Zaterdag 7 Mei 1904. (Z ierilizeesclie C o u r a n t). Eerste Blad. Heeren Correspondenten Weekmarkt. Algemeen Overzicht. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad m Provincie. ZIERlkZEESCHE NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending oen* per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 7998 Directeur p A - 7. DEI L002LEL A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Redacteuren: Advertentiënvan 13 regels 30 Cts, meerdere regels 10 Cts., kannen uiterlgk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ore bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FnaNKEi,, Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer twee bladen. bestaat uit verzoeken wij ons voortaan geen opgaven meer te doen van het aantal der door de hulpkantoren vevzondene brieven, telegrammen en telefoonberichten, daar wij deze voor ons blad van geen belang achten. De Redactie. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierik zee maken bekend, dat wegens het invallen van den Hemelvaartsdag in de volgende week, de gewone IMat-lctHttg: in deze gemeente zal worden gehouden op Woensdag den 11 Mol e.li. Zierikzee, den 6 Mei 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. P. D. DE VOS, l.°-Secretaris. Wij hebben de vorige week melding ge maakt van het heldenfeit, dat Russische oorlogsschepen een weerloos Japansch stoomschip te Gensan in den grond geboord hebbeo. Voegen wij er heden aan toe, ter wille van de volledigheid, dat aan een auder Japansch stoomschip een gelijk lot is te beurt gevallen. Is het nadeel, dat Japan hierdoor lijdt, van geringe beteekenis, van meer gewicht is het verlies, dat Japan in het transportschip »Kinsjioe-Maroe" geleden heeft. Dit schip, dat vier kanonnen voerde, geraakte ten gevolge van den mist uit den koers, zoo dat de gezagvoerder er van, meenend in de nabijheid van de hem beschermende Japansche oorlogsbodems te zijn, op zeker oogenblik door RusBisohe oorlogsschepen zich omringd zag. Het was te laat echter den steven te keeren. De bemanning weigerde evenwel het schip, dat met rijst, krijgsbenoodigdheden, en steenkolen geladen was, over te geven, en tot het laatste toe haar geweren op de Russen afvurend, vond zij op het tot zinken gebrachte schip haar graf in de diepte, aan den dood in de golven de voorkeur gevend boven gevangenschap en den aanblik, dat de vijand zich van een zoo rijken buit meester zou maken. Een twee honderdtal Japansche soldaten en zeven tien officieren offerden zich op die wijze voor hun vaderland op. Noch krijgsbeleid, Doch dapperheid verschaften aan de Russen dit voordeel. Maar dit voordeel weegt toch op verre Da niet op tegen de verliezen, die de Japanners aan bun vijanden ter zee berokkend hebben. Aan het overwicht van de Japanners ter zee werd dan ook door niemand meer getwijfeld. Maar te land, als het daar eens tot een veldslag kwam, dan zouden die geelhuidige, safraanachtige dwergen wel in hun schelp kruipen voor Rusland's reuzen- macht. Zóó werd in de Russische pers geprofeteerd. Trouwens, ook in de andere staten van Europa werd, alhoewel men de waarde van het dappere Japansche leger erkende, vast geloofd, dat bij het eerste belangrijke krijgsbedrijf de Japanners het onderspit zouden delven. En wat is nu gebeurd? De Japanners, aangevoerd door den ééu-en-ze8tigjarigen generaal Eoeroki, zijn de thans alom bekende Jaloerivier over getrokken, vielen het Russische leger aan, en hebben het na een vijfdaagschen heeten strijd genoodzaakt Antoeng te ontruimen en op Feng-hwang-tsjeng terug te trekken. Twee batterijen hescben, nadat de manschappen, die de stukken bedienden, grootendeels waren gesneuveld, en de paarden waren weggeschoten, de witte vlag. Acht-en-twintig snelvuur kanonnen en 8 machinegeweren vielen daarbij den Japanners in handen, terwijl 300 soldaten en 20 officieren werden krijgsgevangen ge maakt. Twee duizend Russische soldaten werden buiten gevecht gesteld. Om deze nederlaag te bemantelen, maakt men in Rusland aan de bevolking diets, dat het Koerapatkin's krijgstaktiek is de Japanners door gevechten een wijl op te houden, dan terug te trekken op een nieuwe defensieljjn, teneinde hen zoodoende van lieverlede in het binnenland van MantBjourije te lokken, waar zij dan gemakkelijk kunnen vernietigd worden. Maar deze voorstelling van het forceeren der Jaloestelling klopt kwalgk met het hijschen der witte vlag, het prijsgeven van zooveel geschut, en het iu gevangenschap raken van een twintigtal offioieren en een 300 soldaten. Al staat dus ook de zegepraal der Japansche wapenen in dit eerste gevecht te land voor ons vast, en al valt ook de zedelijke indruk, dien deze veldslag op den overwinnaar en den overwonnene moét maken, niet te loocheneD, de 'superioriteit van het Japansche leger op het Russische is daarmede nog niet bewezen. De tijd moet nog leeren, wie de sterkere is. Dat de Keizer van Duitschland het bezoek van den President der Fransche Republiek aan den Koning van Italië te Rome met leede oogen aanzag, kunnen wij begrijpen, dat hij om de geestdriftvolle ont- vangMt, die aan Loubet van wege volk en vorst ton deel viel, zich gehaast heeft het land, »wo die Citrone blühn" te verlaten, kunnen wij ook vatten, maar dat hij aan zijn gevoelens in het openbaar ten aanboore van Europa zou uiting geven is ons onverklaar baar, en slechts een bewijs, dat de Keizerlijke Majesteit weinig zelfbeheersching bezit Als een Jupiter Tonans slingerde hij bij de opening van de nieuwe reeds door wijlen Von Moltke gewenschte spoorwegbrug over den Rijn toornig zijn bliksemschichten, door te dreigen, herinnerend hierbij aan de bloedige veldslagen bij Wörth, Weissenburg en Sedan, dat het Duitsche leger, als het noodig was, op nieuw zijn plicht zou doen. Een dergelijke ontboezeming kan bij de Fransohen niet anders dan kwaad bloed zetten. Wat in het private leven toch waar is, geldt ook vaak in het politieke leven. Wanneer twee volken met elkander in vrede leven, moet men niet meer zinspelen op een vroegeren strijd, die tusschen hen gewoed heeft, en waarvan de wonden nog niet genezen zijn. Men loopt, doet men dat, gevaar die wonden open te rijten. En dit veroorzaakt smart, en wekt allicht nieuwe haat en vijandschap. De toongevende Duitsche staatslieden mogen dit den Duitschen Keizer wel eens onder het oog brengen. In Zuid-West-Afrika ziet het voor de Duitschers nog niet rooskleurig uit. De Herero's, die tegen de Duitsche heerschappij zijn opgestaan, willen zich hoe stout van hen niet onderwerpen, en knielend om genade smeeken. Zij willen vrij en onafhanke lijk zijn. De bevelhebber over de Duitsche troepen in Zuid-West-Afrika meent, dat het lang kan duren, eer de Herero's ten onder zijn gebracht Nu heeft de Keizer, na te Potsdam een Kabinetsraad gepresideerd te hebben, generaal Van Trotha het bevelhebber schap over de troepen in Zuid-West-Afrika opgedragen. Hem zullen nieuwe aanvullings troepen ter sterkte van 4500 man worden medegegeven. Arme zwartjeB, de witmenechen, die beschaafder en godsdienstiger zijn dan gij, zijn er op uit u óf tot slaven te maken, óf, wanneer gij dit niet wilt, u uit te roeien. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk hebben de nationalisten de neder laag geleden. In Marseille is een eigenaardige, niet alledaagsche werkstaking uitgebroken. De kapiteins en officieren van de handelsschepen hebben het bijltje er bij neergelegd, of juister hebben het roer van schip verlaten. Alhoewel de werkstaking niet tegen de reeders, maar uitsluitend tegen de matrozen gericht is, zoo ondervinden toch de eersten er alle nadeelen van. De inwilliging van de eischen der matrozen heeft tot die werkstaking aanleiding gegeven. Die eischen waren erkenning der organisatie van de matrozen, uitsluitende aanmonstering van hen, die tot de organisatie bebooren, beslechting van geschillen tussohen officieren en matrozen langs soheidsrechtelijken weg, en wegzending van eenige officieren, wier despotische handelingen de algemeene ver bittering hadden opgewekt. De kapiteins en officieren verlangden eenparig de weder- indienststelling der ontslagene officieren, volledige vrijheid in de samenstelling der equipage, en beslechting van geschillen tusschen equipage en officieren door den kapitein van het sohip. Zoolang aan dat verlangen niet is toegegeven, weigeren zij op hun post terug te keeren. Nederland. 's-Gravenhage, 5 Mei. Uit vertrouwbare bron wordt medegedeeld, dat de gouverneur- generaal van Ned.-Indië, generaal W. Roose boom, in October van dit jaar naar Nederland zal terugkeeren. Na het herstel van Z. K. H. den Prins, dat een gunstig verloop heeft, js de Koninklijke Familie voornemens naar Hot Loo te vertrekken. Voortzetting der Tweede Kamerzitting van Woensdagmiddag: De heer Talma (voorzitter der commissie van rapporteurs) verklaart, dat de meerderheid der commissie voor het behoud v<»u de definitie in de wet is en voldaan met de door de RegeeriDg aangebrachte jongste wijzigingen. Minister Kuyper bestrijdt laatstgenoemd argument, dat z. i. door zijn eenvoud juist gevaarlijk is. De minister dient thans in de door hem hedenochtend aangekondigde overgangsbe paling, waarbij wordt bepaald, dat binnen 3 jaren de bepaling van het maximum-alcohol gehalte in de wet wordt vastgelegd. Na levendige discussie wordt bepaald, om de stemming zoowel over de regeeringswijziging als over de amendementen Rink en van Idsinga heden niet te doen plaats hebben. Aan de orde komen nu de verdere alinea's van art. 1 (de splitsing van tapperij en slijterij). De minister licht de aangebrachte wijziging toe, verklarende dat de bedoeling is, om voor groote plattelandsgemeenten als in Friesland de splitsing niet toepasselijk te verklaren. De heer Fock handhaaft het amendement om de splitsing geheel te doen vervallen. De heer Goeman Borgesius keurt verhooging van de minimum-hoeveelheid sterken drank, welke in het klein mag worden verkocht tot 10 liters, goed. Hij wenscht echter de wijn- koopers niet te bevoorrechten door voor hen die grens op 3 liters te stellen. Wat betreft de voorgestelde splitsing tusschen tapperijen en slijterijen, bestrijdt spreker het Regeeringsvoorstel om aan een bestuursmaat regel te laten of in gemeenten met meer dan 5000 inwoners al of niet bedoelde splitsing zal worden toegepast. De heer Borgesius, zijn rede Donderdag morgen voortzettende, wijst op het onhoudbare van niet-toepasselijk verklaring der splitsing tusschen slijterij en tapperij op gemeenten met een in de wet uitgedrukt aantal inwoners, en zulks wegens de schommelingen welke, dat zielental door geboorte en sterfte voortdurend ondergaat. Als de splitsing b. v. niet toepasselijk is op een gemeente met 5000 zielen, wordt zij wel toepasselijk als de geboorte met de sterfte geen gelijken tred houdt en de gemeente daar door op een gegeven oogenblik een zielental van 4999 heeft. Ook op grenswijziging der gemeente mag men wel bedacht zijn. Spreker betoogt verder, dat door de splitsing de bestaande vergunninghouders slechts in schijn niet benadeeld worden, maar dat zij voor velen slechts uitstel van executie is, aan gezien bij verbouwing, verhuizing en wanneer de zaak op de weduwe overgaat, de splitsing wèl wordt toegepast. Maar ook voor de toekomst komt spreker de splitsing ondoeltreffend voor en in geen enkel opzicht bevorderlijk aan de drank bestrijding. Voorts bestrijdt spreker de splitsing omdat de clandestiene handel in hooge mate er door zal worden bevorderd en omdat zij bestrijders van het drankmisbruik in hooge mate zal tegenwerken, waar de gecombineerde winkel nering aan de splitsing gekoppeld is. En die gecombineerde nering, welke b. v. de klanten van een kruidenierswinkeltje in de gelegenheid stelt sterken drank te bekomen bij het doen van inkoopen voor de huishouding. De heer Roessingh verdedigt de verhooging van het cijfer der bevolking eener gemeente, waarop de splitsing niet toepasselijk zal zijn, als een stap in de goede richting, maar betrenrt het toch, dat de regeering, die nu dit cijfer op 5000 stelt, niet tot 10000 is gegaan, waartoe zijn vroeger amendement strekte, dat hij nu echter, na de RegCeringswijziging, niet opnieuw zal indienen. Hij handhaaft echter het amen dement om geen minimum voor de flesschen- maat in de wet vast te stellen. De heer De Klerk bestreed de splitsing, die hij voor den arbeider veel gevaarlijker achtte dan het gecombineerde bedrijf van tappen en slijten. Wetsontduiking en overtredingen zullen zeer in de hand worden gewerkt. Het niet toepasselijk verklaren van de splitsing op de bestaande vergunningen begrijpt spreker niet van een Regeering, die tegen het drankmisbruik strijdt. Hij raadt de regeering aan de van zoo verschillende zijden bestreden splitsing terug te nemen,. De heer Ter Laan is, hoewel drankbestrijder in hart en nieren, tegen de splitsing als een nuttelooze plagerij, welke het drankmisbruik niet zal belemmeren. Spreker betoogt overigens dat de vrijstelling van splitsing van een gemeente met minder dan 5000 inwoners, zal scheppen een verschil in rechtstoestand voor de bewoners van ver schillende gedeelten van eenzelfde gemeente. Een tabel van de gemeente waar de splitsing wel van toepassing zal zijn, zou in ieder geval noodzakelijk zijn, wil men de politiek buiten de drankbestrijding houden, want de kiezers zullen bij hun afgevaardigde er op kunnen aandringen, te bewerken, dat deze of gene gemeente van splitsing vrijgesteld blijft. Spreker vreest van het stellen van een grens van 2 deciliter voor de flesschenmaat, een wettelijk gesanctionneerden borrel van twee maatjes, waardoor in hooge mate het drank misbruik zal toenemen. Die grens noemde spreker verderfelijk voor het volk. Er zullen 50,000 z. g. dubbelmaatjes-vergunningen bij komen. Dat noemt men drankbestrijding! De heer Van den Heuvel wenschte drank wetsherziening op geheel andere grondslagen en verklaarde zich vóór amendementen tot schrapping der definitie en der splitsing. De heer De Visser juichte het minimum der verhooging van 2 tot 10 liter toe. De heer Talma verdedigde het Regeerings voorstel, wijzende naar het buitenland, waar de splitsing nuttig werkte. Hoewel niet geheel voldaan over 's Ministers aangebrachte wijzi gingen, aanvaardde spreker het ontwerp, omdat hij liever een kleine winst dan een groote mislukking heeft. Wisselbetaling op Zon- en Feestdagen. De St. Ct. no. 104 bevat de wet van den 27sten April, tot wijziging der artikelen 154, 179 en 228 van het Wetboek van Koophandel. Daarbij is bepaald: Artikel 154 wordt gelezen als volgt: »Indien de betaaldag van eenen op tijd of op zekeren termijn na zigt getrokken wissel brief invalt op eenen Zondug of op eenen daarmede gelijkgestelden dag, is dezelve be taalbaar op den eersten daarop volgenden dag, welke geen Zondag noch daarmede gelijk gestelde dag is. Met den Zondag worden ten deze gelijk getiteld de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paasch- en Pinksterdagen, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag en de verjaar dag des Konings". Het tweede lid van artikel 179 wordt ge lezen als volgt: Indien die dag invalt op eenen Zondag of op eeuen der in het tweede lid van art. 154 daarmede gelijkgestelde dagen, moet het protest geschieden op don eersten daaropvolgenden dag, welke geeD Zondag noch daarmede gelijk gestelde dag is". Artikel 228 wordt gelezen als volgt: »Indien de laatste dag van eenigen termijn, waaromtrent in dezen Titel eenige bepaling voorkomt, invalt op eeDon Zondag of eenen der in het tweede lid van artikel 154 daar mede gelijkgestelde dagen, blijft de verpligting en verantwoordelijkheid voortduren tot en met den eersten daaropvolgenden dag, welke geen Zondag noch daarmede gelijkgestelde dag is". Rotterdam, 5 Mei. Den 2 Mei 1.1. heeft zich heimelijk uit deze stad verwijderd de minderjarige E. M. J., geboren 9 Febr. 1885 te Rotterdam en alhier wonende bij baar ouders aan het Proveniersplein 5, van dezen medenemende ongeveer f 80. Zij is vermoedelijk in gezelschap van Theodoras G.20 jaren, geboren te Rotterdam, wafel bakker. De commissaris van politie in de le af- deeling verzoekt opsporing, aanhouding en voor hem geleiding van beide minderjarigen met proces-verbaal, daar de vader een klacht wegens schaking heeft ingediend. Maassluis, 4 Mei. Lazen we dezer dagen, dat in Vlaardingen vele loggers reeds bijna gereed zijn ter haringvangst, maar dat geen bemanning of geen voldoende bemanning te verkrijgen is, ook hier staat men voor het zelfde feit. Menig schipper, die zijn »volk" van buitenaf moet krijgen, ontvangt op al zijn gesobrijf en gewrijf slechts ten antwoord, dat de reeder de voorwaarden kent, en dat zij (de matrozen) zich houden aan de gestelde eischen en niet meer op praatjes en mooie beloften willen ingaan. Oud-Beierland. Terwijl de nachtpolitie alhier hare ronde deed. hebben brutale dieven nit het politie-bureau de stoelen en de kachel ontvreemd. Zierikzee, 5 Mei. Hedennamiddag ver gaderde in het »Huis van Nassau" alhier de Vereeniging Het Ziekenhuis voor. Schouwen- Duiveland te Noordgouwe. De vergadering werd geopend door dr. J. L. C. Wortman, die mededeelde, dat deze algemeene vergadering belegd was om overeenkomstig art. 7 der statuten een verslag te geven van de werk zaamheden in het afgeloopen jaar. Hiertoe gaf hij het woord aan den secretaris, den heer J. A. Bolle, die hierop het jaarverslag uitbracht, waaraan wjj het volgende ont- leenen Het aantal verpleegden over het geheele jaar bedroeg 79, terwijl het aantal patiënten, dat gedurende den afgeloopen jaargang in zoogenaamd loopende behandeling kwam, voor het meerendeel tot het ondergaan van kleine operaties, heeft bedragen 80, zoodat in het geheel 159 personen van de inrichting gebruik hebben gemaakt. Behalve tot het ondergaan van operaties werden eenige zieken opgenomen en verpleegd met het doel de gezondheid terug te krijgen enkel en alleon door de gunstige genezings- voorwaarden, die een ziekenhuis aanbiedt boven een verpleging in eigen woning. Als zoodanig kwamen eenige zenuwlijders, tuber culose zieken enz. in behandeling, en kon zelfs meer dan eens door een doelmatige ver pleging een operatie worden voorkomen. De verplegingsartikelen hebben goede diensten bewezen, daar aan een 25-tal personen verschillende goederen werden uitgeleend. Drinkwater en melk werden eenige malen scheikundig onderzocht, en zonder schadelijke bestanddeelen bevonden door den heer C. de Looze, apotheker te Zierikzee. De ambulancewagen heeft herhaalde malen goede diensten bewezen. In 't begin van 't jaar werd een overeen komst gesloten met de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam tot opname en verpleging van patiënten. De directrice en de zusters worden door het bestuur en de patiënten zeer gewaardeerd in de wijze, waarop zij haar taak opvatten. Daar het verpleeggeld voor de 4de klasse, bedragend f 1 per dag, niet kon verlaagd worden, zoo waardeerde het bestuur het zeer, dat, waar noodig, het Burgerlijk Armbestuur van Zonnemaire, Ouwerkerk en Dreisohor geheel of ten deele de verpleegkosten voor hunne rekening namen. Ook van particuliere zijde werden patiënten in staat gesteld op genomen te worden. Met erkentelijkheid werd gewag gemaakt van het legaat van f 3000 van wijlen mej. E. M. van der Lek de Clercq, van een gift voor de exploitatie van den beer M. van der Bijl te Zonnemaire van f 60, van een bijdrage van f 300 in de kosten voor verpleging van on vermogende patiënten door den heer A. Schalk wijk te WieBbaden geschonken. Yan tjjd tot tijd werd door een onbekende vleesch toegezonden voor de huishouding, terwijl door heeren jagers in den jachttijd verscheidene hazen den zieken werden toe gedacht. Het ontbonden Yoorlezersgezelschap te Renesse zond aan de Yereeniging zijn saldo in kas, groot f 56.25. De firma De Bosson te Dordrecht verblijdde het Ziekenhuis met kinderspeelgoed en andere spelen. En de heer Van Meteren van hier gaf een mooie oollectie plaatwerken ten geschenke. Ook anderen zorgden voor mooie lectuur. Met leedwezen zag het bestuur zijn ijverigen secretaris, ds. E. L. Nauta, naar Den Helder vertrekken. Ia zijn plaats werd gekozen het bestuurslid, den heer J. A. Bolle, burgemeester van Zonnemaire. Door overlijden, vertrek en opzegging van het lidmaatschap is het ledental van 534 tot 487 verminderd. Het ledental voor ons eiland is voor uitbreiding vatbaar. Zeer velen ont zegden hun steun nog, en lieten daardoor na een inrichting te schragen, die aan haar doel tot heden heeft beantwoord, en waar reeds vele zieken, uit nagenoeg alle gemeenten van het eiland, genezing vonden. Na voorlezing van het jaarverslag werd door den penningmeester, jhr. C. A. van Citters, rekeniDg en verantwoording gedaan der stichtingskosten en van het door hem gehouden beheer over 1903. De ontvangsten ten behoeve van de stichtingskosten bedragen f 41744 58, en de uitgaven f 26692.10; de ontvangsten over 1903 beliepen f 6281.166, en de uitgaven f 5924.575zoodat er een batig saldo is van f 356.59. Beide rekeningen waren door de Financiëele Commissie, be staande nit de heeren Yan der Have, mr. H. C. Moolenburgh en Yan Buuren, met de bescheiden vergeleken, accoord bevonden en goedgekeurd, zooals bij monde van den heer Yan Buuren namens haar verklaard werd, die aan deze verklaring verbond een woord van warmen lof aan den penningmeester voor zijn uitnemend beheer. Ook de voor zitter sloot zich bij dien lof aan, tevens uit sprekend den wensch, dat het den heer Van Citters nog vele jaren moge gegeven zijn voor het Ziekenhuis werkzaam te zijn. Aan de Financiëele Commissie wordt door

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1