ZIERIRZËESCHE NIEUWSBODE. Dinsdag 14 Juni 1904. (SS ierilizeesche Courant). Eerste Blad. BERICHT, DE STATENVERKIEZINGEN. Mr. J. C. van dar Lek de Clercq, Mr. A. J. F. Fokker, en 8. Giljam. Mr. J.C. VAN DER LEK DE CLERCQ, Mr. A. J. F. FOKKER, eD B. GILJAM. De Statenverkiezing in Tholen. J. van Gorsel, en J. N. Elenbaas. NIEUWSTIJDINGEN- Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG No. 8013. Directeur a jr. DE L.OOZE Redacteurenj J. WA ALEalleen voor het binnen- en buitenl. nienws. Ad ver ten tienvan 13 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., kunnen uiteriyk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte berekend. Alle betaling-en moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FbSnkel, Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Zij, die zich met 1 Juli a 8. op deze Courant alionneereuont vangen de tot dien datum ver schijnende nummers gratis. A. J. DE IjOOZE, Directeur. COLLECTE voor het Foods ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden. De BURQEMEESTER en WETHOUDERS van Ziehikzek maken bekend, dat de gewone jaarlijksche collecte ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en onder steuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden in deie gemeente aan de huizen der ingezetenen zal worden gehouden op "Woensdag 15 J«ui el.»., aan te vangen te lö uur des middags. Zij noodigen de ingezetenen uit die vaderlandsche in stelling, die aan de algemeene hulp bij voortduring dringende behoefte heeft, ook thans wederom krachtdadig te onderstennen, ten einde in de steeds stijgende uit- keeringen door het Fonds aan deelgerechtigden te kunnen voorzien. Zierikzee, den 11 Juni 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Onveiligheid Vaarwater. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt het volgende bericht ter kennis van zeevarenden, die daarbij belang kunnen hebben, t. w. Schietoefeningen in de stelling van Den Helder 3e District. Volgens mededeeling van den Minister van Staat Minister van Oorlog, zullen in den loop der maand Augustus 1904 schietoefeningen plaats hebben in de stelling van Den Helder, uit verschillende vuurmonden, opgesteld op de verdedigingswerken aldaar. Op de dagen waarop gevuurd wordt, zal van het betrokken fort een roode vlag waaien, van minstens één uur vóór den aanvang der oefeningen, alsmede gekleurde vlaggen, aangevende de richting waarin gevuurd zal worden. Bovendien zullen op die dagen groote waarschuwings borden worden geplaatst aan den ingang der haven en op de batter^ Visehmarkt, vermeldende de plaats waarvan en in welke richting dien dag gevuurd zal worden, terwijl nabij de haven en nabij het Torpedo-magazyn borden zullen worden geplaatst, waarop is aangegeven de beteekenis der gekleurde vlaggen, als volgt: Een roode en witte vlag beteekent Noord, zwarte vlag Oost, wit en roode vlag Zuid, witte vlag West, wit en zwarte vlag N.Orood en zwarte vlag Z O., zwart en witte vlag Z.W., zwart en roode vlag N.W. Indien een stoomvaartuig tot waarschuwen of sleepen aanwezig is en indien de oefeniDgen het toelaten, zal door dit vaartuig desgewenscht hulp worden verleend aan kleine zeilvaartuigen om uit den onveiligen sector te komen. Zierikzee, den 13 Juni 1904. De Burgemeester voornoemd, CH. W. VERMEIJS. In verband, met en tot staving van ons hoofdartikel van Vrijdagavond halen wij het volgende uit de Nieuwe Rotterdarnsche Courant van Zondag aan »In 4901 heeft men, overal op het platte land, maar vooral op de Zuid-Hollandsohe en ZeeuwBche eilanden, een schromelijk misbruik gemaakt van de leerplichtwet. Bij den strijd aan de stembus, zoowel voor de Kamer als voor de Staten, was die wet het groote agitatiemiddel in handen der kerkelyken. Van de gevolgen van de leerplichtwet werden tafereelen opgehangen, die eenvoudige menschen met schrik en angst moesten vervullen, en de kiezers werden in den waem gebracht, dat, als de kerkelijken maar de meerderheid kregen, die gehate wet wel van de baan zou raken. En nu heeft men onlangs uit den mond van den minister Kuyperdie vóór de verkiezingen van 1901 nog verklaarde, dat de leerplichtwet inbreuk maakte op het gezins- recht, vernomen, dat van intrekking dezer wet geen sprake kan zijn. Administratieve ver eenvoudiging zal er komen, en aan onwillige ouders zal de gelegenheid benomen worden om uit te rekenen, hoeveel maal zij hunne kinderen de sohool kunnen laten verzuimen, zonder met den reohter in aanraking te komen, maar de leerplicht blijft. Dat hadden de eenvoudige zielen eens moeten weten indertijd, toen zij zioh lieten verlokken om, teneinde {van die booze leer plichtwet bevrijd te worden, voor de anti revolutionaire candidaten te stemmen Aldus de Nieuwe Rotterdarnsche Courant. Leest dat nu eens goed, kiezers, loopt er niet vluchtig over heen. Gij, die in 4901 geluisterd hebt naar de anti-revolutionaire woord- en penvoerders, die u tegen beter weten in voorhielden, dat de leerplichtwet een inbreuk op de ordonnantiën Gods was, en een gewelddadige aanranding van uw heiligste rechten, zoodat gij in uw licht- geloovigheid u liet verleiden op hun candidaat uw stemmen uit te brengen, u vleiend met de hoopvolle verwachting, dat een nieuw, kerkelijk Ministerie aan het bewind zou komen, en u van die leerplichtwet verlossen, leest goed, Dr. Kuyper heeft uitdrukkelijk verklaard, dat van intrekking der leerplicht wet geen sprake kan zijn. Hebt gij, kiezers, van die verklaring behoorlijk acte genomen, hebt gij over haar beteekenis ernstig nagedacht, welnu, erkent dan ook eerlijk, dat gij in 1901 op een dwaalspoor zgt gebracht, en dat gij niet langer uw ver trouwen aan een party kunt schenken, die, om uw stemmen te winnen, u opzettelyk misleid en met valsche hoop gevleid heeft. Dient niet langer een kerkelyke richting, die het klaarbiykeiyk slechts om het bezit van de heerschappy in den Staat te doen is, die, al naarmate zg terrein verovert, stouter en driester optreedt, die niet tevreden de Tweede Kamer onder den voet te hebben gekregen, thans beproeft ook de Eerste Kamer, waar van de meerderheid gelukkig nog liberaal is, tot een slaafsche dienaresse van haar wil te makeD. Vallen toch de verkiezingen op aanstaanden Vrgdag voor de Provinciale Staten, die, zooals men weet, de Eerste Kamer samen stellen, in reactionairen geest uit, dan zullen de mannen van het bewind onze Eerste Kamer, wanneer die ten aanzien van de Hooger Onderwyswet niet naar de pgpen van Dr. Kuyper wensobt te dansen, ont binden, en een andere Kamer doen kiezen, die gedwee aanneemt, wat haar voorgelegd wordt. Met het oog op dit duidelyk kenbaar gemaakt voornemen brengen de kerkelgke fracties in haar organen hemel en aarde in beweging, teneinde haar plan, in de Pro vinciale Staten aan haar aanhangers de meerderheid te verschaffen, tot verwezenlgking te brengen. Tegen het gelukken van dat plan hebben door heel het land heen al de vooruitstrevenden, van de conservatief-liberalen af tot de vrg- zinnig-demokraten toe, zich vereenigd. Inziende het groote gevaar, dat in een omzetting van de Eerste Kamer schuilt, hebben zg, alle twistpunten ter zgde stellend, en alle veeten vergetend, elka&r de hand gereikt, en dezelfde candidaten gesteld. Nu is het zaak, wil men het groote doel bereiken, dat beoogd wordt; wil men zorgen, dat in geen geval in onze provincie de anti revolutionairen in de Staten sterker worden, dan zg nu reeds zgu, dat de partgtucht in eigen boezem streng gehandhaafd wordt, en dat wg als één man aanstaanden Vrgdag onze stemmen uitbrengen op de aftredende Statenleden, de heeren Mr. J. C, VAN DER LEK DE CLERCQ en Mr. A. J. F. FOKKER, en op den heer B. GIL JAM, candidaat gesteld in de plaats van den heer B. G. van der Have, die niet meer in aanmerking wenschte te komen. Wie van onze partggenooten en geest verwanten anders handelt, draagt koren op den molen van onze tegenstanders, die zich nu reeds verkneukelen, dat een groep libe ralen den heer Mr. H. C. Moolenburgh oandidaat hebben gesteld, en die, bouwend op de verdeeldheid der liberale stemmener reeds op rekenen, dat hun candidaat in her stemming zal komen. Maar zg zullen, naar wg hopen en ver trouwen mogeD, bedrogen uitkomen. Aan hun verwachting zal, wanneer elk der onzen zyn partijplicht betracht, de bodem worden ingeslagen. Want de heer Mr. H. C. Moolenburgh heeft door zg'n openlgk bedanken voor de candidatuur te kennen gegeven, dat hij beslist niet wenscht, dat er zelfs één stem op hem wordt uitgebracht. En nu is het toch wel te verwachten, dat zg, die de candidatuur van den heer Mr. H. C. Moolenburgh gesteld hebben, zgn na- drukkelgken wensch ten volle zullen eer biedigen, en overeenkomstig zgn navolgens waardig voorbeeld van loffelgke partijzucht en welbegrepen partybelang thans hun stem men op den heer B. GILJAM zullen uit- De berekening der anti-revolutionairen zal dan ook te schande worden gemaakt. Bewezen zal worden, dat alle liberalen, zg mogen aan de conservatieve zgde staan of tot de geavanceerde riohting behooren, toonen zullen te beseffen, wat zg aan de eer der vlag versohuldigd zgn. En de eer der vlag eischt, dat men de stemmen niet ten voordeele der tegenstanders versnippert, maar dat men eenparig stemt op de candidaten der Centrale Liberale Kiesvereeniging, de heeren: De beide eersten, de heeren Mr. J. C. VAN DER LEK DE CLERCQ en Mr. A. J. F. FOKKER, aftredende leden, hebben hun sporen in de Staten reeds volop verdiend, en daardoor aan de verwachtingen van hun kiezers in den ruimstcn zin beantwoord. Zg zgu dan ook op grond van hun algemeen erkende verdiensten, en op grond van het geen zg nog in de Staten ten behoeve van hun medeburgers praesteeren kunnen, door partggenoot en geestverwant candidaat gesteld. De laatste, de heer B. GILJAM, Duivelander, zal, met het oog op zgn grondige bekendheid met de behoeften van de landbouwende be volking, in de Provinciale Staten voor dit district een uitnemend vertegenwoordiger zgn, die met warmen gver voor de belangen er van zal stryden. Kiezers 1 Weest aanstaanden Vrgdag allen op uw post. Niemand blyve te huis. Een ieder vervulle zgn burgerplicht. Eu stemt allen op: De liberalen voor het kiesdistrict Tholen hebben voor het lidmaatschap der Provinciale Staten de heeren J. VAN GORSEL en J. N. ELENBAAS candidaat gesteld. Beide heeren hebben de candidatuur aan vaard. De heer J. VAN GORSEL is een man, die geheel en al aan de vereischten beant woordt, die men aan een afgevaardigde van dit district naar de Staten stellen mag. S6oretaris van de afdeeling Tholen der Maat- schappy tot bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland, is hg volledig op de hoogte van de behoeften van den landbouw. En wanneer men uu weet, dat in Tholen land bouw en veeteelt de hoofdbronnen van bestaan voor de bevolking zgn, dan zal men ook begrgpen, dat de heer J. VAN GORSEL in de Staten de rechte man op de rechte plaats is, in staat die belangen krachtig te behar tigen. Daarbg komt, dat hg tengevolge van zgu functie als dgkgraaf van het Watersohap Poortvliet in staat zal zgn alle voorkomende polderzaken te beoordeelen. Als humaan mensch hoog aangeschreven, is hg een man, op wien men kan staat maken, wiens advies men gaarne inwint. Daarom kiezers, stemt aanstaanden Vrgdag den heer J. VAN GORSEL. De tweede candidaat is de heer J. N. ELENBAAS, burgemeester van Krabbendyke, een man, die aan zgn helder inzicht, juist oordeel en grondige bekendheid met de belangen der eilandbewoners, een uitstekend Statenlid belooft te worden. Wg raden derhalve den kiezers van het district Tholen aan, om aanstaanden Vrgdag hun stemmen uit te breDgen op de heeren Nederland. Zwolle, 11 Juni. Binnen Blankenham had Donderdagavond een allerdroevigst ongeluk plaats. Een rytuig met vyf personen, waaronder een kind, van Kuinre naar Oldemarkt rydende, geraakte door het sohrikken van bet paard in een moddersloot aan den Lageweg, 't onderst boven. Spoedig verleende hulp mocht iu zoo verre baten, dat twee personen er geluk k g het leven afbrachten; de drie overigen, waar onder het kind, waren helaas niet meer te redden. De plaatselyke geneesheer, dr. P. Peel, spoedig ter plaatse aanwezig, moest, na de bekende behandeling van drenkelingen lang te hebben toegepast, den dood constateeren. Hoe verslagen ieder in den omtrek hiervan is, laat zich verklaren, te meer als men weet, dat onder de drenkelingen een meisje van een geacht ingezetene van Kuinre werd aan getroffen. Apeldoorn, 12 Juni. Naar wg vernemen, zal het Koninklgk Echtpaar den 4 Juli a.s. voor acht dagen naar Mecklenburg gaan, ter gelegenheid van het huwelgk van den Groot hertog. Deventer, 10 Juni. Alhier waren eenige kinderen bezig eèn vuurtje te stoken. Onge lukkig geraakten van één hunner, een drie jarig jongetje, de kleeren in brand. De moeder snelde op bet hulpgeschreeuw spoedig toe en bluschte het vuur, doch het kind had reeds hevige brandwonden gekregen. Het werd ter verpleging naar het ^Ziekenhuis gebracht en is kort daarop helaas aan de gevolgen bezweken. 's-Gravenhage, 11 Juni. De nieuw be noemde burgemeester der residentie, de heer E. C. baron Sweerts de Landas Wgborgh, sedert 20 Sept. 1899 burgemeester van Arnhem, is de zoon van wylen den directeur van het postkantoor te Rotterdam. Z.Ed, is 52 jaar oud en heeft verscheidene jaren in Indië doorgebracht, waarheen hg als 20-jarig jongeling vertrok. Ter algemeene secretarie te Batavia doorliep hg vlug alle rangen en reeds in 1882 behaalde hg die van referendaris. Vervolgens klom hg op tot lid van den raad van Ned -Indië, uit welk ambt hem iu 1897 eervol ontslag werd verleend. De heer Sweerts is de liberale richtiDg toegedaan. Door den commissaris van politie der le afdeeling alhier zgn twee jongens van 14 en 16 jaar, verdacht van inbraak, ter be schikking gesteld van de justitie. Een bewoonster van de Tasmanstraat was Zondagavond naar Scheveniogen gegaan. Ze werd daar door een neefje gezien, dat zich toen met een kameraadje naar het huis in de Tasmanstraat begaf. Deze beiden drukten daar de ruit van de deur in, welke zg daarna openden. Het kameraadje hield de wacht, terwgl het neefje het huis inging en zioh meester maakto van zilveren lepeltjes en eenige gouden sieraden. Op raad van den ander had het neefje een pruim tabak iu den mond genomen en den vloer met het sap bespuwd om de verdenking niet op hem te laten vallen, i doch den sohgn te verwekken alsof volwassen I personen de inbraak hadden gepleegd. Bgna was het hem gelukt, maar al spoedig was de politie de ware daders op het spoor. Het neefje bekende spoedig, en deelde den naam van zgn medeplichtige mee. Deze was in Schiedam ter vischvangst aangemonsterd en zou juist vertrekken, toen hg werd aange houden. De gestolen sieraden had hg in de kajuit verborgen. Een heer uit Den Haag, logeerende in een der hotels te De Steeg, verloor op een wandeling zgn portefeuille, inhoudondo ruim f 800. Den volgenden dag werd het vermiste gevonden door een meisje dat by het terugbrengen van het geld beloond werd met f 100. Een 14 jarige knaap, tot voor eenige dagen in dienst als couranten-verkooper op het perron van het Staatsspoorstation alhier, doch wegens oneerlgke handelingen ontslagen door den boekverkooper in de restauratie aan het station, liep gisteren op het perron, met een geladen revolver. De politie zag dit en wist den knaap, die eerst wilde vluchten en het wapen wegwierp, te achterhalen. Het bleek, dat de revolver reeds eenigen tgd verborgen lag op een plek tusschen de rails nabij het bekende houten bruggetje, dat de beide perrons met elkander verbindt. Te Seb< .ingen heeft gisterenavond de commissaris van politie ook in het ïKurhaus" geconstateerd, dat het »jeu de poule" gespeeld werd. Bg deze eenvoudige vaststelling bleef het. De biljarts van het »jeu de poule" staan thans niet meer in de achterzaal, maar in de varanda, waar vroeger het z g. utolepel" gespeeld werd. Er zgn thans twee nieuwe spelen kggekomenhet eene is het z. g. »jach tepel", waarbij de speler vooraf een dier, b. v. een haas of hert, opgeeft als te treffen doel, dat bestaat in een hokje waarin de bal moet rollen. Geschiedt dit, dan wordt den speler eenige malen zgn inzet uitbetaalt, evenals aan medespelers, die op hetzelfde doel van den hoofdspeler mogen inzetten. Voorts is er nog een biljartspel, waarby men een ivoren balletje met een queue moet wegstooten en zoodanig effect moet trachten te geven, dat het, in aanraking gekomen met een veerkrachtig voorwerp, regelrecht naar een holte loopt dat het hoogste nummer draagt van een aantal andere holten, mede voorzien van nummers. Delft, 11 Juni. De vrachtrgder J. Alblas, van Naaldwgk op Delft, kwam gisteren met zgn wagen door De Lier, toen het 11-jarig zoontje van W. Haanemaaijer, dat het blinde man-spel speelde, plotseling van achter een boom te voorscbyu kwam en onder den wagen raakte. De wielen gingen den knaap over het hoofd, en toen men hem opnam, was bg dood. Een schedelbreuk had een eind aan zyn leven gemaakt. Rotterdam, 11 Juni. Per s.s. aSoerabeja" van den Rotterdamschen Lloyd, arriveerde gisterenmorgen alhier een transport van 20 krankzinnigen, waarvan de meesten gedeeltelgk hersteld waren. Onder hen bevonden zich 4 kolonialen, die door de zorgen van den kapitein, commissaris van afmonstering, den heer A. Jonker, van reisgeld werden voorzien, en door hunne familie werden afgehaald. Verder bevonden zich nog bg het transport, een gewezen marinedokter, een onderwyzer, en een Duitsoher, welke laatste overgebracht werd naar het centraalbureau van politie, om over de grenzen te worden gebracht. Ter assistentie waren op de plaats van ontscheping, eenige bewakers van het rgks- krankzinnigengestiebt uit Medemblik aanwezig. Vrydagavond had de aangekondigde byeenkomst plaats van reverend J. A. Dowie, zich noemende fAlgemeen-Opziener der Christelgke Katholieke Kerk in Zion" 'en »Elia, de Hersteller". Een uur te voren was de bovenzaal der »Doele" stampvol, oirca 1100 personen waren daar byeen, later for- oeerden een paar honderd nieuwsgierigen de gesloten hoofddeur, zoodat de grendels en sloten braken en de politie met kracht moest optreden. De spreker, bggestaan door een slecht verstaanbaren tolk, bad slechts weinig succes, zoodat de zaal al heel spoedig weer ruim half leeg liep. Hg behandelde in hoofdzaak het evangelie en het leven van Jezus, alsmede de kracht van genezing door gebed. Evenals op bgeenkomsten in het buitenland kreeg hg ook nu enkele telegrammen uit

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1