H.H. Veehouders. AANBESTEDING. LOOPVARKENS. Quaker Oats Het bouwen van een nieuwe Ambachts school. „PLENARILY, LONDON Maatschappelijk Kapitaal 250.000.-- Rekeningen Sociëteit „ONS GENOEGEN". Rente van gelden a deposito C. M. BAL. aan te besteden PUBLIEKE VERKOOPING op Zaterdag 6 Februari 1904, den Hak van Kopwilgen, Zwaar Canadasch- en Wilgen hakhout. Erf en Tuin, ll prachtige Springbeeren, Eene partij gekloofde Esschen Knodsen. Goedkoop, vlug en netjes omlijsten van Foto's, Groepen, Portretten enz. Voorhanden bij S. OCHTMAN ZOON, Hulde-Album aan Koningin EMMA, VISITEKAARTJES Moorgate Street, London E.G. G. W. RISCH, St.-Domusstraat. Lappen, Stoffen, Sitsen, Bukskin, Baai, Rand, Bever enz. enz. Dr. REIMANNS, Maastricht No. 141. J. Landman, Zierikzee, Tuin-, Bloem- en Landbouwzaden. DE „SWAN"-PEN, Luykx van Hasselt, in 3 a 4 dagen, Nationale Levensverzekering-Bank Brillen, Baromefers en Thermometers, Dienstbode terstond gevraagd. HOUTEN LEDIKANTEN (2-persoons) van af f 11,75; SPRINGVEEREN MATRASSEN (2-persoons) van af f 12,50; TRANSPORT-VERHUIZINGEN; BEKLEEDING van MEUBELEN VERNIEUWEN, REPAREEREN en ZUIVEREN van alle soorten TAPIJTEN, GORDIJNEN, BEDDEN en MATRASSEN. Fijne afwerking. Lage prijzen. Aanbevelend, O", i.,. van do Vate, StofTeerderijKorte St.-Janstraat, ZlorlUzee. voor het ZIEKENHUIS te Noordgouwe over 1903 worden ten spoedigste in gewacht bij den Penningmeester VAN CITTERS, Schuddebeurs. Ballotage op Zondag 7 Febr., tot 's nam. 1 ure. met 3 dagen zirlit 3 Op langeren termijn tegen nader over een te komen voor waarden. Het BESTUUR van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Ambachts school te Zierikzee, ie voornemens op Woens dag 10 Februari a.s.f 's namiddags 2 uur, in de Ambachtsschool bij de Nieuwe Kerk, in het openbaar aan te besteden Aanwijzing in de Ambachtsschool op Zater dag 6 Februari, des namiddags 1 uur. Het Bestek is tegen betaling van f 0,50 en met teekeningen ad f 2,per stel te bekomen bij den Directeur der Ambachts school en bij den Architekt L. KOOLE Wz. te Zierikzee. Het BESTUUR van den Polder ZONNEMA1RE wenscht DE LEVERING VAN 292 M3. Pruisische Onderhoudsgrint van 1 tot 3; 330 M3. Pruisische Grint voor aan leg nieuwe Grintbaan. Inlichtingen te bekomen bij den Dijkgraaf van den Polder, bij wien de inschrijvinge biljetten vóór of op 25 Februari aanst. moeten worden ingeleverd. Het Polderbestuur van Zonnemaire, J. M. VAN DEN BOUT Mz„ Dijkgraaf. C. J. HOCKE HOOGENBOOM, Ontvanger-Griffier. De Deurwaarder J. DE REGT te Zierikzee zal, op Donderdag 4 Februari 1904, des namiddags één uur, op de Varremarkt te Zierikzee, publiek verkoopen; EENE PARTIJ Betaaldag 1 Mei 1904. des voormiddags 10 ure, bij de j> Blinkende Panhoeve" onder Nieuwerkerk, van EENE GROOTE PARTIJ waaronder BAKENS, en geschikt voor AFHEINING. De Deurwaarder J. DE REGT te Zierikzee zal, op Zaterdag 6 Februari 1904, des voormiddags 10 uur, aan de Nieuwe Meestoof te Bruiniese, publiek verkoopeni Eene groote partij als: Planken, Balken, Latten, Ribben, eene groote partij Steen, benevens Brandhout. Contante betaling van koopen van één gulden en daarbeneden. Inmiddels zware Gebinten uit de hand te koop. De Deurwaarder J. DE REGT te Zierikzee zal, op Dinsdag 9 Februari 1904, des voormiddags 10 uur, ten verzoeke van den heer J. M. VAN DEN BOUT Fz. te Zonnemaire, aan den Noord- gouwechen dijk (te beginnen bij den heer P. M. v. d. Bijl), pabliek verkoopen: Betaaldag 1 November 1904. Notaris W. F. DEL CAMPO genaamd CAMP te Renesse zal, op Woensdag 17 Februari 1904, namiddags 2 ure, ten verzoeke van den Heer J. M. WILTSON te Amsterdamin het openbaar verkoopen in de Herberg van C. van Bloois te Scharendgke-: EEN GROOT met GANG te Scharendijke, gemeente Elkerzoe, sectie A, No. 629, groot 3 Aren 30 Centiaren, laatst bewoond geweest door Mej. de Wed. Wiltson. Dadelijk te aanvaarden. Inmiddels uit de hand te koop. Te bevragen bij genoemden Notaris. Te koop: Eene KALFKOE, bij J. A. VAN HOEVE, aGantel", Ooeterland. Een VAARSKALF te koop, bij C. WALLER, Zierikzee. Gevraagd: Een Varken, p m. 200 K G. Aanbieding met prijs, adres Boekh. 8. OCHTMAN ZOON. BESCHIKBAAR bij rondleiding en ook bij hem aan huis. C. TIMMERMAN, Molenweg, Oosterland. To koop Adres: ïWEELZICHT", Schuddebeurs. To koop i bg J. A. FRANKEN te Noordwelle. Papiermagazijn R. W. .T. OCHTMAN. -*| Van af Woensdag 10 Febr.: Dik vet Spek 30 et. per 5 ons. Krippen 30 5 Vette Lappen en Worst 323 5 Noordstraat D 44. Boekhandelaren-Hofleveranciers door de Vereeniging t>Oost en West". Prijs f 1,—. Prachtuitgaaf 2,50 Geëxposeerd op de Fancy-Fair. üloomzoivelfabriek „LUCTOR ET EMERGO" te Zonnemaire, met flltaal te Haamstede. H.H. VEEHOUDERS, die genegen zijn hunne Melk te leveren, wordt proef tijd van levering toegestaan. Voorwaarden op aanvrage te bekomen. Indien noodzakelijk, worden nieuwe Melk- ritten aangelegd. W. J. MULDER. van 50, 60, 70 en 80 cent per 100; nette afwerkingallernieuwste modellensnelle afleveringbij R. W. J. OCHTMAN MT" Papiermagazijn Appelmarkt. Ook ver krijgbaar per 50 stuks. is het Telegram-Adres der London cfa Paris ExolianKe Ltd., voor het verhandelen van AttERIKAAIVSUHE SPOOR WEGFOADSEN ZUIO-AEU1KA ANSCHE WEST-AUSTRALISCHE MIJNW AARDEN volgens de meest praktische methoden. Condities gunstig en convenieerend. HANDBOEK 1904 franco en gratis op aanvrage. waaronder: KINDER-BOR8TROKKEN 9 cent.; 8/4 ZWART CACHEMIRE 35 cents; THEEDOEKEN van Bf 2J cent; TAFELLAKENS 22,1 cent; VITRAGE van ai 5 centBWIT KATOEN 8 cents; ZAKDOEKEN 2j cent; SITSEN 8 cents. Geen breuk meer! Door Pastoor Martin Beck's Breukzalf volkomen genezing Zonder operatie en zonder pijn, wordt in korten tyd elke breuk, hoe verouderd ook, onder garantie genezen. Men hoede zich voor waardeloos namaaksel. Gebruiksaanwyzing gratis en franco door: Alom wederverkoopers gevraagd. Boek- en Bijbelbinderij', hoek Appelmarkt, Zierikzee. Viermaal bekroond. Aanbe volen adres voor sólied werk. S. Ochtman Zn, Hofleverancier Agent van den Heer D. Turkenburg te Bodegraven, beveelt zich beleefd aaD voor het leveren van alle soorten Pryecourant ook van 't Klaverzaad op aanvrage. Neemt proef met ons „GEMENGD KRACHTVOER", dat nauwkeurig is samengesteld naar de behoefte van mestvee, melkvee en varkens. Geeft uwe dieren voor dezelfde geldswaarde als van andere artikelsonverschillig welke soort, en de uitkomsten zullen bewijzen, dat ons „GEMENGD KRACHTVOER" het grootste voordeel oplevert. Neemt proef en zelf kunt gij oordeelenl! De bestellingen worden gaarne op genomen door de Agenten: M. K. DE RONDE, Sirjansland; A. VERJAAL, Dreischor; M. C. JONKER, Brouwers haven en P. HANSE, Eikerzee. Middelburg. Aanbevelend, S. M. BOOGERD. als <le beste Vulpenhouder, prijs f 6,30. Practisch in het gebruik en gemakkelijk op reis xijn hierbij Kokertjes met Inkt-tabletjes voor c'O vullingen, 30 ets. Voorhanden by s. OCHTMAN ZOON. Levenskracht en gezondheid hangen af van de voedende kwali teit van Uw spyzen, en niet van de hoeveelheid die gy eet. Quaker Oats Is geheel voedsel, niets van onwaarde, geen vuil. De gesloten pakken houden het versch en frisch,—het eenige voordeel van los havermout Is—kwantiteit. Engelsche8traat BERGËN-OP-ZOOM, alwaar gevestigdCorrespondentschap ie Klasse Nederlandsche Bank. Aan- en verkoop van Effecten, ver zilveren van Coupons en vreemd Geld tot hooge koersen en verder alles wat tot het Kassiers- en Effecten vak behoort. rechtstreeks van geldschieter verkrijg baar. Credieten: I en II Hypotheek- Voorschotten. Agenten gevraagd en Directeuren van Bijkantoren (eerste aanbieding). Brieven met zegel voor antwoord of telegrammen .Humanitas Co", Adjunct-Inspecteur van een Levensverzekering-Maatschappij 5045, Beeklaan, bij de Laan van Meerdervoort, Den Haag. Referentiëu en bewijzen van succes en soliditeit gaarne ver krijgbaar. TE ROTTERDAM. Maatsch. Kapit. volteekend f 1,000,000, Verzekerd bed rag uit.0 Deo. 1900, ruim - 27,020,531,85. Reserven uit.» Dec. 1900 - 9,288,868,82J. Winst aan verzekerden 1898/1900 - 120,000,—. Matige premiën, gunstige voorwaarden, VOLKOMEN zekerheid. Agent te Zierikzee: Jhr. J. F. SCHUURBEQ.UE BOEIJEHoofdagent voor Schouwen en Duiveland. Agent te ZierikzeeG. J. Lunenberg Jr. Agent te Renesse W. F. del Campo gen. Camp. JOH. ENZLIN, DamZierikzee. ODOL, in flacons 60 ct., f 1, ODOL-T ANDPASTA, in doosjes 12£ cent25 cent. ODOL-T AlH)POEDEB, in doosjes 40 cent, 20 cent. Alléénverkoop by R W. J. OCHTMAN, Papier magazijn Appelmarkt. Geen grijs Haar meer! De Nieuwe London doet het gryze Haar binnen enkele dagen verdwijnen, maakt het glanzend en zacht en is onscha delijk voor de huid. Prys 85 cent de flacon en f 1 50 de dubbele flacon. Yerkrygbaar te Zierikzee by M. S. POLAK, Drogist, Nieuwe Haven. Diegene die Zondag 24 JaDuari 1.1. bg vergissing? Een verkeerde JAS beeft aangetrokken in 't Café Adriaanse, wordt verzocht die in te ruilen in genoemd Café. Ned. Stoommo8terd en Specerij- Maalderij „HE KRANS" te Nunen, vraagt degelyke, plaatselijke AGENTEN met prima referentiën. GEVRAAGD een bekwaam hengitleider. Adres: J. C. ROODZANT Kz., Dirksland. C. VRIENS te Dinteloordvraagt een metselaar tegen hoog loon, goed bekend met reparatiewerk, zomer en winter vast werk. Wegens dienstplicht met Mei of eerder een aankoynende bakkersknecht gevraagd, bij A. HOOZE, Brouwershaven. Terstond of met Maart gevraagd eene meid-huishoudster, tusschen de 40 en 50 jaar, in een klein gezin. Adres Hulpk. Burgh. Met Mei eene boerendienstmeid benoodigd, by J. LEMSOM te Haamstede. Gevraagd met 1 Mei eene flinke dienstbode. Hotel »VAN KOOTEN", Stavenisse. CONSTANDSE, Melkmarkt. Eene NETTE VROUW vraagt beleefd een natte of droge wasch. Adres Boekhandelaars S. OCHTMAN <k ZOON.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 4