ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Donderdag 17 Maart 1904. (Z ierilizeescli© C o u r a n t). RECLAMES. NIEUWSTIJDINGEN. Vereohgnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indiê en*, verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 7977. Directeur /V. J". DE A. FRANKEL. Redacteuren: J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Adyertentiënvan 1—3 regel» 30 Ct». meerdere regel» 10 Ct».kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdag, middags 2 ure beiorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betaling'en moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Fbënkel, Meelstraat 386, Zierikzee. Zij, die zich met 1 April a.s. op deze Coorant aboóiieeren, ont vangen de tot dien datum ver schijnende nummers gratis. Am J. DE LOOZE, Directeur. 16 regels 75 ets. Elke regel meer lö ets. De Drukkerij van R. W. J. OCHT- MAN, 30^*" Papiermagazijn, Appelmarkt, is speciaal ingericht voor klein goedkoop Drukwerkals: VisitekaartjesHuwe- lijkskaarten, Nota's, Kwitantiën, Enveloppen, Adressen, Briefhoofden, Briefkaarten, Sigaren zakjes, Banket zakken, enz. Net werk, tot de laagste prijzen. Postkantoor te Zierikzee. Lijst van brieven, enz., geadresseerd aan onbekenden, gedurende de le helft der maand Maart 1904. 1. Directeur Martelaarsgeaticht, Amsterdam. 2. Wed. Beie, Rotterdam. Lotsverbetering der Boerenarbeiders. Veelvuldig is de klacht, dat de toestand der boerenarbeiders in vele streken van ons vaderland, niet het minst in Zeeland, veel te wenschen overlaat. Werd zij slechts van revolutionaire zijde vernomen, men zou daarin een tendenzieuse bedoeling kunnen zien, maar waar zij vaak door menschen wordt aangeheven, die op politiek en sociaal gebied zoo mak als lam meren, en zoo vreedzaam als duiven zijn, daar stemt zij voorzeker tot ernstig nadenken. En de vraag rijst bij ons opis de klacht gegrond of ongegrond. Is dit laatste bet geval, dan gaan wij, om in parlementaire taal te spreken, tot de orde van den dag over. Maar luidt het antwoord op de vraag min of meer bevestigend, dan knoopt zich daaraan als van zelf een tweede vraag vast, en wel deze, wat kan tot verbetering van den toe stand der boerenarbeiders gedaan worden. Let men in het algemeen op den lagen loonstandaard en den langen arbeidsduur der boerenarbeiders, dan zal een ieder, wien de waarheid boven alles gaat, moeten erkennen, dat hun toestand verre van rooskleurig is. Immers tal van boerenarbeiders verdienen slechts een schraal weekloon, terwijl zij toch van des ochtends vroeg, als de sterren nog aan het firmament fonkelen, tot des avonds, als het avondrood den hemel begint te kleuren, zwaren, vermoeienden arbeid verriobten. Hun loon bedraagt wekelijks vijf tot zes gulden. Is het druk op het land, dau werken moeder de vrouw en de kindereu voor een schrijotje mede, teueiode door hun verdienste de wekelijksche inkomsten van het gezin eenigszins te verhoogen. De kinderen moeten, daar hun verdienste moeilijk kan gemist worden, daardoor niet zelden de school verzuimen, hetgeen natuurlijk ten gevolge heeft, dat zg, wat het onderwijs betreft, sohromelijk ten achteren komen, en dat de vader wegens zijn overtreding van de leerplichtwet zich dikwerf eon strafrechterlijke veroordeeling op den hals baalt. Is de loonstandaard dus io het algemeen laag te noemen, de arbeidsduur is veel te lang. De boerenarbeider keert dau ook in deo regel afgemat van de door hem verrichte dagtaak huiswaarts, legt zioh ter ruste om voor deu arbeid van den volgenden dag nieuwe kraohten te verzamelen, en ontwaakt reeds vóór dag en dauw, teneinde zioh met zgn in een zakje geborgen boterhammen naar het veld te begeven. Zoo rolt dag in dag uit het leven eentonig voor hem voort. Alleen des Zondags en op feestdagen zijn de meesten hunner vrij van allen arbeid. Wat nu kan gedaan worden om in dien toestand eenigszins verbetering te breDgen Een goed geneesheer is bij, die niet alleen de diagnose van de ziekte opmaakt, waaraan de patient lijdende is, maar die tevens een middel tot genezing er van aan de hand doet. Maar daar wij geen medicijnmeesters zijn, ook niet in overdraohtelgken zio op agrarisch gebied, zoo veroorloven wij ons dan ook slechts om met gepaste bescheidenheid bet volgend denkbeeld aan beeren landbouwers in overweging te geven, aan hen overlatend te beslissen, öf, en in hoeverre het voor uit voering vatbaar is. Zou de economische toestand van den boeren arbeider niet verbeterd wordeD, indien de heeren landbouwers konden besluiten I. een half gemet van den hun in eigen dom toebehoorenden, of door ben gepaebten grond aan elk van hun vaste arbeiders tegen den hun kostenden prijs te verpachten II. eveneens tegen den hun kostenden prjjs aan hun vaste arbeiders de voor de productie van den gepaohten akker benoodigde kunst meststoffen te versohaffen III. een tweetal uren van den dag aan hun vaste arbeiders tot bearbeiding van den door hen gepaohten groDd af te staan. Door een dergelijk besluit zou onzes inziens de stoffelijke positie van den boerenarbeider beter worden, en tevens zou de landbouwer, al verliest bij ook de voor hem trouwens niet zoo aanzienlijke opbrengst der voortbrengselen van eenige gemeten grond, niet meer, zooals nu, wegens de lage loonen verschrikkelijk tobben met het huren van boerenarbeiders. Deze toch zouden begrijpelijkerwijze meer gehecht worden aan de hofstede, waaraan zg hunne diensten verhuurd hebben, daar zg, in de gelegenheid gesteld een gedeelte van den grond te pachten en ten eigen profijte te bewerken, beter in de behoeften van hun gezin zullen kunnen voorzien, dan voorheen het geval was, zoodat zij niet licht een andere dienstbetrekking zullen zoeken. Wij geven dit denkbeeld, gelijk wij reeds hierboven gezegd hebben, den heeren land bouwers in bescheidene overweging, maar achten het daarbij noodig hen te wijzen op het hun zeker ook niet onbekend verschijnsel, dat de sociaal-democratische propagandisten bg de boerenarbeiders, ook in deze streek een vruchtbaren bodem voor bun arbeid vinden. Rusland—Japan. Tokio» 13 Maart. Van officiëele zijde wordt bekend gemaaktParticuliere berichten deelen mede, dat de aanval van Donderdag 1.1. op Port-Arthur, wat de gevolgen betreft, de beste is geweest, die tot dusver is gedaan. Een Russische torpedojager is gezonken, terwijl verscheidene andere ernstig beschadigd zijn. De vestingwerken om de stad waren bijna 4 uren aan een hevig bombardement onderworpen. De Japanscbe torpedo-flotielje van admiraal Togo opende het gevecht, door stoutmoedig vooruit te stoomen tot binnen het bereik der batterijen en met succes een aantal mechanische mijnen in den iogaDg van de haven te plaatsen. Alsnu volgde een vertwijfeld gevecht, WAarin de Japansche torpedojagers de over hand sobgnen te hebben behouden. Een vuurgevecht tussohen de kruisers op verren afstand eindigde met den terugtocht van de Russische kruisers sNovik" en »Bayan". Ten slotte bombardeerden de Japansche slagschepen de binnenhaven met 24 kanonnen, waarbij in het geheel 120 projectielen werden af- geschoteD. Uit particuliere berichten blijkt, dat er groote verwoestingen zijn aangerichtIn de stad brak een aantal branden uit, terwijl aan de batterijen belangrijke schade werd berokkend. De Japansche kapitein Aeui, die het bevel voerde over een flotielje van drie torpedojagers, welke met zes Russische torpedojagers in gevecht raakten, gaf zijn strgdmacht bevel tot dicht op den vijaod in te gaan en zijn booten kwamen zóó dicht bij die van de Russen, dat zg elkaar bijna aakten. Tijdens den aanval ging de kruiser-divisie naar Talien- wan, om bet seinstation en het torpedo-depót op Samsbantao te vernielen. Dit doel werd bereikt. De verliezen aan Japansche zijde zijn thans vastgesteld op 9 dooden en 22 14 Maart. Ter aanvulling van zijn rapport deelt admiraal Togo mede, dat ten gevolge van hetdoodelgk vuur der kustbattergen en de diohte nabijheid van den Russischen kruiser »Novik" de Japanners slechts 4 man van de buiten gevecht gestelde Russisobe torpedojagers konden redden. Dezen behoorden niet tot de bemanning van den Russischen torpedojager »Steregushtchi". Toen de Japanners de »3teregushtchi" bereikten, bevonden zich alleen lijken aan boord. Men meent, dat de overlevenden van de be manning over boord gesprongen en om het leven gekomen zijn. De gevangenen zijn aan boord van een Japansch slagschip gebraoht en bun zijn voedsel versohaft en geneesmiddelen. Naar men uit Tokio meldt, zal er nog een tijd verloopen vóór de operaties te land zullen beginnen. De Japanners zijn reeds lang gereed, maar overwegingen van strate gisch en aard belemmeren de voortzetting der vijandelijkheden. Londen, 14 Maart. De Standard verneemt van gisteren uit TientsinDe Russen erkennen, dat het bombardement van Donderdag 11. te Port-Arthur aanzienlijke schade heeft aan- geriobt: de nieuwe bank en militaire gebouwen zijn vernield. De Standard heeft een van gisteren gedateerd telegram uit Okifoe ontvangen, waarin wordt gemeld dat bet kolensohip «Foxtonhair' het bericht heeft aangebraoht, dat de nieuwe stad van Port-Arthur io brand staat. Volgens een partioulier telegram aan de Daily Telegraph is de schade aan de nieuwe stad van Port-Arthur zeer aanzienlijk. Veertig personen zijn gedood en 150 gewond. Bij het gevecht van Dinsdag 1.1. werd bet Russisohe slagschip >Retvizan" vijf maal getroffen. Het is later weer vlot gekomen en naar het Oostelijk dok overgebracht. Te Yinkov zijn Russisohe versterkingen aangekomen. Belegeringskanonnen en andere artillerie zijn opgesteld, daar algemeen geloofd wordt dat een aanval te verwachten is zoodra de rivier ijsvrij wordt. ItaliS. In de vorige week is aan de zuidelijke helling der Alpen, dus in de Italiaansohe dalen, een ontzaglijke massa sneeuw gevallen, die soms 5 meter hoog ligt. In vele jaren is 't niet zoolang winter geweest, of liever is de winter niet in Maart teruggekeerd. Hongarije. Io het St.-Elizabetbsgastbuis te Miskolez is dezer dagen een tweelingspaar meisjes gebraoht, dat aan 't onderlijf is samengegroeid. De ouders hebben verzocht om, evenals te Parijs met de bekende Radica en Dodioa van Barnum en Baily is geschied, de meisjes te scheiden. De directeur-geneesheer dr. Singer heeft de ouders verteld, dat deze operatie ééa van beiden kinderen het leven moet kosten. Over deze moeilgke keuze zijn de ouders bet nog niet eens geworden. Beide kinderen zijn overigens gezond en sterk. Oostenrijk. Te Weenen is Zaterdag met vernieuwde woede gevochten, waarbij de politie het vooral te kwaad kreeg met de Slavonisohe en de Italiaansche studenten. Die twee groepen, die elkaar wegens Triëst en Dalmatië anders niet lijden kunnen, waren ditmaal eens tegen de Duitechers, en wilden een demonstratieve wandeling naar den Graben maken. Op den tocht daarheen hield de bevolking zioh passief, dus heel anders dan in Praag, waar ze mee deed. Toen de Slavoniërs weer naar de uni versiteit terugkwamen en de stoep en het bordes nog altijd door Duitschers bezet zagen, ontbrandde opnieuw den strijd, en werd tot vier uur doorgevochten. In de ïMensa-academica", de groote goed- koope studenten-restauratie, stonden de Duit schers op wacht, om te beletten dat de Slaven eten kregen. De Slavonische- en de Italiaansche studenten hebben een adres aan den rector magnificus gericht, waarin zij over partijdigheid van den reotor en senaat klagen en zeggen, dat de hoogeschool geen Duitsohe instelling is, maar voor alle volken van Oostenrijk bestemd. Frankryks De Pargsche justitie beeft een zaak uit te maken gehad, veel gelijkend op die welke het meest aangehaald bewijs van Salomo's wijsheid vormt. Twee ongehuwde moeders, die door haar minnaars verlaten waren, hadden, 15 jaar geleden, beiden hun kind aao dezelfde vrouw toevertrouwd. Geregeld zonden zij geld, maar toen één van haar daarmee plotseling ophield en verdweeD, gaf de vrouw haar kind over aan de publieke liefdadigheid. Ten minste zg meende dat het 't goede kind was. Maar toen later de verdwenen moeder weer te voorschgn kwam en haar kind opeischte, ontstond een gesobil tusschen de beide moeders over de kinderen. De zaak is opgelost zonder Salomo's bedreiging met hal veeringde moderne wetenschap heeft de zaak uitgemaakt. Bertillon deed een onderzoek naar de ouders en familie der twee moeders en bevond dat in het geslacht van de oenen een eigenaardig voetgebrek, een soort mankbeid, veel voor kwam dat gebrek werd ook bij één der meisjes gevonden. De zaak was toen oplosbaar. Het verkeerdelijk aan de publieke weldadig heid gegeven meisje werd weer aan de recht matige moeder gegeven. Duitachland. Meer dan 8 millioen Mk. op de begrooting van de marine zijn Zaterdag door de be- grootings-commissie uit den rijksdag geschrapt. ■edsrlsnd. Harderwijk, 14 Maart. Men herinnert zich hoe de jeugdige Harderwijker schipper Albert Foppen in den winter van 1902 met bevroren handen en voeten uit den mast van zijn vaartuig gered werd. Deze jonge man is thans in zooverre het ongeval te boven gekomen, dat hg zich op kunstbeenen tamelijk goed kan voortbewegen. Van de rechterhand bleef niets overvan de linker alleen de duim en de onderste leden der vingers. Door voortdurende oefening heeft hij het zoover gebracht, dat hg biermede een fraaie hand schrijft, zoo mooi zelfs, dat wie het schrift ziet, versteld staat over de schoonheid van den lettervorm. Foppen is thans benoemd als schrijver op de gemeente-seoretarie alhier. Amsterdam, 15 Maart. Gisteren kwam een vermoedelijk krankzinnige man één der politie-bureau's binnensnellenmet een knip mes geopend in de hand. Hg trachtte een hulp-telegrsfist te steken, doch werd daarin verhinderd door den dienstdoenden inspecteur. Met behulp van eenige agenten werd bij gebonden en vervolgens per rijtuig naar het Wilhelminagasthuis overgebracht. Men zal zioh herinneren, dat iu den nacht van Zaterdag j.l. ten nadeele van den horlogemaker Peeters, in de Anjeliersdwars- straat 105, horloges gestolen zijn. Deze hor loges zijn, op vier na, terecht. Gisterenavond is zekere Volkers, een tapper op de Egelan tiersgracht, aan de politie komen mededeelen, dat hij een honderdtal horloges gekocht had van een paar hem onbekende personen, die er mee in zgn tapperij gekomen waren. Toen hg van de inbraak vernomen bad, was hg, naar hij mededeelde, bevreesd geworden, dat de horloges daarvan afkomstig waren het geen volkomen juist bleek te zgn. Van de aanbieders kan hij slechts een vaag signale ment opgeven. De politie vertrouwde het zaakje niet en was van oordeel, dat de tapper meer van dezen diefstal wist, dan hg bekennen wilde. Vreemd tooh was 't, dat hij de horloges, die alle voorzien waren van etiquetten met den naam van den bestolene, tot Woensdagavond in zgn bezit had gehouden. Zg hield den man in hechtenis en deed zgn woniog bewaken. Gisterenmorgen, nog vóór het openinguur van de tapperij was aangebroken, tikten twee maunen aan de deur eu werden door de huisgenooten van den tapper binnengelaten. Toen kwam ook de politie te voorschgn en nam hen in hechtenis, 't Waren jongelieden van 18 en 20 jaren, van wie de een al eens vroeger wegens diefstal veroordeeld was. De Upper verklaarde hen te herkennen als de personen, die hem de horloges voor f 250 verkocht hadden. Hg had ben, naar hjj be weert, reeds een gedeelte van deze som gegeven, de rest zouden zij in ontvaogst komen nemen den dag waarop zij gearresteerd werden. De beide arrestanten ontkennen alles. Het drietal is heden ter beschikking van de justitie gesteld. De tapper wordt verdacht in deze zaak als heler te zijn opgetreden, doch tezelfder ure bevreesd te zijn geworden. Voor die vrees was reden, want met grooten ijver heeft de politie het onderzoek dadelijk aangevangen, zoodat reeds Zondagmiddag alle Banken van Leening en dergelijke inrichtingen met de nummers der gestolen horloges bekend waren en 't dus zeer moeilijk viel deu buit van de hand te doen. 's-Gravenhage, 15 Maart. De Ministers van Financiën en van Binnenlandsche Zaken hebben deze week van de Limburgsche slagera een verzoekschrift ontvaDgeo, waarin gezegd wordt, dat de Nederlandsche slagers verplicht zijn 10 pCt. accijns op het geslachte vee te betalen, terwijl de Buitenlandsche slagers dit bijna vrij mogen invoeren, en dat alleen in steden met moderne slachthuizen eene zeer dure keuring op het geslachte vee bestaat, terwjjl zulks in andere gemeenten in 't geheel niet plaats heeft, reden waarom de concurrentie met deze voor hen onmogelijk is. Adressanten verzoeken der regeering nu, hoogere invoerrechten te stellen op het geslachte vleescb, dat van het buitenland Nederland wordt ingevoerd, alsmede eene rijksvleesch- keuring voor geheel Nederland te willen in voeren. Droevig drama. Omtrent den dood van een jong Amerikaansch echtpaar waarvan de vrouw te 's-Gravenhage en de man te Rotterdam overleed meldt de Haagsche kroniekschrijver der N. Gron. Crt. Ik vernam dat de schoone 30-jarige vrouw, die hier iu de Valeriusstraat stierf aan de gevolgen van overmatige morphine-iojecties, evenals haar 40-jarige echtgenoot, die te Rotterdam op dezelfde wijze aan zijo einde kwam, beiden verslaafde morpbinieten waren. Vermogende renteniers, uit Brooklyn her komstig, waren zij na hun huwelijk naar Europa gekomen en wilden zich vooreerst hier te lande vestigen. Er wae geen sprake van moord van den man op de vrouw zg leefden gelukkig, maar hun passie voor de morphine was oorzaak dat het vrouwtje lang zamerhand tot zoo groote hoeveelheden haar toevlucht moest nemen, dat zij er door bezweek. Ook de man was reeds in 't stadium van zich alleen door verbazende quaDtiteiten morphine op de been te kunnen houden. Na den dood der vrouw was de politie en justitie reeds in de zaak gemoeid, doeh 't bleek dat de man die bekende aan welken hartstocht bg en zgn vrouw ten prooi waren onschuldig was. Er werd dan ook verlof gegeven om het Igk der vrouw in een looden kist naar Amerika te zenden. Toen de man, nogmaals hg de politie ontboden, naar Rotterdam was ver trokken (waarheen hg alleen ging om een verwachte zending morphine met verlaDgen verbeid, in ontvaDgst te nemen) rezen toch weder kwade vermoedens. Vandaar dat de politie te Rotterdam hem opnieuw zocht. En toen vond men ook hem, als slachtoffer van zgn misbruik, dood. Hij had belangrijke geld sommen bij zieb. Delft, 14 Maart. De fiaanoiëele crisis, hier ter stede doorleefd, moge voorbij zgn, de na werking zal zich nog zeer lang doen gevoelen. Het openbaar vertrouwen is dermate geschokt, dat kassiers en bankiers in letterlijken zin nog voor geen cent vertrouwen genieten. Het is van nabij bekend, dat zoowel bij aan koop ala bij verkoop van effecten, het publiek boter bij de visch eischt en dat er meer dan één kassierskantoor is, waar effectenzaken zoo goed als niet meer voorkomen, waar men alleen incasseert wat daartoe uit de provincie wordt toevertrouwd. De run op de Nuts» spaarbank" (welke instelling voor. een aan zienlijk bedrag betrokken is in het faillissement der Gebr. van Hoytema, maar daardoor toch solide bleef) is gedaan. BaDge dagen heeft zij anders doorleefd. Het kwam voor, dat op een dag een ton gouds werd opgevraagd. Natuurlgk moest een grooter bedrag in fondsen worden gedeponeerd bij den bankier, die van contanten diende, maar de eerste teekenen, dat het vertrouwen althans in de spaarbank herleefde, gaf de maand Februari, waarin ongeveer f 5000 meer werd ingelegd dan terugbetaald. Toch is het gebeurde van zóódanigen in vloed geweest, dat de directie der spaarbank

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1