Zaterdag 14 Mei 1904. (Za i e r i li. z e e s c h. e C o u r a n t). Eerste Blad. RECLAMES. Algemeen Overzicht. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad bh ProviHGis. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. «n. 8001. Directeur /V- J. DB LOOZLEl A. FRANKEL. Redacteuren J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nienws. Ad verten tiënvan 13 regels 30 Ots, meerdere regels 10 Cta.kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FRaNKEL, Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer bestaat uit twee bladen. 15 regels 1TÖ ets. Elke regel meer lö ets. De Drukkerij van R. W. J. OCHT- MAN, Papiermagazijn, Appelmarkt, is speciaal ingericht voor klein goedkoop Drukwerk, als: VisitekaartjesHuwe- lijkskaarten, Nota's, Kwitantiën, Enveloppen, Adressen, Briefhoofden, Briefkaarten, Sigaren zakjes, Banketzakken, enz. Net werk, tot de laagste prijzen. In den Zuid-Afrikaanschen oorlog is de groote taktiscbe fout vao de Boeren geweest, dat, toen zij met hun welgerichte schoten uit hun Mausergeweren iu den aanvang van den oorlog zoo dikwerf do Engelsche legers ver sloegen, zij van het door hen behaalde voor deel geen of niet genoegzaam partij wisten te trekken, de vluchtende Tommies niet achter volgden, maar ongemoeid lieten, hun de gelegen heid gaven weer op hun verhaal te komen, en zich opnieuw te versterken, en in plaats van met vereenigde krachten voorwaarts te trekken vaak in grooten getale »naar huus" toe gingen, naar moeder de vrouw. De Japanneezen hebben blijkbaar anders, beter, en meer overeenkomstig de regelen van de krijgskunst gehandeld. Zij hebben zich de door hen aan de Jaloe behaalde zegepraal, waar zeventig officieren en meer dan 2000 Russen buiten geveoht gesteld werden ten nutte gemaakt, hebben den verslagen vijand terstond en rusteloos achtervolgd, zijn van verschillende zijdon voorwaarts getrokken, zoodat zij Fengwantecheng, een belangrijk strategisch punt, de sleutel als het ware van Moekden, zonder slag of stoot konden ver meesteren. Tevens zijn zij op drie verschillende punten van het schiereiland Liaotoeng geland, dat ten zuiden van Mantscbourije ligt. Die landing heeft ten doel Port-Arthur, dat de Russen zoo geducht versterkt hebben, van de landzijde zoodanig in te sluiten, dat alle toe voer is afgesneden, en daardoor voor de belegerden gebrek aan levensmiddelen en krijgsvoorraad ontstaat. Van de zeezijde kan geen schip meer binnenkomen, daar de Japanners de haven door het doen zinken van daartoe uitgeruste branders versperd hebben, terwijl een groot gedeelte van hun vloot op de reede ligt, gereed de veste te bombardeeren, en de gevangene Russische oorlogeschepen in den grond te boren. Het versperren der haven was een stoutmoedige, van doodsverachting getuigende onderneming. Immers de schepen, die daarvoor werden uit gerust, stonden, zoodra zij de haven poogden te bereiken, aan het geweldig vuur van de batterijen der forten van de vesting bloot. Elk Japanner, die zich voor een dergelijke onderneming aanbiedt, weet van te voren, dat zijn leven er mede gemoeid ia. Maar zoo groot is bij de Japansche natie de vaderlands liefde, dat duizende vrijwilligers zich er voor hebben aangemeld, en het als een gunst be schouwden, toen zij voor dit levensgevaarlijk werk werden aangenomen. Zij wijdden zich als het ware ten doode voor het vaderland. En staande op het zinkende schip gingen zij juichend de eeuwigheid in. Een volk, dat zóó strijdt, heeft een toekomst, heeft in de geschiedenis nog een groote rol te vervullen. Twee in Duitschland gehoudene rede voeringen hebben algemeen de aandacht getrokken. De eerste werd uitgesproken in het Pruisisch Huis van Afgevaardigden, en wel door een dominé, die door de conser vatieve partg was afgevaardigd. Bodelschwing zóó ia zgn naam is een philantroop van de daad, die vooral voor de kleine luyden" met veel warmte optreedt, en die hen niet gebruikt als een ladder om op te klimmen, teneinde later op hen te trappen, zooals zoo velen plegen te doen, maar die uit ware humaniteit voor hunne belangen optreedt. Zgn ter gelegenheid der behandeling van de kanaalwetten uitgesprokene redevoering, waar van in ons vorig nummer een uittreksel werd opgenomen, ie by alle partgen in goede aarde gevallen. In eenvoudige, ongekunstelde taal, zonder grof of scherp te wezen, heeft hg op gemoedelyke en humoristische wgze den vinger op de wonde gelegd, de regeeriDg aansporend de duizende werklieden, die by aanneming der wet voor den aanleg der kanalen zullen gebruikt worden, te behoeden voor uitzuigery, door den drank verkoop der aannemers te verbieden, en de vergadering opwekkend aan de kanalenwet, die tot heil van het geheele land is, eenparig haar goedkeuring te hechten. De andere redevoering werd in den Duitschen Rijksdag door Bebe), den bekenden leider der sociaal-demokraten, uitgesproken. Deze viel de buitenlandsche staatkunde der regeering op handige wgze aan, toonde aan, dat Duitschland door die door hem gewraakte staatkunde zioh allengs meer en meer van de volken vervreemdde, en onderwierp de jongste redevoeringen van den Keizer aan een snydende kritiek. Veel, wat hg zeide, geeft grootelijks weer, wat er bg het denkende deel der natie omgaat. In den Pruisischen Landdag is een wetsontwerp ingediend om een contractbreuk van dienstboden en landarbeiders strafbaar te stellen. Ook zal tegen een ieder, die de dienstmaagd of den veldarbeider daartoe ver leidt, of die hen aan een andere betrekking helpt, terwgl hij weet, dat het loopende contract daardoor verbroken wordt, straf bedreigd worden. Dit wetsontwerp draagt een reactionuair en onrechtvaardig karakter. Stelt men toch contractbreuk van de zyde der ondergeschikten strafbaar, dan dient men wil men althans biligk wezen dit ook te doen ten aanzien van hen, die anderen in dienst nemen. Waarom zouden zg straffeloos zgn, als zg contractbreuk plegen? Van straf baarstelling echter moest in deze, wie zich ook aan contractbreuk mocht schuldig maken, hetzy heer, knecht of dienstmaagd, geen sprake wezen. Zg is toch een niet te rechtvaardigen inbreuk op de persoonlgke vrijheid. Aan het euvel, dat dienstboden en landarbeiders vaak uit hun betrekking wegloopen, terwgl de tgd, waarvoor zg zioh verbonden hebben, nog niet verstreken is, keta, dunkt ons, door wetten moeilgk een einde worden gemaakt. Te Berlgn hebben tal van bakkersgezellen den arbeid gestaakt, omdat zg zich met het stelsel van kost en inwoning niet kunnen vereenigen, de afschaffing daarvan verlangen, en een vast loon vragen van tenminste f 12 in de week. Daar de staking geen algemeen karakter draagt, zoo is Berlgn niet broodeloos. Of de patroons met het oog op de omstandig heid, dat in vele andere bakkergen het vaste toonstelsel reeds geldt, zullen toegeven, is nog een opene vraag. De ex-Minister van Onderwgs, Zgn Excel lentie Nasi, van wien wg reeds vroeger een en ander hebben medegedeeld, is met de noorderzon vertrokken, nu de Italiaansche Kamer van Afgevaardigden tot de justitiëele vervolging van hem machtiging heeft ver leend. Daar hg zich in het bezit van een fijnen neus verheugt, heeft hg, een gevangen neming vreezend. bij tyds de plaat gepoetst. Gemompeld wordt, dat hij naar Zwitserland de wyk heeft genomen. in een woonvertrek achter den banketbakkers winkel van den heer C. 8. Baljon aan het Stieltjesplein no. 12 te Feyenoord. In de kamer bevonden zich de winkel juffrouw en de 18-jarige dochter van den heer Baljon, toen zij hot licht wilde opdraaien, omdat het zoo slecht brandde. Met geweldige kracht volgde de ontploffing. De glasruiten van het achterhuis en van de bovenwoning worden vernield. Het meubilair werd beschadigd, en in den winkel sloeg het tuimelraam, dat open stond, met kracht dicht, zoodat het aan scherven vloog. Juffrouw Baljon kreeg brandwonden aan het hoofd en aan beide banden, terwgl het hoofdhaar sohroeide, zoodat onmiddellgk de hulp van dr. Post werd ingeroepen. Een begin van brand, dat door de ont ploffing ontstond, werd gebluscht. In de fabrieken van Van den Bergha Limited aan de Nassaukade alhier, waar ruim duizend personen werkzaam zgn, is een proclamatie aangeplakt, waarin wordt kennis gegeven, dat de directie, als blijk van hare tevredenheid over de wijze waarop het per soneel iu de laatste drukke maanden heeft gewerkt, besloten heeft de volgende week 50 pCt. boven het vastgestelde weekloon uit te betalen en dat bovendien op Zaterdag vóór Pinksteren niet zal gewerkt worden, zoodat het personeel dan drie vrye dagen na elkander heeft. bestuurder periodiek moest aftreden, werd als zoodanig herkozen. Mede aanbevolen was de heer J. van Schelven. In de plaats van de heeren W. C. de Crane en Yan Nouhuys werden tot bestuurders gekozen de heeren Post Uiterwoer en jhr. De Muralt. Mede aanbevolen waren de heeren Meylink en Schuurbique Boeyë. De heer jhr. De Muralt ter vergadering aanwezig, verklaarde de benoeming te aanvaarden. Nadat de punten van beschrgving voor de Algemeene Ver gadering behandeld waren, werd de vergadering door den voorzitter gesloten. In de Woensdag gehouden vergadering van de Centrale Liberale Kiesvereenigiog werd nog door den heer J. A. Bolle, burgemeester van Zonnemaire, medegedeeld, dat de heer mr. H. C. Moolenburgh niet in aanmerking wensohte te komen, en aanbeval de candidatuur van den heer B. Gil jam te steunen. Benoemd tot gemeente-bouwmeester te Gouda de heer L. Koole Wz., gemeente bouwmeester alhier. Woensdagnamiddag bg het van den marktdag huiswaarts keeren, had de land bouwer J. Steur Cz. onder Ellemeet, het ongeluk dat zgn paard bg het onder Pikgat voorbyryden eener beladen vrachtenaarswagen schichtig werd. Paard, wagen en de twee inzittenden geraakten weldra te water. Het paard en de voerman bekwamen geen letsel, het rijtuig werd gehavend op het droge a-Gravendeel, 11 Mei. De kerk, gebouwd j gebracht en het jonge vrouwtje van d,en land- brandde geheel uit, niets bleef bouwer kwam met een paar schrammen, een l Nederland. Amsterdam, 11 Mei. In de Haarlemmer Houttuinen werd gisterenmiddag een G-jarig knaapje overreden, waardoor het beide boenen brak. De koetsier maakte zich uit de voeten, en bleef daardoor onbekend. In de Dinsdag te Amsterdam gehouden jaarsvergadering van stemgerechtigde deel hebbers der Nederlandsche Bank werden de heeren W. A. baron v. ^d. Feitz, H. H. Beels en W. J. Sprenger als commissarissen herkozen en in de vacatures, ontstaan door het overlijden der heeren Schorer en Luden, gekozen de heeren mr. N. G. Pierson en mr. W. H. de Beaufort. Uit het verslag bleek, dat er thans zgn 18 agentschappen, waaronder 1 te Middelburg, 68 correspondentschappen le kl., waaronder te Zierikzee, Goes, Hulst, Terneuzen en Oostburg, 12 correspondentschappen 2e kl., waaronder te Tholen en St.-Maartensdgk en 3 correspondentschappen 3e kl., waaronder Ylissingen. Het getal bankplaatsen bedraagt inNoord- Brabant 13, Gelderland 15, Zuid-Holland 14, Noord-Ilolland 12, Zeeland 8, Utrecht 3, Friesland 9, Overijssel 12, Groningen 9, Drente 4 en Limburg 4; totaal 103. Rotterdam, 11 Mei. Gisterenavond elf uur is een hevige gasontploffing; ontstaan in circa 1767. gespaard. Het orgel werd eveneens een prooi der vlammen. De brandweer, met één spuit, kon niets tegen het vuur verrichten, en bewaarde slechts de belendende gebouwen. Toren en uurwerk waren voor f 11,000 en de kerk met inventaris voor f 38.000 verzekerd. Zierikzee, 12 Mei. Gisterenavond werd in één der lokalen van den beer Yerwer een 1 vergadering gehouden der Burger-Kiesver- eeniging »Ons Gemeentebelang". Voorzitter was de heer J. C. v. d. Maas. De notulen dor vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd. Tot zuivering der notulen deelde de heer Koopman mede, wat besloten was in den gemeenteraad betrekkelgk het verkrggbaar stellen der kohieren van den Hoofdelyken Omslag. De rekening over het vorige jaar werd nagezien door eer. tweetal leden, en daarop goedgekeurd mot een batig saldo van f 21.29. Het aftredend bestuurslid, de heer J. Hoger- heyde, werd als zoodanig herkozen, terwijl in de plaats der heeren J. van Os en J. Rom- bouta, die als bestuursleden hun ontslag hadden genomen, werden gekozen de heeren W. Douw en P. Tuinder. Na eenig debat, werd met 9 tegen 7 stemmen besloten, bg de aanstaande verkiezing van een lid van den gemeenteraad vanwege de Ver- eenigiDg geen candidaat te stellen. Hierna werd de vergadering gesloten. 13 Mei. In een gisterenavond alhier gehouden byeenkomst van de voorloopig toe- getredenen tot het in 't leven roepen eener afdeeling van het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond is besloten tot de defini- tieve oprichting daarvan over te gaan en zgn als bestuursleden gekozen G. J. Lunenberg Sr., voorzitter; R. Goettsch, waarn.-voorzitter; M. van der Ploeg, secretarisD. Versteeg, waarn.-secretaris; W. J. Bakker, penning meester. Woensdagavond vergaderde in de Koffie- kamer der Concertzaal het Departement Zierikzee der Maatschappy tot Nut van 't Algemeen. De schaars bezochte vergadering werd geopend door den voorzitter, den heer mr. A. J. F. Fokker. Nadat de notulen betrekkelgk het verhandelde in de vorige vergadering waren goedgekeurd, werd door den voorzitter voorlezing gedaan van de ingekomene stukken. Onder deze kwam voor i een schrgven van den heer Van Nouhuys, waarin hij als bestuurder van het Nut zgn ontslag neemt. Tot commissaris der volks bibliotheek werd de beer H. J. van Nouhuys benoemd, terwgl tot afgevaardigde ter algemeene vergadering gekozen werd de heer Ch. W. Vermeys, die zich de keuze liet welgevallen. Tot plaatsvervangend afge vaardigde werd aangewezen de heer jhr. De Muralt. De heer Lakenman, die als ontvelde pols, den schrik en een nat pak vrij. Na afgelegd overgange-examen zullen de cadetten der Kon. mil. academie Koene, Pol vliet, Ridder van Rappard en De Haan te Middelburg en De Haze, Winkelman, Osten, Cramer en Gaillard te Vlissingen worden gedetacheerd. Voor het op Zondag 26 Juni te Sas-van Gent te houden internationaal muziekfestival, hebben zich 45 harmonie-, fanfare- en zang- gezelschappen aar gemeld. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft in een uitvoerig schrgven de commis sarissen der Koningin uitgenoodigd aan de i burgemeesters de maatregelen mede te deelen, door den minister wenBchelyk geacht om te voorkomen dat jonge vrouwen, die zich naar elders, bepaaldelijk naar een der groote steden in ons land, in dienstbetrekking jvenschen te begeven, worden misleid door advertenties van onbetrouwbare inriohtingen, welke met slechte bedoelingen in de dagbladen worden geplaatst of op andere wgze worden verspreid. Sirjansland. Donderdagmiddag werden de paarden van de wed. Zoeter dermate verschrikt, dat ze op hol sloegen en met wagen en al iu de sloot terecht kwamen. Gelukkig kwamen paarden en voerman er met den schrik af. I St.-Filïpsland, 12 Mei. De commies 2e klasse P. C, v. d. Bos van hier, ter stand plaats Brouwershaven, is bevorderd tot commies le klas. 13 Mei. Gisterenavond gaf «Concordia" in de Dorpstraat haar eerste concert. Het nog al ruime programma werd flink afgespeeld. Heel gemüthlich aan tafeltjes gezeten, deden de leden onder het verorberen van een potje bier hun best om 't publiek in een opgewekte stemming te breDgen. De straatjeugd, natuurlgk sterk vertegenwoordigd, liet zich intusschen ook niet onbetuigd in het uitvoeren van de noodige salto's mortales met een hondenkar. Zou «Concordia" niet kunnen besluiten om bg een volgend concert (dat hopentljjk niet te lang op zioh zal laten waohten) dit meer in 't midden der Dorpstraat te geven. Wellicht zullen er dan wel kunstlievende leden zgn, die tot de overtuiging komen, dat het gezelschap 't onmogelgk zonder muziektent kan klaren. De uitmonstering, die de leden zich aan- gesohaft hebben, bestaande uit een uniformpet, geeft het corps waarlgk iets militairachtigs. Volgens getuigenis van een paar jonge dames (en die kunnen het weten) zien de jongelui er «netjes" mee. Oud-Vossemeer. Door heeren Ged. Staten is goedgekeurd het besluit van den Raad, waarbg de leeftgdsgrens voor de toelating van kinderen tot de openbare school is gewyzigd, zoodat de kinderen, welke vóór 1 Januari van het jaar van toelating den leeftyd van 5 jaren hebben bereikt, voortaan op 1 Mei zullen kunnen school komen. Door den landbouwer J. Douw Mz. is, naar ons wordt medegedeeld, een witte mol gedood, Men weet, dat als hooge uitzondering, onder de verschillende dieren soms afwgkende beharing of bevedering voorkomt. Hier is het werk tot een afdoende ver betering, zoowel van de kei- als klinkerbestrating aangevangentevens zullen nu nog een paar gedeelten van slooten, wier uitwaseming voor de gezondheid schadelyk wordt geacht voor de aanwonenden, worden gedempt en gerioleerd. De daaruit voortvloeiende kosten zullen door een geldleening gedekt worden. Wissenkerke, 12 Mei. Door Ingelanden van den calamiteuzen Anna Frisopolder zijn tot leden van den Dgkraad herbenoemd de heeren Vader van 's GravenpolderJan de Kam senior en Abr. Verhulst. Rilland, 12 Mei. Het is hier een zonder linge toestand. Sedert het verboden is langs den Sohelde-dam te fietsen, wordt het sommigen ingezetenen zeer lastig gemaakt. De spoordgk is de verbinding tusschen het oude en het nieuwe gedeelte der gemeente. De bewoners van de nieuwe polders Damespolder, Anna- Maria-polder en Völckerpolder moeten bg geboorte, sterfgeval, enz. noodzakelgk naar de secretarie. De afstand, ruim 1 uur, moeten zg nu te voet afleggen. Ook de dokter, de brievenbesteller, de veldwachter, die nu en dan het nieuwe gedeelte moeten bezoeken, zgn verplicht hun rgwiel thuis te laten. Zelfs is het gebeurd, dat eerst gespoord werd van hier Daar Woensdrecht, om van daar uit de bewoners van de nieuwe polders een noodzakelgk bezoek te brengen. Middelburg. Men wil ook trachten alhier een afdeeling op te richten van den Landelyken Bond van miliciens en oud-miliciens. Zaterdag avond zal in het Schuttershof met dat doel een openbare vergadering worden gehouden, waarin de heer K. ter Laan, lid van de Tweede Kamer, het woord zal voeren. Vlissingen. Woensdag 18 dezer zal in het Concertgebouw alhier een vergadering worden gehouden door de vryzinnige propa- gandaclub, waarin de heer K. Reyne uit Haarlem het tarief-ontwerp zal inleiden. Er zal gelegenheid worden gegeven tot debat. AanbeatêdlnfenTerkooplafea eis. St.-Maartensdijk, 12 Mei. Ten overstaan van de notarissen Van Seters alhier en mr. v. d. Spelt te Steenbergen werden gisteren namiddag bg tweede veiÜDg alhier publiek verkocht de navolgende onroerende goederen Gemeente St.-Maartenadyk. 1. Een perceel zeedgk met steenglooiing van den Mugepolder, erf, slib, weg en watergang, groot 23 heet. 69 a. 70 c.a., voor f 3885 de massa; 2. een perceel weiland en watergang in den Mugepolder, groot 2 heet. 33 a. 10 c.a., voor f 370 per Blooisch gemet; 3. een perceel weiland, moeras, dyk en water in den polder «De Noord", groot 5 heet. 9 a. 90 ca., voor f 335 per BI. gemet 4. een perceel bouwland «achter 't Bosch", groot 64 a. 50 c.a., voor f 1300 per BI. gemet; 5. een perceel weiland in den hoek van St.-Maarten, groot 2 heet. 11 a. 50 c.a., voor f 946 per BI. gemet; 6. een perceel bouwland in den hoek van St.-Maarten. groot 2 heot. 35 a. 10 c.a., voor f 1092 per BI. gemet 7. een perceel bouw- en weiland in St.- Maartens-Kapelhoek, groot 1 heet. 61 a. 45 c.a., voor f 890 per BI. gemet; 8. een tuin en watergang, groot 10 a. 90 c.a., voor f 625. Gemeente Soherpenisse. 9. Een perceel weiland en zgkantweg in Willem Janaenhoek, groot 2 heet. 65 a. 90 c.a., voor f 645 per BI. gemet. Gemeente Poortvliet. 10. Een perceel bouwland in den Pluimpot, groot 1 heet. 48 a. 60 c.a., voor f 645 per Bi. gemet; 11. een perceel bouwland aldaar, groot 72 a. 70 c.a., voor f 600 per BI. gemet; 12. een perceel bouwland in Riestermeet en Westhoek, groot 61 a. 60 c.a., voor f 500 per BI. gemet 13. een perceel bouwland aldaar, groot 62 a. 70 c.a., voor f 600 per BI. gemet. Gemeente Stavenisse. 14. een perceel bouwland en zgkantweg in Oud-Kempenshofstede, groot 1 heot. 02 a. 60 c.a., voor f 365 per BI. gemet; 15. een perceel bouwland en zgkantweg aldaar, groot 3 heet. 88 a. 50 c.a., voor f 345 per BI. gemet.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1