ZIEltlkZEESCHE MEI WSBODE. Zaterdag 9 April 1904. (525 i e r i li z e e s c h. e Eerste Blad. Algemeen Overzicht. NIEUWSTUDIMGEN. Uit Stad sn Provincie. Courant). Verschijnt DINSDAGDONDERDAG en ZATERDAG. De prijs por 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Nnnrd-Amerika, TransraalIndië enz. verzending ■*<ms per weekf 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 7986. Directeur a. j. DE LOOZE. Redacteuren: A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Advertentiënvan 13 regels 30 Cta. meerdere regels 10 Cts.kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 3 ure bezorgd worden. Groots letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Kronkel, Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer bestaat uit twee bladen. BR AND W EER. Benoeming Keurmeesters. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee, Gelet op de bepalingen der Verordening tot voorkoming en blussching van brand in deze gemeente; Gélezen het voorstel van de Directie der brandweer; Hebben goedgevonden 1°. Tot keurmeesters over het opgeslagen hooi of de veldgewassen in deze gemeente te benoemen: de heeren C. J. VAN DEN BOUT, h. HAGE, JOHs. VAN WESTEN en L. KOOPMAN Cz., aan welke keurmeesters by deze de zorg wordt opge dragen om, naar aanleiding van art. 17 der Verordening, tegen het broeien van opgeslagen hooi behoorlijk te waken en zich omtrent de vereischte rondgangen tot inspectie bij de ingezetenen te verstaan met de Directie der brandweer. 2°. De ingezetenen te herinneren aan de voorschriften van gemeld art. 17en de overtreding daarop gesteld luidende »De eigenaars en bewaarders van hooi en andere veldgewassen, onaar.gezien waar deze opgeslagen zijn, zijn verplicht: a. «te gedoogen, dat de brandmeesters der wijk, als »hun dat noodig voorkomt, één of meer ijzers in de «stapels steken; b. «te zorgen, dat de ijzers zonder toestemming dier «brandmeesters, er niet uit verwijderd worden en te «allen tijde voor hen toegankelijk zijn; c. tindien er, bij broeiing, volgens uitspraak der «brandmeesters, gevaar voor brand bestaat, onmiddellijk, «overeenkomstig hunne bevelen, de stapels te verwerken, «of op andere doelmatige wijze in het gevaar te voorzien". De overtreding van dit artikel wordt gestraft: van litt. a en b met eene geldboete van ten hoogste vijf-en-twintig gulden en van litt r met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf-en-twintig gulden. Zierikzee, den 5 April 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. AFKONDIGING. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Zierikzee maakt bekend, dat door den heer Directeur der Directe Belastingen te Middelburg zijn executoir verklaard twee kohieren betrekkelijk de Personeele belasting dezer ge meente, over het belastingjaar 1904, Nis. 1 en 2 (wijken A en B), die op heden aan den heer OntvaDger der Directe Belastingen alhier worden ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 8 April 1904. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, CH. W. VERMEIJS. Er heersclit op oorlogsgebied nog Paasch- rust. Het is misschien de rust, die de ge weldige botsing voorafgaat. Want de legers der Russen en Japanners zullen vermoede lijk aan de Jaloë wel met elkaar slaags geraken. De Russische generaal Koeropatkin zal den opmarsch van de voorwaartsrukkende Japansche troepen aan de Jaloë, waar bij zijn legermacht geducht verschanst heeft, natuurlijk trachten te stuiten, zoodat een beslissende veldslag daar eerlang te ver wachten is. Rusland heeft van den slependen gang van den oorlog gebruik gemaakt zijn legerscharen samen te trekken, en Japan sohijnt de om standigheid, dat Rusland niet gereed was, vrijwel onbenut te hebben gelaten. Rusland beproeft hetzelfde te doen, wat de Engelschen in den Zuid-Afrikaanschen oorlog deden. Met een geweldige overmaoht zal het pogen de Japanners te verpletteren. Het Russische volk denkt niet aan den kans verslagen te kunnen worden. Zelfs het reeds ter zee geleden échec wordt nog tot een overwinning op geblazen. Smalend spreekt men in Russische kringen van het kleine Japan, dat de brotali- teit had aan het machtige, alom gevreesde Rusland den oorlog te verklaren. In spot prenten, die bg duizenden in Rusland verspreid worden, worden de Japanners als hoogst onbeduidend en zwak voorgesteld, zoodat hen te overwinnen als een hoogst gemakkelijke taak wordt beschouwd. Wel gaan, om het volk van dien waan te genezen, verschillende stemmen op, maar op deze wordt geen acht geslagen. Niemand kan nog den afloop van den oorlog voorspellen. Wij staan nog pas aan het begin. Tot dusverre heeft Japan nog de meeste voordeelen behaald, al kan niet ontkend worden, dat het van die voor deelen geen genoegzaam gebruik heeft gemaakt, zoodat Rusland ruimschoots tijd had zich I behoorlijk tot den grooten, eerlang te ver wachten strijd toe te rusten. Wel werd Port- Arthur herhaaldelijk gebombardeerd, wel be proefde men meermalen de haven door het zinken van sohepen te versperren. Maar nooh het een, noch hot ander heeft het beoogde resultaat opgeleverd. De stad staat nog over eind, en de Russische oorlogsbodems kunnen de haven vrijelijk uitkomen. Het eenige wat Japan door zijn oorlogsdaden tot dusverre practisch beroikt heeft, is, dat het zijn leger en legerbehoeften Ongestoord naar Korea heeft kunnen overbrengen, on dat het dit rijk voor hot grootste deel heeft kunnen bezetten. Nu staat het aan den oever van de Jaloë. Aan de overzijde er van bevindt zich de Russische reus, tot de tanden gewapend, en gereed de Japansche dwergen te vermorzelen. Goliath was ook een reus, maar toch werd hij door kleinen David ter neergeveld. Engelandde bondgenoot van Japan bewaart in dezen strijd zijn neutraliteit. Misschien wordt het wel daartoe zedelijk gedwongen. Weliioht begrijpt de Engelsoht regeering, dat, indien zij Japan steunde, allicht andere Staten daarin aanleiding zouden vinden hun passieve houding te laten varen. Frankrijk b.v.waarmede Groot-Brittannië thans op zeer vriendschappelijken voet leoft, zou in weerwil van die vriendelijke verhouding, krachtens het met Rusland gesloten contract, verplicht zijn de zijde van Rusland te kiezen. De regeering heeft in het Lagerhuis de vreemdelingenwet ingediend. Deze wet, die uit een elftal artikelen bestaat, heeft hoofd zakelijk ten doel ongewenschte vreemdelingen uit het land te weren. Zoo mogen vreemde lingen, lijdend aan besmettelijke ziekten of behept met afschuwelijke kwaleD, den Engel schen bodem niet betreden. Ook vreemde ontuchtige vrouwen, krankzinnigen, en zij, die geen kenbaar middel van bestaan hebben, worden niet toegelaten. Maar deze wet heeft niet slechts betrekking op de toelating van vreemdelingen, zij strekt zich ook nog verder uit. Zoo geeft zij ook de gevallen aan, waarin vreemdelingen, die reeds toegelaten zijn, kunnen uitgezet of gedeporteerd worden. Wanneer dit regee- rings-outwerp tot wet wordt verheven, dan hangt, in het vervolg van de kleur en gezind heid van hot Ministerie af, dat aan het Staatsroer zit, of Groot-Brittannië de gastvrije bodem voor politieke ballingen en kerkelijke martelaren al of niet zal blijven. De Koning van Spanje heeft aan Barcelona, waarvan de bevolking grootendeels republikeinsch gezind is, een bezoek gebracht. Naar de verslagen te oordeelen, die de bladen van de ontvangst geven, moet deze zeer sohitterend zijn geweest. Een onverlaat, ver moedelijk een anarchist, heeft evenwel de feestvreugde verstoord door het werpen van een bom op het oogenblik, dat de Koning het gebouw der tentoonstelling van arbeid verliet. Men had het op het leven van den jeugdigen souvereiu gemunt. De aanslag mislukte. De Koning althans werd niet ge troffen. Wel werdeu twee landbouwers ge kwetst. Nazi, oud-Minister van Italië, had, toen hij het Ministerschap vervulde, een zonderlinge opvatting van het ambt, dat hij bekleedde. Hij meende, dat hij uit dit ambt munt mocht slaan, teneinde zichzelven te bevoordeelen. Zóó liet hij zijn villa te Tropani, zonder dat het hem één centime kostte, door menschen meubelen, die hij aan zioh verplichtte. Zóó trok hij uit zijn uitgestrekten viachvijver enorme winsten, maar verzuimde daarvoor de verschuldigde belasting te betalen. De pracht volle villa, waarin hij woonde, was door een arohitect gebouwd, die hem daarvoor niets berekende. Maar deze wist wel, wat hij deed. Alle aanbestedingen van stAat en stad werden hem door Nazi bezorgd, zoodat de architect weldra zijn schaapjes op het droge had. Het interieur van de villa werd door de eerste kunstenaars geschilderd. Deze ontvingen als wederdienst een voordeeligen post, of een sohoonklinkenden titel. Een ingenieur voorzag uit liefde voor de wetenschap de villa koste loos en volledig van een electrisohe verlichting. Deze onbaatzuchtigheid werd naar verdienste beloond. De ingenieur werd tot leeraar aan de hoogere handelsschool te Tropani benoemd. Nazi was ook zeer humaan. Yan zijn huma niteit worden tal van treffende staaltjes ver haald. Zoo werd door zijn toedoen iemand door den Koning begenadigd, die in een duel zijn vijand gedood had, en daarvoor tot twee jaren kerkerstraf veroordeeld was. Dat deze uit erkentelijkheid hiervoor hem een kostbare bibliotheek later cadeau deed, is een zeer begrijpeljjk iets. De Minister was een groot liefhebber van mooie bloemen en planten. Het was dus niet meer dan billijk, dan dat de stad, die het voorrecht had hem onder haar medeburgers le hooben, h6m voor zijn tuin bloemen en planten uit haar plantsoen afstond. Ook de stadstuinlieden stelden er zich een groote eer in, in 's Ministers tuinen kosteloos te mogen werken. Nazi verstond de kunst zijn Ministersohap productief te maken. Ouddorp. Deze week zullen 17 personen uit deze gemeente naar Amerika vertrekken, waarvan Klaas Westhoeve de oudste is, zijnde 87 jaren. Sommelsdijk. Wegens de veelvuldige branden in deze gemeente is door de »Assu- rantie-compagnie" aan haar verzekerden een 150-tal alhier, de polis tegen 15 dezer. Nederland. Zaandam, 6 April. Omtrent den brand alhier van gisterenmiddag, waarvan in ons vorig nummer melding werd gemaakt, kan nader nog het volgende gemeld worden Ongeveer drie uur was men den brand meester en konden de schutters inrukken. Gebluscht was de brand toen echter nog niet. Op versohillende plaatsen smeulde het vuur nog en laaiden soms de vlammen weer op. Yooral in de groote hoeveelheden meel woekerde het vuur nog voort, zoodat den ganechen dag nog spuiten op het terrein aan wezig moesten blijven. Aan het blusschingswerk werd deelgenomen door alle gemeentelijke en vrijwillige spuiten, benevens de motorbrandspuit. Omtrent de oorzaak is niets hekend. Toen de brand uitbrak was niemand in het pakhuis aanwezig; de heer De Haan zelf had even te voren het pakhuis verlaten om te gaan koffie drinken, doch bad toen niets verdachts bespeurd. De brandkast kon nog gered worden. Het pakhuis, en ook het aangrenzende pakhuis van den heer J. Dekker Jr. te Koog aan de Zaan, brandde tot den grond af. In het laatste waren groote partijen meel en zaad van ondersoheiden Zaandamsche firma's opge slagen, die gedeelten in huur hadden. Ook van de eigendommen van den heer G. Brinkman bleef weinig gespaard. De heer B. zelf was aanwezig. In het magazijn van den hoer B. lag een partij turven, die de vlammen tot voedsel diende. Ook van de woonhuizen van den heer K. Kan bleef weinig door het vuur onaangetast. Ze zijn of geheel verbrand, öf zoozeer uit gebrand, dat het overblijvende toch zal gesloopt moeten worden. Den geheelen dag was het om het terrein zeer druk door de nieuwsgierigen, die naar de ruïne kwamen kijken. Gedurende den namiddag was de Westzijde voor het rijtuig- verkeer afgesloten, omdat de weg door de vele slangen van brandspuiten, het puin en zakken meel, geheel versperd was. De huizen van den heer Kan waren bewoond door A. Wijnberg, A. Vogel, J. Bruin en Wed. Briel. Een brand van zoo grooten omvang heeft in jaren alhier niet gewoed. Krimpen a. d. Lek, 7 April. Door een der oudste firma's alhier, de Wed. M. Boo- gaerd Zoon, houthandel, is een nieuwe loonregeling ingesteld, die zoodanig is ver hoogd, dat de meerdere verdiensten in een pensioenfonds kunnen worden gestort, waaraan ook een ziekenfonds verbonden is. Op 64- jarigen leeftijd zullen de werklieden worden gepensionneerd, doch kunnen desverkiezend blijven werken. In het bestuur van het fonds zullen 3 werklieden en 2 leden der firma zittiDg hebben. Rotterdam, G April. Naar wij nader ver nemen, bestaat bij het Plaatselijk Comité voor Rotterdam tot het brengen van een bizondere hulde aan H. M. de Koningin- Moeder in verhand met het door Hoogstdezelve op 22 Januari 1.1. gevierde herinneringsfeest, het voornemen H. M. de Koningin-Moeder uit te noodigen tot het brengen van een bezoek aan Rotterdam in de maand April, hoogstwaarschijnlijk op 27 dezer, teneinde ook onze burgerij in de gelegenheid te stellen Hare Majesteit haar eerbiedige en dankbare hulde te kunnen brengen. H. M. de Koningin en Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden zullen worden uit- genoodigd van die huldebetooging getuige te willen zijn. J. J. v. d. W., 23 jaar, schippersknecht, die 22 Maart 1.1. wegens moord op zijn meisje te Ylaardingen door de reohtbank alhier werd veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf, heeft in dit vonnis berust en is heden over gebracht naar de gevangenis te Leeuwarden, waar hij die straf zal ondergaan. Zierikzee, 8 April. Vervolg Verslag Gezondheidscommissie). Het antwoord der Gezondheidscommissie op de vraag van Burgem. en Weth. betrekkelijk de vraag, of en in hoeverre herziening der voorsohriften op keuring van vee en vleesch door haar noodig werd geoordeeld, luidt beknopt aldus: Voorzitter en secretaris hebben, vergezeld van den rijks- en provincialen veearts te Zierikzee, een bezoek gebracht aan alle te Ziorikzee in gebruik zijnde slachthuizen. Bij het onderzoek werd in 't bizonder gelet op: afmetingenafvoervloeren, muren, verlichting, ventilatie, omgeving, inkijken van uit de straat, veestalling, mestbewaarplaats, algemeene rein heid, water aanvoer, en aard en aantal van het geslachte vee. Een slachthuis heeft in 't algemeen aan tweeërlei doel te beantwoorden I. het slachten van het vee; II. het bewaren van het geslachte vee. Het dooden van het vee behoort zóó te geschieden, dat de dood snel intreedt, en de handeling zelve niet van buitenaf kan worden waargenomen. Dit dooden geschiedt thans vrij algemeen op een gelijkvormige wijze. Om de waarneming van het dooden van buitenaf te beletten, dient het slachthuis voorzien te zijn van lichtramen, die aan de bovenzijde aangebracht zijn. De overige bewerkingen aan het slachten verbonden, vorderen tal van hygiëoisohe eischen, die voor een groot deel samenvallen met die, welke ook aan het bewaren van hot geslachte vee te stellen zijn. De Commissie formuleert een achttal eischen, waaraan een goed en doelmatig slachthuis zal moeten voldoen, en verklaart, dat aan die eischen de slachthuizen te Zierikzee niet voldoen. Aan de slachthuizen alhier zijn tot in alle onderdeden grove gebreken waar te nemen. Het is haar niet mogen gelukken met behoud van bovengenoemde slaohthuizen een afdoenden weg tot verbetering te vinden. Zij heeft een andere oplossing gezocht voor de haar gestelde vraag. Ter nadere en ernstige overweging biedt zij aan een door de gemeente te bouwen en te exploiteeren slachthuis. Het is haar gebleken, dat de praotische uitvoerbaarheid der oprichting van een openbaar Blachthuis ook voor kleinere steden geen twijfel over laat. De Commissie geeft, teneinde de groote voordeelen van een abattoir in het licht te plaatsen, maar ook de bezwaren te doen kennen, die daaraan verbonden zijn, een uit treksel van het rapport, in 1897 door de Raadscommissie te Utrecht uitgebracht. De Commissie meent met de uiteenzetting van het Utrechtsche rapport te kunnen vol staan. Ook door baar zijn alle slagers hier ter stede geboord, teneinde hun meening in te winnen over de werking van een open bare centrale slachtplaats; bijna allen konden zich met de opriohting daarvan vereenigen, zoodat voor deze gemeente één der grootste bezwaren, tegen centrale slachthuizen inge bracht, n.l. de tegenstand van de zijde der slagers zelve, buiten bediDg blijft. De Commissie geeft aan, op welke wijze een slachthuis door de gemeente moet worden ingericht. De oprichtingskosten zullen pl. m. f 29000, en de exploitatiekosten f 5400 bedragen. Uit offioiëele gegevens is aan de Commissie gebleken, dat het gemiddeld aantal der in Zierikzee verrichte slachtingen per jaar bedraagt: van groot vee 400 stuks, kalveren 300 stuks, varkens 1200 stuks en paarden 32 stuks. Dit aantal slachtingen is geheel in strijd met de opgaven, die de Commissie daarom trent bezit van andere gemeenten van gelijke grootte en welvaart. Terwijl het aantal geslachte varkens niet zeer veel uiteenloopt, is dat van het groot vee sleohts ongeveer de helft van het aantal slachtingen in gelijke gemeenten. Door deze gegevens wordt zij geleid tot de meening, en de plaatselijke veearts sluit zich daarbij aan, dat te Zierikzee zeer veel I geslacht vee geïmporteerd wordt. Daaruit kunnen zeer ongewenschte gevolgen voort vloeien, gevolgen, die door een abattoir ondervangen worden. Zij is van oordeel, dat bij het bestaan van een abattoir per jaar een vermeerdering van ten minste 100 slachtingen van groot vee te verwachten is. In de grootere abattoirs wordt per slachting van een stuk vee f 2.50 k f 3 berekend. Dit cijfer behoefde alhier niet overschreden te worden, wanneer men naar analogie van andere, ook voor deze gemeente op een slaohting van 800 stuks per jaar kan rekenen. Op een totaal van 500 stuks evenwel zou een kleine verhooging van het slachtgeld gewenscht zijn. Neemt men nu f 4, dan is dit per kilo vleesch een belasting van onge veer 1^ ct. Voor het klein vee, het kalfsvleesch dus, zal het slachtgeld per kilo iets hooger worden, een omstandigheid, die gebillijkt wordt door het feit, dat het kalfsvleesch bijna uitsluitend door de meergegoede klasse wordt genuttigd. Ook van het aantal varkens is een ver meerdering te wachten, indien alleen het vleesoh uit het abattoir ten verkoop zal mogen worden aangeboden. De Commissie weneoht zich echter niet op speculatieven weg te begeven, en aan de offioiëele opgave van het getal jaarlijks verriohte slachtingen van varkens slechts die toe te voegen, welke tot nu toe naar haar raming door partioulieren te Zierikzee plaats hadden. Rentabiliteitsrekening: Groot vee 500 stuks k f 4 f 2000 Klein 300 - 2 - 600 Varkens 1500 - 1 - 1500 Paarden 32 j> - 3 pl. m. - 100 Opbrengst van mest, stalgeld enz. - 500 Besparing tegenwoordig tractement veearts- 125 Totaal f 4825 De oprichting van een openbaar slachthuis zal van de gemeente een uitgave van f 29000 vorderen, die in zoover gedekt wordt, dat van de exploitatiekosten niet meer dan f 575 ten laste der gemeente overblijft. Een uitgave, als bovenbedoeld, mag geen gewicht in de schaal leggen, waar een derge lijke opriohting naar de overtuiging der Commissie het eenig afdoend middel is om tot een verbetering van de zeer ongunstige hygiënische toestanden der slaohthuizen in Zierikzee to geraken, de keuring van vee en vleesch grondig te kunnen doen plaats hebben, eD misbruiken, uit vleesch-import voortvloeiend, te keeren. Men schrijft ons: Op sommige der Zeeuwsche eilanden wordt nog wel gedaan aan het zoogenaamde gaai schieten. Ook ten zuiden ter Wester-Sohelde wordt deze tak van sport druk beoefend. Werkelijk dagteekenen deze oefeningen niet uit de laatste tijden. We vinden vermeld, dat het schieten »naar de Papegaaij" was een uitspanning, welke in die tijden (14e eeuw) tevens tot vermaak en nuttigheid werd be oefend, om met de boog, toen in den krijg gebruikelijk, handig te leeren omgaan. De Graven poogden daarom deze 'Oefeningen, door hunne voorzaten ingesteld, te bevorderen. Onder deze was Graaf Willem, Hertog van Beieren, geen van de minsten. Hij gaf bij een brief, bevestigd te Middelburg, des Maansdags na Bonifacius, in het jaar 1355, aan de Poorteren van Zierikzee, schutters zijnde, en de Papegaaij afschietende, een paar kleederen en tien schellingen, waarmede de Rentmeester Beooster-Schelde werd belast, en hij deed er bij, dat niemand naar de Papegaaij mocht schieten, tenzij hij vollen harnas tot zijnen lijf, en een eigen boog met zijn toobehooren had. In de heerlijkheid 's-Heer-Arendskerke werd Jacoba.van Beieren uitgenoodigd om naar de gaai te schieten, hetgeen zij zoo wel deed, dat de konings vogel naar beneden tuimelde, welk koninklijk schot gevolgd werd door eene vorstelijke gifte, daar zij de bewoners der Poeldorpen 's-Heer-Hendrikskinderen, Wissekerke, Baars- dorp, Sinoutskerke en 's-Heer-Abtskerke voor altijd vrijstelde van de opbrengst der vlas tienden. De stemming voor leden der Provinoiale Staten in Zeeland periodieke aftreding is door Gedep. Staten bepaald op Vrijdag 17 Juni en eventueele herstemming op Woensdag 29 Juni. Tot provinoiale veearts, standplaats Heinkenszand, is door hetzelfde college tegen 15 Aprij benoemd de heer A. Rieseeuw, veearts aldaar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1