Donderdag 3 Maart 1904. (Z i o i* i li z e e s c b. e Cour an t). VOORKOMING VAN BRAND. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad ss Provincie. ZIEMKZEESCME MEI U SItOHE. VerschijDt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prije per 3 maanden 'af 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaalIndië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ite JAARGANG. No. 7971. Dlrootour A. J. DE LOOZE. Redacteuren: A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Advertentiënvan 1—3 regels 30 Cts. meerdere regels 10 Cts., kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Yrijdags middags 2 ure bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte berekend. Alle betaling-en moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FbSnkel, Meelstraat 386, Zierikzee. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee herinneren de ingezetenen aan de bepaling van art. 4 der Verordening tot voorkoming en blussching van brand in deze gemeente, luidende als volgt: Het is verboden: a. zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan, overleg met - en plaatselijke opname door de brand meesters der wijk, een aanvang te maken met het bouwen, veranderen of herstellen van schoorsteenen. De brandmeesters zijn tot het doen dezer opname en tot het in overleg treden verplicht binnen 2 maal 24 uren, na het ontvangen der schriftelijke kennis geving; b. zonder hunne toestemming, binnen acht dagen na de aanvrage te verleenen oi te weigeren, te stoken in een nieuwen veranderden of herstelden schoorsteen. Zierikzee, den 2 Maart 4904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Rusland—Japan. Het blijkt, dat de beide strijdmachten te land in de nabijheid van de Yaloe-rivier meer en meer voeling krijgen, uit welk verschijnsel moet afgeleid worden, dat een ontmoeting tusschen de kern van de legers in de naaste toekomst ligt. Werd de vorige week melding gemaakt van het gevangennemen van een Japaosche verkenningspatrouille door Russische kozakken, gisteren werd uit Liau-jang door het Russische Telegram-agentschap vernomen, dat een Russisch bereden voorposten-detachement, na de Yaloe-rivier te zijn overgetrokken, op 200 werts van den oever een ontmoeting had m8t Japansche troepen. De Chineezen, die het bericht overbrachten, deelden verder mede, dat de Japanners ver slagen werden en vluchtten, met achterlating van hunne paarden. Oeneraal Line witch liet een bereden afdeeling van een infanterie-korps volgen, om alvast in Noord-Korea vasten voet te hebben. Dit bericht komt uit Russische bron, zooals gemeld. En nu is wel eigenaardig, dat het Japansche gezantschap Maandag mededeeling deed van een telegram uit Tokio, behelzend, dat vijandelijke dit is dan Russische ruiters verschenen waren voor Ping-Yang en door Japansche infanterie werden terug- Deze tijding werd nog bevestigd door een Reuter-telegram uit Tokio. Petersburg, 28 Febr. Het Telegram agentschap ontving heden het volgende officieele door generaal Pflug verzonden telegram De nacht van don 26en op den 27 Febr. ie te Port-Arthur kalm voorbijgegaan. Het vijandelijk eskader is in de nabijheid van Port-Arthur. Er komeo berichten binnen over Chineesche troepenbewegingen westelijk van de Liao-rivier. Geruohten doen de ronde dat ongeveer 10.000 Chineezen onder generaal Ma op weg zijn tusschen Toendsjoe en Tsjaojau. De bewakingspost van de Sjimmin-toen- spoorlijn ie versterkt. Op eiken post zijn 40 50 Chineesche soldaten. Onze bereden troepen rukken Korea binnen. De Koreaansche bevolking neemt tegenover ons een vriendschappelijke houding aan. De Daily Telegraph verneemt uit Yinglow van Maandag 1.1. Vijftien Japansche oorlogsschepen zijn heden morgen voor Port-Arthur verschenen en openden een zeor hevig bombardement. De Russische kruisers ®Novik", »Askold" en »Bovin" en vier torpedobooten stoomden de haven uit, om een aanval te doen, doch werden genoodzaakt terug te trekken. De »Askold" is zinkende; de »Novik" werd ernstig besohadigdeen torpedoboot is gezonken en het slagschip »Retvisan" werd opnieuw beschadigd. Het bombardement duurde twee uren; daarna trok de Japansche vloot in volmaakte orde terug. Er is eenig Russisch geschut naar de Duifjesbaai overgebracht. Het Russische Telegram-agentschap meldt: Naar uit Liau-jang bericht wordt, is in de operaties der Japanners een periode van stilstand gekomen. Na Ichio-jan in Korea bezet te hebben, versterken de Japanners de stadsmuren. Een afdeeling Russen bevindt zich in de omgeving. De Koreanen geven den Russen niet gaarne tijding van de bewegingen der Japanners. De Chineesche troepen worden versterkt aan de Liau-ho; 10.000 man onder generaal Juanschi-kai staan' bij Ioenpinfoe en 15.000 man onder generaal Ma nabij Witscboe. Nieuwe troepen trekken de provinoie Tecbili binnen. Indië. De jongste mail brengt beriohten, loopende tot 28 Januari. Berichten uit Atjeh, aan het Dat. Nbld. geworden en door den gouverneur bevestigd, meldden het volgende: Een patrouille onder luitenant Verschuir legde in het gebergte zuidwestelijk van Keumala zeventien vijanden neder; en een onder luitenant Roukens had in het bivak Tjot Pradi, zuidelijk van Koeloe Seunagan, een klewangaanval te doorstaan, waarbij twaalf inlandsche fuseliers en zeven dwang arbeiders gewond werdeD. De vijand werd teruggeslagen en liet twee dooden liggen. Bij een tweeden vruohteloozen aanval, door de Atjehers gewaagd, verloren dezen nog 5 man. Een patrouille onder luitenant Terwogt, die uit Poeloe Ië den aangevallen troep tegemoet ging, werd een uur buiten het bivak eveneens aangevallen. De bevelhebber werd onbeduidend gewond door een klewanghouw over de rechterhand. De fuselier Drinhuyzen sneuvelde; twee inlandsche fuseliers werden gewond, terwijl twee dwangarbeiders sneu velden en twee gewond werden. De vijand had 6 dooden. Kapitein Campioni, daarna opgerukt, ont dekte bij Gedjoög Pasi en Soea Poetjo twee hinderlagen, welke aangevallen werdenvan den vijand bleven veertien dooden in onze handen. In Pidie verzocht Toekoe Ben Peukan door een paar hoofden te worden afgehaald. Hij kwam echter niet mede, waarop patrouilles van alle kanten oprukten. Een dezer patrouilles onder luitenant Bach omsingelde een bende van achttien man en nam allen gevangen. Daarbij werden veel wapens buit gemaakt. Een tweede patrouille bracht den vijand een verlies van zes dooden toe. Eenige hoofden met volgelingen en vele uitgewekenen onderwierpen zich weer. Bij een klewang-aanval op de mansohappen, die met d9 dekking van werken aan een brug in Seunagan belast waren, is de le luitenant der cavalerie C. L. C. de Bruin gewond. ümerikao Terwijl Vrijdag vijftien werklieden bezig waren aan den koepel van het nieuwe post kantoor te Chicago, bezweek het getimmerte dat hen droeg, en zij vielen 80 M. omlaag. Allen werden verpletterd. Het departement van oorlog der Ver- eenigde Staten heeft besloten om een stand beeld van Napoleon op te richten nabij de plek, waar het door keizer Wilhelm geschonken standbeeld van Frederik den Groote zal komen te staan. Italië. Een aardbeving te Magliano di Marei heeft de kazerne der Carabinieri, de hoofdberk en onderscheidene woningen dermate beschadigd, dat vele huizen onbewoonbaar zijn en ont ruimd moesten worden. Te Rosseslo is de aangerichte schade nog grooter; daar zijn verschillende gebouwen ingestort; de troepen moesten der bevolking hulp verleenen om zich 't leven te reddenmen heeft tenten voor honderden menschen opgeslagen, maar zij lijden veel door koude en sneeuw. Nog zijn vrij sterke aardschuddiDgen te Avezzano, Roca di Papa en Velletri voor gekomen. Frankrijk. Parijs, 29 Febr. Bevestigd wordt dat de revisie-aanvraag van de zaak-Dreyfue Donder dag a.s. voorkomt. De behandeling zou dan de laatste drie dagen van de week in beslag nemen. België. Verviers. Een ontzettende brand heeft hier gewoed in de spinnerijen van de gebroeders Devaux. Een 15-tal nachtarbeiders zou na geschaft te hebben juist weder aan het werk gaan, toen er een ontzaglijke ontploffing plaats had, waarop het geheele personeel op de vlucht sloeg. Op hetzelfde oogenblik sloegen overal de vlammen uit en hoewel de brandweer zeer I spoedig ter plaatse was en alle pogingen aanwendde om den braod te blusschen, in een oogenblik stond het geheele gebouw in lichtelaaie. Men schat de schade op 250 000 francs. Waarschijnlijk is eon gasontploffing de oorzaak van alles. In de kelders, waar de ontploffing plaats had, werd in den laateten tijd electrisch licht aangewend en de gasbuizen waren daar af- Een lek zal ontstaan zijn en het gas zich opgehoopt hebben, waarna de ontploffing heeft plaats gehad. Deze ramp berooft een honderdtal arbeiders hun werk. Te middernacht bad bijna een vreeselyke ramp plaats gehad. De brandweerlieden, die vlak onder het gebouw hun blusschingawerk verrichtten, werden plotsoling opgeschrikt door het om vallen van één der voormuren. De meesten konden zich redden, een paar echter liepen kneuzingen en brandwonden op. Volgens menBchen-heugenis is er nooit zoo'n vreeselijke brand geweest in Verviers. Met de grootste moeite heeft men de over- ligende huizen van brandgevaar kunnen redden. Er heerscht een zeer drukke stemming in de stad. Brussel, 29 Febr. De directie van den Norddeutschen Lloyd seinde gisterenavond aan haar agent te Antwerpen, dat het uitstapje van keizer Wilhelm naar het Zuiden tot later is uitgesteld, door den rouw aan het Duitsche hof, wegens den dood van den jongsten zoon van prins Hendrik van Pruisen. De dood van dezen knaap blijkt veroorzaakt te zijn door eene hersenschudding. Hij speelde met zijne broeders, sproDg van een stoel en viel op den grond met dit ongelukkig gevolg. Door een toeval is dezer dagen te Brussel een misdaad aan het licht gekomen, die reeds een maand of vijf geleden gepleegd moet zijn en niettemin al dien tijd verborgen is gebleven. Een loodgieter, bezig herstellingen aan een dak te verrichten, zag door een zolderraampje het reeds ver ontbonden lijk van eene oude vrouw liggen, die later bleek te zijn de 62-jarige huurster van het zolderkamertje, een keuken meid, wier afwezigheid gedurende al dien tijd niet de opmerkzaamheid harer buren had getrokken. Bij een nauwkeurig onderzoek, na een verblijf in de Morgue, werd dood door verworging geconstateerd, hoewel men na het eerste onderzoek tot den natuurlijken dood had besloten. De justitie heeft de zaak in onderzoek, een taak die zeker door den zeer langen tijd, welke sedert de misdaad is verloopen, niet gemakkelijk is geworden. Maandag is voor de rechtbank te Brussel gekomen de vordering, ingediend door ver scheidene scbuldeischers van prinses Louise, om door de rechtbank te doen verklaren, dat er reden bestaat over te gaan tot de verdeeliDg van het fortuin van wijlen de koningin en der rechten, voortspruitend uit haar testament. Nederland. Gennep, 27 Febr. Onze politie gaat toch vrij wat gemoedelijker, dan die onzer Duitsche naburen. Wanneer hier een vreemde bedelaar wordt aangetroffen, dan wordt hij eenvoudig als zonder middel van bestaan over de genzen gezet. In Pruisen daarentegen gaat men anders te werkbij de eerste uitzetting komt men er zonder kleerscheuren af; valt de schooier echter ten tweeden male in handen der politie, dan krijgt hij vóór de uitzetting zulk een Hink pak slaag, dat bij gewoonlijk vergeet voor den derden maal terug te komen. Men zal moeten toegeven dat 't een hardhandig doch tevens probaat middel is om de bedelarij te weren; wij gelooven zelfs, dat vele grens gemeenten niet weinig zouden gebaat zijn, als dezerzijds op vreemde snoeshanen die onze provincie overstroomen en niet zelden een gevaar zijn voor de streek waar zij zich bevinden, een zelfde methode werd toegepast. Dit is althans zeker dat zij die eenmaal Pruisisch geprügelt zijn, in een tweede af- straffiog niet bijeter veel trek hebben. Almeloo, 29 Febr. Het schijnt, dat van hooger hand een eind zal gemaakt worden aan de praatjes, welke ten opzichte der pleeg ouders io het hervormd weeshuis alhier in omloop zijn en die nu weer nieuw voedsel hebben gekregen door een brochure, waarin een 14-tal oud-verpleegden hun grieven bloot- leggen. Tegen den vader is n.l. rechtsingang ver leend ter zake van mishandeling van den oud-verpleegde J. Osseukoppele. Deventer, 29 Febr. Één der koetsiers, die by het in 't vorig no. vermelde ongeluk eenige ribben brak en daarenboven schedelbreuk kreeg, is aan de gevolgen overleden. Kampen, 1 Maart. Mevr. Abrahams Wijnberg alhier hoopt den 5den dezer haar 105den geboortedag te vieren. Eist. Tot lid der Tweede Kamer in dit district, is gekozen mr. baron Yan Wijnbergen. Rotterdam, 1 Maart. Hedenmorgen om half zes werd alhier de brandweer gealarmeerd voor een fel uitslaanden brand in een winkel huis aan de Zwarte Paardenstraat 10, alwaar de koopman I. Verschoor een nering drijft in brandstoffen en groenten, terwijl hij zelf met zijne vrouw en twee kinderen op de eerste verdieping achter woont. Verschoor wilde een brandend petroleumlampje vullen en begaf zich daartoe naar een standaard-vat in het winkelhuis. Toen by het bovengedeelte wilde afschroeven moest hij het lampje door de warmte laten vallen en kwam dit tereobt op den vloer, op eene plaats naby het tapvat, waar den vloer doorweekt was van petroleum. V. had de tegenwoordigheid van geest de deur naar de eerste verdieping te sluiten om den rook het doordringen te beletten. Hg wierp het standaard-vat half vol olie op straat en snelde naar de eerste étage waar hy achter uit het raam sprong, dat op een hofje uitkomt. Zijn vrouw wierp hem toen achtereenvolgens de beide kinderen toe, die by opving, waarna de vrouw zelf mede uit het raam sprong, waarbij zij kwetsuren aan beide beenen bekwam. Met ontzettende kracht sloegen de vlammen voor en achter naar buiten on tastten de eerste étage voor aan. Binnen zeer korten tijd was de brandweer met twee stoom- en acht handspuiten ter plaatse, en slasgde men er in den brand te beperken tot het winkelhuis en aangrenzende woning, die schoon uitbrandden. Het bovenhuis bekwam geringe schade. Om 7 ure rukten de spuiten in. Verschoor was tegen brandschade vezekerd. Niets is gered dan het ijzeren standaard-vat. Alhier is op last van den hoofdcommis saris van politie, tevens waarnemend directeur van den gemeentelijken telefoondienst, de telefoonaansluiting afgesneden op het kantoor van een meester in de reohten alhier, die zich by herhaling schuldig maakte aan hoogst ongepaste bejegeningen tegenover de telefonisten. Bergen-op-Zoom. Aan den kolonel der artillerie D. Kromhout, directeur van 's ryks- hengetveulendepöt alhier, is by het verlaten zijner militaire loopbaan Maandag, door een commissie uit de bereden artillerie, een souvenir aangeboden. Numan8dorp, 29 Febr. Het 6-jarig zoontje van J. Hooft alhier, speelde Zaterdagmiddag op straat en wilde voor een wagen opzij gaan, toen juist de tram, dieom 2 uur van Numansdorp naar Rotterdam vertrok, kwam aanrijden en de machine het jongetje greep. Gelukkig echter wist de machinist G. Zlad, die het ongeluk bemerkte, de tram nog juist bijtijds tot staan te brengen, toch had het jongetje reeds een ernstig gewond been en een wond aan het hoofd bekomen. Dr. Flohil, die spoedig ter plaatse was, verleende de eerste hulp. Oud-Beierland, 29 Febr. Morgen hoopt de ruim 100 jarige N. de Voogd van der Straten alhier zich naar Puttershoek te be geven, om de gouden bruiloft van zijn zoon, die ruim 80 jaar is, by te wonen. Zierikzee, 2 Maart. Maandagavond ver gaderde ten huize van mej. de wed. Kanaar de Liberale Kiesvereeniging, De vergadering werd door den voorzitter, den heer mr. D. van der Vliet, geopend. Nadat door den secretaris, den heer J. Verdoorn Az., de notulen gelezen waren, en door de vergadering deze waren goedgekeurd, werd door den voorzitter een commissie benoemd, bestaande uit de heeren Polak en Leupen, tot het nazien van de rekening en de daarop betrekking hebbende bescheiden. Deze kweet zich van die taak. en adviseerde tot goedkeuring van de rekeniDg in ontvaDg tot een bedrag van f 56.675 en in uitgaaf tot een som van f 32 20, zoodat er een batig saldo is van f 24 476Conform het advies werd besloten, terwyl aan den penningmeester, den heer N. van den Bout, door den voorzitter dank betuigd werd voor zyn richtig gehouden beheer. Aan de orde werd gesteld de benoeming van een bestuurslid wegens periodieke af treding van den heer mr. D. van der Vliet. Aanbevolen werden door het bestnnr de heeren P. O. van de Velde Olivier en mr. H. C. Moolenburgh. Eerstgenoemde ver klaarde niet in aanmerking te willen komen, en verzocht de leden der vergadering dringend hunne stemmen op den heer mr. Moolenburgh uit te brengen. Laatstgenoemde werd hierop met groote meerderheid gekozen. Een commissie uit bet bestuur, bestaande uit de heeren Lakenman en Van den Bout, werd alsnu naar den beer MooleDbnrgh afgevaardigd, teneinde dezen van zyn benoeming in kennis te stellen, en van hem te vernemen, of by haar aanvaardde. De vergadering werd inmiddels door den voorzitter geschorst Toen de commissie terugkeerde, werd zy heropend. De heer Lakenman deelde namens de commissie mede, dat de heer Moolenburgh, ODdanks de aangewende pogingen hem te bewegen zitting in het bestuur te nemen, de benoeming niet aannam, zoodat het bestuur de leden thans aanbeval te kiezen betzij den beer mr. A. J. F. Fokker, hetzij den heer H. C. van den Ende. Eerstgenoemde werd met groote meerderheid gekozen. Aan den heer Fokker, die op reis is, zal van zyn benoeming worden kennis gegeven. In antwoord op een door den heer Cb. W. Vermeys in de vorige vergadering gedane vraag, deelde de voorzitter mede, dat sommige artikelen van het reglement der Centrale Liberale Kiesvereeniging dringend wijziging behoeven. Vermoedelijk in de maand Maart zal, hetzy door den heer mr. Smeenge, hetzy door één der andere coypheeën van de liberale party, een politieke lezing te dezer stede worden De vergadering werd hierop gesloten. Gisterenavond vergaderde het Departe ment Zierikzee der Maatschappij van Nijverheid ten huize van Mej. de Wed. Kanaar. De Voorzitter, de heer Ch. W. Vermeys, opende de talrijk bezochte vergadering, stelde voor de lezing der notulen en de behandeling van ingekomene stukken tot de volgende vergadering uit te stellen, en gaf daarna het woord aan Dr. A. van der Hoeven. Deze hield een met tal van proeven op gehelderde lezing over het electrische gloeilicht en de fabricage van gloeilampen. Wy zullen van deze wetenschappelijke rede, die zich bijkans geheel op technisch gebied beweegt, en waarvan een gedétailleerd verslag beter voor een vak- dan een nieuwsblad geschikt isslechts eenige algemeenheden mededeelen. Het electrisch licht dateert eerst van voor 25 jaar. Men heeft booglioht en gloeilicht. Na 1870 begon het eleotriscbe booglicht het eerst zyn toepassing te vinden. Stationspleinen, reusachtige gebouwen werden er mede verlicht. Naar een metbode werd gezocht voor het electrisob licht een minder sterke lichtbrander te vervaardigen, waardoor het ook voor huiselijk gebruik geschikt was. Edison vond na lang zoeken die methode. Hy vervaardigde een praktische, bruikbare gloeilamp, die in 1881 op de Parysche tentoonstelling baar intrede in het groot deed. De gloeilamp is, gelijk spreker zich uitdrukte, een meesterstuk van techniek. Ook in ons land wordt thans de gloeilamp-industrie beoefend. De fabricage van het kooldraadje werd hierop aanschouwelijk duidelijk gemaakt, en vervolgens werden het glasombulsel en de Edisonsvoet (de meest gebruikelijke) behandeld. De firma Boudowynse te Middelburg ver vaardigt die voetjes voor de gloeilampjes, en verzendt die door heel Europa. Een gloei lampje heeft ongeveer een levensduur van duizend uren. De lichtsterkte er van wordt uitgedrukt in kaarseo. Het normale gloeilampje, dat het meest gebruikt wordt, heeft een lichtsterkte van zestien kaarsen. In de chirurgie wordt een gloeilampje van één kaars lichtsterkte vaak gebruikt. Spreker zelf bedient zich van een zoodanige des avonds voor zyn fiets. De lichtsterkte der gloeilampjes wordt door photometrie bepaald. Na de pauze werden de nieuwere gloei lampen, de Nernst-lamp (vraag, of die in de praktijk zal voldoeD), en de asmiumlamp van Dr. Carl Freiherr Auer von Bresbach uit voerig behandeld.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1