ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Zaterdag 23 April 1904. Eerste Blad. Algemeen Overzicht. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad an Provincie. (SS ieril5.zeesch.e Courant). Verschgnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar 60ste JAARGANG. No. 7982. Directeur j - J*. DES loozel A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Redacteuren Ad verten tiënvan 13 regels 30 Uts. meerdere regels 10 Cts.kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Fbünkel, Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Het oorlogsnieuws ie schaarsoh. Gelukkig, uit eon humanitair oogpunt. De pers weidt nog uit over de catastrophe met het onder gegane Russische pantsorecbip »Petropavlof»k" co knoopt daaraan beschouwingen vast. Uit het officieele bericht van den Japanscheu admiraal Togo aan zijn regeeriog blijkt, dat het Russisch admiraalschip geatooten is op een 's nachts door de Japanners gelegde onderzeesche mijn, die zooals wij reeds gemold hebbeD, ontplofte en de ramp veroorzaakte. Op listige wijze had de Japansohe admiraal Makarof met zijn vloot uit de haven vau Port-Arthur naar de reedo gelokt. Het lok middel was een klein Japansch eekader, dat den Russieohen vlootvoogd een gemakkelijke prooi toesoheen. Bij de nadering van de Russische oorlogsschepen vluchtte het evenwel, of juister, het veinsde dit te doen, waarop natuurlijk Makarof het met grooten ijver ver volgde. Plotseling ODtwaarde hij, dat een talrijke Japausche vloot in het gezicht kwam, waarop hij, zoo snel hij kon, reohtaomkeerd liet maken, teneinde beschermd door de batterijen der vesting in de haven van Port-Arthur een veilig toevluchtsoord te vinden. Maar op zijn terugtocht stuitte zijn schip op de onder- zeesche mijn van de Japanners en het zonk in een minimum-tijd naar do diepte, met zich slepend de geheele bemanning, waaronder Makarof en zijn aanstaande schoonzoon, zoo dat zijn beeldschoone dochter tegelijk haar vader en haar verloofde verloor. Ook een ander Russisch schip, namelijk de »Pobjeda", is buiten gevecht gesteld. Het is wel niet naar den kelder gegaan, maar bet is deerlijk gehavend in de haven aangekomen, zoodat het wel een poosje zal duren, eer het weêr aan een gevecht^zal kunnen deelnemen. De Japansohe admiraal Togo deelde in het relaas, dat hij na het gebeurde gaf, tevens mede, dat de twee te Genua aangekochte kruisers Nisju en Kasoega voor het eerst en met goed gevolg in het vuur waren geweest, want zij brachten een kortelings opgerichte kustbatterij tot zwijgen. De positie der Russen te Port-Arthur is door al deze gebeurtenissen zeer verzwakt. De tot opvolger van Makarof benoemde admiraal Skrydloff, bevelhebber der Zwarte Zee-vloot, denkt er dan ook hard aan, zijn hoofdkwartier niet te Port-Arthur, maar te Wladiwostok te vestigen, waarheen vermoedelijk ook het Oostzee-eskader, dat op bevel van den Czar vóór den 15den Juli zeilree moet wezen, zal gezonden worden. Ook aan het Zwarte Zee- eskader sobijnt de Russische regeeriDg thans een bepaalde bestemming te willen geven. De Russisohe gezant te Konstantinopel Zinavjef, heeft namelijk bij de Hooge Porte aangedrongen op betaling van de uog achterstallige oorlogs kosten. Een dergelijke aandrang pleegt te geschieden, wanneer Rusland de een of andere concessie van Turkije verlangt. En daar de Turken aan betalen een broertje dood hebbeD, zoo zijn zij, wanneer zij tot kwijting van het door hen verschuldigde worden aangemaand, eer geneigd de een of andere van hen begeerde concessie te doen, dan hun schuld af te lossen. Het schijnt, dat Rusland van Turkije de toe stemming begeert voor het passeeren van de Russische vloot door de Straat der Dardanellen. En Turkije zal, al kijkt Engeland ook nog zoo zuur, die toestemming wel geven. Keizer Wilhelm hoeft den Czar wegens het verlies van zijn admiraalschip en bemanning per telegraaf gecondoleerd. In het telegram stond, dat Rusland's rouw Duitscbland's rouw was, en dat de dood van admiraal Makarof een verlies was voor de vloten van geheel de wereld. In de diplomatie geldt de leer, dat het woord gegeven is om zijn ware gedachten te verbergen. Of Keizer Wilhelm die leer hier in toepassing brengt, durven wij niet beslissen. Wjj mogen toch van een Keizer niet zeggen, dat hij niet meent, wat bij ver klaart. Derhalve nemen wij aan, dat zijn regeerings-telegram een vertolking is van zijn Keizerlijke gevoelens. Maar zoo dit dan het geval is, dan is hij ook weêr in dit opzioht in flagranten strijd met de zienswijze van het Duitsche volk, dat met Japan sympathiseert, niet alleen uit een rechtsoogpuut, maar ook daarom, dat, wanneer Rusland uit den strijd zegevierend te voorschijn treedt, het tegenover Duitsohland een nog hoogeren toon zal voeren, j dan in de laatste jaren het geval is geweest. Voor Duitschland's rust en veiligheid is het beter, dat Rusland verslagen, vernederd wordt. Dit gevoelt elke Germaan, al betreurt bij ook als mensch het verlies van zooveel menschen- levens. Het paleis van den Keizer van Korea te Seoul is een prooi der vlammen geworden. Al de kostbaarheden en kunstschatten zijn verbrand. De schuld wordt geweten aan de kachels, die te hard gestookt zouden zijn. De brand zal wel aangestookt zijn, vermoedelijk door hen, die niet hegrijpen, dat de bezetting van Korea door de Japanners in hun belang is, waardoor voorkomen wordt, dat de Russen als de beheerschers van hun land optreden, en als zoodanig hen onderdrukken. Ia Petersburg is tengevolge vau een ont ploffing van een helsche machine brand in een huis uitgebroken. Het schijnt, dat deze helsche machine bestemd was voor den Min. van Binneni. Zaken. De politie sohynt althans op het spoor te wezen van een aanslag, die men in die richting van zins was te onder nemen. CouranteD, die van dien aanslag de bizonderheden reeds wisten mede te deelen, werden op last van hooger hand in beslag genomen. In Hongarije is een spoorwegstaking uit gebroken, waaraan een 60.000 spoorweg beambten, machinisten, stokers, conducteurs eo telegraphisten, deelnemeD. De oorzaak van die staking ligt in het verbod der directie van de Staatsspoorwegen tot het houden van een algemeene vergadering, waarin het regeerings-ontwerp tot regeling der salarissen of loonen der spoorwegbeambten zoude be sproken worden. Het spoorwegpersoneel is namelijk met dat ontwerp verre van ingenomen, omdat naar zijn meening de ioonetandaard daarin te laag genomen is. De vergadering diende dus om tegen de door de regeering voorgestelde loonregeling op te komen. Nu heeft de directie niet alleen het houden van die algemeene vergadering verboden, maar tevens een vijftal leiders, die de beweging op touw hadden gezet, geschorst. Hierop werd de algemeene werkstaking geproclameerd, waardoor het personen- en goederenvervoer in Hongarije werd stop gezet. De spoorweg beambten stellen aan de regeering twee eischen loonsverhooging en straffeloosheid aan hen, die aan de staking deelnemen. De regeeriDg, aan 't hoofd waarvan Tisca staat, schijnt voor geen klein geruchtje vervaard te zijn, en heeft dan ook reeds maatregelen genomen, teneinde in den treinenloop te voorzien. Een duizend spoorwegbeambten, waaronder ook de leiders der agitatie, zijn op last der regeeriog ge vangen genomen. Inmiddels staan, zooIaDg in de behoefte van het verkeer nog niet voorzien is, vele consumptie-waren, die zich in de bagagewagens bevinden, en nu niet verder kunnen vervoerd worden, te bederven. In Budapest zijn de levensmiddelen tengevolge van den geringen aanvoer 25 pCt. in prijs gestegen, 't Is te hopen, dat aan de werk staking spoedig een einde kome. Franz Joseph heeft, teneinde zich bij de Hongaren populair te maken, den Minister- President Tisza gelast het stoffelijk omhulsel van den in ballingschap gestorven volksheld Frans Rakoczy naar Hongarije over te brengen. Over dit besluit van den Keizer heerseht bij de Hongaren groote geestdrift. De Italiaansche oud-Minister Nazi, die tijdens zijn Ministerschap zulke eigenaardige opvattingen had omtrent het staatseigendom is een verzamelaar van antiquiteiten. Niets natuurlijker dan dat hjj ook tal van kostbare voorwerpen, die bij de opgravingen te Pompeji gevonden werden, in zijn villa te Trepani netjes opborg. Men moet maar durven. Nederland. Leeuwarden, 20 April. Onder de slacht offers van het faillissement der Gebr. Gratama komen vooreen winkelbediende, die een week vóór het faillissement f 1200 uit de staatsloterij bad getrokken en die dit bij genoemde firma in bewaring had gegeven; iemand, die uit de stad ging, en veiligheids halve zijn kapitaaltje van eenige duizenden in genoemde bank had bezorgden eindelijk iemand, die zijn huis had verkocht en er den koopprijs bezorgde, om het besohikhaar te houden voor den koop van een ander huis, waarnaar werd uitgezien. Apeldoorn, 21 April. De meening van velen, dat men de kieviten uitsluitend in water achtige streken heeft te zoeken is niet juist. Ook op zanderige of hoog gelegen bodem worden zij veelvuldig aangetroffen. Alhier en in de naaste instreken o. a. houuen zioh een menigte kieviten op, en de landbouwers aldaar gaan tegenwoordig ook al druk op het zoeken van eieren uit. Sedert Paschen werden alhier 2500 stuks aangevoerd aanvankelijk geldende 80 cents en later in prijs gedaald tot 15 cent per stuk. De vorige week werden alhier 700 kievits eieren verhandeld. Haarlem, 20 April. In de heden alhier gehouden verificatie-vergadering van de Hol- landsche Bank werd door den curator rapport uitgebracht over den stand van den boedel en medegedeeld, dat aanvang Juni denkelijk een uitkeering van 25 pCt. zal plaats hebben. Ook zal ernstig overwogen worden of tegen commissarissen, op grond van gepleegde nala tigheid, een vordering zal worden ingesteld tot vergoeding van daaruit voor den inboedel voortgesproten schade. Utrecht, 21 April. Een bewoner van de Drift alhier is de dupe geworden van een sluw aangelegde opliohting. Met het onschuldigste gezicht van de wereld vervoegde zioh een jongen aan de deur, of hij nameos die en die, rijwielhandelaar, meneer's fiets kon meekrijgen. Of het nu kwam, dat de tweewieler juist het een of ander gebrek had en dus herstelling behoefde, weten we niet, doch de fiets werd zonder argwaan medegegeven. Achteraf bleek echter, dat de rijwielhandelaar geen jongen heeft afgezonden en derhalve ook bedoeld rijwiel niet ontvaDgeD had. En intueschen is de rywieldief met het rijwiel geblazen. Te Over-Langbroek is een moordaanslag gepleegd door een gepensionneerd Oost-Indisch militair, die liefde had opgevat voor een 17-jarig meisje, hetgeen door haar familie werd tegengewerkt. Hij naderde het huis en loste door het geopende raam een pistoolschot op het meisje. Eenige oogenbiikken later loste hij nog sohoten op de heide ouders en op haren broeder. Allen werden min of meer ernstig gewond, doch gelukkig niet doodelijk. De dader, die volledig bekende, is gevanke lijk naar Utrecht weggevoerd. 's-Gravenhage, 20 April. De regeering heeft de werkzaamheden zoodanig voorbereid, dat nog in dit zittingjaar al de bij haar op treden toegezegde wetsontwerpen zullen inge diend worden, behalve de armenwet en de wijziging der leerplichtwet, die voor de daarop volgende zittingsperiode gereed gemaakt worden. De Minister van Binnenlandsche Zaken is naar De Maasbode verneemt voornemens, om de door hem openlijk aan gekocdigde herziening van de leerplichtwet nog vóór de verkiezing van 1905 bij de Tweede Kamer in te dienen. Delft. Io twee faillissementen alhier, die op het bankroet der kassiers v. Hoytema volgden, zijn de bezittingen en schulden bekend geworden. De leerlooier John Adam heeft een bezit van f 82.136.16 tegen een ruim zeven maal grooter passief van f 607.831.68, de hotelhouder v. Zwauenburg een actief van f 64 866, een passief van f 222.156. In het eerste faillissement zijn gebrs. v. Hoytema schuldeischers voor ruim f 65.000, in het laatste voor f 33.000. Omtrent den gepleegden kindermoord, waarvan de bakker KI., laatstelijk wonende te Charloisbesohuldigd wordt door een dienstbode te Delft, valt nog te vermelden, dat het bewuste meisje 17 jaar oud was, toen zij moeder werd. In hoeverre zij medepliohtig is aan den moord op het kind ia nog niet uitgemaakt; zij is nog niet in hechtenis. Na den dood van het kind is het lijkje in een blikken bak begraven in den aan KI. toebehoorenden tuin en werd dit later, toen hij naar Charlois vertrok, door hem opgegraven en in een oven verbrand. Rotterdam, 20 April. Vanmorgen halftwaalf is in het ziekenhuis overleden, zonder tot bewustzijn te zijo gekomen, de 59-jarige los- werkman H. P. A. van Schaïk. Zooals gemeld, zou hij in den nacht van Zondag op Maandag omstreeks 2 uur, door de 55-jarige vrouw 8. J. C. Kroeze, die huishoudster bij hem was, met een moker versohillende malen hevig op het hoofd geslagen zjjn, omdat zij er niet tevreden mee was dat hij maar f 8 had thuisgebracht. De vrouw is naar het huis van bewaring overgebracht, terwijl de hamer, waarmee de mishandeling geschiedde, door den inspecteur van politie, den heer A. J. Heuff, werd in beslag genomen. De vrouw heeft reeds bekend. De 80-jarige beer J. Smit Jzn., uit Kinderdijk, die gisterenmiddag omstreeks 4 uur met de tram van het station D. P. naar het Maasstation reed, kwam bij aankomst aldaar tot de ontdekking, dat hem zijn porte feuille was ontrold met 4 bankbiljetten van f 1000 en enkele kleinere, totaal een bedrag vormend van f 5000. Er heeft zich uit zichzelf in het Haring vliet by Den Bommel een nieuwe vaargeul gevormd, die nu betond is. Van dat nieuwe vaarwater is Maandag voor hot eerst gebruik gemaakt door het stoomschip »Europa", bestemd voor Zwgndrecht, dat met een diep gang van 62 d.M. nog vóór hoog water er doorvoer zonder grond te raken. De geul ligt juist in de richting van deu stroom, zoodat het te verwachten is, dat die op diepte zal blgven. Door de Rotterdamsche Tramweg- Maatscbappy (lyo Hoekechewaard) werden Dinsdag vervoerd 190 stuks hoornvee, het hoogste getal dat op één dag vervoerd is. H. M. de Koningin heoft op de door de commissie tot baar geriohte uitnoodiging doen antwoorden, dat H. M. met de grootste belangstelling heeft kennis genomeD van het plan tot huldiging van H. M. de Koningin moeder te Rotterdam, en dit bewys van trouw en gehechtheid aan hare moeder door H. M. ten hoogste op prys wordt gesteld, dat echter H. M. op 27 April a.s. nog in het buitenland zal zyn en daardoor verhinderd is, gevolg te geven aan de uitnoodiging der commissie tot het bywonen der feeBtenmaar, daargelaten de buitenlandscbe reis, vermeent H. M. dat hare tegenwoordigheid daarby minder ge- weDscht zoude zijn, en wel met het oog op de hulde van H. M. de koDiDgin-moeder, die H. M. wenscht geheel onverdeeld te doen blyven. Z. K. H. prins Hendrik zal eveneers tot zyn groot leedwezen aan de uitnoodiging niet kunnen voldoen. 's-Hertogenbosch, 20 April. Omtrent de zware mishandeling van Zondagavond j.l., op Van der Leest te Gemonde gepleegd van welke misdaad wordt verdacht de onder- tusschen in hechtenis genomen W. aldaar, een jongen van 25 jaar, die reeds meer op zya kerfstok heeft meldt men, dat ook do verdachte zelf hevig verwond en geenszins buiten levensgevaar is. Toen men hem arresteerde, lag hij te bed mot het lemmet van een mes, dat gebleken is 11 c.M. lang te zyn, diep in zyn neus en vastgestoken in het schedelbeen. Hy had te vergeefs getracht het te verwijderen; eerst later zyn met veel moeite de dootoren Kramer en v. d. Sman, uit deze gemeente, daarin geslaagd. De mogelijkheid bestaat dat het mes tot in de hersenen is doorgedrongen. Als waarschijnlijke oorzaak van de ruzie tusschen verslagene en verdachte wordt gedacht aan de ontevreden gemoedsstemming, die beiden beheerschte naar aanleiding van onbeantwoorde liefde, door beiden dien dag oudervondeD. Zierikzee, 22 April. De vrijzinnig-demo- cratieohe kiesvereeniging stelde als candidaat voor de Provinciale StateD, (vacature B. G. van der Have), den heer B. Giljam, land bouwer te Oouwerkerk, die de candidatuur heeft aanvaard. Voor de vervulling der betrekking van maohinist by het stoomgemaal van het waterschap Schouwen hadden zioh 200 sollicitanten aangemeld. Op de aanbevelingslijst werden geplaatst: Pieters van Dordrecht, De Bode van Maastricht, en Verkade van Ginneken. Benoemd werd de heer Pieters. Zaterdag ten 12 uur vergaderde ten huize van mej. de wed. Kanaar de afdeeling Zeeland van den Nederlandschen Politie-Bond. Aanwezig waren 24 leden. De vergalering I werd geopend door den voorzitter, den heer j A. O verduin, burgemeester van Westkapeile. i Nadat de notulen van het verhandelde in de vorige vergadering waren voorgelezen en door de leden goedgekeurd, werd het ingekomen voorstel behandeld van den heer opzichter by de visscherypolitie, gestationneerd te Ierseke, om voor de visecborypolitie een onder-afdeeliog van den Nederlandschen Politie-Bond te mogen stichten. Dit voorstel werd met bijkans algemeene stemmen goed gekeurd, waarop de vergadering door den voorzitter gesloten werd. Vele Zeeuwsche mosselvissohers varen geregeld met hunne hoogaarzen naar Antwerpen en Brussel, om aldaar hunne mosselen te verkoopen. Een dezer visschers had de onvoorzichtigheid by zijne terugkomst 8 K.G., suiker uit België mee te brengeu. By aankomst te Hansweert werd hg deswege door de kommiezen bekeurd. Eerst na het storten van een niet onbelangrijk bedrag mocht hg verder varen. Een paartje te Zaamslag werd circa 7 jaren geleden iD ondertrouw opgenomen, dooh van een huwelijk kwam, door gerezen oneeoig- heid, niets. Thans echter schijnt het geschil bijgelegd, want de vorige week zyn ze opnieuw ondertrouwd. Naar men uit St.-Jansteen schrijft, is de ziekelijke jonge man, die vóór enkele weken van een milddadigen onbekende f 25 ontving ter aanschaffiog van versterkende middelen, thans, na een geneeskundig onder zoek, waaruit bleek, dat herstel mogelijk is, op kosten van denzelfden onbekende, die zich X. Y. Z. teekentnaar het sanatorium te Renkum vertrokken. Hy kan daar zoo lang vertoeven, als de geneesheer zal noodig oor- deelen. Schouwen. Dank zij het goede weer der laatste dagen, waardoor de te veld staande gewassen uitstekend gegroeid zyn. De land bouwer, gebruik makende van het zaehte, zonnige weer, dat het land zeer geschikt maakte voor de noodige bewerkingen, ver trouwde het zaad der verschillende zomer gewassen aan moeder aarde toe. In het westelijk gedeelte van Schouwen, op de lichtere gronden, werd in den loop der week het zaad van Oostindische kers, met welke teelt een proef genomen wordt, uit gezaaid. Dreischor. Alhier ie een aan miltvuur gestorven os Woensdagavond door de politie verbrand. Het dier, dat een waarde had van ruim f 200, was verzekerd by de vee- verzekering te Zwolle. Bruinisse, 21 April. In de gisteren gehouden vergadering van den gemeenteraad werd een verzoek tot het in gebruik geven van grond aan het Vateplein aangehouden tot eene volgende vergadering. Op een verzoek van I. Padmos, tot het bekomen van grond by de Koekoek, werd met 4 tegen 3 stemmen afwijzend beschikt. Evenzoo werd eene afwijzende beschikking genomen op een adres van den klokluider om het luiden der klok om 5 uur des morgeus en 6 uur des avonds in de maanden Mei Augustus niet meer te doen plaats hebben. Ingekomen was de rekening der gezond heidscommissie dienstjaar 1903. Geraamd was f 1800, uitgegeven f 1313,76, batig saldo f 486,24. Vastgesteld werd het reglement van orde voor burgem. en weth. Evenzoo werd vast gesteld het reglement van orde voor den gemeenteraad, onder nadere goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Nog werd vastgesteld de bouwverordening, evenzeer onder nadere goedkeuring. Na omvraag werd daarna de zitting door den voorzitter gesloten. Scherpenisse, 21 April. Een slager van St-Annaland was met kar en paard de gemeente alhier bijna genaderdtoen het paard van een party hoornen, die opgestapeld lagen, verschrok. Het paard tuimelde met de kar vau deu dijk af en kwam in de sloot terecht. De voerman kon echter, nadat paard en kar uit de sloot waren gehaald, zyn weg vervolgen. De landbouwer M. van Dyke reed Donderdagvoormiddag met kar en paard naar St-Maartensdyk. Even buiten de gemeente alhier verschrok het paard van een fiets, zoodat het paard, de kar en de daarin zittende personen in de sloot terecht kwamen. Het rijtuig werd beschadigd en één der personen bekwam een lichte kwetsuur. Poortvliet, 21 April. Gisteren werd de vergadering van iDgelanden van het water schap Poortvliet gehouden, waarin de rekening over het dienstjaar 1903/4 werd goedgekeurd en de begrooting over het dienstjaar 1904/5

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1