ZIPJtlkZEESÜillü IVIEUWSBODE. Zaterdag 2 April 1904. (25 i e r i li. zeesctie Eerste Blad. Algemeen Overzicht. Uit Stad m Provincie. Courant), Verschynt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 7984 Dlreoteuri /V- JT. DE LOOZEL A. FRANKEL. Redacteuren: J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. AdvertentiënTan 13 regels 30 Oti. meerdere regels 10 Cis., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FbSnkel, Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer drie bladen. bestaat nit BERICHT. Wegens het faaschfoest zal de Xieuwêbode op aanstaanden maandag-avond niet worden uitgegeven. INSTRUCTIE voor den Directeur der Gasfabriek en Straatverlichting. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend, dat op heden is afgekondigd het door den Raad dier gemeente, in zijne Vergadermg van den 22 Maart j Ivastgestelde besluit tot wyziging der Instructie voor den Directeur der Gasfabriek en Straatverlichting in deze gemeente. Zierikzee, den 31 Maart 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. P. D. DE VOS, 1."-Secretaris. IiYkïndmaking. De BURGEMEESTER van Zierikzee; Gezien de -circulaires van den heer Commissaris der Koningin in deze provincie van den 24 Mei 1890 en 26 November 1891, waaruit blijkt dat het herhaaldelijk is voorgekomen dat Nederlaudsche werklieden, door berichten in de nieuwsbladen ol door daartoe uitgezonden agenten, soms met verstrekking van reisgeld voor de heenreis, naar Duitschland, ten behoeve van industrieele ondernemingen worden gelokt, terwijl bij hun aankomst ter plaatse blykt, dat zij daar niet gebruikt kunnen worden maakt de ingezetenen opmerkzaam dat het geraden is, alvorens op zulke berichten en voorspiegelingen der agenten af te gaao, öf zelf óf door tusschenkomst van den Burgemeester hunner woonp'aats zich te wenden tot den Nederlandschen Consul in de streek, waar die ondernemingen zich bevinden, om inlichtingen omtrent de vooruitzichten in het bekomen van werk, de loonen en de huurprijzen der woningen aldaar. Gedaan te Zierikzee, den 2 April 1904. De Burgemeester voornoemd, CH. W. VERMEIJS. Het getal menscheD, dat Zaterdag te Londen in het Hydepark aan de reusachtige betooging tegen den invoer van Chineesche arbeidskrachten in Znid-Afrika deelnam wordt in een rond cijfer op een kwart-millioen geschat. Het moet een indrukwekkend schouwspel geweest zijn. Yan drie verschillende zijden trokken honderdduizenden met tal van muziekkorpsen, vaandels en banieren en onder het zingen van liederen het uitgestrekte park binnen, waar van veertien tribunes niet minder dan honderd en vijftig sprekers het woord voerden. Op tal van vaandels prijkte het opschrift: »De slavernij is in 1833 afgeschaft, maar zij is in 1904 weer ingevoerd". Onder de sprekers boeide vooral de beroemde John Burns de maoifesteerende menigte. Ook een zuster van den uit den Zuid-Afrikaanschen oorlog bekenden ruitergeneraal French voerde tegen het zenden van Chineesche koelies naar het zwarte werelddeel dapper het woord. Met groote geestdrift werd op het afgesproken tijdstip van zes uur op al deze spreekplaatsen een gelijkluidende motie aangenomen, waarin tegen do handeling der regeeriog geprotesteerd werd, die aan het invoeren van Chineesche arbeidskrachtenonder voorwaarden van slavernij, het zegel barer goedkeuring gehecht had. Zal deze volksuiting de regeering nog bewegen terug te komen op een besluit, waarvan de beteekenis zoo juist door de natie wordt begrepen? Zal zij terugdeinzen voor een maatregel, die, wordt zij toegepast, inder daad in Zuid-Afrika een toestand zal scbeppeD, die niet veel van dien der slavenij verschilt? Of deokt Engeland's regoering, dat zij door de Chineezen in het geüsurpeerd gebied binnen te halen, haar heersohappy over de Boeren zal bevestigen? Verwacht zij van de Óhineezen een terugdringen van het Hollandsche element? Zij zoude wel eens bedrogen kunnen uitkomen. Het zou wel eens kunnen blijken, dat zij met de Chineezen het Trojaaosche paard had binnengehaald. De Koning zal de Paaschvacantie in Kopenhagen doorbrengen. Hij is er reeds aangekomen, en met de noodige staatsie ontvangen. De Deensche Volksvertegenwoordi ging heeft in tweede lezing op strafrechterlijk gebied een wetsontwerp aangenomen, waarbij een midden-eeuwsch tuchtmiddel, bestaande in het toedienen van stokslagen, wéér zal ingevoerd worden. De ervaring leert, dat dit tuchtmiddel demoraliseerend werkt, zoowel op hen, die met de toepassing er van belast worden, als op hen, die veroordeold zijn de stokslagen te ontvangen. In Frankrijk heeft de Kamer van Afgevaardigden besloten, door een deskundige een onderzoek in te stellen naar het beheer van het Departement van Marine. Deregeerings- oppositie maakte van de misbruiken, die bij dit Departement in den loop der tijden zijn ingeslopen, gebruik, om den Minister van Marine, Pelletan, te bestoken, of juister om ia den persoon van hem het geheele Ministerie aan te vallen. De toeleg is echter mislukt. Dit onderzoek toch draagt geen persoonlijk karakter, is niet gericht tegen den persoon van den Minister, maar heeft alleen ten doel do misbruiken, die ook onder de vorige Ministers van Marine in het beheer van hun Departement kunnen ontstaan zijn, op te sporen, en daarvan rapport te doen, opdat daaraan een afdoend einde kan gemaakt worden. Louise Michel, de bittere, onverzoenlijke roode maagd, zooals zij indertijd genoemd werd, ligt op sterven. Vroeger onderwijzeres ia zij op politiek gebied een meer belaDgryk- wekkend dan invloedrijk figuur geweest. Indertijd heeft zij ook in Den Haag een lezing gehouden. De huidige Koning van Servië, die vooraf schijnt geweten te hebben, dat zijn voorganger, Alexander, uit den weg zoude worden geruimd, zoodat de vacante troon door hem zou kunnen worden bestegen, die aan de moordenaars de voornaamste staats betrekkingen en hoogste waardigheden opdroeg, en hen verhief tot hofdignitarissen, heeft eindelijk besloten hen los te laten, zoodat zij door anderen, die aan de moordpartij geen deel hebben genomen, zullen vervangen worden. Zij zullen namelijk gepensioneerd worden, na eerst tot een rang hooger bevorderd te zijn, opdat het pensioen wat vetter voor hen uitvalt. Verdienste moet beloond worden. En ongetwijfeld hebben deze moordenaars zich jegens Peter I, voor wien zij den weg naar den troon door hun bloedige wandaad geëffend hebben, in hoogo mate verdienstelijk gemaakt. Zijn deze moordenaars op deze voor hen zoo voordeelige wijzo een maal van de baan, dan zullen ook wel de gezanten der Mogendheden, die ter wille van hen Servië verlieten, op hun posten naar Belgrado terugkeeren. Het gerucht doet in de pers de ronde, dat de Daitsche Keizer, die tot herstel van gezondheid een zeereis maakt, en onderweg een ontmoeting had eerst met den KoniDg van SpaDje, en nu pas met den Koning van Italië, is ingestort, zoodat men zich over zijn toestand ernstig bezorgd maakt. Beweerd wordt toch, dat zijn keel opnieuw is aangetast. De Japansche vloot heeft wederom beproefd de haven van Port-Arthur fe ver sperren, om zoodoende de Russische vloot, die er gestationeerd is, tot werkeloosheid te doemen. Het schijnt haar niet gelukt te zija. Wel zonken eenige stoombooten, die voor dit doel behoorlijk waron uitgerust, maar tueschen de gezonken schepen is nog voldoende ruimte voor de Russische oorlogsschepen, zoodat deze de haven kunnen verlaten. Ter zee hebben dus de Japanners in den laatsten tijd geen noemenswaardige voordeelen behaald. Maar wel hebben zjj te land, te Tsjongdsjoe, de Kozakken, met wie zij slaags waren geraakt, tot den aftocht gedwoDgen. verliezen wegen aan beide kanten tegen elkaar op. De Japanners schijnen voorwaarts te rukken, en hebben naar de joogste berichten te oordeelen, de voorhoede der Russen, ten zuiden van genoemde plaats verrast, verslagen, en op de vlucht gedreven. behoort, de Europeesche cultuur aan, dan zal meu hot niet meer wagen heele provincies to bezetten, en als veroverd gebied te be schouwen, gelijk Rusland ten aanzien van Mandschourije doet. En nu mogen sommige bladen van het gele gevaar^p^kc^n, dat wij dan zouden te duchten heütoenj wij zijn van oordeel, dat van geen enkel ras, hetzij het blank, zwart of geel gekleurd is, eenig nadeel te vreezen is, wanneer het zich de ware beschaving heeft eigen gemaakt, die de algemeene menschenliefde tot grondslag heeft. Zierikzee, 31 Maart. Gisterenavond werd ten huize van mej. de wed. Kaoaar de algemeene vergadering der hier gevestigde afdeeliog van den Volksbond", Vereeniging tegen Drankmisbruik, gehouden. De voorzitter, mr. Polvliet, opende de vergadering met een kort welkom" aan do in kleinen getale aanwezige leden. Door den eecretaris, den heer A. Timmer man, werd daarop verslag gedaan over het afgeloopen jaar, zijnde het eerste dezer af- deeliDg. Tot candidaten voor het lidmaatschap van het hoofdbestuur werden, in plaats der af tredende ledeD, de hoeren mr. Goeman Bor- gesius en Lulofs, tot candidaten gesteld de heeren prof. Pekelharing en A. Klontje. Als lid van het bestuur dezer afdeeliDg werd herkozen de heer J. Glonde. Besloten werd een afgevaardigde te zenden naar de algemeene vergadering der Vereeni ging, die dit jaar te Nijmegen zal worden gehouden; daartoe werd benoemd mr. Polvliet en tot diens plaatsvervanger de heer A. Timmerman Cz. Door den penningmeesterden heer D. Ochtman P.Mz werd eindelijk rekening en ver antwoording gedaan over het afgeloopen jaar. Na onderzoek door twee leden, word de rekening goedgekeurd, in ontvang op f163.09, in uitgaaf op f 125 95|, alzoo met een batig 1 saldo van f 37.13£. Na omvraag werd de vergadering door den voorzitter gesloten. 2 April. Op uitnoodiging van een voor- loopige commissie had Donderdag alhier een bijeenkomst plaats van een 17-tal bloembollen- kweekers en belanghebbenden in het bloem bollenvak uit Zierikzee en omstreken, tengevolge waarvan besloten werd tot oprichting van een vereeniging tot bevordering van de belangen van bloembollenkweekers en den handel in dit artikel. Alle aanwezigen traden tot de opgerichte I vereeniging toe, welke aansluiting zal vragen bij de algemeene vereeniging voor bloem- bolleDCultuur te Haarlem als afdeeliog «Zierikzee en Omstreken". Door de anti-rev. KiesvereenigiDg «Nederland en Oranje" is voor de aanstaande I gemeenteraadsverkiezing tot candidaat gesteld de heqr A. Timmerman Cz. Bruinisse. In de Woensdag gehouden vergadering van den gemeenteraad werden door den Burgemeester verschillende mededeelingen gedaan, waarna de vergadering in eene be- slotene overging. Na heropening der vergadering werd de regeling der ambtenaren van den Burgerlijken Stand behandeld. Het aantal ambtenaren werd bepaald op 3, waarvan één plaatsvervangend, ren terwijl de gezamenlijke jaarwedde op f 175 j-. l bepaald werd. Als lokaal werd aangewezen het raadhuis, terwijl de zittingstijd gesteld werd van 121. Voor de nummering der huizen werd be sloten de gemeente te verdeelen in wijk A de oostelijke zijde der Oudstraat en het oostelijk deel der gemeente en in wijk B van de wes telijke zijde der Oudstraat te beginnen en het regen (in 8 afiappiogen) tegen 90 4 in 4903; 26.7 in 1902 en 53 6 in 4901. Do hoogste barometerstand in de laatste maand was 771, do laagste 744 m.M. In de alhier gehouden vergadering van den dijkraad der waterk. van het cal. water schap «Stavenisse" en den cal. polder »Oud- Kempenshofstede" werd vastgesteld de om schrijving der buitengewone werken aan het dijkvak «O. K. H." tot een bedrag van f 16952.575, beslaande in 1 zinkstuk van 117 bij 20 M. en verder steenbestortiDg. Voor het dijkvak «Stavenisse" werd besloten f 4000 te doen inschryven op het Grootboek der Ned. W. Schuld. Goes. Het bestuur der anti-rev. kiesver- eeniging »Goes en Hontenisse" is samengesteld uit de heeren N. G. Kerssies te Kapelle (voorzitter), G. Moerdjjk te Ierseke (secretarie), J. de Jager te Nieuwdorp (penningmeester), D. Mulder, Ovezande, J. Donner, A. S. J. Dekker en J. Buyze, allen te Goes (leden). Tusschen de leden van de Vereeniging «Ons Huis" en den Volksbond tot afschaffing van sterken drank worden pogiogen in het werk gesteld tot het bekomen van een gebouw voor beide Vereenigingen, welk gebouw dan zou dienen voor Volkskoffiehuis. Mej. E Masseo is commissaris van «Ons Huis" geworden. Op initiatief van de Werklieden-Ver- eeniging «Eendracht maakt Maoht" te Wolfaartsdijk zal Paasch-Maandag alhier een bijeenkomst worden gehouden van afgevaardig den der Zuid-Bevelandsche Werklieden-Ver- eenigiogen. Men wil een Algemeenen Bond van werklieden voor het geheele eiland organiseeren. Gekozen tot raadslid de beide candi daten der liberalen, n.l. de heer J. C. H. Hollmann met 431 en de heer I. D. Fransen v. d. Putte met 462 stemmen. De heeren J. de Jonge en J. Visser, van a.-r. zijde aanbevolen, bekwamen 259 en 230 stemmen. Eindelijk zijn we van het veel gerucht makende faillissement—Proaee verlost: de beide echtelieden zijn via Antwerpen naar Amerika vertrokken. De zaak wordt nu gedreven door de dochter. Of de crediteuren reden van blijdschap zullen hebben, dat zal de curator wel uit maken. Middelburg, 30 Maart. By beslissing van den gen.-maj -commandant van de 3e divisie infanterie, d.d. 26 Maart j 1., ie de zilveren medaille voor 24-jarigen dienst toegekend aan den adjudant-onderofficier Van Barg, (geboortig uit Kerkwerve), van het 2e bat. 3a reg. infant, te Middelburg. Bedoeld onder- scheidingeteeken zal op den 7en April a s. aan den belanghebbende op plechtige wyze worden uitgereikt. Middelburg, 1 April. De heer dr. J. C. Bolle herdaeht heden den dag, waarop bij vóór 25 jaren alhier de practyk aanvaardde. Het ontbrak den algemeen geachten en beminden medicus op dezen dag niet aan blyken van belangstelling. Voor do te houden schilderjjen-tentoon- stelliDg vanwege de Vereeniging «Uit het Volk Voor het Volk" zyn 150 doeken van in Belgie en Nederland levende meesters Zy zouden in dit gevecht het materiëel, voor ^e8tehjk deel der gemeente. Aan het gedeelte Hap rramaanla An A,in H Ir mor haf AAaltfn den luchtballon-dienst bestemd, hebben buit gemaakt. Het is raadzaam nadere berichten omtrent dit gevecht af te waohten, alvorens de waarde er van te beoordeelen. De Japansohe Minister, Markies Ito, heeft te Seoul, de hoofdstad van Korea, bij gelegenheid van een ter zijner eer gegeven feest, een toespraak gehoudenwaarin hy de stamverwante Koreanen opriep zich zelve te moderniaeeren, en aan de Japansche natie io deze een voor beeld te nemen. Voeren zy de Westersche beschaving in, dan zullen zy niet licht een zoo gemakkelyke prooi voor Rusland of Japan worden. Japan schynt de volken van het gele ras op zyn Westersch te willen cultiveeren. Nemen die volken, waartoe ook het Chineesche der gemeente op den dijk naar het oosten werd de naam Dijkstraat gegeven, terwijl aan de straat achter de openbare school de naam Schoolstraat gegeven werd. De regeling der bezoldiging van het brand spuit personeel werd tot eene volgende ver gadering uitgesteld. Stavenisse. Ia den gemeenteraad alhier werd heden opnieuw behandeld het verzoek van de kiesvereeniging Algemeen BelaDg" om het telefoonkantoor ook op Zondagen korten tyd open te stellen. Wc ér staakten de stemmen (1 vacature), zoodat het voorstel als verworpen is te beschouwen. Volgens den alhier vanwege het K. N. M. Instituut te De Bilt bij Utrecht geplaatsten regenmeter viel alhier in Maart 1.1. 46.7 m.M. die aldaar voor eene vereeniging den voor raad aanvoerde, moet te Gent te veel hebben ingeladen, te Hoedekenskerke maar juist genoeg hebben uitgelost, en een 20 balen, die by over had, ten eigen bate hebben ver kocht. Proces-verbaal is opgemaakt. Hulst. Door de stoomtram HulstWals oorden is Maandag op het naburige gehuoht Ter Ilole, een knaapje van 10 jaar over reden. Zooals het hier met de jeugd gewoonlyk gaat, springt ze van achter op de buffels van de rytuigen, om zoo al hangende een eind mede te ryden. Maandag bad een dergelyk geval plaats. Achter de rytuigen was een platte bagagewagen aangehaakt ter vervoering van canadaplanken. Het knaapje, een zoon!je van L. te Ter Hole, sprong op den wagen, die niet beladen was, viel er af, met het treurig gevolg dat het onder de wielen van den wagen terecht kwam, en geheel werd vermorzeld. Het was terstond een lyk. Aanbestedingen, Verkooplngen ens. Door het Bestuur van het Waterschap Schouwen werd op 31 Maart 1.1. te Zierikzee aanbesteedde verbouwing van het Stoom gemaal «Schouwen". Slechts één biljet was ingeleverd, n.l. van den heer A. Verjaal te Noordwelle, voor f 11630. De gunning is aangehouden. Wissenkerke, 30 Maart. Heden werden ten verzoeke van de heeren M. J. van Hee en K. Kramer en mej. S. van Hee in het lokaal van den heer Gaanderse verkocht 3 woonhuizen, welke zyn toegewezen als volgt: perc, 1, woonhuis en erf aan den Boomdyk alhier, voor f 480, aan A. van Damme; pero. 2, woonhuis en erf te Geersdyk, aan C. Sturm alhier, voor f331; pero. 3, woonhuis en erf van den heer J. J. Bakker, C. Geelhoed alhier, voor f 552. Onkosten 10 pCt. Cortgene, 31 Maart. In het lokaal van den heer S. de Regt albier werd heden door de Vereeniging «Landbouwbelang" aanbesteed, de levering van pl. m. 50000 K.G. chili- salpeter, vry op den wagen alhier te leveren. ïogesohreven was hiervoor door de Maat- sohappy tot verkoop van Hulpmeststoffeo, voor f 11.54; J. J. Arenthals, WalsoordeD, voor f 11.22; firma wed. Schippers, Camper- land, voor f 11.22; J. de Mul, Colynsplaat, voor f 11.23; A. Snelleman, Dinteloord, voor f 11.29; J. Kostense, Kruiningen, voor f 11.47. Gegund aan firma Sohippers. Te Scherpenisse is aanbesteed het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1905 van de aarde-, kram-, rys- en steenglooiiDgwerken aan de waterkeering van het calamiteuze Waterschap Scherpenisse, waarvoor ingeleverd werden zes biljettende laagste inschrijver bleef f 1364 65 beneden de raming, daar ingeschreven werd als volgt: P. Dronkers te Kapelle voor f 8560; A. Westmaas te Scherpenisse - 8350 Jan Lindenbergh Cz. te Wemel- dinge- 8267; C. Bolier Cz. te Bruinisse - 8237; W. Dekker te Veere - 8172; J. de Jonge te Middelburg s - 8088. Aan den heer Da Jonge is het werk Vlissingeu, 1 April. Hedenmorgen moest op het stations-terrein albier, één der zware locomotieven gedraaid worden, die dienst doen voor de Duitsche mailtreinen. Toen de zware machine op de draaischyf was geplaatst, liep zy daar af en kwam zoo in het zand terecht. Onmiddellyk is men begonnen om de loco motief weer weg te krygen, doch het zal heel wat moeite kosten eer de kolossus weer op de rails staat. De Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer alhier, zal dezen zomer, indien de vry willige bydragen voldoende zyn, op de Schelde weer een zeilwedatryd houden. Voor een te houden prov. schiet wedstrijd, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de soherpschutters-vereenigiug «Vliseingen", is een zilveren medaille uitgeloofd Tot adjunct-inspecteur le kl. by de politie te Vlissingen is bevorderd de heer Strikwerda, thans 2e kl. Terneuzen, 30 Maart. Dezer dagen kwam toevallig de gemeontelyke politie albier door opgevangen geeprekkeo op de hoogte van een verduistering van superphosphaat, dit seizoen te Hoedekenskerke gepleegd. Eenjjalkschipper, behoudens radere goedkeuring gegund. Landbouw en Veeteelt. 1 Men meldt uit Oud-Vossemeer: Dinsdagavond werd alhier een openbare les gehouden met de leerlingen van den Landbouwcursus. Na afloop hiervan riohtte de heer Kakebeeke, rykslandbouwleeraar, zich tot de deelaemera met een woord van tevredenheid over de gegeven antwoorden, on zeide, dat allen een volgend jaar weder aan den cursus kunnen deelnemen. Daar er ongeveer 25 belangstellenden aanwezig waren, meeode by het niet overbodig ook tot dezen een woord te richten over de beteekenis van het landbouwonderwys, wat het is en wat het voor een landbouwende natie kan zyn, o. a. wyzende op Denemarken, waar reeds sedert 1780 landbouwonderwys wordt gegeven en waar thans alleD, die tot den landbouwenden stand behooren, eveDgoed landbouwonderwys ontvangen, als ten onzent de jeugd gewoon lager onderwys. Hoewel Zeeland over het algemeen, wat landbouwonderwys betreft, geen slecht figuur maakt, is in het eiland Tholen de deelneming aan de cursussen niet zoo groot, en kan ook de belangstelling van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1