ZIERIkZEESCHE NIEUWSBODE. Dinsdag 10 Mei 1904. (Zi i e r i li. z e e s c h. e Conr an t). Eerste Blad. RECLAMES. NIEUWSTIJDINGEN. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De pri)B per 3 maanden ie f 1,30, frnneo per poet f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 7999 Directeur 9 A. J. DES LOOZEL A. FRANKEL. Redacteuren J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Ad verten tiënvan 13 regels 30 Ots. meerdere regels 10 Cts.kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken eD berichten van correspondenten te adrasseeren aan A. FRaNKEL, Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer bestaat uit twee bladen. 15 regels cts. Elke regel meer 155 ets. Jacht- en Vischacten. De BURGEMEESTER vau Zierikzee brengt ter kennis van belanghebbenden, dat zij, die voor het seizoen van 1904—1905 eene jacht- of vischacte verlangen, zich daartoe ter Gemeente-Secretarie behooren aan te melden en dat zij, die ter zake van onvermogen een ko9telooze vergunning om te visschen wenschen te bekomen, aldaar zullen moeten overleggen de bewijzen van toestemming, door eigenaars van de vischwaters af te geven. Hij noodigt de belanghebbenden uit de aanvragen van vischacten en van kostelooze vergunningen vóór 1 «Juni, en die van jachtacten vóór 1 «Juli a.s. in te dienen, onder opmerking, dat de inzending op straffe van het uitblijven eener beschikking, door zijne tusschenkomst behoort te geschieden. Zierikzee, den 2 Mei 1904. De Burgemeester, OH. W. VERMEIJS. Primitief-Kohier van den Hoofdelijken Omslag 1904. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend: dat het primitief-kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente, over het dienstjaar 1904, op den 29sten April j.l. door de Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd, op heden aan den Gemeente-Ontvanger ter invordering is gezonden, en van heden af gedurende vijf maanden ter Secretarie der gemeente voor een ieder in afschrift ter lezing ligt; Voorts wordt in herinnering gebracht, dat binnen twee maanden na de goedkeuring van het kohier de aanslagbiljetten worden uitgereikt, en binnen drie maanden na die uitreiking de aange9lagenen tegen hun aanslag bij den Raad bezwaren kunnen inbrengen, bij verzoekschrift op ongezegeld papier, alsmede dat ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de Verordening op de invordering van genoemde belasting bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 7 Mei 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. P. D. DE VOS, l.°-Secretaris. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de Secretarie der gemeente op den 12 Mei e. k. (Hemelvaartsdag) zal zijn gesloten, met uitzondering van des middags 12 uur tot 's namiddags 12'/j uur, voor het doen van aangiften, den Burgerlijken Stand betreffende. Zierikzee, den 9 Mei 1904. De Burgemeester voornoemd, CH. W. VERMEIJS. Nederland. Kerkrade, G Mei. Op de domaniale mijnen alhier had Woensdag een droevig ongeval plaats. De koolkapper W. van Reulen, van Chrévremont, geraakte onder neervallend gesteente, en werd zóó ongelukkig getroffen, dat hij na eenige uren, nadat hem nog de genademiddelen der H. Kerk waren toegediend, overleed. De verongelukte was 34 jaar oud en laat eene weduwe met 2 kleine kinderen aohter. Leeuwarden, G Mei. Na afloop van de stierenkeuring alhier, op den straatweg tusschen Huizum en Goutum, nabij het Tol huis, werd de geleider T. Althuis zoodanig gestooten door don twenterstier van den veehouder W. Bruinsma te Wirdum, dat hij bewusteloos bleef liggen. Na een voorloopig geneeskundig onderzoek werd de ongelukkige naar het Diakonessen- huia alhier vervoerd, waar bij spoedig aan de gevolgen der bekomen wonden overleed. Naar men zegt, is bij het stooten één der hoorns van den stier afgebroken. Men kan hieruit afleiden, met welk een kraoht de geleider is aangevallen. Te Leeuwarden zijn Woensdag en Donderdag (de beide laatste dagen waarop in dit seizoen kievitseieren mochten worden verhandeld) nog ongeveer 24.000 kievitseieren aangevoerd, welke tegen den prijs van 10 tot 12 cents per stuk zijn van de hand gedaan. Van dien aanvoer zijn ongeveer 22.000 stuks naar het buitenland verzonden, waar van 18.000 »op avontuur" naar Londen. Arnhem, 7 Mei. Een 22-jarig jongmensch alhier was met zijn broer gaan fietsen. Io de Walburgstraat viel hij van zijn rijwiel, doch stond dadelijk weer op. Hij ging even tegen een muur leunen, en toen hoorde zijn broer, hem zeggen»wat word ik raar 1" Hij zakte ineen en was een lijk. De vader, van het geval hoorende, had het zelf als een nieuwtje oververteld, niet wetende dat het zijn zoon was. Men begrijpt hoe hij getroffen was, toen hij thuis hoorde, dat dit lot zijn zoon getroffen had. Amsterdam, 7 Mei. Een ernstig ongeluk had hedenochtend plaats aan het Centraal Station alhier. Bij de aankomst van trein 7.37 uit Haarlem openden vele passagiers, toen de trein nog langs het perron voort- schoof, de deuren der coupé's en sommigen sprongen er reeds uit, terwijl de trein nog reed. Een jongen uit Zand voort, de 15-jarige Julius Nathan Frank, deed eveneens en wilde uitspringen, doch vóór hij zulks doen kon, was de deur van den waggon tegen hem aangeslagen en viel bij tusschen den trein en het perron. De trein schoof nog door en drukte den ongelukkige eenige raaien tegen het perron aan. Toen de trein tot stilstand was gebracht, werd de jongen met aan flarden gescheurde kleeren en hevig bloedend op het perron gebracht. Hij werd in het politie-bureau aan het station voorloopig verbonden en toen naar het gasthuis gebracht. Zijn toestand is hoogst ernstig. 's-Gravenhage, 7 Mei. H. M de Koningin is lijdende aan een oor-ontsteking. De toestand van den Prins blijft zeer goed vooruitgaande, zoodat het voornemen bestaat a.s. Woensdag naar Het Loo te vertrekken. Rapporteurs der commissie uit de Eerste Kamer voor de Hooger-Onderwijswet zullen 16 Mei bijeenkomen tot vaststelling van bet voorloopig verslag. Het plan om het Vredespaleis (Carne- giestichting) te plaatsen aan de achterzijde van de Maliebaan of op een terrein in het Haagsche Bosch is afgestuit op de ernstige bezwaren der Regeering met het oog op het militair gebruik van de Maliebaan en de instandhouding van het Bosch. Ter uitvoering van het besluit om het opleidingsschip voor jonge matrozen te Amster dam op te heffen, heeft de Minister van Marine aan een commissie van zee-officieren opgedragen te onderzoeken in hoever, behalve Hellevoetsluis. ook Vlissingen en Dordrecht als station voor een opleidingsvaartuig geschikt zijo. Een en ander staat buiten de kweekschool te Leiden, welke in stand blijft. Scheveningen, G Mei. Zooals in het vorig nommer reeds kortelijk gemeld werd, is in den afgeloopen nacht, omstreeks 4 uur, in de Weststraat alhier een hevige uitslaande brand uitgebarsten in de pakhuizen van de reeders J. en P. de Mos, vermoedelijk ont staan door het broeien van netten. Reeds dadelijk gingen in die gebouwen alle netten, zeilen, touwwerk en andere benoodigd- heden voor de haringvisscherij, verloren. Weldra was de Soheveningsche brandweer op het terrein aanwezig, die eohter tegenover een te grooten omvang van het vuur stond om het alleen af te doen. Kort daarna kwam hulp van de brandweer uit Den Haag. Alle pakhuizen en rookerijen van de reedery voornoemd werden door de vlammen aangetast en vernietigd. Alleen de paarden werden in veiligheid gebracht. Te 5| uur sloegen de vlammen over naar de pakhuizen van den reeder A. Hoogenraad. Ook deze gebouwen werden een prooi van het vuur. Daarna werden de panden van C. den Duik, het pakhuis van den reeder Bonk, zoomede vier woningen, toebehoorende aan den heer De Niet, door de met den opgestoken wind aangewakkerde vlammen aangegrepen. In de perceelen van den reeder Duik woedde de brand het hevigst. Te 7 uur had het vuur zijne vernietigende werking nog niet gestaakt. De brand beslaat een terrein van 20.000 vierkante meter en nu reeds raamt men de schade op 2 ton. De Soheveningsche brandweer werd bij gestaan door een gedeelte van de Haagsche, door vrijwillige brandweerlieden, en 2 stoom spuiten waren in werking. De waarn. burgemeester, de heer Mouton, bevond zioh hedenochtend op het terrein van het onheil. Tot dusver waren geen persoonlijke onge lukken te betreuren. Yan de firma De Mos brandde de geheele haring-inventaris af, uitgerust voor 9 loggers en 3 bommen. Tegen 9 uur had men den brand in zijn macht, maar de 2 stoomspuiten waren nog druk bezig met water inwerpen op de smeulende puinhoopen. Een belemmering in het blusschiDgewerk werd vooral veroorzaakt door het barsten van één der hoofdbuizen van de waterleiding aan den Harstentrekweg, tengevolge van bet geven van te hoogen druk, zoodat in den beginne de wateraanvoer beperkt was. De pakhuizen van den reeder Pronk zijn gespaard gebleven. Voor zoover bekend is, zijn de verbrande gebouwen en goederen tegen brandsobade verzekerd. Indien de wind tegen half zes niet was gaan liggen, zou de omvaDg vau den brand niet te overzien geweest zijn. Nog nooit heeft, naar men zich herinnert, zulk een groote brand Scheveningen geteisterd. Nader meldt men nog: De brand kwam zeer ongelegen, nu wegens het aanstaande haringseizoen groote bedrijvig heid in de gevulde pakhuizen heerschte. Op het erf van den heer De Mos is ook het wijn- en spirituspakhuis met den alcohol- voorraad in vlammen opgegaan. Onder de bewoners van de ingesloten visschersstulpen heerschte groote angst. De inboedeltjes dezer arme lieden hebben veel geleden door den regen, welke evenwel het blusschiDgswerk bevorderde. Het complex kon eerst met vruoht door de brandweer om singeld worden, toen de wind bedaarde. De reederijen zijn voor het roerend en onroerend goed verzekerdeen te Amsterdam. Ondanks het instorten der muren heeft niemand eenig letsel gekregen. De ramp brengt het bedrijf op verschillende erven tot stilstand, zoodat bet te betwijfelen is of de schuiten voor de eerste haringreis gereed zullen zijn. Een nieuwe slag voor Scheveningen, bij den reeds niet gunstigen toestand. Rotterdam, G Mei. Bij aankomst, heden morgen omstreeks 9 uur, van het stoomschip »Noordam" uit New-York aan de Wilhelmioa- kade, had een tragisch voorval plaats. Tot het lossen der bagage, die op het' voordek stond, begaf zich namelijk een ploeg werkvolk aan boord, waaronder de 42-jarige Jan Heyt, wonende Rotterdam°chestraat 24, getrouwd en vader van 5 kinderen. Heyt klom over kisten en koffers om ze aan den strop te slaan, toen één der koffers kantelde. Door de gladheid van het dek, gevolg van den regen, gleed de man uit en viel overboord tusschen den wal en het schip. In zijn val kwam bij op een uitstekende plank terecht en vervol gens in het water. Zijn kameraden wierpen hem eon strop toe. Wel greep bij dien aanvankelijk en dacht men reeds, dat hij gered was, toen bij weer losliet en in de diepte verdween. Waarschijn lijk was bij in het water, als gevolg van den val op de plank, bewusteloos geworden. Geruimen tijd werd vruchteloos gedregd. Zijn lijk is nog niet gevonden. Onder de talrijke passagiers (er waren er 300 van de eerste en tweede klasse aan boord), verwekte het ongeluk veel deelneming. Ooltgensplaat. Onlangs werd uit deze gemeente door een deel der bevolking een verzoek tot minister Kuyper gericht, om den burgemeester den heer P. van Weel G.Gz. (die tevens burgemeester van Den Bommel is en aldaar woont) niet voor een herbenoe ming voor te dragen. Thans is een, door ongeveer 200 mannelijke ingezetenen van Ooltgensplaat waaronder de wethouders en gemeenteraadsleden onderteekend adres tot H. M. de Koningin gericht, waarin wordt verzooht om den heer Yan Weel wèl te herbenoemen; deze heer is reeds tweemaal herbenoemd, en de toestand der beide gemeenten heeft in den loop van dien tijd geen verandering ondergaan, die een andere regeling gebiedend noodzakelijk zou maken. Adr. zien niet in waarom de burge meester, die 18 jaren aan het hoofd der gemeente heeft gestaan, en dit ambt steeds waardig bekleedde, thans zou moeten worden vervangen. Stad a/h. Haringvliet. Meldden wij dat alhier door de visschers een steur is gevangen met het kolossale gewicht van 230 pond, thans vernemen wij, dat daarvoor f 106 is besomd. j Eindhoven, 7 Mei. Gisterenavond meldde zich alhier bij de politie aan, ter bekoming van onderstand, de bekende »millioenen juffrouw" uit Tilburg. Uit Stad 9R Provinci». Zierikzee, 9 Mei. Naar wij vernemen zal op de a.s. algemeene vergadering van de Vereeniging ^Excelsior", te houden in de sociëteit »Concordia" op Vrjjdag a.s., eene gratis-verloting worden gehouden, onder de aanwezige leden. Zooals uit de aohterstaande opgaaf valt op te merken, komon daarin voor eenige prachtige prijzen en blijkt het, dat het de Vereeniging x>Excelsior" ernst is, om het gehalte van het pluimvee, in onze eilanden niet alleen te verbeterendoch op de hoogste trap te brengen. Wij kunnen dan ook niet nalaten de leden der Vereeniging aan te moedigen, bepaald die vergadering bij te wonen, daar ze anders de kans missen één der prijzen te winnen, terwijl wij ook vernamen dat nog nieuwe leden zich kunnen aanmelden, en alsdan nog aan die gratis-verloting kunnen deelnemen. De Centrale Anti-Rev. kiesveroeniging in het district Zierikzee stelde tot candidaten voor de Prov. Staten van Zeeland de hoeren J. Bouman, burgemeester van Nieuwerkerk; C. J. Boogerd, burgemeester van Kerkwerve en C. Hage, wethouder van Bruinisse. Do kies vereeniging West-Duiveland heeft 1.1. Vrijdag tot candidaten voor bet lidmaatschap der Prov. Staten gesteld, de heeren mr. A. J. F. Fokker en J. C. van der Lek de Clercq (aftredende leden) en mr. H. C. Moolenburgh, dezen ter ver vanging van den heer B. G. van der Have, die niet meer in aanmerking verlangt te komen. In bij voegsels tot de St. Ct. no. 4 05 worden medegedeeld de door Gedeputeerde Staten der provinciën vastgestelde lijsten van hoogstaangeslagenen in de rijks directe belastingen. Die voor de provincie Zeeland bevat 144 namen. De bevolking bedraagt 216.295 in woners. Het laagste gezamenlijke bedrag van aan slagen, dat tot de plaatsing op de lijst heeft geleid, is f 432.53. Er komen o. a. op voor Bierens, Cornelis, te Tholen, geb. te Nieuw- Vosmeer 11 Mei 1816. Boeije, jhr. mr. Jacobus Willem Daniël Schuurbeque, te Noordgouwe, geb. te Zierikzee 26 Maart 1845. Bout, Jakop Marinus van den, te Zonnemaire, geb. te Zonnemaire 19 Maart 1857. Casembroot, jhr. mr. Eduard August Otto de, te Middelburg, geb. te Tholen 15 Juli 1860. Citters, jhr. Cornelis Anne van, te Noord- gouwe, geb. te Zierikzee 22 November 1873. Clercq, mr. Johannes Cornelis van der Lek de, te Zierikzee, geb. te Zierikzee 11 April 1841. Clercq, Theodoru9 Cornelis Jacobus Jacob van der Lek de, te Haamstede, geb. te Zierikzee 21 Mei 1852. Geluk, Adriaan Jacobus, te St.-Maartensdijk, geb. te Tholen 5 November 1848. Graaff, Jacobus Marinus de, te Aardenburg, geb. te Poortvliet 7 Februari 1846. Have, Boudewijn Giljam van der, te Ouwer- kerk, geb. te Ouwerkerk 13 September 1835. Houwer, Johannes Eliza Mulock, te Goes, geb. te Zierikzee 10 September 1841. Jonge van Ellemeet, jhr. mr. Jan Willem Claude de, te Zierikzee, geb. te Oostkapelle 19 ADril 1846. Keiler, Johan Jacob, te Zierikzee, geb. te Zierikzee 27 December 1824. Moolenburgh, Cornelis Johannes, te Noord- gouwe, geb. te Haamstede 19 Febr. 1837. Pompoene, Cornelis, te Zierikzee, geb. te Dreischor 6 November 1832. Hoelof, Hendrik, te Kortgene, geb. teKortgene 8 November 1826. Weyde, Adriaan van der, te Ellemeet, geb. te Ellemeet 29 Maart 1861. Yorschenen is de Reisgids der Stoom vaartmaatschappij »ZeeIand" van den zomer dienst 1904. Wie een dergelijke reisgids noodig heeft, kan die kosteloos bij de directie van voornoemde Maatschappij, die haar kantoor te Yliesingen houdt, verkrijgen. By het in de vorige maand gehouden examen voor opzichter van den ryks-water- staat zyo o. a. geslaagd de heeren P. J. de Wilde, te Ylissingen; J. Pouwer te Oost- Souburg en J. J. Blok te Waarde. In de gemeente Hontenisse is een 75- jarige vrouw, die aan zwaarmoedigheid leed, in een sloot gevallen, en daaruit eenigen tijd later levenloos opgehaald. Noordgouwe, 9 Mei. Tot dykgraaf van den Noordgouwepolder is door ingelanden gekozen de heer J. H. de Vlieger, ter ver vanging van den heer Johs. Viergever, die zich wigens hoogen leeftyd niet weder ver kiesbaar stelde. De heer A. Viergever werd als gezworen in de plaats van den heer De Vlieger gekozen. Brouwershaven. Zaterdag 7 Mei hield het lid der Tweede Kamer, de heer Ter Laan, in een openbare vergadering der Sociaal Demo cratische Arbeiderspartij alhier een toespraak over „De S. D. A. P. tegenover het Neder- landsch Militairisme". De zaal van 't hotel Schraver was goed bezet. Spreker betoogde het volgende -. Men zegt vrij algemeen in ons land: Er i3 geen Nederlandsch Militairisme. Zeker, men kent het in Frankrijk en Duitschland, maar bij ons het bestaat er niet. Het tegendeel is niet moeilijk aan te toonen, vooral uit de geschiedenis van de laatste jaren. In 1901 hebben we een nieuwe militiewet ge kregen, en daarmee is de jaarlijksche lichting maar eventjes van 11000 op 17500 man ge komen. Tegelijk is toen de diensttijd van 5 op 8 jaar gebracht, zoodat we nu 8 X 17500 man bij elkaar kunnen brengen in plaats van 5 X 11000. Zulk een vermeerdering met 160 pCt. is bij onze militairistische buren nooit vertoond. Dat heele leger komt zoo noodig tot de orders van één man, den minister van oorlog. Het is gebleken in de veelbewogen dagen van Februari 1903, toen er twee extra lichtingen zijn opgeroepen. Een geheel onnoodige geld- verkwisting, want het staat voor spreker, die achter de schermen der Arbeidersbeweging heeft kunnen kijkenvastdat er bij de arbeiders nooit eenig plan tot geiveld heeft bestaan. Bleef het nu nog maar bij den gewonen oefeningstijd van 8 '/a maand. Maar nog drie maal kunnen de miliciens opgeroepen worden, weggehaald uit hun werk en hun gezin, om te worden gedresseerd in militaire poppen- kasterijwaaraan het grootste deel van den tijd wordt opgeofferd. Want wat is anders het leeren om te salueeren voor wat je kunt tegen komen, van een begrafenis van een generaal tot een levenden korporaal toeP De tijd, aan de edele studie daarvoor besteed, is gewoon verspild, evenals die voor het optrekken aan rekstokken, het opklimmen tegen een schutting van den éénen kant en het er afdalen aan den andereD, en dergelijke onzin. Daarvoor worden huisvaders uit hun gezin gehaald, en daarvoor verliezen ze soms hun betrekking. Het is Dr. Schaepman geweest, die het een van de eersten zeide: Gehuwde mannen behooren niet in de kazerneWanneer de gewezen miliciens echter voor herhalings oefeningen worden opgeroepen, zijn ze voor de helft gehuwd, en hebben kinderen. Spreker, als bestuurslid van den „Bond voor milicieus". ontving 4000 brieven van instemming, toen de Bond begon te adresseeren tegen het op roepen der lichtingen 1895 en 1896 voor her halingsoefeningen waaruit hem bleek, dat de helft der opgeroepenen al kinderen hadden. Deze jonge „Bond van Miliciens" met zijn duizenden leden staat achter onze Kamerleden, en achter alle Kamerleden, die het militarisme willen bestrijden. Was hij er in 1901 ook maar geweest, dan waren we nooit zoover den verkeerden weg opgegaan. Maar er was toen nog geen belangstelling bij de arbeiders, en de drie socialisten in de Kamer moesten destijds alleen het spit afbijten. Behalve acht jaar bij de militie, blijft men ook dat is een nieuwe stap naar het mili tairisme zeven jaar bij de Landweer, en ook die kan tweemaal tot herhalingsoefeningen worden opgeroepen; de mannen zijn dan al 33 jaar. Al dien tijd blijven de burgers onderworpen aan het Militaire Recht. Zoo wordt die instel ling genoemd, maar den naam „Recht" verdient ze allerminst. Wordt een milicien of landweer man beschuldigd let wel, alleen beschuldigd van b.v. oneerbiedigheid tegenover een ser geant hij gaat de doos in. Men onderzoekt zijn zaak buiten hem om, en wanneer hij voer den krijgsraad verschijnt eerst dan ver neemt hij, welke de aanklacht tegen hem is. Een dagvaarding ontvangt hij van te voren niet. De krijgsraad bestaat uit 7 olfieieren, mannen, die zeker wel ter goeder trouw zullen zijn, maar die het soldatenleven in den „troep" meestal niet kennen, die geheel andere be grippen van eer en zedelijkheid hebben dan de „mindere".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1