Zaterdag 20 Februari 1004. ierikzeesche 60ste JAARGANG. No. 7966. Eerste Blad. Algemeen Overzicht. NIEUWSTIJDINGEN- Uit Stad sh Provincie. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. O o vl ran t). Verschijnt DENSDAGDONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per poet f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. Directeura, j. DE lOOZE. r, I A. FRANKEL. Redacteuren: I J. WAALR, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Advertentiënran 1—3 regela 30 Cta. meerdere regela 10 Cta., kannen uiterlijk tot dea Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure beiorgd worden. Groote letter wordt naar plaatsruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FhSnkex., Meelstraat 386, Zierikzee. Dit nummer bestaat uit twee bladen. Wie tegenwoordig een conrant ter hand neemt, ziet het eerst uit naar de oorlogs berichten. Een elk is nieuwsgierig te weten, of er soms ter zee of te land wtêr slag geleverd is, en wie daarbij klop gehad heeft, de Japanner of de Bus. Bekend met die alleszins verklaarbare nieuwsgierigheid van onze lezers en lezeressen, zouden wij deze gaarne willen bevredigen, maar daar komen zulke onzinnige, vaak tegenstrijdige berichten, dat er schier geen touw aan vast te maken is. Zoo werd gemeld, dat een paar honderd kozakken eenige duizende Japanners in den pan zouden gehakt hebben, wat toch met het oog op hetgeen van het Japaneche leger bekend is, moeilijk is aan te nemen. Even ongeloofelyk komt ons het bericht voor, dat de Japanners zouden beproefd hebben bij Port-Arthur te landen, maar mot verlies van vierhonderd man zouden teruggeslagen zijn. Ons dunkt, dat de Japanners het wel uit hun hoofd zullen laten te landen op een plaats, die, gelijk Port-Arthur, door een machtig Russisch leger bezet, en daarbij aan zienlijk versterkt is. En ten tweede zouden, indien de Japanners zoo onverstandig waren een dergelijke roekeloosheid te ondernemen, de Russen dit kalmpjes toelaten, teneinde des te beter de Japanners te kunnen vernietigen. Zoowel het een als het andere schijnt ons dan ook toe niet geloofwaardig te zijn. Wat wij voor waarschijnlijker houden is het volgende: Aan twee Japaneche torpedobooten is het, ondanks den hevigen sneeuwstorm, die verstreken Zondag woei, gelukt de Russische oorlogs schepen voor Port-Arthur met torpedo's te bestoken. Of, en in hoeverre daardoor aan de Russische schepen is schade toegebracht, kon de Japaneche admiraal Togo niet zeggen, maar wel gelooft hij, dat deze aanval een gunstige zedelijke uitwerking op den vijand gehad beeft. Aan de Oostkust van Korea hebben de Japinners 60 000 man ontscheept, zoodat dit eiland door Japansche troepen weldra over stroomd zal zijn. Ook in Mandsjoerye zijn Japansche soldaten aangekomen, hetgeen door de Russische grenswacht bevestigd wordt, die, zooals zij meldde, Japansche patrouilles gezien heeft. De opperbevelhebber van het Russische leger hooft vermoedelijk in verband met de aanwezigheid van een Japansche troepenmacht in Mandsjoerije Port-Arthur verlaten. Hoewel dit alles op den ernst van den toestand voor Rusland wijst, gevaarlijk is die daarom nog niet. Alleen zou het voor den Rus bedenkelijk gaan uitzien, indien de waarheid van het gerucht bleek, dat de spoorweg in Mandrjoerije door de Choenhoezen, een inlandsche stam, op onderscheidene punten was opgebroken. Wordt het namelijk den Russen onmogelijk gemaakt zich van den spoorweg te bedienen, die hun eenige com municatielijn te land is, ja, dan kunnen zij geen versterkingen en mondbehoeften aan voeren, zoolang Japan meester van de zee bljjft, en dan wordt de staat van zaken voor hen hoogst bedenkelijk. De twee nieuwe te Genua aangekochte kruisers zijn in Japan aangekomen, en door de bevolking met gejubel ontvangen. En hoe is het nu in Rusland zelf geschapen Hoe denkt de natie over den oorlog? In sommige steden, zooals Petersburg, Moskou en Kieuw, zijn, naar de telegrafische berichten te oordeelen, vaderlandslievende, geestdriftvolle betoogingen gehouden. De gemeenteraden van Petersburg en Moskou hebben zelfs zeer aan zienlijke bedragen voor militaire doeleinden besohikbaar gesteld. De Wosjod, het hoofd orgaan van de meer dan vijf miliioen in Rus land wonende Joden, heeft in een gloeiend hoofdartikel de Joodsohe onderdanen van den Czar opgeroepen om, ondanks miskenning en verdrukking, als echte Russen, hun bloed voor het vaderland veil te hebben. Maar toch schijnt over het algemeen de geest van het Russische volk ten aanzien van den oorlog met het ver verwijderd Japan óf onverschillig óf afkeurend te zijn. Zoo heeft de revolutionaire party in Rusland, die, men houde dit wel in het oog, ook uit liberale elementen bestaat, een manifest uitgevaardigd, waarin verklaard wordt, dat de Russische regeering in Mand sjoerye en Korea niets te maken heeft, en beter deed de noodige hervormingen in Rus land in te voeren. »Japan", zegt zg, »ia een vry land met een vrije bevolking. In Rusland daarentegen heerecht Aziatisoh despotisme". Met de Grondwetsherziening, die de Koning van Zweden in zgn jongste Troonrede heeft aangekondigd, wordt een betere regeling van het kiesrecht beoogd. Het kiesrecht zal ver leend worden aan alle mannelyke ingezetenen, die in het volle genot van de burgerschaps rechten zgn, en den vgf-en-twintigjarigen leeftgd bereikt hebben. Üitgesloten van het kiesrecht zullen zgn zg, die onder curateele gesteld zgn of in staat van faillissement ver- keeren al de bedeeldenzg, die in de laatste drie jaar de verschuldigde belasting niet betaald hebben, en de militieplichtigen. De beginselen van rechtstreeksche verkiezing en evenredige vertegenwoordiging zullen in de Grondwet worden opgenomen. Geen uit sluitingen van het algemeen kiesrecht mogen gebaseerd zgn op het bezit van een bepaald vermogen of van een zeker inkomen. De socialistische afgevaardigde Ferri, hoofd redacteur van het Italiaansche blad de Avanti, is tot veertien maanden hechtenis veroordeeld, omdat hg in zgn orgaan Bettolo, den Minister van Marine, aansprakelgk had gesteld voor de reeks van knoeiergen, waaraan zich tal van hooggeplaatste marine-autoriteiten bg de leverantie voor de marine hadden schuldig gemaakt. Hoewel de toon van het blad tegenover den Minister, die zelf onkreuk baar eerlgk, toch niet voor al zgn onder hem geplaatste beambten kan instaan, ongepast was, zoo is het toch hard, en vormt het een schrille, schreeuwende tegenstelling, dat de bedrgvers van de knoeiergen vrg kunnen rondloopen, terwijl de ontdekker er van veertien maanden moet brommen. Bg de verkiezingen in de Kaapkolonie hebben de Jingo's, waaronder ook de beruchte dr. Jameson, de overwinning behaald, zoodat de Zuid-Afrikaanders, de Boerenpartg, in de minderheid zgn. De verhouding is nu van 50 tot 45, wat te bejammeren is, maar toch met het oog op de velen, aan wien het stemrecht ontnomen is, omdat zg aan den opstand hadden deelgenomen, wel te voorzien was. Nederland. 's Gravenhage, 18 Febr. (Tweede Kamer). De beraadslagingen over deHooger Onder wys- wet werden voortgezet, en verklaarde de heer Van Idsinga gaarne zgn stem aan het ont werp te zullen geven. De voorkeur gevende aan het afleggen van een staatsexamen voor een commissie, heeft spreker zich toch neer gelegd bg het toekennen van d.en effectus civilis, omdat hg daarvan niet de geschetste nadoelen vreest. En waar nu de effectus civilis wordt toe gekend aan universitaire graden en getuig schriften, moet hg ook worden toegekend aan bizondere universiteiten onder niet te gestrenge voorwaarden Het geldt hier een bepaling van gemeen recht, waarvan ieder kan profiteeren. Spreker bestreed de opvatting van den heer Van der Vlugt, dat de universiteit zou zgn eene instelling van wetenschappelyk onderzoek. Naar sprekers meening is 't een inrichting van vormingopleiding en opvoeding van studentenwetenschappelgk onderzoek is De heer De Visser opperde verschillende bezwaren tegen het ontwerp. Hg verdedigde de openbare Universiteit, die geenszins door den Staat in een bepaalde geestesrichting is gedreven. Spreker had gewenscht, dat deze partieele herziening achterwege ware gebleven om later principieel deze geheele materie te regelen in de richting der zelfregeeriDg van de Universiteiten. Waar spr. twyfelt aan de opbouwende kracht van het ontwerp, gevoelt hg zich vooralsnog bezwaard zgn stem er aan te geven. Ten opzichte van het korps officieren der Kon. Ned. Marine-reserve is bepaald,, dat de luitenants ter zee ie en 2e klasse en de adelborsten le kl. gelijkgesteld zgn in raDg met de officieren der Kon. Ned. Zeemacht van gelgkluidenden rangterwyl buitengewone adelborsten den laagsten rang van officier bekleeden. Matrozen en torpedisten behoeven voor het aangaan van een huwolyk geen toestemming van den Minister van Marine. Begin April zal de Koninklgke Familie weder het Paleis Het Loo betrekken. De verjaardag van Prins Hendrik wordt aldaar gevierd, terwgl het gewone jaarlgksche bezoek aan Amsterdam van uit Het Loo zal geschieden. In de Woensdag gehouden zitting van den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van be8tnnr, werden behandeld de beroepen van C. E. van DykeKievit en anderen, onderwgzeressen aan de openbare lagere school te Ierseke, tegen het besluit van Gedep. Staten van Zeeland, waarby is goedgekeurd de ver ordening regelende de jaarwedden van de hoofden en het verder onderwgzend personeel der openbare lagere school in de gemeente Ierseke. Rapporteur was de staatsraad mr. Moltzer. Botterdam, 18 Febr. De politie heeft aangehouden den klerk der telegraphie Br., verdacht van vernietiging van telegrammen na overseining en van verduistering van de seinkosten door het niet inschryven op het proces-ver baal. Het bedrog werd ontdekt door het terug komen van een onbestelbaar telegram. Middelharnis, 18 Febr. Dinsdagmiddag is vrouw C. Langbroekv. Dyk (de moeder) ten huize van dr. Pameger alhier geopereerd. Deze operatie werd verricht door de doctoren Pameger en Bouman uit Middelharnis en Rinkel uit Dirksland. De operatie is uitstekend gelukt en het mocht den doctoren gelukken den kogel uit de benedenkaak te verwydereD. De toeBtand van deze vrouw is echter nog zeer ernstig.» De wonden der dochter zgn zoo goed als genezeD. Het kinderlgk is Maandag ter aarde besteld. Spreker betoogdedat het wetsontwerp niet dient om de vrgheid van het Hooger Onder- wys te bevorderen, maar om die vrgheid beter te realieeeren. Spreker trad vervolgens in een beoordeeling van de voorwaarden voor de toekenning van den effectus civilis aan de bizondere Univer- teiten, welke voorwaarden niet elk op zichzelf maar in onderling verband beschouwd moeten worden en zoolang mogelyk dienen te zgn. Maar den effectus civilis wil hg niet toekennen aan vereenigingen of corporation, maar slechts aan eenigen tijd bestaande Universiteiten, ter wgl op het College van Curatoren de volle verantwoordelgkheid moet rusten voor het beheer tegenover het publiek gezag. De heer Roessingh bestreed het ontwerp, waardoor in stryd met het lands- en volks belang het peil van het Hooger Onderwgs wordt verlaagd, omdat waarborgen voor het bizonder universitair onderwgs niets betee- kenen, te meer waar de Staat, wat het uit oefenen van toezicht betreft, voor een gesloten deur zal staan. Oosterland. Woensdagavond j.I. werd door de Vereeniging aOosterland's Kolenfonds" de jaarlgksche algemeene vergadering ge houden ten huize van J. J. Beye alhier. De voorzitter opende de vergadering, en betuigde zgn ingenomenheid voor de belang stelling, dio uit de talryke opkomst blgkt. Na voorlezing der notulen, die onveranderd worden goedgekeurd, legt de boekhouder de rekening over van het afgeloopen jaar. Deze wordt goedgekeurd in ontvangst op f 4468.28, in uitgaaf op f 4153.085, alzoo met een saldo van f 315.195. Er blgkt uit, dat over 1903 zgn geleverd 6050 zak kachelstukken en semeekolen. j Staande de vergadering werden pl. m. 4300 zakken kolen opgegeven. H"vet ledental bedraagt 199; tegenwoordig f waren 118 leden; 3 nieuwe leden traden toe. I Niets' meer aan de orde zynde, sluit de j voorzitten de vergadering, i St.-Fib:psland, 18 Febr. Op zgn verzoek i is aan den heer M. Stole eervol ontslag ver leend als woger aan de weegbrug alhier. In zgn plaats is benoemd de beer Am. Stola. SL-Maartensdijk. Door den gemeenteraad is de bezoldiging van den gemeente-genees heer, dhr. A. J. Geluk, veranderd van wisselende inkomsten in een vaste jaarwedde van f 650. Hiervoor belast zich de heer Geluk met de armenpraktgk, de doodschouw en d.e vaccinatie. O ud-VoBsemeer. In de vergadering van den Raad dezer gemeente op Woensdag 1.1. kwrpn in behandeling een tweetal adressen van ingezetenen, houdende verzoek om ver hooging der jaarlgksche toelage aan den alhier gevestigden veearts, thans f 50 be- loopende. Verzocht werd in die adressen hem f 250 toe te staan. Naar aanleiding daarvan is, na uitvoerige bespreking, besloten de toe- lage op f 50 te houden, onder zekere voor waarde. Een aanvraag was ingekomen van het beetunr der Ned. Herv. GemeeDte alhier om mededeeling van den eventueelen verkoop- prys van den Noordelgken vleugel der Ned. Herv. Kerk. Naar aanleiding daarvan werd besloten om vooraf nog nadere inliohtingen bg genoemd kerkbestuur te vragen, of ook genegenheid zou bestaan den toren over^ te nemen. Tot leden der commissie tot wering van schoolverzuim werden herbenoemd de heeren G. M. van den Ende en M. E. Pruyssen, terwgl ook de andere heeren werden her benoemd, zgnde C. A. Gunst, M. A. Vermat en J. L. Lindhout Sr., daar deze als administratieve maatregel ontslag hadden gevraagd. De heer G. J. Ampt, oud-gemeente ontvanger werd ontheven van zgn borgtocht, gesteld tot zekerheid van zgn beheer als ontvanger der gemeente. Besloten werd verder om de straat van de Oude Molen tot den oprit in de Kalisbuurt te verbroeden, en de Molenstraat geheel te beleggen, en «enige slooten te dempen en te rioleeren. Besproken werd het plaatsen van een lantaarn op hoé gehucht Boschhoofd, met dit gevolg, dat een lantaarn op het gehucht zal worden aan gebracht tegen het eerst komende najaar. Hierna was aan de orde de bespreking van het onderwgzend personeel, in verband met het getal leerlingen op 15 Jan. 1.1.volgens dat getal zou één onderwyzer overcompleet zgn. De Raad besloot met algemeene stemmen nog niet tot op-wachtgeld-etelling van één der onderwyzers over te gaan en het gevoelen in te winnen van autoriteiten omtrent het toe laten ran loorlingon op jeugdiger leeftgd dan tot heden geschiedt, waardoor ontslaggeven voorkomen zou worden. Verder word .oa de benoeming van een commissie tot ondoccoek van de primitieve kohieren van den hoofdelijke» omslag en de hondenbelasting voor 1904, besloten opnieuw de waterkom genaamd »den Doelen" voor zeven jaren van de Ambachts- heerlijkheid te huren. Een schrgven van de gezondheidscommissie in zake keuring van vleesch, zal behandeld worden bg de wijziging der algemeene verordening van politie, wat weldra zal geschieden. De heer Friderichs maakte bg de omvraag nog eenige opmerkingen omtrent het vervoor van een gestorven paard en eene zieke koe, en de inlichtingen, die hg daarbg vroeg, werden hem verstrekt, hierin bestaande, dat handelingen, die vermoedelyk krachtens de politie-verordening strafbare feiten opleveiren, door de politie zooveel mogelgk worden onderzooht, zoo zg daarvan kennis krijgt. De sociëteit, alhier opgericht en thans ongeveer 25 leden tellende, heeft na vast stelling van het reglement en het aanwgzen van een bestuur, bg hare geboorte den naam verkregen van ïOns Genoegen". Goes. In verband met de fraude, gepleegd in het faillissement Prosee, zgn een paar ingezetenen gearresteerd en naar Middelburg gezonden. De familie P. zelf is nog altyd zoek. De Vereeniging Handelsbelangen", die hare leden uitsluitend telt onder de nering doende burgerg, gaat in ledental zeer vooruit. Het bedraagt reeds 48. Het is hoofdzakelgk aan het optreden van deze VereenigiDg te danken, dat het subsidie voor de geprojecteerde tram Borssele—GoesWolfaartsdyk verhoogd werd. Met een gelyksoortige vereeniging te Middelburg is een overeenkomst aangegaan om eikaars wederzydsche belangen te behar tigen. Het bestuur zal trachten eene goede oplossing te vinden van de kwestie: informatie. De aftredende bestuursleden werden her kozen. Naar aanleiding van de regeeringsvoorstellen tot verhooging van invoerrechten op enkele artikelen, zal de vraag »vryhandel of bescher ming" in een volgende bgeenkomst aan de orde worden gesteld. Uit een stal in do Voorstad zgn eenige gedeelten van paardentuigen gestolen. De politie stelt een onderzoek in naar den dader. Een streven van de zyde der arbeiders naar »Hooger op" heeft sncces gehad. Onge veer een honderdtal trad toe om te trachten een inrichtiog te krggen, een eigen te huis voor lezingen, cursussen, voordraohten enz. Tot voorloopige bestuurders werden gekozen J. Behagen, L. Broekveld, M. Geene, W. vaD de Visse, J. Zom en J. Kleuve. Men zal trachten van de bnrgerg geldelgken en anderen steun te verkrijgen. Middelburg, 17 Febr. In de heden ge bonden zitting van den gemeenteraad werd een breedvoerige discussie gehouden over een voorstel van de heer mr. R. Fruin betrekke lijk een verzoek van den Middelburgschen Bestnurdersbond om van gemeentewege tege moet te komen aan de hier heerschende werkloosheid. Burgem. en Weth. stelden voor, aan adres santen tte betichten, dat door den Raad geen termen kunnen worden gevonden om, overeen komstig hetgeen door adressanten schgnt te worden bedoeld, aan de hier voorkomende werkloosheid tegemoet te komen. De heer Fruin nu had naar aanleiding van het prre-advies van het Dag. Bestuur êen voorstel ingediend om het Dag. Bestuur uit noodigen met de requestranten in overleg te «treden over de mogelykheid en de wensche- Igkheid van een verzekering der werklieden met sterna .van de gemeente tegen de gevolgen van de gedwongen werkloosheid. Dit voorstel werd, .behalve door den heer Fruin zelf, verdedigd <ioor de heeren Van Dunné en jhr. Van Teylingen en daarentegen bestreden door de heeren jhr. mr. Schorer en mr. de Veer. Het werd echter verworpen met 9 tegen 7 stemmeD, en daarna het voorstel .van Burgem. en Weth. zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd. -r- Men tracht op de vieschereplaatsen over te -gaan tot oprichting van afdeelingen van den Vissohersboud, een bond zonder politieke of godsdienstige kleur, doch uitsluitend ten doel hebbende lotsverbetering van de visschers te verkrygen. Vlissingen, 18 Febr. -JHeden is alhier bericht ontvangen dat gisterenavond te Dieren la overleden de heer C. L. van Woqlderen, die den 1 Januari de betrekking van directeur der Maatschappy »Zeeland" heeft neergelegd, na gedurende 26 jaren als zoodanig werkzaam te zgn geweest. De overledene, die 22 Juli ,i&39 te Rheden werd geboren, bereikte dus den Jeeftgd van 64 jaren. Aanvankelyk voor den caaeioedifc.nst opgeleid, klom bg daar op tot den rang van luitenant, en werd in 1876 benoemd tot direo^v van de Maatschappg Zeeland", in .«elke betrekking hij zeer veel ia het behang van die Maatschappg heeft gedaan. Trouwens hiervan wO'den de duide- lgkete bewgzen gegeven in de onlangs te Amsterdam gehouden vergadering, waarin hem bg het toekennen van eervol ontslag, groote lof werd toegezwaaid voor al hetgeen 5g voor de Maatschappg Zeeland" heeft godaan, on met algemeene stemmen zgn benoeming tot commissaris volgde. Hoezeer hg 4ok gezien was buiten zgn veelomvattenden en gewiohtigen werkkring aan de Maatschappg »Zeeland", bleek wel het beste uit het hem door Zeeuwsche vrienden aangeboden hnldeblgk bg zgn vertrek uit Zeeland. De heer Van Woelderea was van 29 Augustus 1888 tot bg de ipeiiodieke ver kiezingen in 1901 lid van de Prov. Staten van Zeeland. Hg werd in het laatstgenoemde jaar niet herkozen, doch moest het toen met slechts eükele stemmen afleggen tegen zgne anti-rev. iegencandidaat. Bovendien was hg te Middelburg in ver schillende andere betrekkingen zeer nuttig werkzaam. Hij heeft te Dieren, waar hg rust ging zoeken na een zoo welbesteed leven, niet lang van deze rust kunnen geoieten. Dat zgn heengaan vooral te Middelburg en Vlissingen, doch verder in geheel Zeeland met leedwezen zal worden vernomen, daarvan zgn wg overtuigd. KBOIT8ZAEE1. I Voor de rechtbank te Amsterdam werd Dinsdag behandeld de zaak van den jongen man, die op den Tweeden Kerstdag een 60- jarigen melkslgter mishandelde, omdat deze zich boos maakte, wgl zgn poes een trap had gekregen. Zooals men weet, overleed de melkslgter aan de gevolgen der mishandeling. De beklaagde zeide veel verdriet te hebben over het gebeurde, eu hg zou z'n daad gaarne ongedaan hebben gemaakt. Ook ontkende hy, dat zgn stoot zoo sterk was geweest. De melkslgter was meer teruggevallen dan terug gegooid. Maar de getuigen verklaarden anders. De eisch van het O. M, luiddedrie jaar gevangenisstraf.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1