ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. S D a a D a Donderdag 1$ Jnni 1904. (Z i e r i Is z e e s c li e Courant), Onderwijzer. Gevaarlijk spel. Mr. J. C. VAN OER LEK DE CLERCQ, Mr. A. J. F. FOKKER, eD B. GILJAM. Ter overweging. De verkiezingen voor de Provin ciale Staten en hare gevolgen. Mr. J. C. van der Lek de Clercq, Mr. A. i. F. Fokker, en B. Giljam. Kiezers, naar de stembus. Mr. J. C.VAN DER LEK DE CLERCQ, Mr. A. J. F. FOKKER, B. GILJAM, Mr. J. C. VAN DER LEK DE CLERCQ, Mr. A. J. F. MKER, B. GILJAM. Aan ds kiezers van Tholen. J. N. Elenbaas, en J. van Gorsel. NIEUWSTIJDINGEN. Verahjjnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden ia f 1,30, franoo per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,— per jaar. 60ste JAARGANG No. 8014 Directeur A. X. DB LOOZHL A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en bnitenl. nieuws. Redacteuren: Advertentiënvan 13 regels 30 Uts. meerdere regels 10 Cta.kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middag* 2 ore bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. aan A. Froneel, Meelstraat 386, Zierikzee. Aan de openbare lagere school A. te Zierikzee (hoofd de heer J. VAN BALLEGOOIJEN) wordt gevraagd een Omlerwijzer, in het beiit der acte voor vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek. De jaarwedde bedraagt t OOO. Sollicitatie» (adres aan den Raad op regel) worden franco ingewacht bij den Burgemeester vóór 1 Juli 4904. HET STEMBILJET. Elke kiezer heeft een oproepingekaart ont vangen. Met die oproepingekaart moet hij aan- staanden Vrijdag, den 17den Juni, tue8chen 8 en 5 unr, naar de stembus gaan. Hij geeft daar die kaart aan den voorzitter over, waarop men van dezen een stembiljet ontvangt. Zonder oproepingekaart krijgt men geen stembiljet. Die kaart moet men dus in de allereerste plaats medebrengen. Heeft men ze verloren, dan kan de burge meester een nieuwe geven. Het stembiljet, dat men na het overgeven der oproepingskaart ontvangt, ziet er aldus uit CANDIDA TEN. 6D '3 fis a j*) «0 NAMEN. voorletters. BOUMAN. J. VAN DER LEK DE CLERCQ. Mr. J. C. FOKKER. Mr. A. J. F. GILJAM. B. HAGE. C. MOOLENBURGH. Mr. H. C. Met dat stembiljet gaat men nu naar een lessenaar, en moet daar met een potlood het witte rondje vóór den naam van hemdien men kiest, zwart maken. Daarna vouwt men bet stembiljet toe, en steekt het in de bus. Men mag niets anders aan het stembiljet doen. Men mag er niets op schrijven. Ook niet de namen van de heeren Bouman, Hage, Moolenbnrgh doorschrappen. Doet men dat, dan is bet stembiljet ongeldig. Heeft men bij vergissing het witte rondje zwart gemaakt van hem, dien men niet wil kiezen, dan kan men aan het stembureau een nieuw stembiljet aanvragen, mits het eerste stembiljet, dat abusievelijk is ingevuld, wordt teruggegeven. Kiezers! Het stembiljet, dat gij dus aan staanden Vrijdag in de bos steekt, ziet er aldus uit CANDIDATE N. fs| NAMEN. BOUMAN. VAN DER LEK DE CLERCQ. FOKKER. GILJAM. HAGE. MOOLENBURGH. voorletters. Mr. J. C. Mr. A. J. F. C. Mr. H. C. Moet het gevaarlijk spel heeten of onna denkendheid, dat, terwijl men in geheel Nederland toont bewnst te zijn nooit een zoo gewiobtige Statenverkiezing te hebben bijge woond, terwijl overal bijna alle partijen van de linkerzijde samenwerken, een hoopje kie zers hier in het eiland voor de vacature Van der Have met een anderen candidaat dan die der Centrale Kiesvereeniging komt aandragen Waarom? In de advertentie van den heer C. J. Moolenburgh is eigenlijk daaromtrent niels te lezen, dan dat hij den heer Giljam liever niet wil. Maar dat is de vraag niet. Thans vallen de personen weg; zij zijn thans de dragers hunner partij, en daarom late men persoon lijke sympathieën of antipathieën buiten het spel, men stemme de candidaten der Centrale Liberale KiesvereenigiDg, de heeren: Wie andere doet, wie den heer GILJAM niet etemt, bedenke, dat elke stem, die deze mist, is een stem winst voor de antirevolutionaire partij, die daar door een stem nader tot de meerder heid komt. De heer mr. H. O. Moolenburgh heeft vriendelijk bedaDkt voor de candidatuur hem door den heer C. J. Moolenburgh en eem'ge anderen aangeboden. Hij kon en moobt niet anders handelen. Tooh blijft ingevolge de bepalingen der kies wet zijn naam op het stembiljet prijken. Zult gij hem nu toch stemmen, kiezers? Neen, dat zult gij niet doen, in de eerste plaats, omdat hij zelf u uitdrukkelijk verzooht heeft hem niet te stemmen, en in de tweede plaats, omdat gjj, hem stemmend, hem niet een dienst bewijst, maar integendeel een ondienst, en hem bij herkiezing of verkiezing zoudt brengen in een onaangenaam geval en in een soheeve positie. Maar bovenal zult gij dit niet doen, omdat de eenige, die daarvan zou profiteeren, de tegenparty is, die ditmaal sleohts met twee candidaten in het vnnr komt. By de laatste periodieke aftreding in 1901 hadden de aftredende liberale leden verre de meerderheid. Wanneer de liberale meerderheid thans minder groot is, wat niemand van te voren kan zeggen, maar wat waarschijnlijk is, dan zoude het niet onmogelijk zijn, dat als de liberale stemmen tnsschen de heeren Giljam en Moolenbnrgh verdeeld waren, beiden af vielen, en de heeren Bouman en Hage, door hnnne kiezers eendraohtig gestemd, samen in herstemming kwamen. Dan was berouw te laat Wie die mogelijkheid wil voorkomen, stemme den heer B. GILJAM. Eendracht maakt macht. Door tweedracht kan zelfs hier in Schouwen- Duiveland de liberale party bare zetels ver spelen. Het is werkelyk een gelukkig verschynsel te achten, dat overal in ons land de moede loosheid, waarin de Liberale Party sinds hare nederlaag van 1901 was verzonken, begint plaats te maken voor een meer dan gewone werkzaamheid. In vele districten hebben de vrijzinnigen, ook de jongeren, zich vereenigd om te traohten het allengs verloren terrein te herwinnen, en de hoop begint zich te vestigen, dat de kansen daarvoor in 1905 gunstig zullen zijn. Een zeer te pas komende aanleiding om alle liberale krachten te gaan inspannen bieden de verkiezingen voor de Provinciale Staten, aan den vooravond waarvan wy ons thans geplaatst zien. Zelden, zoo ooit, zyn die verkiezingen van zoo groot gewicht beschouwd, en hebben zij de algemeene aandacht zóó in beslag genomen als ditmaal het geval is, en men moge het betreuren, dat juist deze verkiezingen getuigen zullen van een feilen politieken partijstrijd, de omstandigheden zyn nu eenmaal niet an ders, en voor de liberale party zyn zy een uitnemend middel gebleken om de ingeslapen krachten te wekken, en haar te doen inzien, waar het thans om gaat, welke groote be langen er op het spel staan, en van welke verstrekkende gevolgen de uitslag dezer pro vinciale verkiezingen wezen zal. Zoo langzamerhand zyn door het dryven der clericale leiders de vooruitstrevende leden der Provinciale Staten door tegenstanders vervangen, door menschen, dio kerkelijke belangen op het oog hebben, waaraan zy het algemeen belang gaarne ondergeschikt maken. Een gevolg daarvan zal wezen, dat, indien niet alle krachten worden ingespannen, de Eerste Kamer, welke door die Staten wordt gekozen, het eenige bolwerk, dat wy nog tegen kerkelijke overheersobiog bezitten, ook „om" gaat en de Regeering (liever gezegd Dr. Kuyper) deze kans zal benutten om in de eerste plaats zyn lievelingsdenkbeeld: zyn wetsontwerp op het Hooger Onderwijs, er door te krijgen. En het is tegen die kerkelyke overheerechiog, dat alle vrijzinnigen, met alle kraoht en macht, die in hen is, dienen op te komen. Hebben dan onze voorouders den bloedigen strijd gestreden om den duurbetaalden prijs »de Vrijheid" op deze wijze weder, en dat nog wel in de 20ste eeuw, te verliezen Onze geheele historie verzet zich daartegen. De verkiezingsstrijd loopt over die Vryheid; liberalen èn vrijzinnig-democraten zien dit ook duidelijk in, van daar hnnne eensgezind heid om de party, die ons geloofsdwang wil opleggen, met alle krachten te bestrijden. Ook gij, kiezers, kunt daartoe medewerken, en er wordt, naar wy verwachten, Diet te vergeefs, op inspanning van al uwe krachten gerekend. De candidaten, door de vrijzinnige partyen gesteld, zyn u allen bekend, hunne verdiensten zyn in dit blad van alle kanten besproken, er valt daaraan niets toe te voegen. Maar wel wordt u op het hart gedrukt, dat ge, indien ge het wèl meent met 's lands belang, Vrijdag nw kiezersplicht vervult, dat ge ook twijfelachtigen en onverschilligen opwekt, en dat ge met ons stemt op de heeren Wanneer gij een regeering bestryden wilt, die uw heiligste goederen belaagt, dan is het eenige afdoende wapen, dat gij tegen haar gebruiken kunt en aanwenden moogt, het stembiljet. De dag is aanstaande, kiezers! waarop gij n van dat wapen bedienen moet, waarop gij aan de stembus toonen moet, dat de vryheid van wetenschap en de vrijheid van handel u dierbaar zyn. Niet geduld, dat de Hooger Onderwijswet ten koste van de wetenschap een kerkelijke fraotie bevoorrecht. Geprotesteerd, dat onze roemrijke hooge- scholen, de sieraad en de trots van ons vaderlandworden neergehaalden als heidensche inrichtingen van onderwys lasterlijk worden voorgesteld, inriohtingen, waaraan uw rechters, uw advokaten, uw doctoren en ook uw honderde predikanten, de verkondigers van Gods woordhun opleiding genoten hebben. Niet gedoogd, dat door die wet de eerste stoot aan de hervormde kerk wordt toe gebracht. En opgepast kiezers I ook op nw beurzen. Als het ingediende tariefontwerp, waardoor men negen millioen in de schatkist wil brengen, tot wet verheven wordt, dan zullen de groot-induetriëelen en groothandelaren meerdere winsten maken, en daarmede hun zakken spekken, maar ten koste van u, de verbruikers, want gij zult voor een aantal artikelen van dagelijksche behoefte hoogere prijzen moeten betalen. Vooral dat deel der natie, dat eiken stuiver tweemaal moet omdraaien, alvorens dien nit te geven, zal, wanneer wegens die wet de alledaagsohe benoodigdheden duurder worden, jammerlijk getroffen worden. Arme bedrogenen 1 Dr. Kuyper, de man, waarop zij, de kleine luiden, hun hoop gevestigd hadden, heeft zyn demokratische kleeding, als oude plunje, afgedankt, nu hij in galarok getooid in staatsiekoets naar het parlementsgebonw rijdt. En in de plaats van het brood, waarnaar zy verlangden, geeft hij hun in den vorm van de Tariefwet steenen. Naar de stembus, kiezers! en met het stembiljet, het wapen, dat de wet u geeft, hen bestreden, die door volksmisleiding in 1901 het staatsroer in handen kregen, en die thans de verkregene staatsmacht schromelijk misbruiken ten voordeele van de kerkelyke party, aan wie zy hun zetels te danken hebben, maar ten nadeele van het algemeen welzijn. Naar de stembus, kiezers! en gezorgd om te voorkomen, dat de toeleg de Eerste Kamer »om" te krijgen gelukt, dat naar de Provinciale Staten mannen van vooruitstrevende richting worden afgevaardigd, die, wars van privilegie en protectie, voorstanders zyn van onze nationale hoogescholen en van onze nationale welvaart. Naar de stembus dan, kiezers van Sohouwen- Dniveland! en aanstaanden Vrijdag uw stemmen uitgebraoht op die alle drie uw vertrouwen ten volle verdienen. De beide eersten, mr. J. C. van der Lek de Clercq en mr. A. J. F. Fokker, die u in de Staten reeds vertegenwoordigen, hebben dat voldoende bewezen. Mr. J. C. VAN DER LEK DE CLERCQ was altijd tronw op zyn poet, sprong steeds in de bres, als het gold uw belangen te ver dedigen, zooals by de behandeling der aanvrage van een subsidie voor de tram BrouwershavenBurgh duidelijk gebleken is, en toonde in het kort voor n te zyn een goed, ijverig, bekwaam Statenlid. Mr. A. J. F. FOKKER heeft, toen indertijd de gemeenten Eikerzee, Ellemeet en Duiven- dijke een subsidie voor de haven van Kloosternol aanvroegen, trots het ongunstige advies van Gedep. Staten, door zyn gloed volle verdediging van een door hem ingediend amendement doorgedreven, dat de Provincie voor genoemde haven een subsidie gaf. Daar door was de weg ter verkrijging van een snbsidie voor de haven aan den Sohelphoek, die later werd aangevraagd, gebaand. En wat hij gedaan heeft voor de tram Brouwers havenBurgh behoeven wy niet meer in herinnering te brengen. Havens en tram hebt gijkiezers van Schouwen— Duiveland! aan hem te danken. En wat den heer B. GILJAM betreft, hy zal, als hij door u gekozen wordt, het bewijs laveren, dat hy het vertrouwen, dat de voornitstrevenden in hem stellen, ten volle waardig is. Hij moet zijn sporen nog verdienen, en zal die verdienen ook. Kiezers 1 doet uw plicht. Gaat naar de stembus. Denkt aan de belangen, die op het spel staan. Stemt Wilt gij mannen in de Staten hebben, die, voorstanders van politieke verdraagzaamheid, de belangen van allen, en niet die uitsluitend van een kerkelyke richting zullen behartigen, brengt dan uw stemmen uit op de heeren Zij zyn geen dry vers en twistzoekers, maar bezadigde, kundige mannen, die volledig bekend met uw behoeften, voor uw belangen in de Staten kraohtig zullen ijveren. Rusland—Japan. Kaupantse, 13 Juni. Een Chinees, dien de Japanners in Port-Arthur binnensmokkelden om als spion dienst te doen en die een week geleden ontsnapte, is in den afgeloopen nacht te Niuchwaog aangehouden. Hij deelt mede, dat een groot aantal Russen dag en nacht doorwerken aan het herstellen van de oorlogsschepen, en dat zij verwachten over 14 dagen met de herstellingen gereed te zullen zyn. Vier kruisers liggen onder den Gouden Heuvel. Hunne kanonnen zyn landwaarts in gebracht om gebruikt te worden voor het terugslaan van een landaanval. Het vaarwater is gedeeltelijk vrijgemaakt, doch Togo's blokkade wordt nog steeds ge handhaafd. Het garnizoen is voorzien van levens middelen, voldoende voor 2 maanden. De spion deelt mede, dat door de bommen in de nieuwe stad verbazend veel sobade is veroorzaakt. Het gebouw van de Ruesisch- Chineesche bank is geheel vernield. De voor raad steenkolen is gering, naar schatting 2400 ton Cardiff- en 3000 ton Japansche steenkolen. Tokio, 13 Jnni. Admiraal Togo bericht, dat tengevolge van de beschieting van Kaiping de Russen, 3000 in getal, met 20 kanonnen Yinkow ontruimden. St-Petersburg, 13 Jnni. Een telegram, gisteren door generaal Cbarkewitsj aan den generalen staf verzonden, meldt: Den 9en, lOen en Hen Juni werden in de troepen, die in de omgeving van het station Wafangoe in de stelling liggen, geen veranderingen gebracht. Eiken dag hebben kleine voorposten gevechten plaats. De pogiügen van de Japanners om de Russische wachtposten ten Zuiden van het station Wafandian terug te dringen, werden verijdeld door een voor- waartsche beweging van de Kozakken. Aan de Westkust van het schiereiland Liaotoeng is alles rustig. De vijandelijke schepen, die van tijd tot tijd zichtbaar worden, naderen de kust niet. De Japanners zijn uit Sioejan niet verder opgerukt. Naar bericht wordt leggen zij in de omgeving van deze plaats versterkingen aan. Am«rika. In Pensylvanië is een rechterlijke dwaling op 't laatste oogenblik vermeden, dank zij de bekentenissen van één der schuldigen. Het vorig jaar in September is een aanslag gepleegd op een rijken reeder, Fergusson, toen hij zich in zyn rytuig naar zyn werven begaf ter uitbetaling van zyn arbeiders. Door een dynamietpatroon werd het rijtuig vernield, li

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1