Donderdag II Februari 1904. (525 ierikzeesche O o u r a n t). NIEUWSTUDINGEN. Uit Stad sw Provmci». ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAARGANG. No 7962 DlrooteuTi A. J". DE LOOZB. Redacten ren A. FRANKEL. J. WAALE, alleen voor het binnen- en buitenl. nieuws. Ad verten tienvan 13 regels 30 Cta. meerdere regels 10 Cta.kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 are bezorgd worden. Groote letter wordt naar plaatmimte berekend. Alle betalingen moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van correspondenten te adresseeren aan A. Frü-jkee, Meelstraat 386, Zierikzee. Atjeh. De onderwerping van T. Ben Feukan. De groote gebeurtenis van den dag op Atjeh is de onderwerping van T. Ben Peukan van Meureudoe, en wel omdat dit bendehoofd, na de onderwerping van de Sultans- en daarna van de Polemtamilie, een der voor naamste en invloedrijkste hoofden der West kust was, die zich nog tegen ons bestuur verzette. Die beteekenis ontleent bij volstrekt niet aan zijn rang of geboorte (hij is van oor sprong een hoofd van legeren rang), maar aan zijn persoonlijke kwaliteiten, inzonderheid zijn woeligheid, zijn eerzucht en zgu ingekan- kerden haat tegen de Hollanders. Io den tijd toen T. Oemar nog aan zijne zijde stond, verwachtte bij wellicht na dezen de eerste Atjeher onder ons bestuur te zullen worden. Maar toen die eerzuchtige verwach tingen niet verwezenlijkt werden, verliet hij onze zijde en wierp zich als bendehoofd op. Van dit oogenblik af was bij een onzer lastigste vijanden. In 1898 schreef hij de Pedirsche hoofden aan tot het voeren van den heiligen oorlog, en toen dit niet voldoende hielp, reisde hij hen persoonlijk af, om hen daartoe op te wekken. Na den Pretendent- Sultan, Panglima Polem, en T. Oemar was bij de vierde in het verbond, dat destijds tegen ons gesloten werd. Toen T. Oemar op 25 Augustus '98, dank zij ons krachtig optreden, gedwongen was zijn heil te zoeken in de vlucht naar de Westkust, volgde T. Ben Peukan hem derwaarts, maar weldra ver- soheen hij opnieuw aan de Noordkust, vooral in zijn vaderland Meureudoe. Hoewel hij geen hoofd van dit landschap was, heeft hij herhaaldelijk getracht zich in het bezit van de sultannwaardigbeid te stellen, vandaar het toevoegsel Meureudoe achter zijn naam. Hij heeft ons in den tijd, voorafgaand aan de onderwerping van den Pretendent-Sultan, verschrikkelijk veel te doen gegeven in Meu reudoe en omgeving. Na Panglima Polem's onderwerping heeft ook bij er een oogenblik aan gedacht, het hoofd voor ons te buigen. Maar hij had een eed gezworen dit nimmer te zullen doen. Bovendien was hem voorspeld, dat bij spoedig zou sneuvelen, en het een gevoegd bij het ander was oorzaak dat bij in verzet bleef. Toen de kogel, die bij verwachtte, te lang uitbleef, schijnt bij daarin reden gevonden te hebben om zijn eed als niet bindend te be- schouwon. Door zijn onderwerping mag het verzet op de Noordkust nu als gebroken worden be- sohouwd, en de grootste krijgsmansonder neming, die ons nu nog rest, is een zuivering van de Westkust, vooral van Tapa Toean en van de staatjes van Meulaboh, waar de panglima's van Tj. Nja Dien, de weduwe van T. Oemar, nu en dan nog maar al te duidelijke teekenen van leven geven. Rusland—Japan. St.-Petersburg7 Febr. De officiëele Regeeringsbode bevat een rondschrijven aan de Russische gezanten in het buitenland, waarin wordt medegedeeld, dat de Japansche gezant aan de Russische regeeriog een nota overhandigde. Daarin wordt te kennen gegeven dat de Japansche regeering de onderhande lingen afbreekt. De Japansche gezant is uit St.-Petersburg teruggeroepen. Naar aanleiding hiervan riep de Czaar den Russischen gezant te Tokio eveneens terug. De handeling van de regeeriog te Tokio maakt Japan verant woordelijk voor alle gevolgen. Het blad Nowoja Wremja geeft heden een extra editie uit, waarin het volgende artikel is afgedrukt Drie maanden heeft de Russische diplomatie zich beijverd, om de voorstellen van Japan op vredelievende wijze te onderzoeken en na te gaan, wat maar mogelijkerwijze aan Japan kon worden toegegeven. Rusland werd beschuldigd, dat het de onderhandelingen rekte met het doel, zioh beter tot den oorlog toe te kunnen rusten. Zonder zich door vernederenden laster te laten beïovloeden, vervulde Rusland nauw gezet zijn plicht, in het vertrouwen op even groot plichtsgevoel bij zijn tegenstander. Zooals thans bewezen wordt, was de ge- heele wisseling van nota's van de zijde van Japan een comedie-vertooning. Niet Rusland moest het oogenblik afwachten tot twee in Italië gekochte kruisers de Chineesche wateren bereikten, doch Japan. De kruisers bereikten Singapore. De Japanners wierpen het masker af en wachtten niet eens de Russische nota van antwoord af, maar riepen den gezant terug. De Aziaten betoonden zich steeds Aziaten en waren niet eens in staat, de uiterlijke vormen in acht te nemen. De geschiedenis kent geen geval van een dergelijk optreden en wij ziju overtuigd, dat de openbare meeoing in Rusland den Japanners een behoorlijk antwoord zal geven. Het afbreken der diplomatieke betrekkingen beteekent nog niet, dat de oorlog verklaard is. De geschiedenis kent voorbeelden van het afbreken der diplomatieke betrekkingen, dat jaren duurde, zonder dat een oorlog volgde; zulke voorbeelden zijn echter zeldzaam. Bij den gewonen gang van zaken staan wij óf voor het begin van een oorlog, óf voor de noodzakelijkheid van bemiddeling door andere groote mogendheden. Wg staan dus, zegt het groote Russische blad, hetzg voor oorlog, scheidsgerecht of een conflict van langen duur. Het laatste is het minst waarschgnlgk, daar de belangen der beide rgken te scherp tegenover elkander staan. Bemiddeling zal waarschgnlgk evenmin worden ingeroepen. Derhalve blijft een »ultima ratio" van volkeren en staten in dezen plicht, afgezien van vooropgestelde moeilgkheden. Eén diog schgnt ontwijfelbaarna de gisteren door Japan gedane stappen zal geen eerlgk buiten lander het voor mogelgk houden, dat men ons van een agressieve houding kan beschul digen. Rusland staat op den tweesprong van groote gebeurtenisseniedere zoon van Rus land, zonder onderscheid van overtuiging, zal heden welbewust en oprecht moeten getuigen Japan zelf heeft het aldus gewild; het zg zoo; God helpe ons. 9 Febr. De Regeeringsbode maakt het volgend telegram van den stadhouder Alexejefl aan den Czaar openbaar: »In den nacht van 8 op 9 Februari, ongeveer te middernacht, deden Japansche torpedobooten eenen plotselingen aanval met hunne mgnen op het, aan de uiterste reede van Port-Arthur liggend eskader, waarbg de pantsersohepen DRitvisan" en ï>Czarewitsch", en de kruiser »Pallada" beschadigd werden". Er zal morgen een keizerlgk manifest worden openbaar gemaakt, waarbg de oorlog aan Japan wordt verklaard. Deze wordt onvermgdelgk geacht. Het geheele keizerlgk huis heeft heden een bedestond in de kerk van het winterpaleis bggewoond. Vóór het paleis bracht de menigte den zeer ernstig uitzienden Czaar geestdriftige toejuichingen. Uit Moskou wordt gemeld, dat een millioen roebels is geschonken tot oprichting van hospitalen. Nangasaki, 8 Febr. Daily Telegraph). Toen de Russische vloot onlangs Port-Arthur verliet, begeleidde zg transportschepen met eene geheele divisie troepen, die bg de Yalu- rivier ontscheept werden, op die wgze bezit nemend van Noord-Korea. Met Japan's geduld was het toen ten einde. Heden legde de regeering beslag op drie Russische koopvaardyschepen met eene lading steenkolen en proviand, bestemd voor Port- Arthur. De Russen boden geen tegenstand. De schepen zgn op het oogenblik door Japanners bemand. Men verzekert, dat nog twee Russische schepen zgn aangehouden en naar Sasoho opgebracht. Amerika» Baltimore, 8 Febr. Een verschrikkelgke brand woedt alhierhet is ééa van de vreeselgkste rampen, die de geschiedenis heeft aan te wgzen. De brandweer is buiten machte om de vuurzee te stuiten. De handelswgk en de openbare gebouwen zgn vernield. De schade, die vóór middernaoht op veertig millioen dollars werd geschat, is bg benadering niet aan te geven. 9 Febr. De brand woedt nog voort; 140 acres gebouwde eigendommen zgn ver nield. Een dertigtal huizenblokken zgn in de vlammen omgekomen. Men schat het aantal in de asch gelegde gebouwen op zeven honderd. Vooral in het Duitsche kwartier is de schade zeer groot. Een hevige storm belette de pogingen om den brand te stuiten. Vgftien brandweermannen zgn omgekomen, het aantal gekwetsten bedraagt meer dan honderd. Uit New-York en Philadelphia werden bluscbmiddelen gezonden en ook politie om de benden, die op roof uitgaan, te ver- drgven. De ramp moet aan verscheidene verzekering- maatsohappgen zooveel schade berokkend hebben, dat zg geruïoeerd zgn. De brand ontstond in één der kelders van de manufacturenzaak van John E. Hurst Co. De vlammen vonden in de daar opge stapelde droge goederen een overvloedig voedsel en het vuur breidde zich met ont zettende snelheid uit. Uitbarsting volgde op uitbarsting en in minder dan twee uur stonden tien blokken huizen in brand. De snelle uitbreiding van den brand moet worden toegeschreven aan de groote hoeveelheid ohemicaliëo en alcohol, welke in de nabgheid aanwezig waren. Italië. President Loubet komt tusschen 10 en 15 April te Rome voor zgn bezoek aan het hof. Behalve de gebruikelgke wapenschouwing staat op het programma de ook al niet ongewone jachtpartg, die op de koninklgke goederen bg Castelporzio zal plaats hebben. Ten slotte krggt Loubet nog een vlootscbouw in de golf van Napels. Het bezoek zal ongeveer zes dagen duren. Engeland. Het zuiden van dit land is Woensdag j.l. door een hevig onweder geteisterd. Berichten van groote schade komen van de Scilly- eilanden en uit Cornwales. De laaggelegen stadswgken van Portsmouth zgn ondergeloopen. Het tramverkeer is gestaakt. De kelders der huizen zgn meest alle overstroomd. Te Plymouth zgn door de hooggaande zeeën aan het strand gelegen landhuizen vernield. In den golfbreker werd een gat geslagen. Te Hastings werden groote steenklompen uit den golfbreker losgerukt en te Londen zelfs steeg de Theems tot ongewone hoogte, zoodat ook hier vele onderhuizen waterschade kregen en buiten Londen staan groote uitge strektheden land blank. BelgiB. Te Belgisch Clinge, even over de grens, is in een ondiepe sloot het Igk gevonden van den heer P. van Bunderen. De man was 's avonds gewoon uitgegaan, doch keerde niet terug. Vermoedelyk heeft men hier met een misdaad te doen, want de sloot bevatte slechts weinig water en op het Igk werd geen geld gevonden, terwgl 't vast staat dat hg in bet bezit van geld was. Ook vond men op eenigen afstand zgn tabaksdoos en mes liggen, terwgl zgn hoed als met geweld in den modder scheen gestampt. Het parket van Dendermonde, alsook maréobaussee's uit Eieldrecht en Hulst, stelde een onderzoek in. Eigenaardig is 't, dat juist 20 jaar geleden op denzelfden datum een schot op Van Bunderen op dezelfde plaats werd gelost. Hg werd toen wel getroffendoch niet ernstig. Nederland. Nijmegen, 8 Febr. Te dezer stede zal weldra eene stalhouderg van automobielen worden geopend. De rgtuigen zullen voorzien zgn van een kap en vier zitplaatsen hebben. Zg zullen verhuurd worden op korter of langer termyn (per rit, per dag enz.) met bestuurders en tegen tarieven, niet hooger dan die van paarden- en rgtuigverhuurders. Amsterdam, 9 Febr. De bruto-opbrengst der feestmarkt in het Paleis voor Volksvlgt alhier gehouden beloopt f 70.000; de netto opbrengst zal f 50.000 bedragen. Gisterennamiddag ongeveer 4 uur kwam in een café in de Nes een ongeveer 40-jarig man, vroeger kellner van beroep. Hg vroeg een glas bier, doch toen de achter het buffet staande juffrouw het hem over reikte, zakte hg plotseling ineen. Er werd een dokter geroepen, die slechts den dood kon constateeren. Waarschgnlgk is de man aan een hartverlamming gestorven. Gisterenavond kregen een jongman en zgn 24-jarig meisje in het Hortusplantsoen twist met elkaar. Deze laatste maakte zich daarbg zoo boos, dat zg in één der vgvers van het plantsoen sprong. In bewusteloozen toestand werd zg eenigen tgd later door 2 politie-agenten op het droge gebraoht, die alle pogingen aanwendden om de levensgeesten weer op te wekken. Toen zg hierin niet slaagdenwerd de drenkelinge naar het Israëlietisch Ziekenhuis overgebracht, waar een geneesheer den dood constateerde. 's-Gravenhage, 9 Febr. De Tweede Kamer heeft hedenmiddag haar werkzaam heden hervat. Ingekomen was het overlgdens- bericht van het Kamerlid Yan Wgck. Het zal met een adres van rouwbeklag worden beantwoord. Daarna zgn de afdeelingen hernieuwd. De Minister van Buitenl. Zaken heeft in een buitengewone audiëntie aan de Koningin verslag gedaan van de maatregelen, die de Regeeriog noodig oordeelt in verband met het oorlogsgevaar in het Oosten. Yolgens Het Vad. zal in het weldra verschgoend ontwerp van wet tot herziening der tarieven van invoer o. a. worden voor gesteld te belastenpaarden per stuk f 15, visch per 100 KG. f 6, honing per 100 K.G. f 6, vruchtenmoes per 100 K.G. f 30, bloemen enz. per 100 K.G. f 50, meel 100 K.G. f 0.30, kinine per 100 K.G. f 75, genees middelen per 100 K.G. van f 50 tot f 300, parfumerie per 100 K.G. f 100. petroleum per 100 K.G. f 1, leer per 100 K.G. f4 50 tot f 25, steenen per 100 K.G. f 0.05 tot f 0.10, bewerkt hout per M3. f 0 75, voor werpen van steen 6 pCt. der waarde, voor werpen van marmer 10 pCt. der waarde, voorwerpen van koper 10 tot 20 pCt. der waarde, schoenwerk 8 tot 15 pCt. der waarde en manufaoturen 10 tot 20 pCt. der waarde. Botterdam, 8 Febr. In verband met den moordaanslag op den inspeoteur van politie, den heer W. Blom, werden door den commissaris van politie, den heer L. J. C. Yugk, verschillende verdachte personen in verhoor genomen, o. a. een onderwgzer. Bewgzen zgn echter nog niet gevonden, daar allen, die gehoord zgn, behoorlgk hun alibi konden bewgzen. De kogel is nog niet verwgderd kunnen worden. De toestand van den gekwetste is overigens bevredigend. Gisteren werd het onderzoek, op het politie-bureau Meermansstraat, den geheelen dag geleid door den substituut-officier van justitie mr. J. Z. Mazel. Yerschillende personen werden gehoord. Vanmiddag om 3 uur is de heer W. Blom naar het Ziekenhuis overgebracht, teneinde den kogel te verwgderen. Toen gisterenavond 7 uur de 63-jarige scheepsmaker Willem Hoogstadt, zich van de werf der firma Bonn Mees aan de Doklaan (Maashaven W.z.), naar huis wilde begeven, had hg het ongeluk op het dek van een op stapel staand stoomschip in een opening te vallen, welke bg door de schaduw van een aan het dek staande veldsmidse niet had gezien. Hg stortte van een hoogte van 10 meter en kwam in zgn val in aanraking met verschillende spanten van het schip, terwgl hg juist door een opening in de kiel van het schip op de werf te land kwam. Toen de ongelukkige werd opgenomen, was hg bewusteloos; hg bleek twee schedel- wonden bekomen en twee ribben gebroken te hebben. In zorgwekkenden toestand werd bg, op advies van dr. Postma, die hem voor- loopig verbondper brancard naar het ziekenhuis overgebracht. Dubbeldam. In ons vorig nummer werd aan de Dordr. Ct. een bericht uit deze gemeente ontleend over ongeteekende brieven, welke de predikant aldaar ontvangen had en die hoogst beleedigend waren voor zgne vrouw, enz. In een door de N. Rott. Ct. ontvangen schrgven noemt deze predikant nu den inhoud van het bericht »0Dgeveer van a—z leugenachtig". De Dubbeldamsche berichtgever van de Dordtsche Courant blgft tegenover het ingezonden schrgven van ds. P. M. de waar heid van zgn verhaal omtrent den ouderling De G. in hoofdzaak volhouden. Vlaardingen, 9 Febr. Naar wg vernemen, is de hoofdprgs in de »Vlaardingscbe Ver loting", het stalen loggerschip, door den heer Van Baaren, deurwaarder alhier, in beslag genomen en krachtens rechterlgk bevel aan den ketting gelegd. Bergen-op-Zoom. De buitenplaats Goeree naby deze gemeente, zal tot sanatorium worden ingericht. Zierikzee, 10 Febr. Gisterenavond is bg Capelle een ongeluk gebeurd, dat zich aan vankelijk ernstig liet aanzien, maar nogal vrg gelukkig afliep. Van een rgtuig. waarin drie heeren waren gezeten, waaronder ook onze stadgenoot, de heer J. C. R., was de moer van het iemoen losgeraakt. Het paard ging er hierop van door. Tengevolge van den hevigen wind woei nu het rgtuig met de drie heeren in de sloot. Kregen ze alle drie een koud bad, dat in dezen tgd van het jaar minder aangenaam is, één der drie scheen, te oordeelen naar het vele bloed verlies, zwaar gewond te zgn. Bg dr. Van der Hoeven alhier binnengebracht, consta teerde deze, dat het slechts een vleescbwonde was. Een pin was namelgk door het vleesch gedrongen. Het voorstel van den heer Fokker de zaakWansink contra den Gemeentebouw- meester aanhangig te maken bg den Raad. werd niet met 8 tegen 2, maar met 8 tegen 4 stemmen aangenomen. Tegen stemden de heeren Mulock Houwer, Van Schelven, Van der Vliet en Moolenburgb. Gaarne wgzen wg op de achterstaande advertentie van »SchoolkindervoediDg", die door een welwillend aangeboden tooneel- uitvoering door de Vereeniging »Advendo" eenigszins in haar te verwachten tekort hoopt te voorzien. Waar aan ruim 80 kinderen 3 maal 's weeks een warme maaltgd wordt verstrekt, kan men nagaan dat veel geld noodig is. We wenschen daarom, dat velen zich a.s. Vrgdag naar de Concertzaal zullen begeven om te helpen aan bet goede doel van het comité. We vertrouwen gsarne, dat het uit te voeren programma in den smaak zal vallen, ook, omdat we weten, dat er in >Advendo" goede krachten zgn. Het verheugt ons er bg te kunnen voegen, dat het Strgkorkest zgn zeer gewaardeerde medewerking heeft toegezegd. Met ingang van 1 April wordt geplaatst bg de conservatie op 's rgka werf te Willem - oord de officier-mHchini-t 4ste k laste W. de Waardt. Op dien datum wordt de officier machinist 2de klasse W. J. Snaauw geplaatst bg de Kon. Maatschappg »De Schelde" te Vlissingen. Te Breskens was de opzichter van den Waterstaat, de heer Lugten, aan het peilen aan het einde der haven, bggestaan door den kantonnier Van de Sande en C. van den Heuvel, terwgl de aannemer van bet uitbaggeren van de haven zioh ook in de peilboot bevond. Terwgl de modderschuit de haven uitvoer, kwam de peilboot in het kielzog van de eerste, zoodat zg met de vier daarin aanwezige personen bgna omsloeg. Van de Sande sprong er uit en zwom naar den wal. De drie anderen konden de peilboot recht houdenzg kwamen geheel tegen de modderschuit, waarop zg met Van den Heuvel overklauterden. Het ongeval, dat zich eerst zeer ernstig liet aanzien, liep dus nog gelukkig af. Dat kleine oorzaken groote gevolgen kunnen hebben is te Boschkapelle gebleken. Een bunzing had een paling gevangen en was er mede onder een stapel gestoken turf gevlucht. Een voerman was tegelgkertyd met een wagen gekomen om de brandstof op te laden. De hond, die hem vergezelde, rook èu paling èn bunzing, begon te snuffelen en haalde spoedig den paling onder den hoop te voorsebgn, doch kon den bunzing niet bereiken. Dit dier moest echter voor den dag komen; toen de turfhoop bgna geheel op de kar was, viel den gereedliggenden hond aan en beet dezen zoodanig in den neus dat bg jammerlgk begon te builen, waardoor de paarden voor den wagen op hol sloegen en pardoes in den put sprongen, die door het graven ontstaan was. Ernstige gevolgen had gelukkig het voorval niet. Boven verwachting hadden de paarden en de wagen het er goed afgebracht, doch 't kostte nog al moeite om ze uit hun lastigen toestand te redden. St.-Maartensdijk, 9 Febr. De gemeente raad verleende eene jtarlgkeche toelage van f 100 aan de Commissie tot wering van Schoolverzuim (Leerplichtwet). De Commissie verdeelde die som als volgt: f 25 extra voor het lid, dat het secretariaat waarneemt en het overige presentiegeld 'over al de leden. Geslaagd bg het Dinsdag te Utrecht gehouden examen als surnumerair bg de staatspoorwegen, de heer R. C. Jansen alhier. Vlissingen, 9 Febr. Bg het terugzeilen van de Belgische loodssloep, na het bemannen 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1