ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Donderdag 2 Juni 1904. (Z i e r i li. z e e s c h. e Cour an t). Afsluiting Wegen. NIEUWSTIJDINGEN. Verschijnt DINSDAGDONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden ia f 1,30, franoo per post f 1,60. Noord-Amerika, Transtaai, Indië eni. teraending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 8008. Directeur A, «T. 1)1*1 LOOZE. A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en bnitenl. nieuwe. Redacteuren: Advertentiënvan 1—3 regels 30 Cta. meerdere regels 10 Cts.kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar •plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en belichten van correspondenten te adresseeren aan A. FnaNKEL, Meelstraat 386, Zierikzee. Postkantoor te Zierikzee. Lijst van de aan het kantoor te Zierikzee en de daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgde brieven en briefkaarten, welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zijn kunnen worden uitgereikt. 2e helft der maand Mei 1904. C. Boot, Noordwolle. J. Vingelaar, Rotterdam. W. de Hoog, Rotterdam. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee makeu bekend: dat ten behoeve van het aanbrengen eener nieuwe deklaag van steenslag op een gedeelte van het Eersto Weegje bij den Westhavendijk over eene lengte van pl. ra. 30 M. van af den Westhavendijk en op een ge deelte van den Hoogre- of Hoeveweg over eene lengte van pl. ra. 30 M. van af den Oosthavendyk, genoemde wegen voor het verkeer met rij- en voer tuigen en vee zullen afgesloten zijn, en wel eerstgenoemde weg van O tot SJO Jnui a.s. en laatstgenoemde weg van £20 «Juni tot IO «Juli a.s. Zierikzee, den 30 Mei 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERME1JS, Burgemeester. P. D. DE VOS, l.°-Secretaris. Uitslag der Verkiezing van een lid van den Gemeenteraad. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat bij de stemming, die op den 31 Mei j 1. heeft plaats gehad, ter verkiezing van een lid van den Raad dezer gemeente, de volstrekte meerderheid van steramen heeft verkregen en alzoo is verkozen de heer II. C. VAN DEN EN DE. Zierikzee, den 1 Juni 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Rusland—Japan. De Daily Telegraph maakt een uitvoeriger lezing openbaar van generaal Okoe's rapport. Wij hadden, zoo luidt deze lezing, onze toebereidselen voor den aanval voltooid op den 25en dezer. Nog dienzelfden avond begon het gevecht. Tegen middernacht was het stormachtig weer en pikdonker, toch ging een onzer afdeelingen tot den aanval op Kin-tejou over, dat weldra genomen werd. Onze aanval op Nan-ejan moest om vier uren 's ochtends beginnen, maar de kanonnen van generaal Oetsijama konden eerst een uur later het vuur openen. Yan 6 uur af onder steunden onze oorlogsschepen in de baai van Kin-tajou den aanval. De vijand antwoordde met al zijn geschut, en er volgde een ver woed gevecht. Drie uren later verminderde het Russische infanterievuur. Daarop rukte onze infanterie vooruit. Een stoomboot, waarop de Russen geschut geplaatst hadden, en die in de baai van Ta-liün-wan lag, begon de derde divisie te beschieten. Om tien uur traohtten de Russen vijf stoomsloepen met troepen te ontschepen in de Loeang-doe-toe baai, maar ziende dat onze troepen vooruit gingen, keerden zij terug. De Rassen hadden vier batterijen geplaatst te Tatoeng-fangdoe-sjeng, en ten zuiden van Nan-han, die op de derde divisie vuurden tot 7 uur 's avonds, van 7 R.M. afstand, zoodat ons vuur weinig uitwerking had. Onze kanonnen deden al hun best, maar de Rusaisohe infanterie verdedigde zich aller- hardnekkigst. Er kon geen bres gemaakt worden door een storm van onze infanterie vóór 5 nnr 's namiddags. Yerder schoof onze derde divisie zoo ver op, dat zij geheel door vijanden omringd was. De Russen versterkten daarom hun infanterie op onze linkerflank. Twee van hun batterijen te Nan-Koean-ling werkten samen voor den tegenaanval en er werd een charge beproefd. De schietvoorraad van onze derde divisie en van onze batterijen raakte gedaan. De kanonnen zouden bijna teruggetrokken zijn. Daarom deden wij een laatste groote poging met een menigte troepen, waarbij onze batterijen op hun hevigst voorden. De infanterie van de eerste divisie voerde met ongeloofelyken moed een charge uit en leed zware verliezen onder het zware vuur van den vijand. Zij werd tot staan ge bracht voor zij de meest vooruitgeschoven stelling bereikt had. Qelukkig begonnen onze echepen opnieuw te vuren op de linkerflank van den vijand, terwijl ons 4de regiment artillerie met hen samenwerkte. De vierde divisie viel met uiterste krachtsinspanning nu den Rnssischen linkervleugel aan en bereikte de hoogten met een groote uitbarsting van geestdrift, waarna de derde en de eerste divisiëo, over hunne dooden springende, de Russische schansen en forten in een gevecht van man tegen man forceerden. Revolvers, sabels, bajonetten werden gebruikt om den vijand in verwarring van de laatste ver dedigingslinie te verdrijven. Een aantal van onze soldaten vervolgden de vluchtenden. De artillerie beschoot hen. Onze troepen juichten om het succes van den roemrijken dag en sliepen op het slagveld. Wij namen een aantal offioieren en man schappen gevangen en maakten onderweg een locomotief, drie zoeklichten, een dynamo, vijftig mijnen, vele geweren, veel schietvoor raad, enz. enz. bnit. Uit Tokio wordt aan de Daily Chronicle gemeld, dat 10.000 Russen in jonken de Liao-rivier zijn opgezondennaar Tiehling, ongeveer 80 K.M. ten noordoosten van Moekden. De Russen slaan een brug over de rivier boven Nioetchwang. Men verwacht, dat de aanval op Port-Arthur omtrent 15 Juni zal beginnen. De dagbladcorrespondenten vertrekken van hier den lOden Juni, om er tijdig aan te komen tegen den 20sten. Zuid-Afrika. Uit de vorming van een Boerenverbond, waartoe het op het congres te Pretoria gekomen is, welk verbond zioh aansluit aan den Kaapschen Afrikaander Bond, zijn de Boeren vast besloten langs vredelievenden weg weer de macht in banden te krijgen. Oppervlakkig waren de toespraken op het congres allerloyaalst, maar inderdaad waren zij tegen de regeering gericht. De idealen der Boeren zijn klaarblijkelijk niet veranderd. De patiiotiscbe De la Rey slaagde er in den BoereDgeest weder op te wekken. Dezer dagen ontving Sir A. Lawley, de luitenant-gouverneur, de congresleden in de raadzaal, die met Boeren gevuld was. Lawley zette zich in den stoel van president Krüger. Generaal Botha sprak hem in het Hollandsch toehij weigerde ÈDgelsch te spreken. Esselen moest alles vertolkeD, zoowel andere Boeren- toespraken in het Engelsch als het antwoord van Lawley in het Hollandsch. Lawley sprak gematigd en verzoenend, maar bij gaf met klem te verstaan, dat bij niet van bet aangenomen beleid kon afwijken. De Boeren hoorden Lawley bewegingloos, maar blijkbaar misnoegd aan. De correspondent der Standard waarschuwt de Engelschen, dat zij deze BoerenbewegiDg niet moeten onderschattenanders zullen zich de oude misslagen in Zuid-Afrika herhalen. Andries CroDjó (de Transvaaleche) heeft openlijk zijn landverraad herroepen. Hij bidt om vergiffenis voor zijn zonde, tegen de Boeren misdreven door Nationale Yerkenner te worden in dienst van de vijanden des lands, Het eerste contingent Chineesche koelies voor Transvaal is Woensdag van Hongkong naar Durban vertrokken. Het is 1055 man sterk. Amerika. Een vernielende brand heeft gewoed in het goederenstation van den Loekawan- spoorweg in Hoboken (Noord-Amerika) en zeven reusachtige loodsen vol koopwaren verwoest. De brand brak uit in den nacht van Zondag op Maandag, aan boord van een stoombootje der maatschappij, dat door de haven voer, waaraan het goederenstation ligt. Het brandje had gemakkelijk met emmers water gebluscht kunnen worden, maar de kapitein, beduoht voor het leven van zijn vronw en kinderen, die aan boord waren, stuurde naar wal, waar het vuur zich aan andere daar gemeerde booten meedeelde en weldra ook de loodsen aantastte, die geheel van hout waren. Hier vond het dus ruim voedsel, te meer daar in de loodsen voor namelijk lijnolie en balen katoen waren opgestapeld. Zestig havenbooten zijn mede verbrand. Groote ongerustheid bestond voor de werven der groote Transatlantische stoomvaartlijnen, die zich aan de overzijde van de haven bevonden, maar door het kraohtig optreden der brandweer, die met drijvende spuiten uit New-York te hulp kwam, bleven deze gespaard. De schade wordt op 5 millioen dollars geraamd. De spoorweg maatschappij was voor eigen risico verzekerd. Duit.chl.nd, De pas overleden Groothertog van Mecklen- burg-Strelitz trof op 40-jarigen leeftijd het ongeluk dat hij volslagen blind werd. Hij kon dientengevolge geen deel nemen aan den oorlog van 4870/71 en troostte zich, door al zjjne zorg aan zijn eigen land en zijne eigen onderdanen te geven over wie bij 44 jaren lang geregeerd heeft. Verleden jaar vierde hij zijn diamanten bruiloft. Zijne vrouw vertoefde tijdens zijn overlijden in Engeland. Reeds hebben de troepen te Nieuw-Strelitz den eed afgelegd voor den nieuwen Groothertog. De nieuwe Groothertog is de 56-jarige Groothertog Adolf Friedrich, gehuwd met Prinses Elisabeth van Anhalt. BelgiS. Het onderzoek in zake de Lniksche anarchistonzaak, uitgesteld ter oorzake van den twist, na hun veroordeeling, onder de drie anarchisten ontstaan, heeft Lambin eindelijk tot bekentenissen gebracht. Hij verklaarde nn, aan beide aanslagen een werkzaam deel te hebben genomen en voegt er bij, dat Philipp wel degelijk de opstoker van het complot was. Gudefin en Boutet bekennen niets meer en het Belgische gerecht kan zijn taak als afgedaan besohouwen, daar geen van de drie zich in cassatie voorziet en de bekentenissen van Lambin niets ten laste van andere personen aan het licht hebben gebracht. In verband met dezen aanslag zijn te Parijs, zoo meldt de Petit Bleu, opnieuw 2 personen gearresteerd en wel de anarchist Boucher en eene zuster van Lambin. De groote prijs der Tentoonstellings-loterij van Luik 400,000 francs is getrokken door eene waschvrouw. Zij had dat lot en nog een ander gekocht van eene arme courantenvrouw, die met eenige voor een klant gekochte loten was blijven zitten en zij werd nu op deze wijze door de fortuin beloond voor hare daad. Teneinde de heftige concurrentie te onderdrukken, die hun van wege Cunard line wordt aangedaan, hebbeD, naar men uit Antwerpen meldt, o. a. de Norddeutsche Lloyd, de Holland-Amerika-lyn en de Red Star line besloten, de passagiers van Europa naar New-York over te brengen voor den geringen prijs van 25 gld. den persoon. Het gevolg hiervan was dat Zaterdag 1.1. te Ant werpen een 700-tal landverhuizers van Londen aankwamen, om voor 2 pd. st. met de ^Kroonland" den oceaan over te steken. Yolgt de Canard line het voorbeeld van ge noemde stoomvaartmaatschappijen, dan zullen deze hnn vrachten nog lager stellen. Een zonderling proces is voor de recht bank van Brussel hangende. De heer en mevrouw X. hadden gedurende verscheidene maanden een vriend geherbergd, zekeren Z., makelaar in wijn, die zich in zeer moeielyke omstandigheden bevond. In het huis van X. maakte Z. kennis met eene rijke weduwe en hij beloofde aan X. 40.000 fr., indien bij haar tot een huwelijk kon overhalen. X. deed hem die belofte schriftelijk geven en onderteekenen. Zij luidde»voor bewezen diensten". Het huwelijk had inderdaad plaats; maar nu weigerde Z. de beloofde som uit te betalen. Yoor de rechtbank gedaagd, beweerde Z. dat hij een onwettige en dus nietige belofte had ge teekend. De reohtbank kende X. slechts een som geld toe, voor voedsel en onderhoud, doch weigerde de »bewezen diensten" betreffende het huwelijk, te erkennen. De zaak is thans voor het beroepshof. Nederland. Veen dam, 30 Mei. Hier doet zich het zonderlinge geval voor, dat men een gebouw, dat voor een heel klein deel op een anders eigendom staat, eenvoudig zoover afkapt. Het betreft onze muziekschool. De voorgevel van het gebonw staat ongeveer 1 d.M. op een anders eigendom, en dat gedeelte is nu gisteren door timmerlieden er afgekapt. Door de voor deur kan men nn niet in het gebonw komen. Enschedé, 30 Mei. Een gisteren, wegens kippendiefetal, geverbaliseerde man heeft zioh van nacht in zijn woning doodgeschoten. Hij laat een vrouw met zes kinderen achter. Apeldoorn, 30 Mei. Tijdens de aankomst van H.M. de Koningin Moeder op Zaterdag j.l. alhier, heeft het publiek gelegenheid gehad, H. M. de Koningin, die H. D. Moeder op het perron begroette, gernimen tijd van nabij gade te slaan. Algemeen was de indrnk, dat H. M. er opvallend bleek, zelfs eenigszins vermagerd en in het geheel niet opgewekt nitzag. Z. K. H. Prins Hendrik soheen weder volkomen hersteld te zijn. Het feit, dat H. M. zich weder in do avondlucht mocht begeven, stemt overigens Katwijk aan Zee, 30 Mei. Zondag middag is er op den Sluisweg alhier een treurig ongeluk gebeurd. Een 6-jarig knaapje, dat daar aan het spelen was, werd n.l. door een automobiel overreden en kort daarna was het dood. Yan het gebeurde is proces-verbaal opgemaakt. Utrecht, 30 Mei. Zaterdagavond is een onde dame in een woning op het Jansveld alhier ernstig mishandeld. Haar weg voerde haar dien avond door genoemde straat, langs het huis van iemand, met wien zij wegens een geldelijke quaestie in vijandschap verkeert. Toen zij passeerde, stond deze toevallig aan de deur. Een vriendin, die in hetzelfde huis woont, wenkte haar om binnen te komen, hetgeen zij hoofdschuddend weigerde, tegelijker tijd eenige beleedigende woorden aan het adres van den zooeven bedoelden persoon richtende. Zoo ongeveer lnidt de volledige lezing, die van het geval wordt gegeven. Deze geraakte daarop in woede ontstoken. Hij sprong op de dame toe, sleurde haar bij de schouders de woniDg binnen, sloot de deur, en sloeg ver volgens zoo geducht op de weerlooze vronw los, dat haar linkerbeen gebroken werd, ongerekend verschillende verwondingen van geringeren aard. Door de politie werd de dame meer dood dan levend naar het hoofdbnrean en vervolgens naar haar woning gebracht voor een zorg vuldige geneeskundige behandeling. Tegen den aanrander is reeds proces-verbaal opgemaakt. 's-Gravenhage, 30 Mei. Door de politie zich twee oude bekenden, bij een poging tot inbraak in een tijdelijk onbewoond perceel in de Javastraat alhier op heeterdaad betrapt. Tegen halftien 's avonds zag de rechercheur W. J. Bouwer één dezer personen aan het huis hellen. Den rechercheur, die wist dat het huis onbewoond was, kwam dit verdacht voor, waarom hij zich verdekt opstelde. Tegen halféén 's nachts voegde de tweede zich bij den eersten verdachte. De rechercheur zag hen toen zich naar den achterkant van het huis begeven. Daar zijn de inbrekers over een 3 M. boogen muur geklommen. De rechercheur, die inmiddels assistentie gehaald had, ging hen na en zag, dat zij beproefden ijzeren staDgen voor een keukenraam geplaatst, te verbreken. De rechercheur riep de personen aan, die daarop beproefden te vluchten. Dooh nadat de rechercheur eenige revolverschoten in de lucht had gelost, gingen zij gewillig mee. Door den commissaris van politie der 4e afd. zijn de beide inbrekers ter beschikking van de justitie gesteld. Één hunner is her kend als de dader van een fietsendiefstal, terwijl zij tevens een reeds gemelden schoenen diefstal op het geweten hebben. De broeder van één der verdaohten is 1| jaar geleden op heeterdaad betrapt by inbraak in hetzelfde perceel. Ter verificatie-vergadering in de drie faillissementen van Gebroeders Hoytema te Delft is Zaterdag gebleken dat geverifieerd zyn aan concurrente schnldeischers tot een bedrag van ongeveer anderhalf millioen en aan preferente voor f 69.000. De baten be dragen ongeveer f 240.000. Vermoedelyke uitkeering aan de schuld- eischers der firma 15 pCt. en die van ieder der firmanten in privé 1 pCt. Men verneemt, dat de minister van marine de jeneververstrekking aan boord der oorlogeschepen, als »de oorlam" bekend, zal afschaffen. Het wetsontwerp tot herziening van de wet op het lager onderwas, bepalende de minimum salarissen van onderwyzers, die door het ryk worden betaald, is van den Raad van State terug en wordt binnenkort by de Tweede Kamer ingediend. 31 Mei. Tweede Kamer). De beraadslaging over de Drankwet wordt hervat en wel over artikel XIII met een daarop ingediend amendement—Ter Laano.s. om den verkoop van sterken drank op den openbaren weg te verbieden, tot welken verkoop volgens het regeeringsartikel de gemeenteraad onder zekere voorwaarden ver gunning kan geven, by een bepaalde ver ordening. De Minister van Binnenlandeche Zaken meende dat het amendement in ieder geval formeel gewyzigd zal moeten worden. Want zooals 't nu luidt zal wel de verkoop op den openbaren weg, maar niet het drinken verboden zyn. En verkoop op stoepen zal men er ook niet mede kunnen tegengaan. Overigens acht de Minister het amendement niet aanbevelenswaardig, vooral met het oog op het platteland, waar vele uitspanningen zyn, waar de menschen, die eens een dagje uit zyn, altyd buiten gaan zitten. Het Regeerings- artikel laat aan den gemeenteraad de beoor deeling den verkoop toe te staan of te weigeren, al naar gelang van de plaatselyke toestanden, en die verkoop is niet vry, maar is gebonden aan zekere voorwaarden. De heeren Schaper en Borgesius bleven het amendement verdedigen. Laatstgenoemde achtte 't inconsequent ver koop te verbieden in overheidsgebouwen, maar toe te laten op den openbaren weg. Overigens wilde hy den gemeenteraad niet de verplichting opleggen een verordening te maken, maar hem daarin vry te laten. De heeren Brants en Schokking oordeelden ook dat het amendement ligt op de lyn van het Regeeringsvoorstel. Beiden meenden, dat het buiten zitten by uitspanningen volstrekt niet verboden zal worden. Men zal buiten alleen geen drank kunnen koopen. De formeele bezwaren kunnen ge makkelijk ondervangen worden. Inderdaad wyzigde de heer Schaper zyn amendement in dien zin, dat het thans zal luiden »Het is verboden op den openbaren weg Bterken drank in het klein te schenken, toe te dienen of te verstrekken". Ook na deze wyziging bestreed de Minister het amendement. Het drinken op de openbare straat belet men er ook nn nog niet mede. Men koopt eenvondig en betaalt ook in huis, in de localiteit, den sterken drank en gaat dien buiten opdrinken. Met het denkbeeld om de gemeenteraden vry te laten in het maken van verordeningen ook door den heer Lohman aanbevolen kon de Minister niet meegaan, omdat daar door de gansche zaak tot een doode letter zou worden gemaakt. Opnieuw wyzigde de heer Schaper het amendement, waarvan de aanvaDg dan zou luiden. »Het is aan den vergunninghouder verboden" enz. By het verdere debat stelde de heer Borgesius een amendement voor, om het regeeringsartikel in dien zin te wijzigen, dat het aan een vergunninghouder verboden zal zyn sterken drank in het klein op den open baren weg te verstrekken, tenzij 't by plaatse lyke verordening onder zekere voorwaarden, uitdrukkelijk is toegestaan. De Minister nam eenigszins gewyzigd dit amendement over. Het amendement der socialisten werd daarna met 49 tegen 17 stemmen verworpen. Het artikel, betreffende de instelling van plaatselyke commissiën wordt tot morgen aan gehouden omdat de Minister indiende een ingrijpende wyziging tengevolge waarvan de instelling door de kroon van dergelijke commissiën facultatief wordt gesteld in plaats van imperatief en afhankelijk wordt gemaakt van het initiatief van den Gemeenteraad. De Minister bestreed het denkbeeld van den heer Borgesius om voor de localiteit zijns vaders aan den zoon den voorrang te ver kenen boven andere vergunningsaanvragers. Het desbetreffend artikel bleef ongewijzigd. Rotterdam, 30 Mei. By het uitbreken van pantserplaten en deuren in het buiten gebruik gestelde kantoorgebouw der Wissel en Effectenbank aan de Wijnhaven 63, viel hedenmiddag over drieën een gepantserde kluisdeur ter zwaarte van circa 800 K.G., terwyl zes man in dienst der firma Jb. de Haas Zn. bezig waren deze deur te ver plaatsen, plotseling voorover, doordat de drio werklieden die aan de ééne zijde stonden haar niet meer konden houden. De 22-jarige Anthonie den Draak, wonende Gedempte Slaak, die in het midden van de drie stond, kon niet tijdig genoeg uitwyken, met het ongelukkig gevolg dat de deur met volle zwaarte op hem viel en hem letterlijk ver pletterde. De ter hulp geroepen doctoren Yan Staveren en De Bruine constateerden o. m. schedelbreuk, terwyl ook de borst van Den

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1