Zaterdag 25 Juni 1904. Eerste Blad. B E RiC H T. Algemeen Overzicht. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad sa ProviRCis. ZIERIKZEESUHE (25 i e i* i li z e e s c li e NIEUWSBODE. C o u r a n t). Verschgnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prgs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 8018. PlreoteurA. ar. DB LOOZEL A. FRANKEL. Redacteuren l J. WAALE, alleen voor het binnen- en bnitenl. nieuws. Advertentiënvan 13 regels 30 Ots. meerdere regels 10 Cts.kunnen uiteriyk tot des Maandags, Woensdags en Yrgdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FnaNKEL, Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Zij, die zich met 1 Juli a s. op deze Cuorant ahonneeren, ont vangen de tot dien datum ver schijnende nnmmerg gratis. A. J. DE I.OOZE, Directeur. MjDe JONGELIEDEN, die dit jaar nog wenschen deel te nemen aan het voorbereidend mili tair onderricht, worden er aan herinnerd, dat tot en met 30 Juni e.k. gelegenheid tot aangifte bestaat ter Gemeente- Secretarie. Het Russische leger, sterk 30000 man, beeft na een driedaagsch hevig gevecht bij Wafangkoe met het Japansche leger, dat door generaal Okoe werd aangevoerd, een ernstige nederlaag geleden. Veertien snelvuur kanonnen vielen daarbij den Japanners in haoden, zoodat deze thans reeds 144 stuks veldgeschut op den vijand veroverd hebben. Bgkaos 10.000 Russen werden buiten gevecht gesteld. Hot in goede orde terugtrekkende Russische leger, dat beproeven moest het inge sloten Port-Arthur te ontzetten, werd terstond door de Japansche hoofdmacht achtervolgd, en verkeert nu in het groote gevaar met zijn aanvoerder, generaal Stockelberg, te worden gevangen genomen. Ook bij Eartschou schijnen do Russen klop te hebben gehad. De geruchten althans gewagen er van. Dat bij genoemde plaats hard gevoohten wordt, is zeker. De afloop van den strijd kan echter nog niet met zeker heid vermeld worden. De Russen vechten over het algemeen dapper, maar schijnen tegen de goed gedisciplineerde met doods verachting strijdende Japansohe soldaten niet opgewassen te zijn. Deze, hoe tenger en klein van gestalte ook, zien tegen een strijd van man tegen man niet op. Zijn de Japanners over bet algemeen te land voorspoedig, ter zee hebben zij in den laatsten tijd wel geen nederlaag, maar toch eenige verliezen geleden. Het Russisch eskader namelijk van Wladi- wostock heeftzich niet met Japansche oorlogsschepen durvend meten, en deze stelsel matig ontwijkend, eenige Japansche transport schepen in den grond geboord. Toen het deze heldendaad verricht had, ie het ijlings naar zijn veilige haven teruggekeerd. Hoe meer slaag Rusland krijgt, des te geringer is voorloopig de kans op vrede, tenzij de binnenlandsche toestand de Russische regeering noopt een einde aan dezen oorlog te maken. En deze ie, gelijk wij reeds vroeger opgemerkt hebben, verre van rooskleurig. Naarmate de oorlog voor Rusland een on gunstiger verloop neemt, naar die mate uit zich ook de ontevredenheid der bevolking. Ia Warschau is het bij een fabrieksbrand tot ernstige onlusten zelfs gekomen. De onmid dellijke aanleiding daartoe was het eenigszins forsch optreden van de politie-mannen, dat tengevolge had, dat tusschen deze en de arbeiders een zóó hevige vechtpartij ontstond, dat de kozakken er aan te pas kwamen. Toen deze op het tooneel van den strijd ver schenen, werden zij met een hagelbui van steenen begroet, zoodat velen van hen gewond van de paarden ter aarde vielen. Ea onder de kreten«weg met den Czar, leve de vrijheid" joegen de arbeiders na een feilen strijd, en nadat volen gedood en nog meer gekwetst waren, de kozakken op de vlucht. Men ziet hieruit, dat sleohts een geringe oorzaak noodig is om de gemoederen te doen ontvlammen. Bobrikoff, de gouverneur van Finland, of juister de meódoogenlooze tiran van het Finsche volk, is, toen bij de trappen beklom, die naar de vergaderzaal van den Senaat leiden, door Eugenie Schauman, den zoon van een senator, met eenige schoten uit een revolver zoodanig gekwetst, dat bij, na een pijnlijke operatie te hebben ondergaan, over leden is. De dader, ziende, dat zijn schoten doel getroffen hadden, heeft zich terstond door een revolverschot van het leven beroofd, nalatend een in de Zweedsche bladen gepubli- ceerden brief, waarin hij de beweegredenen van zija daad had uiteengezet. Hij wilde, zoo schreef hij, zjjn vaderland van een despoot bevrijden, die voor geen middel terugdeinsde om den vrijheids- en onafhankelijkheidezin der Finnen uit te dooven, die allen, die tot de Russificatie van het volk niet wilden medewerken, uit hun ambt ontzette, en uit het land verbande. Zichzelven opofferend, wilde hij stervend zijn vaderland een dienst bewijzen door een man te dooden, die de incarnatie was van dwinglandij. Of hg daar mede zijn doel bereikt heeft, moet de toekomst nog leeren. Maar afgezien van de omstandig heid, of de daad al of niet een gunstige uitwerking heeft, het feit, een mensch opzet telijk te dooden, is en blijft onder alle omstandigheden een moord, en moet, al komt het ook aan de gemeenschap ten goede, steeds worden afgekeurd. Worden dergelijke daden verheerlijkt, dan zoude het leven van tal van menschen niet meer zeker zijn, daar vele moordenaars zouden verklaren uit edele motieven te hebben gehandeld. De zittingen van den Duitschen Rijksdag zijn tot den 29aten November verdaagd. De afgevaardigden hebben van de regeering een vacantie gekregen, waarop menig schooljongen zal jaloersch zijn. Vijf maanden kunnen zij van hun parlementairen arbeid nu uitrusten. De Duitschers hebben nog eens een regeering, die weet, wat aan hun vertegenwoordigers toekomt. Keizer Wilhelm heeft aan Loubet, den President der Fransche Republiek, een telegram gezonden, waarin hij hem gelukwenscht met de door de Franschen behaalde overwinning in de Gordon-Bennet-wedstrgd. Wellevend- heidshalve werd natuurlgk dit telegram beantwoord. Want Loubet zal nog wel niet de dreigende taal vergeten hebben, die de Keizer, toen hg van zijn Itaüaansche reis was teruggekeerd, liet hooren. Of zoude do Keizer met dit telegrammetje willen goed maken, wat bij onlange zonder gegrond motief bedorven heeft? Maar wat hebben de Fransohen aan den Keizer, die hen eerst in hooge mate prikkelt en dan zachtkens streelt? Het dames-congres heeft zijn zittingen gesloten. Vanwege het Berlijosche gemeente bestuur werden de deelneemstersvoordat zij haar koffers paktennog luisterrijk gerecipieerd, ten stadhuize. In één der laatste zittingen van het congres trad een student op bet podium, die, afgevaardigd door een studentenvereniging, welke de gelijkheid van de zedewet voor man en vrouw zoowel vóór als gedurende het huwelgk voorstaat, de dames nader met het streven van genoemde vereeniging bekend maakte. In de Fransche enquête-commissie, door de Kamer van Afgevaardigden gevormd, teneinde te onderzoeken, of het verhaal der door de Karthuizers beproefde omkooping van den Minister Combes of van zijn zoon al of niet op waarheid berust, is het on stuimig toegegaan. De meerderheid van genoemde commissie, bestaande uit felle staat kundige tegenstanders van den Minister, zoude niets liever willen dan Zjjne Excellentie van het kussen stooten. Stel het ergste geval, dat een poging tot omkooping heeft plaats gehad, en dat de zoon van den Minister daarvoor ooren bad, dan is toch niet de vader daar voor aansprakelijk te stellen. Blijkt evenwel werkelijk, dat de vader in de zaak nauw betrokken is, wat niet is aan te nemen, dan verdient bij niet alleen van zijn ministersohap ontheven, maar ook ernstig gestraft te worden. Niets ie voor een ambtenaar toch schande lijker, dan voor geld te koop te zijn. Ons komt het voor, dat men den Minister uit blinde partijschap een beentje wil lichten. In het graafschap Leicester en in Davonport hebben bij de verkiezing van een lid voor het Parlement de liberalen verreweg de meer derheid behaald. Uit deze stemming der kiezers blijkt glashelder, dat de Engelsche natie afkeerig is van de tariefplannen, die de brave Chamberlain in het schild voert, en dat zij den vrgen handel als de grondzuil der nationale welvaart beschouwt. Medarland. Zutfen, 22 Juni. Op den weg naar Almen, dicht bij de uitspanning «Oud- Hollandech Kettingbrug", zou de koetsier B. O. van den heer Völoker van Soelen met den gepensioneerden koetsier H. N. twee pas gekochte schimmels afrijden. De paarden werden echter woest en sloegen op hol. De 62-jarige N. werd van den bok gerukt en even later viel ook O. van de brik. De paarden renden door tot den hoek van den Almenschen weg en de Kapperallee. Bij den draai kwamen zij to- striae, doordat de brik omsloeg. Intu8schen had men zoo spoedig mogelijk hulp verleend aan de koetsiers. Zij werden in het café van Rond binnengedragen. De bejaarde Nijland leefde nog, maar zgn toestand liet zich toch zeer ongunstig aanzien en kort nadat hg thuis was gebracht, over leed bij. Drie kinderen laat hg na, waarvan één nog schoolgaand. Gelukkiger was het afgeloopen met Ordelman, die wel een hoofd wonde had en eenigszins gekneusd scheen, maar die toch heden met behulp van een stok zich kon voortbewegen, zoodat er hoop bestaat, dat hij 't er goed zal afbrengen. 's-Heerenberg, 22 Juni. In den afge loopen nacht heeft alhier een moord plaats gehad. Zekere Damen, die reeds Zondag met zekeren Hieltjes ruzie had, zou met laatst genoemde gisterenavond het was de laatste kermisavond den twist «afdrinken". Nadat beiden in een herberg hadden vertoefd zgn zij naar buiten gegaan. Een oogenblik later kwam Damen de herberg weer binnen, uit roepende: «Ze hebben me gestoken". Na deze woorden geuit te hebben zakte bij dood ineen. Hij was doodelijk in den buik verwond. Kort daarop werd Hieltjes aangehouden, die verklaarde D. te hebben gestoken, doch daarbij uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Damen zou n.l. met ontbloot mes op hem af zgn gekomen. H. heeft hem toen het mes ontrukt en hem den noodlottigen steek toe gebracht. Heden is de justitie uit Arnhem naar deze gemeente vertrokken om de treurige zaak te onderzoeken. Wageningen, 22 Juni. De politie heeft aangehouden zekere mej. C. de R., uit Utrecht, die aldaar en elders in den omtrek een aantal oplichtergen moet hebben gepleegd. De politie vond niet eerder aanleiding haar aan te houden, dan toen zij te Arnhem een rijwiel had ge huurd, voor ongeveer een week geleden, en dit niet had teruggebracht. Het blijkt, dat een aantal winkeliers en pensionhouders door haar zijn opgelicht, waarbij zij met zeer veel overleg te werk ging. Een restaurateur te dezer stede, bij wien zij, eerst in gezelschap van eene vriendin, die later door de moeder werd opgehaald, een paar weken heeft gelogeerd, komt ruim 70 gulden te kort. Ruim een maand lang heeft deze juffrouw hier haar gevaarlijke practijken straffeloos weten uit te oefenen. Zg is thans naar Arnhem overgebracht. Rotterdam, 22 Juni. Ruim 11 uren gisterenavond zag een ageDt van politie twee joDgens een oafé aan de Botersteeg alhier binnengaan. Het bleek, dat zg daar eleotrische zaklantaarns te koop aanboden, hetgeen den agent aanleiding gaf, om hen te ondervragen en mede te nemen naar het politie-bureau in de Lange Torenstraat. Dóór kwam van beide knapen een heele lange Igst van zonden aan het lioht. Zg hebben o. m. onder IJselmonde een roeiboot gestolen, zgn daarmede gaan varen, en hebben gepoogd de boot te verkoopen. Toen dit niet gelukte, hebben zg de riemen vernield. Aan boord van de stoomboot «IJsel II", liggende aan de Oosterkade, hebben zg uit de hut van den conducteur een pakketje met 50 retourbiljetten Rotterdam-KraliDgsche- veer gestolen. Op die biljetten hebben zg eenige reisjes vice-verea gemaakt, en de rest hebben zg verkocht. Voor dat geld werd bier gedronken en werden sigaren gerookt. Voorts hebben zg in de Frausche Bazar gestolen 4 eleo trische zaklantaarns, tabakszakjes, messen, sloten enz.aan boord van de Culemborgsche boot, ook aan de Oosterkade liggende, een partg dienstregelingen en een paar sohoenen, die de oudste aantrok. Een van de eleotrische zaklantaarns verkochten zg voor 12£ ot. Naar aanleiding van bg de politie te Rotterdam ingekomen klachten, zgn de houders van zoogenaamde theetuinen aangezegd, dat zg er voor te zorgen hebben dat de zich in die tuinen bevindende prieeltjes worden op geruimd. Wanneer zg deze politie-order niet opvolgen, krggen zg een vasten post vóór hunne inriohting. Aan oude», wier minder jarige dochters in die tuinen worden aange troffen, zal hiervan kennis worden gegeven. Enkele houders van theetuinen hebben reeds gevolg aan het politiebevel gegeven. Verdient deze maatregel ook niet elders aanbeveling? Heusden, 21 Juni. Gisterenavond had op de rivier nabg deze gemeente een zeer droevig ongeluk plaats. Een roeiboot, welke aohter de sleepboot «Leonora" hing, werd losgelaten, omdat de inzittenden op hun bestemming waren. Het ranke vaartuigje schepte water en 3 personen verdronken, eer redding mogelgk was. Omtrent het treurig ongeluk, dat zich gisterenavond heeft voorgedaan op de Nieuwe Maasmond nabg Heusden, zg nog gemeld In een rank vaartuig hadden plaats genomen J. Kooyman, molenkneoht, zgn zoon M. Kooy- man, machinist, de 9-jarige G. H. Nefkens en de 15-jarige R. Nefkens. Door onvoor zichtigheid of achteloosheid sohepte de roei boot, die door een sleeper een eind was meegenomen, water en zoük. Het personeel der sleepboot redde met moeite R. Nefkens, dooh de drie anderen verdwenen in de diepte. Door dreggen werd spoedig het lgk van J. Kooyman, oud 62 jaar, gevonden, dooh het lgk van de 9 jarige C. H. Nefkens en van den 29-jarigen M. Kooyman, die een vrouw met 6 kinderen nalaat, is nog niet gevonden. Het lgk van J. Kooyman is naar zgn woon plaats te Dordrecht vervoerd. Bergen-op-Zoom, 22 Juni. De plannen tot het oprichten van eene zenuwinrichting voor Zeeland en Westelgk Brabant zullen niet uitgevoerd worden wegens gebrek aan kapitaal. De onderhandelingen alhier zgn daardoor gestaakt. Zierikzee, 24 Juni. Woensdagavond ver gaderde ten huize van mej. de wed. Kanaar, onder leiding van den heer J. A. de Broyue, de Vereeniging •«Volkeonderwgs". Nadat de vergadering, die uiterst schaarsch bezet was, door den voorzitter geopend was, de notulen en het jaarverslag door den secretaris, den heer P. van der Have, gelezen en door de leden ongewgzigd vastgesteld waren, werd de jaarrekening op advies van de commissie, die, bestaande uit de heeren S. de Graaf en H. J. Loewer, belast was met het onderzoek van haar, goedgekeurd in ontvang tot een bedrag van f 400,745 en in uitgaaf tot een som van f 339,566zoodat er een batig saldo is van f 61,18. Herbenoemd werd tot bestuurslid, de heer P. van der Have, terwgl tot bestuurs leden benoemd werden, de heeren H. J. Loewer en jhr. De Mnralt, ter vervanging van den heer Van der Vegt, wiens plaats nog altgd onbezet was (de heer Slot, die gekozen was, had bedankt) en van den heer J. A. de Bruyne, die zgn taak nederlegde. Besloten werd dit jaar met de leerlingen van school A, die hiervoor in aanmerking komen, een tochtje naar Rotterdam te maken. De heer P. van der Have braoht een woord van hulde en dank aan den uit het bestuur heengaanden voorzitter, den heer J. A. de Bruyne, die met grooten gver steeds de belangen van de vereeniging had voorgestaan. Hg beval de vereeniging in zgn voortdurende wel willendheid aan. De voorzitter, na de ver zekering te hebben gegeven, dat «Volksonder wgs" steeds op hem rekenen kon, sluit hierop de vergadering. Gisterenavond vergaderde in de koffie kamer boven de Goncertzaal de VereenigiDg tot wering van Armoede alhier. De voorzitter, jhr. mr. J. W. C. de Jonge van Ellemeet, opende de sleoht bezochte vergadering, deelde de reden mede, waarom deze vergadering, die volgens de statuten in Mei moest plaats hebben, eerst nu gehouden werd, en zeide, dat aan de in de vorige vergadering genomene besluiten reeds uitvoering was gegeven. Door den secretaris-penningmeester, den heer A. Verhage, werden de notulen voor gelezen, die onveranderd werden goedgekeurd. Dezelfde deed hierop rekening eo verant woording over het dienstjaar 1903/1904. De ontvangsten bedroegen, met inbegrip van het goed slot van het vorig jaar, f 580.05, ter wgl de uitgaven voor bedeeling, verstrekking van geneesmiddelen enz., schoolgeld, waren f 282.67, zoodat er een goed slot is van f 297.38. Uit het verslag van de Hulpbank, waarvan de heer J. La Brand boekhouder is, bleek, dat 48 voorschotten van f 10 af tot f 300 toe verstrekt waren tot een gezamenlgk bedrag van f 3745. Afgelost werd voor een bedrag van f 4002.19. Aan rente werd ontvangen f 136.75. Door borgen werd betaald f 57.35. Twee aanvragen moesten worden afgewezen. De bezittingen der Vereeniging bestaan in: a. saldo in kas bg den algemeenen penningmeester f297.38; b. gedeponeerd in de Nntsspaarbank f 1000; c. kapitaal bg de Hulpbank ingebracht f 3919 935. Het 'rapitaal der Vereeniging bedraagt dus f 5217.316. Bovengenoemde rekeningen met bescheiden werden door den voorzitter in handen van een commissie gesteld, bestaande uit de heeren mr. H. C. Moolenburgh en ds. P. F. van den Berg, die tot haar goedkeuring advi seerden. Dienovereenkomstig werd besloten. Het periodiek aftredend bestuurslid, de heer J. Gloude, werd herbenoemd. Niets meer aan de orde zgode, werd door den voorzitter de vergadering gesloten. Naar wg met genoegen vernemen, is aan den heer L an Damme, winkelier in d6 Nieuwstraat wederom'den eersten prgs (voor Zeelaud) toegekend bg den étalage- wedstrgd, uitgeschreven door de Sunlight- Zeep-Maetschappg te Rotterdam. Zooals onze lezers zich zullen herinneren stelde deze étalage voor de Zuid-Havenpoort met de houten brug. Hedenmorgen geraakte aan de Engelsche Kade de 10-jarige P. W. te water. Ofschoon hg door den val eenigszins gewond was, kwam hg er overigens nog wel af. De ongelukkige lgdt aan vallende ziekte. Hedenmiddag, een kwartier vóór het vertrek van de Spoorboot, geraakte de machinist Harthoorn, willend de machine smeren, met zgn arm zoodpnig in de machine beklemd, dat deze vrecselgk gekwetst werd. De doctoren Regensburg en De Vrieze, bg- geetaan door de wgkverpleegster, legden het eerste verband aan. De arm bleek gebroken te zgn. Het zoontje van Van Beveren uit de Venkelstraat, willend op een wagen springen, die met klaver beladen was, geraakte met ;;gn been tusschen de spaken van het wiel beklemd. Op zgn hulpgeechrei werd het paard tot stilstand gebracht, en de jongen, die erg gekneusd was, uit zgn benarde positie verlost. Gesteund door een werkman en een sohoolmakker, kon hg te voet huis waarts keeren. Bg Kon. besluit zgn benoemdtot gezworenen van den Oud-Noordbevelandpolder, P. C. W. Swemer en A. J. Ridder, beiden te Colgnsplaat; tot gezworene van don Sohengepolder, J. J. van Weel te Wolfertsdgk tot gezworene van het waterschap Oud- VosBemeer, M. A. Douw te Oud-Vossemeer tot dgkgraaf van het watersohap St.-Anualand, A. J. Bierens Jr., aldaar; in het bestuur van het waterschap De Vrge Polders ooder Tholen, tot dgkgraaf M. G. van Stapele en tot gezworene C. A. H. Wagtho, beiden te Tholen. Gedep. Staten stellen aan de Prov. Staten voor, de heffiog van reupectievelgk 28 en 36 opcenten op de hoofdsommen der belas ting op de gebouwde en ongebouwde eigen dommen en van 21 op de hoofdsom der persoDeele belasting voor 1905. Gedep. Staten van Zeeland, de nood- zakelgkheid inziende van een vierde schip voor den prov. stoombootdienst op de Westerschelde, om in te kunnen springen bg onverwachte averg, druk passagiersvervoer, transport van vee enz., stellen aan de Prov. Staten voor, hun college machtiging te verleenen tot het aanschaffen van een nieuwe boot voor den stoombootdienst op de Westerschelde, van ge- lgke snelheid als de «Zeeuwsoh-Vlaanderen" en de «Zuid-Beveland", tot een prgs van ongeveer f 130000. Te Ierseke kreg m op een motorvaar tuig door een benzi jegaeontploffiog twee personen ernstige brandwonden aan de handen en één hunner bovendien in het aangezioht. Aan den kommies le kl. bg 's Rgks- belastingen S. A. Tburg te Renesse, gedeta cheerd te Brouw u-shaken, is op zgn verzoek, tegen 1 Juli, eer afslag uit 's Rgks dienst verleend. Door het Departement van Marine zullen de drie groote fabrieken van machine- en soheepsbouw, n.l. te Amsterdam, Fegen- oord en Vlissingen, in de gelegenheid worden gesteld na te gaan, of zg bekwaam zouden zgo stalen torpedo-kanonnen aan te maken als die welke tot nu too door de firma Whitehead werden geleverd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1