ZIERIKZEESCHE éH NIEUWSBODE. Zaterdag 1 Juni 1904. (Z ier i li. z e e s c tl e Cour an t). Dit nummer twee bladen. bestaat nit Eerste Blad. VERKOOP Algemeen Overzicht. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad es Provincie. Verschgnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per poBt f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 8009 Directeur i a j". DB LOOZ1B. A. FRANKEL. Redacteuren: J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nienwe. Advertentiënvan 13 regela 30 Cta. meerdere regela 10 Cta., knnnen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bexorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FbêInkkl, Meelstraat 386, Zierikzee. VAN Straatmest, Asch, Vuilnis, enz. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat hij op Mnumlny; 13 «Juni 1004, des middags 12 uur, ten Raadhuize, zal overgaan tot den openbaren verkoop, in 16 perceelen, van de in de maanden Januari, Februari, Maart en April 1904 door deze gemeente vergaarde en goed gesorteerde Straat- ment, A sela ©ii Vuilnis niet Beer vermengd. De voorwaarden van verkoop, waarin de hoeveelheid van elk perceel vermeld staat, liggen ter Gemeente- Secretarie voor een ieder ter lezing. Zierikzee, den 30 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, CH. W. VERMEIJS. Werden in den slag aan de Jaloerivier de Russen door de Japanners totaal ver slagen, zoodat zij in een overhaaste vlucht hun heil moeBten zoeken, thans heeft het volk van de «Rijzende Zon" na een heet en moorddadig gevecht opnieuw het Russische leger gedwongen zijn rug te laten zien. Weten vele Ruseen de glansrijke overwinning der Japanners aan de Jaloe aan de groote overmacht van het Japansche leger, thans kunnen zij dien grond niet aanvoeren, want nu waren de Ruesen èn om hun aantal èn door de bizonder sterke stelling, die zij in namen, in een veel gunstigere positie dan de Japanners. Negen maal moeeten deze dan ook de hoogten van Nanschau bestormen, al vorens deze te kunnen nemen. Geen wonder, dat de verliezen der Japanners ontzettend waren. Niet minder dan vijfduizend man van hen zijn buiten gevecht gesteld. De Russen, die goed gedekt stonden, verloren een drie duizend man, die meerendeels, toen de aan stormende Japanners hen op de vlucht dreven, getroffen werden, toen zij een goed heen komen zochten. Een ryke buit, waaronder zeventig kanonnenviel den Japanners in handen. Een gevolg van deze zegepraal is, dat de Japansche troepen Dalni bezet hebben, zoodat Porth-Arthur thans zoowel te land als ter zee nauw is ingesloten. De Japanners willen k tout prix Port-Arthur in hun bezit hebben. Wie weet, hoevele menschenlevens dat bezit zal kosten! Rusland's aanzien en macht als militaire, toongevende mogendheid hebben door de nederlagen, die het reeds geleden heeft, een geweldigen knak gekregen. Duitschland zal in de toekomst Rusland niet behoeven te ontzien, niet meer naar de oogen kijken, zooals het tot dusverre gedaan heeft. Rusland zal op politiek terrein voorshands niet die invloedrijke rol spelen, die 't gespeeld heeft. Ook de finantiëele toestand van het rijk, die vóór den oorlog reeds niet gunstig was, zal door dezen millioenen verslindenden krijg er niet beter op worden. En het zal een poos duren, eer Rusland weer op zijn verhaal komt. Het bezit en dit kan voor de houders van Russische fondsen een troost zijn rijke hulpbronnen, en daardoor zal het ten slotte de finantiëele moeilijkbeden te boven komen. Wat oogenblikkelyk echter nog het ergste is voor de Russische regeering, is de ernstige toestand van onrust, die iu een groot deel van het rijk, voornamelijk in de groote steden, is waar te nemen. Kroonstad is in staat van beleg verklaard wegens de wanordelijkheden, waarvan deze gemeente het tooneel was. Werklieden zijn het paleis van den Grootvorst Alexis zelfs binnengedrongen, na den schild wacht te hebben gedood. Met geweld van wapenen moesten zij door de te hulp geroepene soldaten verwijderd worden. In Warschau en Moskou was het ook niet pluis. In eerstgenoemde stad hebben terechtstellingen op groote schaal plaats gehad, al is het door de bladen aangegeven cijfer ook overdreven. De gevangenissen in geheel Rusland zijn met politieke gevangenen opgevuld. Al deze zaken zijn de voorboden, dat de tijd niet meer zoo verre is, waarop ook in het land van het duistere despotisme bet licht der vrijheid zal doorbreken. De Minister van Buitenlandeche Zaken, Graaf Lamsdorff, heeft van Prins Dologrouki een pak «laag opgeloopen. De Prins, die den oorlog aan den Graaf wijt, ontmoette hem op straat, en tracteerde hem toen op een serie muilperen. Tengevolge van deze daad van geweld werd de Prins door de politie gevangen genomen, en opgesloten. In België moest de helft der leden van de Kamer en den Senaat aftreden. Bij de verkiezingen nu hebben de liberalen cenige zetels gewonnen, terwijl de katholieken er eenige verloren. Is ook al tengevolge hiervan de meerderheid der katholieken in beide wetgevende lichamen geslonken, zij vormen nog altijd de parlementaire meerderheid, zoo dat er geen Kabinetscrisis voor de deur staat. In Frankrijk werd het Ministerie geïnter pelleerd over de terugroeping van den Fran- schen gezant Nisart bij het Yaticaan. De Minister van Buitenlandsche Zaken, Delcassé, gaf inlichtingen. Het Yaticaan had tegen het bezoek van een katholiek staatshoofd aan den Koning van Italië geprotesteerd, en daarvan aan de Mogendheden medodeeling gedaan. Het geschil tusschen Frankrijk en den Paus ging de Mogendheden niet aan, meende de Minister. En daarom had de Fransche Regeering haar gezant teruggeroepen. Na een levendig debat hechtte de Kamer met 427 tegen 95 stemmen haar goedkeuring aan den regeeringsmaatregel. Men herinnert zich, dat voor den krijgs raad, die indertijd te Rennes ter behandeling van de affaire-Dreyfus gehouden werd, een verloopen sujet, Ozernuski genaamd, van nationaliteit een Serviër, als getuige tegen Dreyfus door den groot-leugenaar, generaal Mercier, den samensteller van het weefsel van bedrog en laster, werd uitgespeeld. Het was toen voor ieder rechtschapen man duide lijk, dat die getuige omgekocht was, die voor het geld, dat hij ontvangen had, en wat hij nog ontvangen moest, voor den krijgsraad ver klaarde, wat men hem had ingegeven te zeggen. Maar men had geen wettelijke bewijzen tegen dezen aartssohelm. En Dreyfus werd ver oordeeld. Nu op nieuw de «affaire" onderzocht wordt, en wel door het Hof van Cassatie, heeft de rechter van instructie io overleg met den Minister van Oorlog een inval gedaan in de bureelen der administratie van den generalen staf. Kort voordat de geëmployeerde offioieren de kantoren verlieten, kregen zij van den Minister van Oorlog het bevel in de lessenaars en kasten de sleutels te laten zitten. Nauwlyks waren zij vertrokken, of de rechter van instructie trad de bureelen bionen, en vond in één dezer den kapitein Dautriche ijverig met een radeermes bezig in boeken en papieren te krabben. Dautriche was een offioier, die te Rennes tegen Dreyfus had getuigd. Toen men hem vroeg, waarom bij in de boeken krabde en schreef, gaf hij ten antwoord, dat bij hetgeen in die boeken stond in overeenstemming wilde brengen met het geen by voor den krygsraad te Rennes getuigd had. Natuurlyk werd Dautriche on- middellgk in hechtenis genomen. Toen men de boeken onderzooht, bevond men, dat zg posten bevatten, die niet konden verantwoord worden. Vermoedelgk vormen deze posten de bedragen, die men besteed heeft om Czernuski en nog andere even groote sehurken om te koopen. En nu was de kapitein, die gegist scbynt te hebben, dat, en waarom de rechter van instructie kwam, in den korten tijd, dien hg nog tot zyn beschikking had, yverig aan het werk om de sporen van die omkoopery nit te wisschen, wat hem niet gelukt sohynt te zgn. Niet alleen Dautriohe, maar ook nog drie andere officieren, waaronder de opvolger van den beruchten kolonel Henry, zgn in ver zekerde bewaring genomen. Nederland. Nieuwenhoorn, 1 Juni. Een ongehoord feit is hier de vorige week aan het daglicht gekomen. Een 84-jarige grysaard, bij zgn gehuwde dochter inwonende, moet door deze geruimen tijd naar men zegt 2 a 3 maanden in een hokje van 1.20 M. lang en 1.10 M. breed opgesloten gehouden *zgn. De burgemeester, hiervan in kennis gebracht, stelde dadelyk een onderzoek in loco in en trof daar den ouden man in een allerellendigsten toestand aan, en wien, na de noodige reiniging ondergaan te hebben, den volgenden dag een beter onderdak werd verschaft dan bg zgn ontaarde doohter; hg werd n.l. in het groot armhuis geplaatst. Gisterenmiddag te half één zgn man en vrouw met hun jongste kind met de VlaardingBche boot vertrokken. Volgens mededeeling van hun achtergelaten zoon moeten zg naar België uitgeweken zgn. Soestdijk, 2 Juni. Gisterenmiddag om streeks 5 uur doo'dde zieh een net gekleed persoon van omstreeks 30 jaar mot een revolverschot in de onmiddellgke nabijheid van het Paleis. Uit de papieren, welke de ongelukkige bg zich had, bleek dat hg uit Utreoht kwam. 's-Gravenhage, 2 Juni. Tweede Kamer). Na eenig debat aangenomen het wetsvoorstel van de heeren Yan Raalte c.s. tot wgziging van het Wetboek van Burg. Rechtsvordering, welke wgziging strekt om in ons burgerlijk proces-recht het getuigenverhoor voor een rechtercommissaris weder mogelijk te maken, doch alleen op verzoek van partgen. De heer Yan Raalte werd aangewezen om het bovengenoemd wetsvoorstel in de Eerste Kamer schriftelijk en mondeling te verdedigen. Vervolgens behandelde de Kamer de supple toirs Indische begrooting betreffende de in stelling van een afzonderlyk departoment van landbouw-aangelegenhedeo. De heer Van Kol achtte dringend voor ziening noodig voor den inlandschen landbouw en oritiseerde 't, dat 's Lands Plantentuin niets heeft gedaan voor de inlandsche cultures en alleen de aandacht heeft geschonken aan de Europeesohe cultures. De inlandsche land bouw daarentegen is geheel verwaasloosd. Om daarin verbetering te brengen oordeelde spreker echter geen afzonderlyk departement noodig. Volstaan moet worden meteen speciale afdeeling aan een bestaand departement. Spreker keurde 't daarom te meer af dat de minister ten aanzien van deze geheele nieuwe, onverwachte aangelegenheid, waarover bevoegden 'tniet eens zgn, volledige overlegging van adviezen aan de Kamer heeft onthouden. Spreker vroeg den minister in welken zin de Hoofdinspecteur der Cultures, de Directeur van de Gouvernements Kina-cultuur eu de Hoofdinspecteur voor het Boachwezen hebben geadviseerd. In 't algemeen betoogde spreker, dat de inlandsche cultures onder ondeskundige leiding totaal verwaarloosd is en ons bestuur in Indië zich aan grof plichtsverzuim heeft schuldig gemaakt. En waar de voornaamste zaken, als 't landbouwcrediet, big ven bg het binnenlandsch bestuur, zal de inlander niets hebben aan het voorgestelde Departement. Vooral tegen dit landbouwdepartement heeft spreker bezwaar, omdat 't een zoo goed als uitsluitend theoretisch karakter zal dragen. Uitvoerig is de heer Van Kol over de verdiensten eenerzyds en gebrek aan verdiensten anderzyds van den directeur van 's lands Plantentuin ten betooge, dat deze wèl geschikt zou zgn als afdeelingschef in een bestaand departement, niet aan het hoofd van een nieuw departement kan worden geplaatst. De regeering wil ziedaar een ander bezwaar het departement op Westerschen leest schoeien, terwijl alleen heil is te verwachten van een zuiver Indische instelling. Na het einde der redevoering van den heer Van Kol wordt de verdere beraadslaging over het wetsontwerp verdaagd tot morgenochtend ten tien ure. Bg de voortzetting van de behandeling der Drankwet komt allereerst aan de orde het amendement, door de heeren Fock en Goeman Borgesius voorgesteld, strekkende tot het doen intrekken van de societeitsvergunning, wanneer de statuten «niet behoorlgk worden nageleefd" (in plaats van «wanneer in strgd wordt ge handeld mat de statuten", zooals het Regeerings- ontwerp luidde). Voorts kondigt de heer Fock die het amendement verdedigt aan, dat bij bg de slotbepalingen zal voorstellen, dat Gedepu teerde Staten de societeitsvergunning niet zuilen mogen weigeren op grond, dat de statuten toelatiDg van stadgenooten bij bepaalde gelegenheden en van dames en kinderen van leden permitteeren. De heer Talma ontraadt namens de Commissie van Rapporteurs het amendement. In het woord «behoorlgk" ziet bg buitendien een verecherpiDg van het artikel in strgd met de bedoeling der voorstellers. De heer Goeman Borgesius verwerpt deze opvatting. De heer Troelstra constateert, dat men, teneinde zekere inrichtingen te bevoordeelon boven andere, het begrip van «sociëteit" wettelgk heeft willen vaststellen, doch dat men daarin niet geslaagd is, bewyst wel de omstandigheid, dat men nu onwillekeurig die instellingen, die men bevoordeelen wilde, gaat schaden. Hoewel de zaak spreker vrg koud laat, zal hij stemmen vóór het amendement-Fock. De heer De Savornin Lobman waarschuwt dat het amendoment oen zeer vage bedoeling heeft, die wel duidelyker wordt door do gevoerde discussie, doch die discussie staat niet in de wet. De toepassing zal feitelyk geheel van het subjectief oordeel van Gedepu teerde Staten afhangen. Daarom zou het maar beter zgn, de heele toepassing uitdruk- kelgk facultatief te maken. De Minister van Bionenlandsche Zaken wgst er op, dat bg het handelen in strgd met de statuten zelfs de eerste maal, de rechtspersoonlykheid kan vervallen. Hg acht de zaak zóó alleen te regelen dat de bedoelde intrekking van vergunning alleen kan plaats hebben, waaneer de statuten worden overtreden ten opzichte van de bedoeling van artikel 3a (het criterium van wat sociëteit is). De heer Schaper vraagt, of het nu wel behoorlijk mogelyk blgft, dat sociëteiten b.v. groote volkeconcerten geven tegen laag entree geld. De Minister antwoordt, dat de bedoeling is, een artikel met groote speelruimte te maken. Dit kan, omdat het doel geen ander is, dan de pseudo-societeiten te bestryden. De heer Lohman belichaamt zgn straks uitgesproken denkbeeld (facultatief maken van de intrekking in de thans besproken gevallen) in een amendement dat hg evenwel nog niet formeel indient. De heer Talma doet opmerken, dat enkele intrekkingen van vergunningen daardoor nu facultatief zouden worden, die sedert 1881 imperatief waren. Ook de heer Goeman Borgesius waarschuwt ernstig tegen de aanneming van zulk een amendement en hoopt, dat de heer Lohman het zal intrekken. Inmiddels trekt de heer Fock tegenover de regeeringswgziging zgn amendement in. Na repliek van den heer Lohman wordt het gewyzigd artikel XXII aangenomen. Naar wg vernemen is de voorbereiding van een wetsontwerp tot opnemiDg van de visschers in de Ongevallenwet reeds zeer ver gevorderd, zoodat het eerlang by den Raad van State aanhangig zal worden gemaakt. Het college van de zeevisscheryen is er over gehoord. De te regelen toestanden moeten zeer moeilyk zgn, omdat deze ook samen hangen met de eigen geneeskundige behan deling bg ongevallen aan boord. De eerste nieuwe Hollandsche haring is aan H. M. de Koningin aangeboden. Loosduinen, 2 Juni. Gisterenavond werd op «De Groentenveiling" ontvangen ruim 9 duizend gulden. Als daar het statiegeld voor de manden afgaat, blijft er f 8900 over, wat voor den betaalmeester afwerpt een belooning van f 89 in één avond. Nu zgn de ontvangsten niet eiken dag even groot, maar varieeren tusschen 5 en 8 daizend gulden, of voor den betaalmeester tusschen de 50 en 80 gld. Breda, 2 Juni. In geen jaren zgn er in deze ometreken zooveel aardbeien, kersen en bessen geweest als dit jaar het geval zal zgn. De mooie, warme zomerdagen doen de vruchten snel rijpen, en men verwacht nog deze week den eersten aanvoer en verzending van aard beien. Steenbergen, 1 Juni. Tot lid van den gemeenteraad is gekozen de heer W. van de Kar met 313 stemmen. De heer W. A. Bogers had 107 stemmen. Zierikzee, 2 Juni. Als een bizonderheid kunnen wg mededoelen, dat, behalve tal van andere prgzen, al de hoofdprgzen in de Zierikzeesche Paardenloterg zgn gevallen op nummers, verkocht in het sigaren-magazijn van den heer M. F. de Vos, Dam, alhier. Alhier is opgevangen een postduif, aan de vleugels gemerkt A. Buning, en aan den rechterpoot een zilveren ringetje, waarop voorkomt K. V. S. O. 4 1648. Terug te bekomen by Jacob Krakeel te Zierikzee. In de oplaag van dit nummer vinden de lezers een prospectus van de firma Kauf- mann Simon te Hamburg ingevouwen, betreffende de Hamburger gewaarborgde Loterij. Benoemd tot gevangenbewaarder te Rotterdam de heer C. M. de Jonge, geboren te Sirjansland. Bg Kon. besluit is een pensioen van f 395 's jaars verleend aan mej. de wed. A. C. Bon, laatst opzichter bg 's Rijks kust- verlichting te Westen-Sohouwen. Trage betaling. Ruim een jaar ligt de spoorwegstaking reeds achter ons, en toch zgn er nog velen die wachten op de terug betaling door de Regeering van de door hen voorgeschoten gelden, uitgegeven voor voeding en huisvesting van militairen en eohutters. Meermalen hebben die personen aan de Regeering om terugbetaling verzocht (dus terugbetaling van door hen voorgeschoten gelden en niet uitbetaling van een belooning voor bewezen diensten), doch steeds tevergeefs I Eenige gemeenten gaven aan de belang hebbenden het geld terug, en hoopten spoedig dit zelf van de Regeering te mogen ontvangen. Ook die gemeenten wachten steeds, en op aandringen van die zyde wordt het antwoord gegeven «Ge krijgt het geld terug, zoodra de desbetreffende wet zal zgn bekrachtigd". 't Wordt heusch tijd, dat het Rgk zijn verplichtingen in dezen nakome! Westelijk Schouwen. De bloembollen sterven door het uitstekende weër der laatste dagen mooi en zeer geleidelyk af, zoodat binnen een paar weken dit gewas zal kunnen worden gerooid. Houdt de ontwikkeling der boveDaardsche deelen gelyken tred met de ontwikkeling der bollen in den grond, dan kan de teelt van dit jaar vrg goed genoemd worden. Bruinisse, 2 Juni. In de hedenavond gehouden vergadering van den gemeenteraad werd mededeeling gedaan, dat ingekomen was een verzoek van den heer D. v. d. Berg Az., om nog een stukje grond van de gemeente aan het Vateplein te verkrygen. Besloten werd in een volgende vergadering een beslissing op dat verzoek te nemen. Van Ged. Staten was bericht ontvangen dat het kohier van den hoofdehjken omslag 1904 goedgekeurd was. Ingediend werd een staat van de af- en overschryvingen op de begrooting 1903 k ruim f 300. Goedgekeurd werden eenige af- en overschrgvingen op de begrooting 1904. Door den voorzitter werd nu voorlezing gedaan van het besluit van Ged. Staten, tot goedkeuring van de vereeniging der betrek kingen van gemeente-seoretaris en gemeente ontvanger. Ook werd het besluit tot vaststelling der borgstelling voor den ontvanger k f 2500 Alsnu werd de nieuwbenoemde ontvanger de heer J. Kastelein beëedigd, die daarna in eenige welgekozen bewoordingen dank zei, voor het in hem gestelde vertrouwen. Mededeeling word gedaan van de gehouden kasopname. Daar uit het archief van 1806 gebleken was, dat de heer I. Padmos recht had op het in gebruik nemen van den grond aan den Koekoek, werd deze zaak als afgedaan beschouwd. Op een verzoek van de onderwyzers tot verzekering in geval van ziekte, bg de Nederlandsche Maatschappg van Verzekering te 's-Gravenhage, waardoor de gemeente tegen een jaarlyksche vergoeding van f 5 per onderwgzer, recht kreeg op eene uitkeering van f 500 per jaar, teneinde bg eventueele langdurige ziekte van den verzekerden onder wgzer een plaatsvervanger te kunnen aanstellen, werd besloten eene afwachtende houding aan te nemen. Dit adres werd gesteund door eene adhaesiebetuiging van de afd. Duiveland van het Ned. Ond. Gen. Van de gezondheids-commissie was een sohryven ingekomen om tot demping van de slooten over te gaan, bg de nieuwe gebouwen van de heeren Bossers en Kryger. Van dezen was een schrgven ontvangen, dat zg voor hunne rekening de slooten wilden dempen, 1 mits de gemeente voor de rioleering zorgde. Besloten werd om de groote kosten daartoe niet over te gaan. St.-Filipsland2 Juni. De mazelen- epidemie is hier voor goed geweken; over 't algemeen was ze van geen ernstigen aard; slechts een 3-tal kinderen zgn aan de ge volgen gestorven. St.-Maartensdijk, 2 Juni. By de heden gehouden paardenmarkt waren aangevoerd 150 stuks van verschillenden leeftijdenqualiteit. De handel was willig. De hooge stemming der boeren was wel eenigszins oorzaak, dat er niet meer paarden verhandeld werden. Een 25-tal werden verkocht. Prgzen werden besteed als volgt: Jaarlingen van f120—f200; 2-jarige van f200—f275; 3-jarige van f 365f375; werkpaarden van f 350—f 550; luxe-paarden, ofschoon aan wezig, vonden geen koopers. Na afloop der paardenmarkt werd een

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1