renpaarden te Newmarket werden prgzen betaald van f 60.000, f 50.000, f 45.000 en f 40.000 per stuk. Één paard bracht zelfs f 68000 op. Rusland. De officiëele lezing van het ongeluk te Kroonstadt luidt als volgt: Vrgdagnacht ont stond in het arsenaal, de opslagplaats van torpedo's, brand, do'or het springen van een stoombuis. Vijf of zes torpedo's van onde constructie werden vernield. De eerste beriehteu uit Kroonstadt verwekten te Petersburg groote ontsteltenis. Allerlei geruohten deden de ronde, doch volgens de laatste inlichtingen komen de feiten hierop neerDe brand ontstond in het houten gebouw, dat gebruikt wordt voor opslagplaats van torpedo's. In dit gebouw waren acht niet geladen torpedo's, die, toen zy sprongen, een versehrikKelgk geraas maakten, zoodat er reden was te denken aan een ernstige ontploffiog. Vijftig matrozen van den kruiser vSvetlaud" werden dadelgk ontboden en, dank zg hun gver, werd het vuur spoedig gebluscht. Hot ongeluk der onderzeesche boot »Delphine" op de Baltieche werf te Peters- burg overkomen, moet gedeeltelyk geweten worden aan het te talryk personeel, gedeelte lgk aan de onvoldoende kennis van deze bemanniog. Het maximum aantal koppen op deze onderzeesche boot is tien. Toch werden er 32 toegelaten, zoodat het schip op een gevaarlyke niveau zonk. Op dit oogenblik passeerde een sleepbootde veel water maakte, dat gedeeltelgk op het onderzeesohe schip terechtkwam. Dit veroorzaakte een paniek onder de bemanniog en door het heen en weer loopen, en de verkeerde behandeling, zonk het schip, met het gevolg, dat meer dan twintig menschen verdronken. Woensdag woedde te Moskou en in de omstreken een zeer heftige orkaan, met zware hagelbuien. Een groot aantal fabrieks- schoorteenen werden omgeworpen en beschadigd, in aanbouw zgnde huizen verwoest, en van enkele kerken woei de koepel naar beneden. In de ziekenhuizen waren, tot tien uur 's avonds, 85 personen meerendeels door hageleteenen gewond, binnengebraoht. Volgens tot nog toe ontvangen mede- deeliogen zgn te Moskou drie personen gedood eo in de omliggende dorpen, naar gemeld wordt, ongeveer 150 personen. Duitechland. Berlijn» 1 Juli. Het proces inzake het opmaken van valsche balansen der Pommern- bank is, Dadat het twee maanden geduurd heeft, afgeloopeu. De beklaagde Schultz werd tot 3J jaar gevangenisstraf en 30.000 Mk. geldboete veroordeeldterwgl beklaagde Romeick 3 jaar gevangenisstraf en 6000 Mk. geldboete kreeg. De gemeente-architect Bohl werd van de aanklaoht van medeplichtigheid bg do balansvervalsching vrygesproken. Schwerin, 2 Juli. H. M. de koningin en Z. K. H. de prins zgn hedennamiddag te 6| uur met een afzonderlijken trein hier aan gekomen, vergezeld van een groot gevolg. Zg werden aan het station ontvangen door de groothertogin Marie, de groothertogin Anastaaia, de hertoginnen Cecile en Antoinette en hertog Paul, eu door eene talryke volks menigte jubelend begroet. De koningin en de prins begaven zich met groothertogin Marie naar Rabensteinfeld. BelgiS. In het Handelsbl. van Antwerpen lezen wij over de vooruitzichten van den vruohtenooget in dit land het volgende: Evenals de aardbeziën zal het steenfruit dit jaar overvloedig zgn. Ia de streek tusschen ToDgeren, Sint-Truiden, Herve en Luik buigen de kersenboomen onder bet gewioht der vruchten. Men heeft geen handen genoeg voor den pluk en, om er elders te vinden, moet men groote dagloonen betalen. De goede kwaliteiten gaan 30 fr. de 100 kilo. Do mindere 7 tot 5 fr. Men verwacht ook prijsverlaging voor de peren eu appelen. Nedtrlande Hoorn» 2 Juli. Donderdagmiddag is het stoffelgk overschot van den op het schietter- rein om het leven gekomen korporaal C. Heilig grafwaarts gebracht. De stoet werd vooraf gegaan door de muziek van het bataljonde lykbaar was bedekt met tal van kransen en werd gevolgd door familieleden, de offioieren van het bataljon en de soldaten van de 3e comp. Eene groote menigte was getuige van dit treurige schouwspel. Velzen, 2 Juli. Het besluit van den minister om de proeven met de pont te staken, is hier met groote ingenomenheid ontvangen en morgen gaan de vlaggen uit. Als dat besluit nu eens genomen was vóór drie jaar, toen het ook al niet ging! Wat zou er dan een kapitaal aan nu weggegooide belastingpenningen besteed zyn kunnen worden aan nuttiger zakenmisschien had zelfs de Tariefwet niet zoo erg behoeven te zgn als nu. Haarlem, 2 Juli. Jacques Sohuitevoerder, de eerste August de Domme in Nederland, heeft Donderdagavond bg de afscheidsvoor stelling van Cirous Corty-Altholl' alhier, waai* bg reeds jaren aan het h^ofd eener zaak, staat, weer eens, en nu voor zijn pleizier, medegewerkt. Hg stelde weder het Zeeuwsohe boertje-te-paard voor, een kunststuk, waar mede hg indertgd in Circus Carré grooteu naam heeft gemaakt. Hg reod weer even goed, danste te paard weer even flink eu stelde het dronken worden van het boertje, eindelgk dobberende op deu rug van het paard, weer even uitnemend voor als voor vele jaren. Het enthusiastisch publiek, dat hem bg zyo opkomst al hartelgk had begroet, juiohte hem aau het slot van het nommer daverend en langdurig toe, terwgl hem een mooie lauwerkrans werd aangeboden. Alle overige nommers der afscheidsvoor- stelling waren trouwens interessant en vol deden hoogelgk. Acht dugen is Circus Altoff te dezer stede geweest. Alle avonden was het er uitverkocht. Het laat een besten indruk achter. Amsterdam, 2 Juli. Alhier vormde zioh een klein comité, met deu burgemeester aan het hoofd, om, mocht generaal Van Heutsz Amsterdam bezoeken, hem een blgk van hulde aan te bieden, waaronder ook een diner van intiemen aard zal behooren. Utrecht, 3 Juli. Hedenmorgen omstreeks half elf ure is op de spoorbaan, dicht bg de Veohtbrug, een persoon, B., door een binnen komenden trein van de Centraalspoor over reden en gedood. 's-Gravenhage, 2 Juli.r Het gemeente bestuur der residentie heeft per telegram generaal Van Heutsz te Genua hulde gebracht namens de burgery en hem verzocht op een nader door hem te bepalen dag in bet raad huis die hulde te willen aanvaarden. De generaal is van plan vóór zgn aankomst in Den Haag, op 11 Juli, eenigen tgd bg zgn familie te Ngmegen door te brengen. Alhier is gearresteerd een welbekend arts, die de vorige week door de Amster- damsche [rechtbank in staat van faillissement werd verklaard. De curator had een aanklacht tegen hem ingediend wegens bedriegelyke bankbreuk. Men verneemt dat H. M. de Koningin vast voornemens is, met haar gemaal, in bet begin van September gedurende drie dagen deze stad te bezoeken, uitsluitend voor het verleenen der gewoDe audientiën. Van het bezoeken van inrichtingen en instellingen, den schouwburg of een concert is afgezien. De ex-president van den Oranje- Vrystaat, de heer Stegn, is in uitstekenden welstand hier aangekomen. Hg was vergezeld van zgn echtgenoote en zgn seoretaris, de heer Dnprez. 's-Hertogenboseh, 2 Juli. Officiéél kan de 's-Hertogenb. Ct. thans mededeelen, dat het Koninklgk bezoek aan deze stad zal plaats hebbeD. H. M. zal aldaar aankomen 17 Augustus en vertrekken 20 Augustus. Op het programma staat ook een bezoek aan den Nieuwen Maasmond. Oosterhout, 29 Juni. In de bierbronwerg alhier is de brouwer W. van een aanzienlgke hoogte op eenige biervaten gevallen, met het noodlottig gevolg, dat hg op het hoofd terecht kwam en kort na zgn val is overleden. Steenbergen2 Juli. De gemeente ontvanger alhier heeft als zoodanig ontslag aangevraagd. Bergen-op-Zoom. Alhier worden thans de aardbez'ëo bij duizenden kilo's niet alleen opgekocht voor de binnenlandsche jamfabrieken, maar ook in vaten naar Londen verzonden. Bg de familie van den sedert 1 Juni vermisten luitenant W. F. J. is bericht ontvangen, dat hg in leven is. Hedennamiddag brak brand nit in den oven van de yzergietery van C. Geers Zoon. alhier, die zich ernstig liet aanzien. Met behulp van twee brandspuiten werd men den brand meester. De grootste schade is aan het dak veroorzaakt. Middelharnis29 Juni. Heden wordt het 25-jarig bestaan van het weesbuis voor de gereformeerden van Zuid-Holland, alhier gevestigd, in genoemde inriohting feestelyk herdacht. Sommelsdyk. Bg Kon. besluit is benoemd tot griffier bg het kantongereoht alhier, mr. J. P. de Maak, adv. te 's-Gravenhage. Zierikzee, 3 Juli. Zaterdag werd het stoffelgk overschot van den heer F. F. Leupen, leeraar aan de Hoogere Burgerschool alhier, in allen eenvoud op de Algemeeoe Begraaf plaats ter aarde besteld. Op den doodeoakker hadden zioh velen verzameld, teneinde aan hem, die gearbeid heeft, totdat de dood zyn leven uitbluschte, een laatste groet te brengen, de laatste eer te bewgzen. Wg merkten op den directeur, de leeraren en leerlingen van de Hoogere Burgersohool, het Bestuur van de Ambachtsschool en de regenten van het Huis van Bewaring. In de diepste stilte en terwgl aller hoofden ontbloot waren, daalde de met vgf kransen getooide kist, om vattende het omhulsel van den zoo plotseling ontvlodene, laDgzaam grafwaarts. Op uit- drukkelgk verlangen der familie van den overledene werd aan de groeve niet gesproken. Hg ruste in vrede! Zaterdagmorgen omstreeks half aoht uur ontdekte men brand in een schuurtje, gevuld met hout, van den broodbakker C. Stamperius. Ofschoon de vlam reeds uit het dak sloeg, mooht men er in slagen, ook door toegesnelde hulp, den brand spoedig te blusschen. De oorzaak wordt toegeeohreven aan gloeiende houtskool. Zaterdagavond werd bg aankomst te Middelburg een klein defect ontdekt aan de machine der Spoorboot No. 1. Om dit te herstellen, waren echter groote toebereidselen noodig, zoodat, ofeohoon den geheelen nacht gewerkt is, de boot Zondag niet van Vlis- singen kon vertrekken. Hierdoor kon hier niet gegeven worden het aangekondigde buitengewoon concert van de VlissiDgsche Zangvereeniging, in den tuin van den heer Verwer. De heer J. L. C. Wortman, lid van de commissie van onderzoek naar de wensche- lykheid van ziekenhuizen ten plattelande, heeft verlof gevraagd onderstaande conclusies in de algemeene vergadering der Mg. t. b. d. genees kunst ter sprake te brengen. I. De Nederlandsche Maatsohappg tot bevordering der geneeskunst vestigt bg ge motiveerd schrgven aan de regeering en den centralen gezondheidsraad de aandacht op de j wenschelykheid van een ruime totstandkoming van ziekenhuizen (en plattelande. Voor zooverre de regeering aaDgaat, wordt op de noodzakelgkheid gewezen van deze ziekenhuizen in verband met de te verwachten wet op de ziekteverzekering, en gewezen op de behoefte aan financieelen steun van ryks- wege, evenredig aan dien, welke aan andere volksbelangen wordt verleend. H. De Ned. Maatsohappg tot bevordering der geneeskunst draagt door de verspreiding van populaire geschriften aau gemeente- en armbesturen, gezondheidscommissies, het Groene en Witte Kruis enz. er toe bg, de waarde van een doelmatig ingericht ziekenhuis ook voor kleinere omgeving te doen kennen. III. De Ned. Maatsohappg tot bevordering der geneeskunst vestigt de aandaobt van de regeering, de belanghebbende gemeente- en armbesturen op de gebrekkige zorg ten platte lande voor die zieken, welke een speciale behandeling verlangen, en die bg gebrek aan middelen een dergelgke behandeling vaak moeten missen. Door het overlgden van den heer Iz. van Gorael te Tholen, lid der Commissie van aanslag in de belasting op bedrgfs- en andere inkomsten voor den kring St.-Maartens- dijk, is door Gedeputeerde Staten in diens plaatB benoemd de heer J. M. C. Pot te Tholen. Tot onbezoldigd rgks veld wachter is aangesteld L. Bal, sohipper bij de visschery- politie te Ierseke. Zoodra het Woensdagavond te Schoon- dyke bekend was dat de heer W. C. de Smidt als lid der Provinciale Staten was herkozen, bracht het muziekkorps hem eene serenade. De gehuldigde dankte voor de beleefdheid en uitte de hoop nog lang in het belang der provincie te mogen werkzaam zgn. De gemeenteraad te IJzendyke heeft besloten een 4 pCt. geldleening van f 2500 aan te gaan. In de week vau 22 tot 28 Juni zgn in de provincie Zeeland zeven gevallen van diphteritis voorgekomen en wel te Hulst 3, Nieuw- eu St.-Joosland 1, Oud-Yossemeer 2 en IJzendgke 1. Door den raad van Aohtkarspelen is tot gemeente seoretaris benoemd de beer O. Jonker, klerk aan de Ryksverzekerings- bank te Amsterdam. Mede stond op de aanbeveling de heer J. L. Oosterhoff, seoretaris van Neuzen. Renesse, 2 Juli. Aan de Diaconiekas der Herv. Gem. alhier werd ter gelegenheid van den 90sten geboortedag van mej wed. L de OudeKoeten op 2 Juli door de feestvierende krasse oude dame een milde gift v&n f 50 geschonkenwaarvan de Diaconie-armen zullen getracteerd worden. Westelijk Schouwen. Sommige veldtn leveren op het oogenblik een prachtig gezicht op. De duizenden fraaie bloemen van de Oost-Indische kers, dit jaar voor het eerst in deze streken uitgezaaid, pryken in vollen luister tusschen de donkergroene bladeren der flink ontwikkelde planten. Zoo'n veld doet ons onwillekeurig terug denken aau een tulpenveld, alleen met dit oudersoheid, dat verschillende kleuren der gevlamde en gestreepte kersbloemen Tan byna wit af tot donkerrood toe, alle dooreen- gemengd zyn. De regelmaat van een tulpenveld mist men hier, maar als eene vergoeding voor de on regelmatigheid waaien de welriekende geuren der Oost-Iodisohe kers den bezoeker reeds van verre tegen. Dreischor. Zaterdagavond hield de ver- eeniging tot onderlinge verzekering tegen ziekte en sterfte van varkens een algemeene vergadering om vast te stellen haar huis houdelijk reglement. De vereeniging telt thans 32 leden, die ter verzekering aaogaven 32 varkens. In aanmerking genomen de geringe wekelyksche oontributie is het te verwonderen, dat het ledental niet grooter is. 't Is te hopen, dat ingezien wordt, dat de draagkracht der vereeniging grooter wordt, naarmate het aantal leden toeneemt. Stavenisse. Door het bestuur van den calam. polder alhier is benoemd tot opzichter bg de buitengewone werken aan het dijkvak Oud-Kempenshofstede, de heer M. v. d. Velde te Baarland. St -Filipsland, 2 Juli. Terwgl de 10 jarige J. v. d. B. aan het spelen was, struikelde hg over een knotwilg en brak eeu arm. Naar verluidt, zou de gezondheids commissie, die onlangs onze gemeente bezocht, er sterk op willen aandringen, om de vele varkenshokken, die meest in de onmiddellgke nabgheid der woningen staan, te doen opruimen. Tholen, 3 Juli. Door den heer J. W. Wagtho, waarnemend burgemeester, is namens den Algemeen-n Nederlandscben Politiebond, de verguld zilveren medailL uitgereikt aau den heer P. Naerebout, gemeentebode alhier, voor 30-jarigen getrouwen politiedienst. Goes. Sedert 1898, het jaar der kronings feesten, zgu eenige buurtoommissiëa voort blgven gaan met oontribueeren, teneinde by een eventueel nationaal feest de noodige floanciëa ter beschikking te hebben. Het wakkere bestuur vau de Vereeniging voor onze hoofd- en winkelstraat, de Lange Kerk straat, heeft nu het initiatief genomen om den 25en jaardag van H. M. de Konir>gin feesteiyk te vieren, een feestdag (een kroon jaar), die zeker bg de Zeeuwen in den smaak zal vallen. Het voornemen is om ook andere buurt oommissiëa tot deelneming uit te noodigen, waaraan zeker gaarne gevolg zal worden gegeven. Ongelukkig hebben we op 31 Augustus kennis. Een veldarbeider, afkomstig van Wolfertsdyk, is de vorige week in een land- bouwschuur te Wilhelminadorp van een hoogte 1 gevallen, met 'net ongelukkig gevolg dat hg kort daarna overleed. Voor concierge-bode, aan de ambachts school alhier, op eene jaarwedde van f 350, -f een toelage van f 100 om ook dienst te doen voor de avondsohool voor ambachtslieden, hebben zich 291 sollicitanten aangemeld. Het overgroote deel is van buiten de gemeente. I Onder hen zgn vele gepensioneerden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1