ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Dinsdag 29 Maart 1904. (25 i e r i li. z e e s c h. e Courant). Eerste Blad. NIEUWSTIJDINGEN, Uit Stad in Provincie. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per poBt f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 7982 Dlreoteur a. J~. de LOOZn. Redacteuren: j A- FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Advertentiënvan 13 regels 30 Uta. meerdere regels 10 Cta.kannen uiterlijk tot des Alaandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FnaNKEi,, Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Zij, <lie zich met 1 April a. m op deze Courant abonueeren, ont vangen (1e tot dien datnm ver schijnende nummers gratis. A. J. DE LOOZE, Directeur. Nedarlando Hilversum, 26 Maart. Toen hedenmorgen een ingezetene zich ten postkantore alhier vervoegde om een aangeteekenden brief, aan- gegoven voor f 1180, in ontvangst te nemen, bleek, dat de brief, die in tegenwoordigheid van den postbeambte werd geopend, niets dan eenig waardeloos papier bevatte. De zegels waren ongeschonden, dooh de brief bleek bij nauwkeurige beschouwing aan één der zijden te zijn opengemaakt en weêr netjes gesloten. Amsterdam. De bemiddeling, door den minister dr. A. Kuyper in zake bet geschil in het diamantvak aangeboden, is helaas! mislukt. Dat dit gebeuren zon, was vrij duidelijk voor wie met eenige aandacht de voorwaarden had gelezen, welke de minister, na de aan neming van zijn voorstel om als bemiddelaar op te treden, aan beide partgen had gesteld: onvoorwaardelijke onderwerping aan zijn arbitrale uitspraak ingeval hun vertegen woordigers het binnen een paar dagen in zijn tegenwoordigheid niet eens konden worden. En zulks zonder oenige omschrijving van de punten waarover de uitspraak zou loopen. De voorwaarden, door den minister gesteld, waren blijkbaar hierop berekend dat de beide vertegenwoordigers der partijen naarmate de eindtermijn der onderhandelingen meer naderde zonder dat overeenstemming was verkregen, toch allicht van weerszijden wat zouden hebben toegegeven uit vrees dat de arbitrale beslissing nog minder in hun geest zou uitvallen. Zoo had wellicht een schikking kunnen tot stand komen, die immers slechts voor een jaar zou gelden en dan kon worden verlengd, 's Ministers wijsheid bjj het opstellen der voorwaarden heeft echter niet mogen baten. De slotsom nu is dat de strijd een strijd om de macht zal moeten worden uitgevoohten, helaas! ten koste van heel wat ellende en verliezen. Delft, 26 Maart. Omtrent het faillissement Hoytema kan het volgende gemeld worden Bij het geleidelijk afwikkelen der loopende zaken blijkt dat het passief ongeveer anderhalf millioen zal bedragen. Het aotief is nog niet met zekerheid te bepalen, toch is nu reeds vrij zeker dat niet meer dan 10 pCt. aan crediteuren zal kunnen worden uitbetaald. Dit lage percentage komt door de vele oninbare posten van zeer hooge bedragen B.v. komt de gefailleerde advocaat Yan Munnekrede voor met f 120.000, waarvan vermoedelijk slechts 1 pCt. terechtkomt. Verder zija debiteuren voor elk f 100.000 de gefailleerde kooplieden Klein van Willigen en De Lange; wat de uitkeering van eerst genoemde zal zijn is nog niet bekend, in elk geval niet veel, doch van de laatste is de post pro memorie genoteerd. Rotterdam, 26 Maart. Io den naoht van Donderdag op Vrijdag hebben een drietal personen in de Peperstraat een heel spektakel aangericht. Een café werd gebombardeerd met kogelflescbjes, waardoor alle ruiten werden ingeworpen. Daarna gingen zij het café binnen en richtten daar een ware verwoesting aan, om vervolgens den caféhouder te lijf te gaan. Deze trachtte het door drank opgewonden drietal met een mes zich van 't lijf te houden, doch slaagde daarin niet, waarop hij een revolver trok, en drie schoten loste, waardoor alle drie de aanvallers meer of minder ernstig gewond werden. De schutter gaf zich daarna zelf bij de politie aan. Volgens telegrafisch berioht is te Ant werpen gearresteerd de 47-jarigen Fr., bode bij een zoogenaamde Paaschbrood-vereeniging alhier, die sedert Zondag 1.1. voortvluchtig was met een bedrag van f 250, waarvan wij reeds melding hebben gemaakt. Tevens wordt hg verdacht eakele duizende guldens te hebben verduisterd, die hij voor verschillende personen bewaarde. Zijn uitlevering is aangevraagd. Den len Juni a.s. zal het 25 jaar geleden zijn. dat de Rotterdamsohe Tramweg maatschappij haar eerste lijn opende. Werkte zjj de eerste jaren met verlies, haar tegenwoordige bloei dateert van het tijdstip dat de tegenwoordige directeur de heer H. F. Guichart, de leiding in handen nam, n.l. 12 Juli 1881. De Holland-Amerika-lijn met haar zes passagiersbooten heeft een goed jaar gehad. Er is ongeveer f 2,800,000 winst gemaakt en er kan 8 pCt. dividend worden uitgekeerd. Zierikzee, 28 Maart. In de Concertzaal alhier hield Zaterdagavond de heer F. Mol uit 's Gravenhage de door ons aangekondigde lezing over het nut en het doel van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond. Alhoewel de toegang kosteloos was, waren niet velen opgekomen, zoodat de zaal slechts matig bezet was. Vermoedelijk is de oorzaak hiervan te zoeken in de omstandigheid, dat velen te laat van het houden dezer lezing kennis kregen. De bijeenkomst werd geopend door den heer Ph. C. Voogd. In zijn openingswoord deed hg uitkomen, dat een voorloopig comité, bestaande uit de heeren G. J. Lunenberg Sr., M. van der Ploeg, R. Goettsch en D. Versteeg, zich gevormd had om alhier al de werklieden in één organisatie te vereenigen. Niet gediend van het socialisme, maar ook wars van elke geestelijke leiding, wilde men zich scharen onder de vaan van het Algemeen Nederl. Werkliedenverbond, waarvan het doel en het nut door den heer F. Mol alsnu geschetst werden. Het Ned. Werkliedenverbond bestaat reeds dertig jaar, maar is in sommige streken van ons land nog een onbekende. In herinnering brengend, dat Pastoors, de voorzitter van den R.-K. Volksbond, en Kater, de president van «Patrimonium", bij het vgf-en-twintig- jarig jubileumfeest van het Werkliedenverbond tegenwoordig waren, stelt hij het karakter van het Verbond in het licht. Wel werd vaak een scherpe kritiek op zijn werkzaamheid geoefend. Er is zelfs een tijd geweest, dat de Vereeniging de slippendraagster van de bourgeoisie genoemd werd. Maar een Ver eeniging, die zooveel kritiek te verduren had, was zeker op den goeden weg, en is, als kampend voor de verkrijging van burgerrechten, zeker een strijd-vereeniging. Zeer lage loonen worden hier dikwerf betaald. Dit is een gevolg van de omstandig heid, dat de menschen niet georganiseerd zijn, niet te zamen komen, om op bezadigde wijze hunne belangen te bespreken. In groote steden kan men vakvereenigiDgen oprichten. In kleine plaatsen is dit moeilijk. Uit eigen ervaring kent hij het kleinsteedsche leven. In Workum heeft hjj gewoond, een plaats van nog geen 4000 inwoners. Men had er eohter een bloeiende afdeeling van het Nederl. Werkliedenverbond. In Ierseke, Krabbendgke en Kruiningen is hij geweest, plaatsen, waar van hem gebleken is, dat er afdeelingen van het Werkliedenverbond gesticht kunnen worden. De slechte toestanden in de maatschappij, waarvan door spreker een voorbeeld werd aangehaald, duiden op een slechte wetgeving. En één van de sleohtste wetten was wel de kieswet van mr. Samuel van Houten. Hij bracht hulde aan de nagedachtenis van mr. Tak van Poortvliet, die aan het volk in zijn geheele breedte het kiesrecht wilde toekennen, die aan ieder dat recht wilde geven, die in zijn behoeften voorzag. (Applaus). Door spreker werden de gebreken blootgelegd der kieswet van Van Houten, den man, die in lijnrechten strgd handelde met de beginselen in zijn werk «God, Familie en Eigendom" ontvouwd. Ten aanzien van de belastingkiezers merkte hij op, dat men van het kiesrecht reeds uitgesloten ie, wanneer men bedeeling had gevraagd en die niet had verkregen. Bestaat er werkelijk een mensch in onze samenleving, die tot onze staatsinrichting niet bijdraagt, niet reohtstreeks, maar langs een zakkenrollersmanier Zijn voedsel en kleeding niet belast? Van suiker wordt zelfs 27 pCt. geheven. De thee wordt naar het gewicht, niet naar de waarde belast. Wie stofthee koopt, betaalt dus evenveel belasting als wie de geurigste thee inslaat. Met tabak is het zelfde het geval. Petroleum is belast, gas en electrisch licht niet. En wat verstaat men onder bedeelden Ten opzichte van de loon- kiezers zegt spreker, dat men een zekere som moet verdienen, al verspilt men die ook. Zoo iemand voldoet toch aan I.?t «'/.enteeken van i gesohiktheid en maatschappelijken welstand", j Nopens de woningkiezers wordt opgemerkt, dat men een zekere huishuur moet betalen, om aan den grondwettigen eiech van geschiktheid en maatschappelijken welstand te beantwoorden. Verhuist men tengevolge van omstandigheden meer dan twee malen in 'tjaar, dan beant woordt men niet meer aan dien eisoh, en men verliest het kiesrecht. Wie op de spaar bank f 50 als een appeltje voor den dorst heeft staan, bezit het kiesrecht, maar zal het kwijt raken, als hg bij werkeloosheid b. v. in de noodzakelijkheid verkeert zijn spaar bankboekje aan te spreken. Dan drinkt niet zelden het kind met een pintje melk het kies recht op. Maar de kiezer, die geen dokter, geen apotheker, geen slager betaalt, beant woordt aan de kenteekenen van gesohiktheid en maatschappelijken welstand. Zoo staat het in Nederland met de kieswet geschapen. Onze wetgeving is dientengevolge hoogst gebrekkig. De werklieden moeten het kies recht bezitten om die gebreken te verbeteren. Goeman Borgesius sohreef, dat door onze kieswet de knoeiergen het hardst in de band worden gewerkt. Geld alleen geeft in Neder land den doorslag. Van twee kanten is nu, om tot een betere regeling van het kiesrecht te komen, Grondwetsherziening voorgesteld. Als het dringend noodig is, treedt het Ned. Werkliedenverbond op politiek gebied op. Zóó hield het te 's-Gravenhage een betooging voor de Ongevallenwet; zoo trad het op voor den leerplicht. Het heeft altijd gestreden aan de zijde van de meest vooruit- strevenden. Het heeft het beginsel van de vrij- zinnig-demokraten grootendeels overgenomen. Maar het wil zijn zelfstandigheid blijven bewaren. Het bestaat uit werklieden, wordt geleid door werklieden, en verdedigd door werklieden. Het wil geen verscherping, maar een tempering van den klassenstrijd. Wat is tempering? Waar het kiesrecht wordt vast gekoppeld aan het bezit van geld, daar wil het, dat het gegeven wordt aan den mensch, en niet aan het geld. Dit is tempering van den klassenstrijd. Aan de Kamers van Arbeid kleven groote gebreken. Hoe komt dat? Omdat het volk over die wetten niet gehoord is. Een andere wijze tot tempering van den klassenstrijd is het stichten van instellingen als «Ons Huis", waar de arbeiders kosteloos onderricht ontvangen, waar lezingen gehouden worden, en waar hoogerbegaafden aan minder bedeelden hun kennis mededeelen. Er is een klassenstrijd, een belangenstrijd, een strgd tussehen bezit en niet-bezit. Komt er een botsing, dan kan zij oogenblikkelijk een succes geven, maar van blij venden aard is zij niet. En is dit wel bet geval, dan is het slechts een verplaatsing van macht. Vroeger hadden adeldom en geestelijkheid de macht in handen. Toen veroverde de derde stand de macht. En als nu de vierde stand dat ook doet, dan krijgt men een vijfden stand. Reeds nu bestaat er bij de werklieden verschil. De kappersbedienden achten zich hooger dan de barbierebedienden; de banket bakkersbedienden willen zich niet met bakkers knechten vereenigen. In de klasse worden klassen geschapen. En in de verongelijkte klasse wordt de klassenstrijd soms het heftigste gevoerd. Het Ned. Werkliedenverbond wil den werkman verheffen in zedelijke waarde. Die kan niet komen, zoolang in het gezin gebrek heerscht. Spreker, met een voorbeeld de wanverhoudingen toelichtend, meent, dat de loonen verbeterd en de werkuren verminderd moeten worden. (Applaus). Pauze. Na de pauze stelt spreker zich nader aan het auditorium voor. Hg is 47 jaar bakkers knecht geweest. Uit solidariteit met de spoor wegbeambten hebben de bakkerkneohts te 's-Gravenhage op last van het Hoofdbestuur te Amsterdam het vorig jaar gestaakt. Per soonlijk heeft hij zich tegen de staking verzet, maar stond in zijn verzet bijkans alleen. Toen de overweldigende meerderheid tot de staking besloot, deed hij mede, en bij werd ontslagen. Het doel van zijn komst is het standpunt van het Ned. Werkliedenverbond uiteen te zetten, opdat deze corporatie hier bekend wordt. Spreker toont de voordeelen van het vereenigingsleven aan, waarvan de grond slagen moeten zijn humaniteit en naastenliefde. Een betere basis moet voor de samenleving gelegd worden. De loonen zgn te laag, en de werktijden te lang. Die zaken moet men goed onder de oogen zien. En dat kan men, als men vereenigd is. Het Ned. Werklieden verbond beoogt verbetering. De contributie bedraagt vijftien cent per jaar en per lid. Met een krachtige opwekking tot aaneen sluiting besluit spreker zijn toegejuichte rede. Van de gelegenheid tot debat werd door den heer M. F. van den Houten gebruik gemaakt, die er op wees, dat het Werklieden verbond door zijn betooging ter gelegenheid van de Ongevallenwet op den wetgever in vloed heeft willen uitoefenen. Bij de staking van het vorig jaar heeft men zich aan machts- overechrijding schuldig gemaakt. Het bevreemdt hem, dat de spreker aan de staking heeft De heer Mol, repliceerend, merkt op, dat i het Ned. Werkliedenverbond aan de staking geen deel heeft genomen, maar haar zelfs ontraden heeft. Wat betreft zgn deelneming aan de staking, verklaart hij, dat hg in de Haagsche afdeeling van den Bakkersbond al zgn invloed heeft aangewend om de leden van de staking terug te houden. Met hem waren er slechts vier tegen de staking. Hij was dus als het ware zedelijk gedwongen mede te doen. Daarmede heeft het Ned. Werkliedenverbond niets te maken. Wat de betooging van het Werkliedenverbond op het Binnenhof betreft, daarin zag de regeering terecht geen vijandige daad. Nadat door spreker ten slotte de gevolgen van de dwaDgwetten in het licht waren gesteld, werd, nadat de heer Ph. C. Voogd aan den heer Mol voor zgn voortreffelijke rede, en aan de opgokomenen voor hun aan wezigheid zijn dank had betuigd, de ver gadering gesloten. Naar wij vernemen, hebben zich 21 werk lieden bij het Algemeen Nederlandsch Werk liedenverbond aangesloten. Wie alsnog zich wil aansluiten, kan zich daartoe bij één der leden van het Voorloopig Comité vervoegen. Wij waren Vrijdagavond in de gelegen heid gesteld in «Jeruël" een stukje sociale kwestie te zien in den vorm van ruim 40 hongerige magen, die met groote graagte het brood met de varkensworst verorberden en de koffie daarbij dronken, die hun wel willend werden toegediend. De heer Matthgsse verricht ongetwijfeld een hoogst verdienstelijk werk, dat bij op die wijze de sociale kwestie tracht op te lossen. Hij zeide ons, dat hij met deze maaltijden tot 1 Mei hoopt te kunnen voortgaan, en verzocht ons, of wij onze mede burgers niet zouden willen aansporen hem hierin geldelijk te steunen. Wij beloofden onze medewerking, maar meenen, dat voor een zóó goed doel, dat voor ziobzelf spreekt, geen beroep behoeft gedaan te worden. April is voor velen nog een zware maand, zoodat men een uitmuntend werk verricht, wanneer men den heer Matthijsse in staat stelt het werk der naastenliefde en barmhartigheid tot het einde van de volgende maand te kunnen verrichten. Zooals uit een in dit nommer van ons blad voorkomende advertentie blijkt, stelt de heer B. G. van der Have te Ouwerkerk zich bij de a.s. periodieke verkiezingen niet meer beschikbaar voor lid der Provinciale Staten. 33 jaar ruim heeft hij als zoodanig zitting gehad, en steeds met grooten ijver de hem toevertrouwde belangen behartigd. Bij deze gelegenheid kunnen wij tevens bevestigen het, reeds lang loopend, gerucht dat ook de heer J. M. Kakebeeke, sedert 26 Mei 1968 lid der Staten voor het district Goes, zich niet meer verkiesbaar stelt. Wij behoeven niet veel woorden te bezigen om het leedwezen van velen uit te drukken over dit besluit, dat wij echter billijken moeten. In de buitengewone vergadering der j afdeeling Zeeland van den Nederlandschen i Bond van Gemeente-ambtenaren werd de statutenwijziging bij acolamatie aangenomen j en een crediet verleend aan de jaarwedden- enquete-commissie tot onbepaald bedrag. Voorts werd mede bij acclamatie besloten de heer A. de Vulder van Noorden, bij zijn vertrek naar 's-Gravenhage, een adres van hulde te brengen voor hetgeen hg in zake het pensioenvraagstuk in het belang van de gemeente-ambtenaren heeft gedaan. Ten slotte werd besloten de jaarlgksche algemeene vergadering van de afdeeling te houden te Goes op 12 Mei a.s. De officier-maohinist le kl. W. de Waardt wordt met 30 April a.s. geplaatst in de Direotie der Marine te Amsterdam en toegevoegd aan het hoofd van het vak van scheepsbouw bij 's Rijks werf aldaar, onder intrekking van zijne plaatsing bij de conservatie op 's Rijks werf te Willemsoord. Zooals wij reeds mededeelden, is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, dat ten doel heeft, de schade te voorkomen die door de te lage aangifte van de vermogens belasting ontstaat. De regeering verklaarde dat deze te lage aangifte gesohat wordt op 6- 700.000 gld. per jaar. Voorwaar een aardig sommetje, dat ten goede kan komen aan noodzakelijke uitgaven. Noordwelle. Door den raad dezer ge meente is tot lid van het Burgerlijk Arm bestuur (vacature wijlen C. Elenbaas) benoemd de heer J. de Brugne Wz. Bruini8se. Een kind, dat Zondagmiddag in de kerk der Oud-Gereformeerden den Heiligen Doop ontvangen had, overleed eenige oogenblikken, nadat men het weder thuis gebracht had. Men kan zich de ontsteltenis en smart der ijlings geroepen ouders en familie voorstellen. Anna-Jacobapolder, 28 Maart. Toen Zaterdagmorgen de landbouwer M. alhier met zijn paarden van het land huiswaarts keerde, schrokken de dieren bij het voorbijsnorren van de tram en geraakten met hun geleider in een zeer diepe sloot. Hoewel deze zich nog al erg bezeerde, liep dit ongeluk toch nog beter af, dan het zich in den beginne liet aanzien. Goes. Naar men met zekerheid meent te weten, zal de heer J. M. Kakebeeke zich voor de a.s. Statenverkiezing niet meer beschikbaar stellen. Sedert eene heele reeks van jaren was de heer K. gewoon lid der Staten of buiten gewoon lid van het Gedeputeerd college. Tal van diensten heeft hij aan het gewest bewezen. De «oude garde" is sterk in aantal ver minderd 1 De heer I. G. J. Kakebeeke heeft ontslag genomen als lid-voorzitter van de commissie van toezicht op het L. O. en mevrouw OchtmanFransen v. d. Putte als regentes van het gasthuis. Tot regentes van die instelling werd door den raad benoemd mej. M. van Heel. Op voorstel van Burgem. en Weth. is het weekloon der stadswerklieden van f 7 ver hoogd tot f 8.50. Eene billgke verhooging. De opbrengst van de gemeentereiniging wordt geraamd op f 1467, waartegenover eene geraamde uitgaaf staat van f 4870, zoodat de uitgaven de ontvangsten met ruim f 400 zullen overtreffen. Reden, waarom men nog niet overgaan zal tot eene vermindering der retributie voor het ophalen der tonnen. De opbrengst der belasting op de honden wordt geraamd op f 752. Aan het slot der zitting werd jbr. Reigers berg Versluys, op diens verzoek, op de meest eervolle wijze ontslagen als secretaris der De burgemeester sprak den vertrekkenden functionaris op de hartelijkste wijze toe, welke toespraak door den heer Versluys beantwoord werd. De raadsleden betoonden hunne inge nomenheid met het gesprokene. De kiezerslijsten dragon 972 namen voor den gemeenteraad, 985 voor de Prov. Staten en 989 voor de Tweede Kamer. Middelburg. De vereeniging «Uit het volk Voor het volk" alhier heeft besloten Maandag 15 Augustus (Maria Hemelvaart) een festival te houden voor Nederlandsche en Belgkche muziekgezelschappen. Verschillende medailles en geldprijzen zullen worden uitgeloofd. Heden (Maandagmorgen) is de van kindermoord verdachte uit Niese afkomstige 23-jarige dienstbode C. K. van uit het gast huis te Middelburg naar het huis van be waring aldaar vervoerd. VliBsingen, 26 Maart. Met een terugblik op de twee a drie laatstverloopen jaren, valt er nu eene belangrijke verbetering in de vooruitzichten waar te nemen. In de eerste plaats toch is er belangrijk werk onderhanden, en besteld aan de koninklijke fabriek van de Maatschappij «De Schelde", mede eene der grootste factoren hier, waar veel op draait. Verder zgn en komen er eenige bouw werken van belang onderhanden, o. a. éóne daarvan een nieuwe tramweg Vlisaingen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1