ZIERIKZEESdE NIEUWSBODE. Donderdag 12 Mei 1004. t (25 i e r i li. z e e s c b. e C o u r a n t). VERKIEZING Onveiligheid Vaarwaters. NIEUWSTIJDINGEN. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden iB f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 8000. •eot< Directeur I A. J~- DD LOOZE. FRANKEL. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Redacteuren Advertentiënvan 1—3 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., ktrnnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 nre bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te actresseeren aan A. FBaNKEL, Meelstraal 386, Zierikzee. voor een Lid van den Gemeenteraad van Zierikzee. De BURGEMEESTER van Zierikzee; gelet op art. 51 der Kieswet, j°. art. 6 en 7 der wet van 28 April 1897 (Staatsblad no. 110); maakt bekend: Dat de verkiezing voor een Lid van den Gemeenteraad van Zierikzee, ter vervulling der plaats, opengevallen door het genomen ontslag van den heer Mr. J. P. GAU, zal plaats hebben op Zaterdag <len £21 Mei e.lc.en dat op dien dag van des voormiddags 9 unr tot des namiddags 4 uur bij hem de opgaven van candidaten kunnen worden ingeleverdwaarvoor de formulieren van heden af ter Gemeente-Secretarie verkrijgbaar zijn. Zierikzee, den 4 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, CH. W. VERMEIJS. ARMWEZEN. Onderhandsche Vervreemding van Grond. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee; Gelet op de circulaire van de Gedeputeerde Staten dezer provincie van den 17 Juni 1899, no. 128, le afd. (Prov. blad no. 69); Brengen ter openbare kennis, dat door het Burgerlijk Armbestuur dier gemeente is besloten het aan dat Armbestuur in eigendom behoorende perceel tuin gelegen binnen de bebouwde kom dezer gemeente bij de Sint-Joostmeet, kadastraal bekend sectie A, no. 658, ter grootte van 1 A. 74 cAaan de gemeente Zierikzee onderhands in eigendom over te dragen. Zy, die hiertegen bezwaren mochten hebben, kannen deze aan Burgemeester en Wethouders schriftelijk kenbaar maken vóór 15 Mei aanstaande. Zierikzee, den 10 Mei 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. P. D. DE VOS, l.°-Secretaris. dit vaartuig desgewenscht hulp worden verleend aan kleine zeilvaar tuigen om uit den onveiligeu sector te komen. Zierikzee, den 11 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, CH. W. VERMEIJS. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt de volgende berichten betreffende Schietoefeningen ter kennis van Zeevarenden, die daarbij belang kunnen hebbent. w. Schietoefcuingon naby Diomer- dam. Zuiderzee. 3de District. Volgens mededeeling van den Commandant van de Vesting-Artillerie zullen op den 18den Mei 1904 en zoo noodig den volgenden dag, schietoefeningen plaats hebben van uit een opstelling naast de kustbattery nabij Die- merdam in de richting van het punt, liggende ongeveer 1300 M. Zuid van het fort Pampus. De schietoefeningen zullen plaats hebben tusschen 10 uur des voormiddags en 4 uur des namiddags, terwijl op de dagen, waarop gevuurd wordt, roode vlaggen zullen worden getoond op het fort Pampus, op de Westbatterij te Muiden en op de kustbatterij nabij Diemerdam. De driehoekgevormd door de kustbatterij nabij Diemerdam, de stompe ton No. 15 met afgeknotten kegel (Muiderhard) en den toren van Muiderberg, wordt als onveilig beschouwd. Gedurende het vuren zal eene stoomboot in de nabij heid van den onveiligen driehoek beschikbaar zijn voor het geven van waarschuwingen en om zoo noodig kleinere zeilvaartuigen behulpzaam te zijn om uit dien driehoek te komen. Schletoefeuingon op de Harssens. Reede van Texel. 3de District Volgens mededeeling van den Minister van Staat, Minister van Oorlog, zullen op 16 Mei a.s. en zoo noodig op volgende dagen, schietoefeningen worden gehouden van het lort op de Harssens. Er zal gevuurd worden met kanonnen van groot kaliber (30 c.M.), bij welk vuur de reede tot op een afstand van 9000 M. van het fort als onveilig moet worden beschouwd en waarbij geen vaartuigen ten behoeve van de veiligheid worden uitgelegd. Op de dagen, waarop gevuurd wordt, zal een roode vlag van het fort waaien van minstens één uur vóór den aanvang der oefening, alsmede gekleurde vlaggen, aangevende de richtingen waarin gevuurd zal worden, terwijl een stoomboot, voor zoover mogelijk, de schepen zal waarschuwen en desgewenscht hulp verleenen aan kleinere (zeil)vaartuigen om buiten het onveilige gedeelte van het vaarwater te komen. Bovendien zullen op die dagen groote waarschuwings borden worden geplaatst aan den ingang der haven en op de battery Vischmarkt, vermeldende in welke richting dien dag gevuurd zal worden, terwijl nabij het torpedo- raagazyn en aan den ingang der haven borden zullen worden geplaatst, waarop is aangegeven de beteekenis der bovenbedoelde gekleurde vlaggen, als volgt: rood en witte vlag beteekent Noord, wit en zwarte vlag N.O., zwarte vlag Oost. De data der schietoefeningen zullen nader in enkele plaatselijke bladen aangekondigd worden. Schietproef -van het fort Erfprins. Den Helder. 3de District. Volgens mededeeling als voren zal op den 16den Mei 1904 en zoo noodig op de volgende 4 dagen een schiet proef plaats hebben uit een vuurmond, opgesteld op de evenwydige battery van het fort Erfprins te den Helder. Op de dagen, dat gevuurd wordt, zal van genoemd fort een roode vlag waaien, van minstens één uur vóór den aanvang der schietproef, alsmede gekleurde vlaggen, aangevende de richting waarin gevuurd zal worden. Bovendien zullen op die dagen groote waarschuwings borden worden geplaatst aan den ingang van de haven en op de batterij Vischmarktvermeldende de plaats waarvan en in welke richting dien dag gevuurd zal worden, terwyl nabij de haven en naby het torpedo magazijn borden zullen worden geplaatst, waarop is aangegeven de beteekenis der gekleurde vlaggen, als volgt: een rood en witte vlag beteekent Noord, zwarte vlag Oost, wit en roode vlag Zuid, witte vlag West, wit en zwarte vlag N.O., rood en zwarte vlag Z.O., zwart en witte vlag Z.W., zwart en roode vlag N.W. Indien een stoomvaartuig tot waarschuwen of sleepen aanwezig is en indien het vuren zulks toelaat, zal door Rusland—Japan. Chifoe, 9 Mei. Alle belangrijke Russische documenten, de krijgskas en het veldgeschut zijn van Port-Arthur naar Moekden over gebracht. Volgens betrouwbare berichten is Port-Arthur goed van voorraden voorzien. Een koopman, die goed op de hoogte is, verklaart, dat de voorraad kolen voor de oorlogsschepen te Port-Arthur slechts voor zes weken voldoende is, terwijl de voorraad levensmiddelen strekt om 8000 menschen gedurende drie maanden te voeden. De Times meldt uit Tokio, dat zich 20.000 vrijwilligers aanboden voor dienst op de booten, die de laatste poging deden om den ingaDg der haven van Port-Arthur af te sluiten. Petersburg, 10 Mei. Het Russische Telegram-agentschap bericht uit Moekden, dat Japansohe patrouilles, die Fen-hoangcheög bezet hebben, zich vertoonen op den weg naar Liaujang. Een kleine Japansche afdeeling, bestaande uit infanterie en cavalerie, heeft KuandiaUsian bezet. Het station Bafiaudian is door Russische troepen bezet. Volgens een bericht van het Russische Telegram-agentschap hebben do autoriteiten door ontdekking een poging doen mislukken, om de vesting Kroonstad in brand te steken. Als de bedoelde ontploffing had plaats gehad, zouden, naar men meent, alle te Kroonstad aanwezige voorraden ontplofbare stoffen ver nield zijn. Het gerucht gaat, dat de brand stichter een Japansche agent ie, doch dit wordt door niets bevestigd. Het heet, dat alle vreemde arbeiders, werkzaam aan het laboratorium te Kroonstad, ontslagen zijn. Amerika. Op het terrein der Wereldtentoonstelling te St.-Louis zal den 4en Juni a.s. een merk waardige optocht worden gehouden, waaraan 6000 vertegenwoordigers vun vreemde volken, Chineezen, Japanners, Russen, Tyrolers, Perzen, Turken, Egyptenaren, Eskimo's, Hindoo's, Bedouienen, Arabieren, Grieken, Kaffers enz., zullen deelnemen, in nationaal costuum en met dieren uit hun land. In Iowa, Oklahoma en Texas (Ver- eenigde Staten) hebben weder zware stormen gewoed, welke groote schade en verlies van menschenlevens veroorzaakten. New-York, 10 Mei. In de derde Avenue, bp de 57e straat, had op de «Elevated" een botsing en een ontsporing plaats. De treinen waren stampvol passagiers. De wagens geraakten in brand. Verschillende wagens hingen over den rand van den spoorweg. Een motorwagenvoerder is dood, tien personen werden zwaar en een groot aantal menschen licht gewond. Engeland. Londen, 10 Mei. De beroemde Afrika- reiziger Stanley is overleden. (Sir Henry M. Stanley, de wereldbekende onderzoeker van «donkerst Afrika", maakte zioh vooral naam door het terugvinden van Livingstone, door zgn tocht dwars door Afrika door de expeditie (in opdracht van den koning van België), die den stoot gaf aan de oprichting van den Congostaat, en eindelgk door de opsporing van Enim Pacha. Hij was den laatsten tgd lijdende aan pleuritis, welke kwaal hem noodzaakte zgn mandaat als lid van het Lagerhuis neer te leggen. Stanley bereikte den leeftgd van 64 jaar). Duitachland. Berlijn, 7 Mei. In het Pruisische Huis van afgevaardigden slaagde, bij het voort gezet algemeen debat over het kanaalontwerp, de grgze afgevaardigde ds. v. Bodelechwingh er in door zgn maidenspeech de gselgke, grauwe vervelendheid der tot dusver niets I opleverende kanaaldebatten te doen verkeeren in een vroolgkheid en algemeene toejuichingen, zooals in deze ruimten ook maar niet in de verte ooit zgn beleefd. Bodelechwingh, die wgd en zgd bekend is door zgn groote, vrome i liefdadigheids-inrichtingen, o. a. eene voor arme epileptici bg Bielefeld, is een vriendelgke grgsaard, ver over de zeventig, glad geschoren en kaalhoofdig, heelemaal het type van een hoogbejaardenweiwillenden evangelischen geestelijke. Hij hield op de origineelste manier, half guitig, half ernstig, een boetpredikatie, bg welke, onder daverende toejuichingen voor den slagvaardigen geestelgkè en redenaar, het Huis zich tranen moest lachen, maar tegelgkertgd het oor niet kon sluiten voor de in den grond toch diep ernstige sociale vermaningen van Bodelschwingh. Deze begon met zich te verontschuldigen, dat hg het parlement als predikant ging toespreken en vroeg met een beroep op zgn hooge jaren, dat hg volgens zgn oude gewoonte van geestelgke ook de afgevaardigden en Ministers als «Lieve vrienden!" en, evenals den lieven God, eenvoudigweg met »Du" mocht aan spreken. Daarin moest men geen grofheid of geringschatiDg zien (groote vroolgkheid, die onbeschrgfelgk wordt als de oude heer met potsierlgke ironie schildert hoe de sprekers der verschillende partgen vóór hem tot dusver veel gepraat, maar desondanks niets gezegd hebben). Gg mannen van het Centrum zoo sprak de protestantsche Bodelechwingh o. a. hebt een geweldig redenaar in 't vuur gebracht. Dien kon ik goed verstaan. Is bg nog hier? (Gelach. Geroep: Ja!) Wel aan man, jg kunt praten(Gelach). Ik zei dadelgk tegen mgn buurmanAls ik zoo kon preeken, als hg kan sprekenJa, het was werkelgk zoo helder, zoo flink, zoo degelgk, zoo doorwrocht in alle onderdeelen. Neen, wat was me dat een krachtige rede voering! Ik kon ook alles begrgpen en toch, beste collega, wist ik, toen gg klaar waart, niet heelemaal precies, waar gij eigenlgk naar toe wildet (Stormachtig gelach). Gg hebt ons namelgk ten slotte een tafereel van onzen PruiBischen staat opgehangen, waarvan ik toch wat geschrokken ben. Waarmede men toch al geen rekening heeft te honden! Men kgkt niet alleen van Emden naar Rotterdam, maar ook van Oost naar West en de ver schillende provincies worden tegen elkaar afgewogen. Als men de eene iets goeds wil bezorgen, dan moet men ook met de andere provincies rekening houden. Ja, dan kan men wel niemand meer iets goeds aandoen(Zeer juist! links) Dan kan de ander zich daar immers over ergeren. De oude Tacitus zegt, eenig8zins vrg vertaald«Onze oude Germanen zgn big als zg iets present krggen en zgn ook big als zg anderen iets present doen. Maar zg rekenen niemand voorDat heb jg gekregen, dus moet ik ook wat hebben. En buitendien zal men niemand een strop om den hals doen als hg iets present krggt". Zóó* waren de oude Germanen en zoo moesten wg ons hier ook houden in het Huis van Afgevaardigden, anders valt er niets ten geschenke te geven. Nu een ander puntl Ik heb nu het oog op den redenaar van de Vrgzinnige Yereeniging. Die was eerst van het Bchip gestapt en wilde zich toen niet weer inschepen. Maar toen scheepte hg zich toch maar weer in. (Groot gelaoh). Ik weet waarlgk niet, waar hg nu zit (Groot gelach). Nu heb ik hier ook nog een verborgen vriendin, waarachter ik mg dikwgls verschuil. Ik bedoel de conservatieve partij. Door conservatieven ben ik gekozen en ik moet zeggen onze redenaar heeft mg in zoover goed gedaan, dat zgn bazuin tamelgk helder klonk. Ik houd van menschen, die noch naar rechts noch naar links kgken, maar hun meeniDg duidelijk en beslist zeggen. Heelemaal ben ik iutusschen met jou ook niet in 't reine(Gelach). In het verder verloop zgner rede verklaart Bodelechwingh, dat hg in het Huis de be langen der allereramaten wenscht te vertegen woordigen. Daarom juist heeft hg het mandaat aanvaard, «opdat ook het werklooze en werk zoekende onderste proletariaat, mijn broeders van den straatweg, een pleitbezorger in de volkvertegenwoordiging beschoren zg". In hun naam moet ik nu zware aanklachten doen. De minister is zeker niet meer hier. (Geroep. De ministers Budde en Rheinbaben staan op en maken een buiging voor den rondkgkenden spreker, die verheugd uitroept: «Ha, gg zgt er dus nog. Ik mag tegen jelui toch ook «jij" zeggenAlgemeene vroolgkheid). Waarde heeren ministers, weest sterk tegen de aannemers als jelui het kanaal aanlegt. Levert de arme arbeiders niet over aan zulk een kerel, die hen op het loon beknibbelt en daarnaast een drankwinkel bouwt, waar hg hen hun werkcenten weer afneemt, die hg hun moest uitbetalen. Komt zulk een mensch, meneer de minister, en zegt u, dat men zonder drankwinkels geen kanalen kan graven, smgt hem dan de trap af. (Bravo! Gelach). Met de grootste levendigheid gaat spr. voort Het kan heusch zonder jenever. Wg bouwen sedert 33 jaar arbeiderswoningen in onze inrichtingen en laten geen druppel brandewgn binnen, maar geven de menschen voor niets koffie, enz. Bodelsohwingh schildert dan op zeer ernstigen toon het gemeene sweatingstelsel, zooals hg het uit eigen aanschouwing herhaaldelgk heeft loeren kennen en formnleert dan zgn philan- thropische eischen ongeveer aldus, dat men ook de honderdduizend landloopers, van welken velen voor lichter werk te gebruiken zgn, bg den kanaalsanleg aan den arbeid moet zetten. Men behoort verder aan de particuliere aan nemers niet de behuizing en het levens onderhoud der kanaalgravers over te laten, maar moet dit, evenals bg den aanleg van het Noord-Oostzeekanaal, onder beheer en toe zicht van den staat ondernemen. De alkohol- verkoop moet bg den kanaaleanleg verboden worden en later moet de regeering proheeren de arbeiders tot blgvende vestiging te nopen door toewgziog van stukken land langs de kanalen. Zioh vervolgens wendend tot de agrariërs der reebterzgde zegt Bodelechwingh vroolgk: En jg, waarde landbouw (Gelach), jg moet ook ophouden met schreeuwen (Stormachtig gelach links. Beweging rechts). Jg moet mee helpen (Hernieuwd gelach links), jelui moet op het land ook aan je arbeiders denken. Waarde minister von Rheinbaben (Gelach) gg kunt uw geld nergens zoo goed besteden als bg den kleiDen man, wanneer gg hem en zgn gezin gelegenheid geeft een kleinen tuin in orde te maken en een klein huisje te bewonen (minister von Rheinbaben knikt met het hoofd). Zulk een arbeider loopt niet weg. Dat zgn goede menschen. (Zeerjnist! rechts). Ik zou mgn wenschen dus zoo willen samen vatten. Ik doe slechts verzoeken; (tot den voorzitter gewend) voorstellen mogen immers bg de eerste lezing niet gedaan worden (gelach). Dus ten eerste: Geliefd hoog Huis en geliefd ministeriel Gooit bg den kanaal- aanleg den alkohol zoo mogelgk de deur voor den neus dicht. (Luid gelach). Ten tweedeHet ministerie verzoek ik een wgziging in de ngverheidswetgeving des rgks aan te brengen, zoodat in groote steden geen con cessie voor fabrieksbouw wordt verleend, als de fabrikant zgn arbeiders niet de mogelgk- heid opent eigenaar te worden van een klein huisje met een Btuk grond. Ten derde moeten overal heel kleine nederzettingen van arbeiders in de hand worden gewerkt. En laten wg nu allen recht eensgezind zgn en het kanaal toe staan. (Onbedwingbare algemeene vroolgkheid). God in den Hemel zal Zgn zegen geven op onzen ohristelgken arbeid. Amen! (Levendige toejuichingen). Spr. gaat van de redenaarstribune naar de linker-Bondsraadetafel en drukt den Geh. Baurat Sympher, die een groot aandeel heeft gehad in de voorbereiding van het kanaal- ontwerp, de hand. Ook dit verwekt groote vroolgkheid in het Hnis. Iutusschen dringen sterke groepen afgevaardigden van alle partgen en ook leden van de Bondsraadstafel enz. op den glimlaohenden spreker aan om hem geluk te wenschen met het geweldig succes zgner eerste rede. De oude predikant weet zgn lgf voor dit opgewekt gedrang niet anders te bergen, dan door ten slotte over de minister- banken weg te klimmen, en met een stralend gezioht de zittingszaal te ontvluchten. België. Volgens getuigenis der buren was de oude vrouw, die te Aalst door haar dochter ver moord word, nooit in ongenoegen met haar geweest over een trouwkwestie. Het meisje j was ook niet getrouwd, maar was in dienst betrekking gegaan. Toen het Igk ontdekt werd, I ging zg op reis naar Ostende, maar zg trok toen onderweg reeds telkens de aandacht door haar zonderlinge houding. Te Bergen heeft de rechtbank een treurig geval van doodslag behandeld. In een gezin met 9 kinderen was de vrouw aan den drank verslaafd, terwgl de man met moeite het noodige voor levensonderhoud verdiende. Op zekeren dag had hg aan een kind een franc gegeven. De vrouw had die frano weer afgenomen, en had er zich voor bedronken. Toen de man dat bemerkte, had hg zich niet kunnen bedwingen, en haar een trap gegeven met het ongelukkig gevolg, dat zg overleed. De rechtbank bepaalde de straf op sleehts vier maanden en bovendien werd er nog tgdens de zitting een verzoekschrift om gratie Nedarland. Groningen, 9 Mei. Men maakt zich hier zeer ongerust over de bemanning van den nieuwen stalen schoener «Drie Gebroeders", kapt. Suk, thuisbehoorende in deze gemeente, die in het begin van Maart van Schotland naar Noorwegen met steenkolen is vertrokken, en van wier aankomst in eenige haven niets is vernomen. De bemanning bestaat nit den kapitein, vier zoons en drie knechts. Een schoolgaand meisje van acht jaar is bg de moeder hier aohtergebleven. Leeuwarden9 Mei. De handel in kievitseieren is voor dit jaar weer afgeloopen, ingevolge de bepalingen van de wet. Dit jaar was de handel bizonder druk; het getal gevonden eieren wordt geschat op 180 a 200,000, wat tegen een gemiddelden prgs van 14 eent per stak een bedrag maakt van 25 28 duizend gulden. Slechts een derde gedeelte bleef in ons landde overigen gingen naar Engeland, Frankrgk en België. Deventer, 10 Mei. Gisterenavond heeft alhier in een huis, waarvan alleen de boven woning bewoond was, door het zoeken naar een lek, een hevige gasontploffing plaats gehad, die vrg ernstige verwoestingen heeft aan gericht. Alle ruiten, zoowel boven als beneden, zgn stukgeslagen, terwgl het plafond, waar- tu8schen het lek schgnt geweest te zgn, en de vloeren geheel vernield zgn, en verschil lende huishoudelgke artikelen gebroken of beschadigd werden. De ontploffing veroor zaakte geen brandnoch persoonlgke on gelukken. 'a-Gravenhage, 10 Mei. Tweede Kamer) Aan de orde is de voortzetting der behandeling van de Drankwet en wel over artikel 3 be- trekkelgk de sociëteiten. (Dit artikel bepaalt dat vergunning voor een sociëteit moet worden aangevraagd aan Ged. Staten, in tegenstelling met de andere vergunningen, die aan Burgem. en Weth. moeten worden aangevraagd en aan bizondere voorwaarden zgn gebonden betreffende de inrichting der lokalen enz.) Een amendement-Ter Laan c. s. is ingediend, bepalende dat de vergunning voor een sociëteit ook aan Bnrgem. en Weth. moet worden aangevraagd. Allereerst repliceerde de heer Van der Zwaag, die in het voorstel van de regeering bleef zien een bevoorrechting van de bezittende klasse. De heer Yan Raai te was van oordeel, dat het geen twgfel leed of de sociëteit dreef verkoop van sterken drank in het klein. Men heeft dit steeds zoo begrepen bg de bestaande wet. De sociëteiten werden in 1881 binnen het kader van de Drankwet gebraoht. Tappergen en slgtergen verkeerden tot nu toe in denzelfden rechtstoestand. Het voorstel van de Regeering schept een nieuw reoht voor de sociëteiten, die daardoor in een gefavoriseerde positie komen. Want de voorwaarden door de Regeering gesteld beteekenen niet veel, te minder waar niet wordt opgeheven de ongelgkheid dat de tappergen wèl aan bepalingen betreffende ligging en inrichting moeten voldoendo sociëteiten niet. Spreker bewondert die be palingen voor de tappergen niet, maar als men ze handhaaftdan moeten ze ook gelden voor de sociëteiten. Om al deze redenen was hg vóór het amendement-Ter Laan. Ook de heer Brants verklaarde voor dat amendement te zullen stemmen. Wel erkent hg, dat het sociëteitsleven, mits gezond op gevat, gewenscht is voor het maatschappelgk verkeer, maar waar voor een sociëteit een vergunning noodig en verkrggbaar is, evenals voor een tapperg, daar moet voor de sociëteiten geen uitzondering worden geschapen. Daarom zal spr. ook blijven de bepalingen betreffende inzicht en inrichting der lokalen voor de tappergen gehandhaafd een amen dement steunen om ze ook op sociëteiten van toepassing te verklaren. Echter hoopt hg, dat 't amendement-Bolsius c. s. om die bepalingen voor de tappergen te doen vervallen, zal worden aangenomen. De heer Ter Laan bleef het amendement verdedigen, dat een bevoorrechting wil op heffen, die de wet nog meer impopulair zal maken bg het volk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1