ZIERIRZEESfJE NIEUWSBODE. Donderdag 18 Februari 1904. (Z ier i li. z e e s c h e C o u r a n t). RECLAMES. Het Gothenburger stelsel. NIEUWSTIJDINGEN. Verschgnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No. 7965 DtreotourA. J". DE LOOZJD. FRANKEL. WAALE, alleen voor het, binnen- en bnitenl. nieuws. A. FRANKEL. Redacteurenj Advcrtentiënvan 13 regel» 30 Cta. meerdere regel» 10 Cta., kannen uiterlijk tot dee MaandagsWoensdags en Vrijdags middags 2 ure beiorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. FhSnkel, Meelstraat 386, Zierikzee. 15 regels tfE* ets. Elke regel meer IS ets. De Drukkerij van R. W. J. OCHT- MANPapiermagazijn Appelmarkt, is speciaal ingericht voor klein goedkoop Drukwerk, als: VisitekaartjesHuwe- lijkskaarten, Nota's, ICwitantién, Enveloppen, Adressen, Briefhoofden, Briefkaarten, Sigaren zakjes, Banketzakken, enz. Net werk, tot de laagste prijzen. Postkantoor te Zierikzee. Lijst van brieven, enz., geadresseerd aan onbekenden, gedurende de le helft der maand Februari 1904. 1. C. Hoose, Ellemeet. 2. Jac. Kuiper Pz., Rotterdam. 3. Schoonoord. In sohier al de beschaafde landen is tegen het misbruik, dat van den alkobol gemaakt wordt, wegens de hoogst betreurenswaardige gevolgen, die er uit voortvloeien, een strijd aangebonden, die in de laatste tijden, in zonderheid in Nederland, aanzienlijk in kraoht en omvang is toegenomen. Geschriften zijn er over in menigte verspreid, waarin het euvel in zijn ware, verschrikkelijke gedaante gekenschetst wordt; tal van lezingen zijn er over gehouden om de massa van de ont zettende verwoestingen, die de drankduivel in het leven der individuen aanricht, te over tuigen; verschillende vereenigingen zijn aller- wege in het leven geroepen, teneinde met vereenigde kracht den kanker te bestrijden, die een groot deel van het volk heeft aan getast. Wij zullen de verderfelijke gevolgen, die uit het onmatig gebruik van sterken drank voortspruiten, niet in geuren en kleuren af schilderen. Stippen wij slechts aan, dat de mensch, die aan den drank verslaafd is, lichamelijk en geestelijk verzwakt, zicbzelven voor den arbeid ongesohikt maakt, tot armoede en misdaad vervalt, en ten slotte óf in de gevangenis, óf in een krankzinnigengesticht terecht komt. En niet alleen richt hij zich- zelven zedelijk en geldelijk te gronde, maar hij maakt ook, als hij gehuwd is, zijn vrouw diep ongelukkig, die vaak niet weet, hoe zij haar arme, hongerige kinderen moet voeden en kleeden. Geen wonder, dat denkers en staatslieden naar middelen gezocht hebben om het onrust barend toegenomen en zooveel onheil stichtend kwaad te beteugelen. Wij zullen al de middelen, die aangeprezen worden, en met meer of minder succes reeds zijn toegepast, niet op sommen, maar voor heden met één er van ons bezig houden, n.l. het Gothenburger stelsel, dat aldus genoemd wordt, omdat in de stad Gothenburg, die in Zweden ligt, het eerst dit middel werd toegepast. Nadat de wetgever in Zweden op ver schillende wijze door een hooge belasting op het gedistilleerd, door het stelsel van ver gunning, door beperking van het aantal kroegen, en door het verbod van kleine stokerijen vruchteloos beproefd had het hoog gestegen drankverhruik te doen verminderen, voerde hij in 1855 een wet in, waarbij aan de steden het recht gegeven werd om alle vergunningen in plaats van aan versohillende kroeghouders aan een Naamlooze Vennoot schap te verleenen, die, gevormd door en bestaande uit achtenswaardige burgers, den verkoop van sterke dranken door bezoldigde tappers liet uitoefenen. De Vennootschap betaalde jaarlijks aan de stad een belastingssom, waarvan het bedrag overeenkwam met hetgeen alle vroegere tappers opbrachten. De geheele netto-winst, die zij behaalde, moest zij na aftrek van 6 pCt. kapitaalrente in het belang der ver bruikers besteden. Zij nam de verpliohting op zich een gedeelte der verkregene kroegen niet te exploiteeren, en sleohts de hooget- noodige te openen. Aan het hoofd der tapperijen, die netjes en zindelijk moesten ingericht zijn, werden personen geplaatst, die ontwikkeld en van een onbesproken levens gedrag waren. Zij genoten een vaste jaar wedde, en hadden vrij wonen, vrij licht en vuur. Zjj moesteu zorg dragen, dat in hun inrichtingen ten allen tijde koude en warme spijzen en niet-alcoholische dranken te ver krijgen waren, die zij echter voor hun eigen rekening en risico moesten inslaan. Deze tappers waren dus als zoodanig ambtenaren in dienst van een Maatschappij, en werden gecontroleerd door een vanwege de Vennoot schap aaDgestelden controleur. Zij hadden er geen voordeel van, als er veel stérke drank gedronken werd, want de winst hiervan vloeide in de kas der Vennootschap, maar wel hadden zij belaDg bij den verkoop van spijzen en niet-alcoholische dranken, want hoe grooter de omzet daarvan was, des te meer winst behaalden zij. De Vennootschap mocht de door haar gemaakte winst niet voor zicb- zelve behouden, maar moest die aanwenden hetzij voor een philantropisch doeleinde, het zij voor een instelling van openbaar nut. Dit stelsel wordt thans in schier geheel Zweden toegepast. Het heeft tot het resultaat geleid, wat de wetgever heeft beoogd, namelijk dat het gebruik van alcoholische dranken sterk verminderd is. In 1898 is een hoogst belangwekkend academisch proefschrift verschenen van mr. J. W. Belinfante: »De Staat tegenover het Alkobolisme", waarin het Gothenburger stelsel wordt uiteengezet. Onze gegevens voor dit hoofdartikel hebben wij voor namelijk uit dit proefschrift geput. Rusland—Japan. Steeds worden andere lezingen gegeven over het verloop en den uitslag van den slag bij Port-Arthur, waarmede de oorlog eigen lijk een aanvang nam. Zoo wordt thans door den commandeerenden admiraal gemeld, dat wel enkele schepen licht beschadigd werden, maar geen enkel buiten geveoht werd gesteld en dat do torpedobooten, na den aanval op de vloot, terugkeerden. Alle officieren en manschappen zouden gedurende den strijd dezelfde koelbloedigheid als bp de gewone manoeuvres aan den dag hebben gelegd en de stemming moet vol geestdrift zgn geweest. De verliezen aan Japanschen kant hebben volgens dezelfde lezing aan dooden 4 en aan gewonden 54 bedragen. Zgn er dus hg de Japanneezen reeds eenige dooden gevalleD, bij de Russen is het aantal gesneuvelden of verongelukten reeds aan- zienlgk. Zaterdag nog werd door admiraal Alexejef naar St.-Petersburg geseind, dat het transportschip voor den torpedodienstJenissei", dat zich tot het leggen van torpedo's in de vaart bevond, tengevolge van eene ontploffing gezonken ie, waarbg de commandant Stepanow, een werktuigkundig-ingenieurtwee adel borsten en 92 man omkwamen. Verloren de Russen alzoo een schip, een ander sohip, en wel het Japansche oorlogsschip »Inkou", dat door het gs was ingesloten aan de monding der Laskhe, werd Zondag door hen genomen. Intu8schen moeten de Russen het voor uitzicht hebben, binnenkort zonder kolen te zitten, wat een ware ramp voor hen zou zijn. De Londensche correspondent van het Berl. Tagebl. seint toch aan zgn blad, dat de Russische vloot in het verre oosten nog slechts voor 20 dagen kolen in voorraad heeft en dat de Japanneezen van plan zgn, tot dien tijd niets bgzonders te doen, daar de Russen na verloop van die twintig dagen vanzelf geheel machteloos zouden geworden zgn. Natuurlgkerwgze wordt dit gerucht met groote vsohadefreude" door de Engeleche bladen vermeld en overdreven. Zelfs wordt door de Daily Expres het verzinsel verbreid, dat de koleuvoorraad reeds nu totaal uit geput is. Wel schgnt vast te staan, dat de Chineezen den Russen kolen geweigerd hebben. Er wordt tenminste uit Glasgow gemeld, dat het verschepen van kolen naar Oost-Azië thans geschorst is, terwijl uit Cardiff de tijding tot ons komt, als zou alle versoheping van kolen naar Port-Arthur voor Russische rekening gestaakt zgn, en de schepen met kolen hun koers moeten veranderen om het in beslag nemen door de Japanneezen te vermijden. Wat de houding van China in dezen krgg betreft, wordt uit Tokio geseind, dat de Japansche regeeriog dadelijk, toen de oorlog onvormgdelgkscheon, der Chineesohe regeering door haar gezant heeft doen aanraden, om, ingeval de vgandelijkheden mochten uitbreken, eene strenge onzijdigheid in acht te nemen. Tegelijkertijd werd den gezant opgedragen, der ChineeBohe regeering onder het oog te brengen, dat eene neutraliteit-verklaring door China ook ernstige plichten medebracht, n.l. dat China zorgen moest dat die neutraliteit ook door de oorlogvoerenden werd geëer biedigd. Daarom moest het hemelsche rijk Sjan- hai-kwan en andere strategisohe punten bezetten en zorgen, dat zgne havens volstrekt niet tot militaire doeleinden werden gebruikt. Om zioh nu te verzekeren, dat de mogend heden de onzgdigheid van China erkennen, zal Japan te zgner tijd aan de mogendheden mededeelendat het voornemens is, de onzgdigheid van China te eerbiedigen, zoo lang dit ook door het czarenrgk wordt gedaan. Overigens worden, bg gebrek aan nieuwe oorlogsberichten, door de meeste bladen de oude opgewarmd of losse geruchten vermeld, zooals bijvoorbeeld dezer dagen nog de be schieting van Hakodate door de Russische vloot. Aan dergelgke geruchten, uit Japansche bron afkomstig, mag men natuurlgk maar heel weinig waarde hechten, vooral omdat althans van den Russiscben kant de gebeur tenissen langs ambtelgken weg vrg uitvoerig bekend worden gemaakt. Als alle berichten van het oorlogsterrein, uit Eogelsche broD, volkomen betrouwbaar waren, dan was van de heele Russische vloot in Oost-Azië geen schip.meer over. Zoo wordt aan den Standard uit Tientsin van 13 dezer gemeld, dat, volgens bericht van den Engelschen admiraal te Wei-Hai- Wei, bij een treffen tusschen de beide vloten op Donderdag van de vorige week, de Russen niet minder dan 18 schepen verloren, waar van er 8 gezonken zgn en 10 buitgemaakt werden. Van geen enkele zgde werd deze Jobstgding tot nu toe bevestigd. Zoo'n ingrgpend verlies te verdonkeremanen zou eenvoudig niet mogelijk wezen. Het sensatiebericht moet dan ook maar beschouwd worden als een sterk staaltje van Antipathie jegens Rusland, gepaard met een groote overmaat van correspondenten- ijver. Een officieel karakter draagt een telegram uit Petersburg, waarin meldiDg gemaakt wordt van nieuws van het terrein van den strgd, door Alexejef geseind aan den czaar. Deze berichten spreken van het vernietigen van een Japansch stoomschip nabij de straat Sangarie, door de krnisers-divisie, onder bevel van den kapitein Reitzonstein. Verder meldt Alexejef, dat gedurende drie dagen een hevige sneeuwstorm woedde en dat genoemde divisie geen spoor van de vgandelgke vloot ontdekte. Van een heldendaad, die sterk naar den mosterd riekt, maakt een telegram uit Chifoe aan de New-York Herald melding. De Japanners slaagden er in volgens dit telegram om 8000 man te landen aan de Dove-baai. Maar daar kwamen 250 van die fameuze kozakken aanzetten en dat hoopje versloeg totaal, door een geweldigen bajonet- aanval, den ruim dertigmaal sterkeren vgand. Een officieel rapport. Admiraal Togo's officieel rapport over den aanval op Port- Arthur luidt »Nadat de gecombineerde vloot den 6en Februari Sasebo verlaten had, werd alles uitgevoerd overeenkomstig de gemaakte plan nen. Middernacht van den 8sten viel het voorste gedeelte van het eskader de voorhoede I van het vgandelgke eskader aan, welke buiten de haven lag. De aPoltowa", de nAskold" en twee andere schepen werden klaarblgkelgk door torpedo's getroffen. nln den middag van den 9den stoomde de vloot de opening van de haven van Port- Arthur binnen en viel den vgand aan, hem naar ik geloof, hevige schade toebrengend. Dit gevecht duurde 40 minuten. Ik geloof dat de vgand ontmoedigd was. Hg gaf het gevecht om zes uur op, en scheen naar de haven terug te keeren. »De Japansche vloot leed zeer weinig schade. Wg hadden vier dooden en 54 gewonden". Dit telegram neemt in elk geval in door zgn soberheid en eenvoud, in tegenstelling met de gebruikelgke officieele overwinnings bulletins. BelgiS. Een verschrikkelgk spoorwegongeluk heeft te Brussel, op 10 minuten afstand van het Noorderstation, plaats gehad. Te 8^ uur '8 morgens kwam de trein uit Antwerpen op de lgn, die naar het station voert, toen plotseling de verbindingsstangen tusschen twee waggons verbroken werden, met het gevolg, dat zeven passagiersrgtuigen achterbleven. Nauwelgks stonden deze stil of een sneltrein uit Ostende kwam op dezelfde lgn aan en liep met groote kracht op de afgehaakte waggons. Een tweede-klasse rgtuig werd letterlgk verbrijzeld, alle tusschenschotten werden ver nield. De waggon ziet er verschrikkelgk uit; er is bgna niets van overgebleven. Twee schooljongens, die uit Vilvorde kwamen, Georges Despret, 12 jaar oud en Louis Petre, 13 jaar oud, waren onmiddellijk dood. De eerste is letterlgk onthoofd. Men veronderstelt, dat hg op het oogenblik van de botsing uit het raampje gekeken heeft. Van de andere is de borst ingedrukt en de rechtervoet geheel afgesneden. De vader van den jongen Despret, die zgn zoon vergezelde, is ernstig gewond; hg verkeert in beklagenswaardigen toestand. In het geheel zgn er 18 gewonden, bgna allen handelaars uit Vilvorde of uit Antwerpen. Zg zijn gelukkig niet levens gevaarlijk gewond. Twee van hen hebben echter ernstige kneuzingen opgeloopen en zgn naar het hospitaal vervoerd. De anderen zgn deels naar hun woonplaats teruggebracht of worden in particuliere woningen te Brussel verpleegd. Alle hooge ambtenaren van het departement van spoorwegen waren op de plaats des onheils tegenwoordig. Reeds sedert 10 jaar oordeelde men den iogang van het Noorderstation gevaarlgk en men had reeds lang aangedrongen op een verbouwing. De ongelukken gebeuren altgd op diezelfde plaats. Het bericht van het ongeluk heeft in de stad groote ontroering veroorzaakt. Nederland. Sneek, 16 Febr. De vorige week sprak dr. Herman Gorter in »Amicitia" alhier over Anarchisme en Socialisme". Anarchisten en Sociaal-Democraten hebben een doelhet verkrggen van de socialistische maatschappijhet verschil tussohen beide schuilt in de wijze, om tot dat doel te komen, in beider taktiek. Niet het einddoel bepaalt die taktiek. Wat wel? De aard van den weg, die moet worden afgelegdhet karakter der te overwinnen moeilgkheden. De reiziger, die bergen ziet tusschen zich en de stad, waarnaar hg optrekt, leere klimmen. Privaatbezit is de groote bergdie het heden scheidt van de social, maatschappg de kapitalisten vormen de macht, die zich stelt tusschen de arbeiders en den heilstaat, en deze geweldige vgand kan slechts ver slagen, als men studie maakt van zgn wezen, van de wapenen, die hg gebruikt. De wapens der kapitalisten zgn, of wordenintellect, organisatie, discipline; welnu, de plioht van het proletariaat is, zich dezelfde wapens aan te schaffen. Alzoo doet de sociaal-demooratie, die in haar vaandel geschreven heeft: ^Ontwikkelt U! Organiseert Ul Weet individueel inzicht achter te stellen bg wat het gemeensohappelgk j belang eischt!" Niet het Anarchisme, dat schermt met het verblindende woord: vrijheid; dat doet als de negers, die met schoon einddoel voor oogen, naakt, met pgl en boog tegen snel vuurkanonnen en repeteergeweren insnellen en nooit hun ideaal zullen bereiken, omdat zg niet letten op het wezen van den vgand. Het is waar, ook de Anarchist tracht het volk te ontwikkelen, maar hg versmaadt het terrein te betreden, waar de geschikte gelegen heid zich voordoet, om het volk zich den strgd bewust te maken; het terrein n.l. van de politieke actie; daar alleen ziet men beide klassen op elkaar botsen. Kamstra trad in debat, waarna Gorter langdurig repliceerde, zoodat het reeds na middernaoht was, toen de vergadering werd gesloten. Meppol, 43 Febr. Sedert geruimen tgd Igdt de heer M. J. Wolff aihier aan hevige zenuwpgnen en verzwakking van het gezichts vermogen, zoodat het licht van één zgner oogen bgna uitgedoofd is. Daar hg een gzersterk gestel heeft, wisten de vele geneesheeren die bg raadpleegde, den oorsprong van zgn Igden niet op te sporen, totdat dezer dagen prof. Straub, na eene langdurige behandeling, constateerde, dat de toestand een gevolg is van loodvergiftiging, en waarschgnlijk is ontstaan door het gebruik van loodhoudend leidingwater. Vele aan geslotenen drinken nu dit water niet meer. Amsterdam, 45 Febr. Het aantal uit gefloten diamantbewerkers bedroeg Zaterdag reeds een 4000-tal. Het aantal werkloozen onder hen bedraagt 874 tegen 802 de vorige week, zoodat er Zaterdag reeds een 4900 man op straat stonden. 's-Gravenhage, 45 Febr. De openbare vergadering der Tweede Kamer is thans vastgesteld op a.s. Woensdag, des voormiddags 44 ure. Zaterdag is weer een buitengewone zitting van den Ministerraad gehouden. Onderzoek toestand spoorwegpersoneel. De Staatscommissie, bg Kon. Besl. benoemd om dit onderzoek in te stellen, heeft thans haar rapport uitgebracht. In het geheel heeft zg 288 verhooren gehouden. Hare conolusie is, dat niet solidariteit in de eerste plaats het sein gaf tot de groote eerste spoorwegstaking nu een jaar geleden, maar veeleer ontevredenheid met de bestaande arbeidsvoorwaarden. Evenmin was verzet tegen de nieuwe wetten het algemeen motief voor de tweede staking. Bg verreweg de meeste stakers hebben andere beweegredenen den,doors)ag gegeven. Ook zgn velen tot het nederleggen van den arbeid door vrees gedrevendoor vrees voor overlast of geweld jegens hen zelf of jegens hunne gezinnen, door vrees ook voor ontslag, ingeval de Neder- landsche Vereeniging van Spoor- en Tramweg personeel andermaal zege mocht behalen. Daarbij was de drang naar betere arbeids voorwaarden bg beambten en werklieden, zoo ook bg een deel der ambtenaren, vrg algemeen. Tot de hoofdgrieven behoorden: te lage loonen in de lagere rangenlange diensttgden en te weinig rustte weinig vrije Zondagen veelvuldige straffen, zonder behoorlijk geregeld recht van beroep; veronachtzaming van de wenschen van het personeel door de direotiën. De commissie heeft eohter uit het door haar ingesteld onderzoek den indruk verkregen dat de spoorweg-maatechappgen hare zedelgke verplichtingen tegenover haar personeel, bg vergelgking met andere groote werkgevers hier te lande, niet hebben verwaarloosd. Ten opzichte van wachteressen in den regel gehuwde vrouwen of in enkele gevallen weduwen komt het der commissie wenschelgk I voor, den nachtdienst onvoorwaardelgk te verbieden. De oommissie heeft de vraag overwogen, of het niet wenschelgk zoude zgn aan het personeel langere dan de aangegeven rusttgden te verzekeren. Te weinig Zondagsrust, met vaak onvoldoende gelegenheid tot vervulling van Godsdienstplichten acht de commissie wel eene der grootste schaduwzgden van den dienst bg de spoorwegen. Door de scheidsrechters in de Vene- zulaaDsche zaak is de uitspraak bepaald op Zaterdag 27 dezer. De voorzitter zal bg deze gelegenheid geene redevoering houden met het oog op de politieke omstandigheden. In de afdeelingen der Tweede Kamer worden thans onderzocht de wetsontwerpen, betreffende: de jachtwet, onteigening voor een spoorweg van Ouddorp—Middelharnie— Ooltgensplaat en voor de uitbreiding van het station Axel van den spoorweg Mechelen Teroeuzen. Tengevolge van den oorlogstoestand vertrekt de monitor »Reinier Claeszen" zoo

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1