ZIERIKZEESCIIE NIEUWSBODE. Donderdag 25 Februari 1904. 11 (SS i e x* i li z e e s c li e C o u r a n t). BRANDSCH0UWIN6. NIEUWSTIJDINGEN. Verschijnt DINSDAG. DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransraal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 7968. root Directeur a j. DE LOOZE. FRANKEL. WAALE, alleen voor het binnen- en buiten!, nieuws. Redacteuren Advertentiënvan 13 regels 30 Cta. meerdere regels 10 Cta.kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure besorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FnaNrax, Meelstraat 386, Zierikzee. Derde Suppletoir-Kohier van den Hoofdelijken Omslag 1903. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee ■naken bekend: dat het derde Suppletoir-Kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer gemeente, over het dienstjaar 1903, op den 19 Februari j.l. door de Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd, op heden aan den Gemeente-Ontvanger ter invordering is gezonden, en van heden af gedurende vijf maanden ter Secretarie der gemeente voor een ieder in afschrift ter lezing ligt Voorts wordt in herinnering gebrachtdat binnen twee maanden na de goedkeuring van het kohier de aanslagbiljetten worden uitgereikt, en binnen drie maan den na die uitreiking de aangeslagenen tegen hun aanslag by den Raad bezwaren kunnen inbrengen, bij verzoek schrift op ongezegeld papier, alsmede dat ieder verplicht is zyn aanslag op den bij de Verordening op de invor dering van genoemde belasting bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 24 Februari 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, ch. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Suppletoir-Kohier der belasting op de honden 1903. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekenddat het Suppletoir-Kohier van de belasting op de honden dezer gemeente, over het dienstjaar 1903, op den 19 Februari j 1. door de Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd, op heden aan den Gemeente ontvanger ter invordering is gezonden en van heden af gedurende vijf maanden ter Secretarie der gemeente voor een ieder in afschrift ter lezing ligt; Voorts wordt in herinnering gebrachtdat binnen twee maanden na de goedkeuring van het kohier de aanslagbiljetten worden uitgereikt, en binnen drie maan den nu die uitreiking de aangeslagenen tegen hun aanslag bij den Raad bezwaren kunnen inbrengen, by verzoek schrift op ongezegeld papier, alsmede dat ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de Verordening op de invor dering van genoemde belasting bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 24 Februari 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Primitief-Kohier der belasting op de honden 1904. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken beker.ddat het Primitief-Kohier van de belasting op de honden dezer gemeente, over het dienstjaar 1904, op den 19 Februari j.l. door de Gedeputeerde Staten van Zeeland is goedgekeurd, op heden aan den Gemeente- Ontvanger ter invordering is gezonden en van heden af gedurende vijf maanden ter Secretarie der gemeente voor een ieder in afschrift ter lezing ligt; Voorts wordt in herinnering gebracht, dat binnen twee maanden na de goedkeuring van het kohier de aanslag biljetten worden uitgereikt, en binnen drie maanden na die uitreiking de aangeslagenen tegen hun aanslag by den Raad bezwaren kunnen inbrengen, bij verzoekschrift op ongezegeld papier, alsmede dat ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de Verordening op de invordering van genoemde belasting bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 24 Februari 1904. •De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de Directie der Brandweer op Maandag deix SO Fe bruari eerstkomende eii volgende «lagen eene in de woningen der ingezetenen zal houden, overeen komstig de bepalingen der Verordening tot voorkoming en blussching van brand in deze gemeente. Zierikzee, den 24 Februari 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERMEIJS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. Rusland—Japan. Zooals de zaken thans staan, ziet de toe komst er allesbehalve rooskleurig uit, en dit niet slechts in Oost-Azië, maar ook in ons werelddeel, daar toch mag men aan de thans loopende geruchten geloof hechten nagenoeg alle ryken zich onledig gaan houden met het maken van oorlogstoebereidselen. Zoo moeten er in Spanje allerlei troepen bewegingen plaats hebben en heeft de Deensche tègeering 15000 man opgeroepen voor den dienst op de zeeforten, terwijl zij tevens druk Viezig is, te onderzoeken of Deoemarken's verdediging ter zee in voldoende korten tijd in gereedheid kan worden gebracht en Zweden zich eveoeens wapent. Frankrijk, dat als Russisch bondgenoot, van zelf een op zijn minst genomen zeer koele houding tegenover het Britsche konink rijk heeft aangenomen en ook druk bezig is, :zich te wapenenheeft der Spaansche Tegeering gewaarschuwd, dat Engeland, in geval van oorlog, van plan is, enkele deelen van het Spaansche gebied te bezetten, waarom dadelijk troepen gezonden zijn naar de Canarische eilanden Ceuta, Galicië en den omtrek van de Btraat van Gibraltar. De Köln. Ztg. verneemt uit Petersburg, d.d. 22 Febr., dat volgens bericht uit Port- Arthur, d.d. 21 Febr., des ochtends, aldaar het geluid van kanonschoten, als uit de verte komend, werd gehoord. Waarschijnlijk poogden Japansche torpedobooten de haven te naderen. Tegenover de verklaring van Japan, dat het kolen en levensmiddelen als oorlogscon trabande te verklaren, willekeurig acht, stelt het blad van den stadhouder den eisoh, dat de Engelsohen aan de Russische schepen zullen toestaan te Singapore en HongkoDg kolen in te nemen voor de reis tot aan Port-Arthur, d. w. z. voor twee dagen. Het hoofdbestuur der posterijen heeft maatregelen getroffen, om een veldpostdienst-regelinggelijk bij den Russisch-Turkschen oorlog werd gebruikt, voor te bereiden. Teneinde dezen maatregel in werking te doen treden, is als bizondere gevolmachtigde Stenkowitohdie gedurende twintig jaren in Turkestan in dienst was, naar het leger gezonden. Port-Arthur, 21 Febr. Het Russisch telegram-agentschap verklaart, dat het berioht over een Japanschen torpedo-aanval op 14 Februari verzonnen is, met het doel den moed der Japansche marine te verlevendigen. Waar is alleen, dat een sneeuwstorm heeft gewoed. Alle vroegere en latere pogingen der Japanners zyn met verliezen teruggeslagen. Op 9 Februari deed de Japanecho gezant den keizer van Korea mededeeling, dat Korea zich van toen af onder Japansch bestuur bevond. Indien de keizer zich niet onderwierp, zouden Japansche troepen het paleis bezetten. De Russische kolonie te Seoel bevindt zich in het gezantsohap. De Russen van Chemulpo met den consul aan het hoofd bevinden zich in het agentschap voor de scheepvaart dat door Japansche troepen omsingeld is. Noch de regeering van Korea, noch de vreemde gezanten kregen van de Japanners voorloopige mededeeling van het afbreken der diplomatieke betrekkingen. Een bericht uit Tientsin zegt, dat 5000 Japanners te Chemulpo zijn ontscheept. Uit Peking wordt gemeld, dat de Engelsche, Amerikaansche, Fransche, Duitsche en Itali- aansche gezanten een gemeenschappelijke nota aan de Russische en Japansche gezanten over handigden, waarin wordt verklaard, dat de oorlog tot Mantsjoerye beperkt moet worden en niet op Chineesch gebied mag worden overgebracht. In een telegram uit St.-Petersburg aan de New-York Hérald wordt verzekerd, dat, in weerwil van officieele telegrammen, volgens welke alles in het Uiterste Oosten rustig zou zijn, voorpostengevechten zyn geleverd aan de Yaloe-rivier. Tengevolge van één dezer gevechten zouden de Tooruitgesohoven posten der Russen genood zaakt zyn geworden, terog te trekken en zouden zij aanzienlijke verliezen geleden hebben, die geschat worden op 2500 dooden. Zuid-Afrika. Uit Pretoria wordt aan de Frankf. Ztg. geschreven, dat steeds meer diamanten gevonden worden in de omstreken van Pretoria. Het bewijs echter, dat de steenen in voldoende hoeveelheid en hoedanigheid voorkomen om mijnen met succes te ontginoen, is nog niet geleverd. Ook worden in de nabijheid van Pretoria proeven genomen met het vervaardigen van ijzer door hoogovens. Aan erts van uitstekende kwaliteit en steenkool ontbreekt het niet. Spanje. Madrid, 22 Febr. Het Kabinet heeft bij de Kamer een buitengewoon krediet aan gevraagd van 9| millioen peseta's voor oorlogsmateriaal, marine en kustverdediging. Maura verklaarde dat de regeering geen enkele aanwijzing had, welke reden tot on gerustheid zou kunnen geven. De maatregelen, tot nu door de regeering genomen, waren alleen een gevolg van haar plicht om de neutraliteit te handhaven. Servië. De gewezen Koningin Nathalie van Servië heeft besloten het bedrag der nalatenschap van haren ongelukkigen zoon, Koniog Alexander, na aftrek van 'a Konings schulden, aan het Servische volk te schenken. Oostenrijk. Te Weenen heeft een zware storm aan allerlei gebouwen groote schade veroorzaakt. Er zyn ook vele menschen meer of minder ernstig gewond. Rusland. Uit St.-Petersburg wordt gemeld: »Het Boeren-comité alhier heeft dezer dagen zijne werkzaamheden gesloten. De nog over geschoten 60 000 roebels is overgedragen aan de Zuid-Afrikaansohe Voorschotkas te Amsterdam en zal voor de weduwen en weezen der in den strijd gevallen Boeren worden besteed". Engeland. Uit Woolwich wordt bericht, dat een buitengewone bedrijvigheid heerscht in marine kringen. Alle voorraden zyn nauwkeurig geïnspecteerd. Alle oorlogemateriaal, oud of onbruikbaar, is teruggezonden naar het Woolwich-arsenaal om vernietigd en vervangen te worden door modern. Zestig oorlogsschepen worden opnieuw en zeer sterk bewapend. De 450 kanonnen, waarvoor vier jaren geleden de gelden werden toegestaan, zyn bijna gereed. Elke kruiser is bewapend of zal bewapend worden met vier .van deze nieuwe kanonnen. Bij het jaarfeest der »Nederlandsche Yereeniging" te Londen, Zaterdagavond in de Whitehall Rooms", heeft de Nederland- sche gezant, die den Yoorzitterszetel innam den volgenden brief van H. M. de Koningin-Moeder voorgelezen »Voor de bewijzen van liefde en aan hankelijkheid waarvan de Nederlandsche Kolonie in Groot-Brittanje en Ierland Mij bij Mijne komst in het Yereenigd Koningrijk deden blijken, gevoel Ik behoefte Mijn op rechten dank uit te spreken. Dat de Nederlanders, in Engeland gevestigd, hun vaderland niet vergeten, Ik was er van overtuigdmaar eene aangename verrassing was het Mij, kennis te nemen van de hartelijke gevoelens, die door hen Mij Persoonlijk worden toegedragen. De hulde, Mij door Mijne Landgenooten hier op vreemden bodem gebracht, heeft Mij diep getroffen, de herinnering daaraan zal Mij onvergetelijk zyn. EMMA. Claremont, 16 Februari 1904. Van dezen brief zyn facsimile's vervaardigd, welke in grooten getale door den consul- generaal onder de Nederlanders te Londen zijn verspreid en waarvan ook exemplaren onder de aanzittende gasten werden rond- Frankrijk. Omtrent den Zaterdag 1.1. te Parijs plaats gehad hebbenden brand (zie ons vorig No.) wordt nader gemeld De bedienden en werklieden keerden juist na het middagechaften naar hun werk terug, toen plotseling een ontzettende ontploffing werd gehoord. Zoo hevig was de slag, dat voorbijgangers tegen den grond werden ge worpen en eet groot aantal ruiten in stukken vlogen. Het bleek dat op de vierde verdieping van de kammenfabriek van den heer Blériot de ontploffing had plaats gehad. Dadelijk ont stond een brand, die door het uiterst brandbare materiaal ruim voedsel vond en onmiddellijk alle pogingen tot spoedige blussching^erydelde. De vlammen sloegen in een oogwenk uit vijftien vensters tegelijk en bereikten de vijfde verdieping, waar een magazijn van kanten en neteldoek was gevestigd. Ook hier dus vonden zy ruim voedsel en stegen ras tot Jde zesde verdieping, waar de kamers der bedienden gelegen waren. De brandweer rukte spoedig aan, maar vóór nog de eerste wagen op het terrein van de ramp verscheen, zagen de duizenden toe schouwers met ontzetting, dat tal van werk lieden van de kammenfabriek, die op de werkplaats gezeten hadden, zich voor de ramen vertoonden en om hulp kreten. De brandweerlieden plaatsten spoedig de reddingsladders, doch onderwijl hadden drie jonge meisjes, krankzinnig van angst, zich reeds uit de vensters gestort. Twee bleven op straat met verpletterde ledematen liggen. De derde viel op een wagenzeil, waardoor haar val gebroken en zij niet zwaar gewond werd. Onderwijl nam de brand in hevigheid toe. Yreeselijk waren de kreten, die uit het brandende gebouw weerklonken. Van een venater werd van binnen uit. een ruit gebroken en dadelijk daarna zag men er een hand uitsteken, zwaaiend met een zak doek. Eon tweede ruit werd gebroken een tweede zakdoek zwaait in de lucht, om geven door de gouden lijst van vlammende kozijnen. Na een kort poosje verdwijnen de beide handen. »Ze zyn dood 1" wordt beneden droevig gezegd. Maar op hetzelfde oogenblik verschijnen op het dak een soldaat van de koloniale fuseliers en een brandweerman. Niemand weet hoe ze zoo snel boven zyn gekomen. De soldaat gaat plat op het dak liggen, houdt zyn armen naar omlaag en daar langs glijdt de pompier naar beneden, bereikt het kozijn, verbrijzelt de ruit en springt in de kamer. Beneden weerklinkt een luid ïbravol" De brandweerlieden zyn onderwijl met een ladder genaderd, doch deze is te kort. Een electricien snelt de ladder op met een kort laddertje met haken gewapend en reikt dit aan den brandweerman op de ladder over. Deze kan nu het laddertje aan het kozijn vasthaken. Het is tijd. De brandweerman, die 't eerst binnen is gekomen, verschijnt met een vrouw die bewusteloos in zyn armen ligt, door het venster, en laat haar langs 't haak-laddertje glijden. Ze wordt opgevangen door een brand weerman op de andere ladder en deze brengt haar snel naar beneden. De jonge vrouw is bewusteloos door den rook maar niet gewond en herstelt spoedig. De koloniale fuselier is onderwijl ook, met verwonderlijke handigheid, binnen in 't gebouw gekomen en verschijnt aan het venster met een bewusteloozen man in zyn armen. Met den geredde daalt hij zoo beneden, waar hij en de brandweerman door het publiek met een stormachtig »Leve de brandweer! Leve de fuselier 1" begroet wordt. Het voorbeeld door twee mannen gegeven werkt aanstekelijk. Tientallen mannen wagen hun eigen leven om de persomen in 't bran dende gebouw te redden. By het zien van zooveel daden van moed en toewyding zyn er onder de toeschouwers velen die schreien. De brandweer werpt nu stroomen water in 't gebouw. De brandweerlieden plaatsen zich op de daken der aangrenzende gebouwen en te half drie ia men het woedende vuur meester. Een eerste onderzoek in 't gebouw levert een vreeselijken aanblik. Men vindt eerst het verkoolde lijk van een vrouw. Daarna op de vijfde verdieping twee lijken van vrouwen, één van een man en één van een kind. Na een kwartier heeft men reeds zeven dooden gevonden, op de zolderkamertjes nog eenige dooden. Elf menschen hebben bij deze ramp het leven verloren en drie zijn zwaar gekwetst. De oorzaak van den brand is nog niet juist bekend. Men denkt, dat een motor, door samengeperste luoht gedreven, gesprongen is en het vuur heeft medegedeeld aan het brandbare celluloid. De zaak-Dreyfus zal naar men in de Temps leest óf den 3den óf den lOden Maart a.s. voor het hof van cassatie dienen. Duitschland. In militaire kringen moet, volgens een mededeeling aan de Figaro, openlijk gesproken worden over de mogelijkheid van een oorlog met Engeland. In offioiëele Russische kringen rekent men namelijk vast op den steun van Duitschlandzelfs wordt van een nieuw Drievoudig Yerbond gesprokenRusland, Duitsohland en Frankrijk. Een adjudant van keizer Wilhelm zon een eigenhandig schrijven van dezen, betrekking hebbend op den oorlog, en voornamelijk op de houding van Eugeland, aan den czaar ter hand hebben gesteld. BelgiS. Naar men in het Ilbl. v. Antw. leest, zal Keizer Wilhelm op zijne reis naar de Middel- landsche Zee te Antwerpen stilhouden. Het hof zou van dit bezoek reeds ver wittigd zyn. Te Antwerpen denkt Z. M. zich in te schepen aan boord van zyn jaoht »Hohen- zollern". Ook Brussel heeft, evenals Parijs, Zaterdag zyn grooten brand gehad. Het veilinggebouw in de Rue- Jean Stas, voorstad St.-Gillis, geëxploiteerd door de heeren Johnson en Lalieux is Zaterdag nacht geheel vernield met al de meubelen, tapijten en kunstwerken, welke het bevatte. De heer Johnson ontkwam te nauwernood aan de vlammen, door zioh langs saam- geknoopte beddelakens uit het raam zijner slaapkamer te laten glijden. De heer Lalieux en een paar vrouwen werden door een brandweerman gered met behulp van een touw. Zoo veroorzaakte de brand alleen stoffelijke schademaar die is zeer aanzienlijkongeveer 500.000 francs, en de verbrande goederen waren voor het meerendeel niet verzekerd. ■edarland. Haarlem, 22 Febr. Zondagnacht is alhier bij den goudsmid Kuyt in de Anthoniestraat, door opschuiving van een raam van den winkel, uit de étalage weggenomen een glazen kastje, waarin meer dan honderd zilveren en gouden horloges. Het kastje zetten de dieven, na hun buit geborgen te hebben, op straat neer, waar het dan ook door de politie gevonden werd. Wijl des morgens in die buurt een roeibootje onbeheerd bij de Langebrug dreef, wordt ver moed, dat de daders daarmede den overkant bereikt hebben, om niet door den brugwaohter gezien te worden. Het gestolene was niet verzekerd. Amsterdam, 22 Febr. Blijkens de aan giften zyn 5600 leden van den »Diamant- bewerkerebond" uitgesloten. Dit cijfer wordt nog vermeerderd met circa 800 uitgesloten, leden der christelijke zuster-organisaties. Morgen, Dinsdag, zal de eerste vergadering der uitgeslotenen in »Velox" worden ge houden. Dan zal waarschijnlijk ook besproken worden de vraag of degenen, die twee weken contributie ten* achter zijn, recht op uitkeering hebben. In de gewone gevallen is dat niet zoo. Maar deze groote uitsluiting, die lang duren kan, zal wellicht als eene buitengewone omstandigheid worden aangemerkt. 23 Febr. De Prov. Staten hebben heden in buitengewone vergadering tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal bij eerste stemming gekozen jhr. C. H. A. van der Wijok, oud-gouverneur-generaal van Ned. Oost-Indië, met 43 van de 71 stemmen. 's-Gravenhage22 Febr. H. M. de Koningin heeft van de Kamer van Koophandel te Maastricht een request ontvangen naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 6 Januari j.l., waarin wordt gewezen op de bizonder strenge bepalingen ten aanzien van het vervoer voor eene stad als Maastricht, tellende ongeveer 35.000 zielen met een aan zienlyke industrie en een niet onbelangrijken handel. Yoorts wordt verklaard, dat het afdoend middel tegen de suikerfraudes, welke hun oorzaak vinden in het groote verschil van den accijns, die hier te lande en in de aan grenzende rijken wordt geheven, zou kunnen gevonden worden door een scherper bewaking der grenzen of beter nog door een verlaging van den suikeraccijns, waardoor de smokkel handel voorkomen, het geheele volk belangryk gebaat en de schatkist zeker niet benadeeld zal worden, vermits door het goedkooper worden der suiker het gebruik belangryk zou toenemen. Op grond van een en ander verzoekt de Kamer, dat het H. M. moge behagen het koninklijk besluit van 6 Januari 1904, Staatsbl. no. 3, in nadere overweging te nemen. Bij de disoussies, die verleden week hebben plaats gehad over het den raadsleden in Den Haag te verstrekken presentiegeld, werd o. a. ook de opmerking gemaakt, dat wie dat geld niet wilde ontvangen of behonden, 't aan den gemeente-ontvanger kon terugzenden. De sohryver van de »Haagsche Brieven" in den Standaard deelt mede, dat Groen van Prinsterer zoo gehandeld heeft ten opzichte van .de vergoeding van f 2000, die bij als lid der Tweede Kamer ontving. Hij ontving het bedrag en zond het na eenige dagen aau den Minister van Financiën zonder daarbij zijn naam te vermelden. Eerst later moet dat buiten hem om zyn uitgekomen. Het scheidsgerecht heeft heden in de Venezuelaanich-Europeesche zaak eenparig beslist, dat de drie blokkeerende mogendheden (Engeland, Duitsohland en Italië) reoht van preferentie hebben op de 30 pCt. der inkomende rechten van La Guyara en Puerto Cabello. Iedere party zal haar eigen prooeskosten betalen en een gelijk aandeel in de kosten van het scheidsgerecht. Amerika is belast met het toezicht op de nakomiog, binnen 3 maanden, van laatsbedoelde verplichting betreffende de kosten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1