Vlissingen, Middelburgen Rotterdam. ADVERTENTIEN. De Heer en Mevr. Knaap-Zijlmans. BIJZONDERE HULDE H. M. de KONINGIN-MOEDER. Fancy-fair Feestmarkt, De Officier van Justitie te Alkmaar heeft den Matrozenbond gedagvaard om door de rechtbank te hooren uitspreken de ver vallenverklaring der rechtspersoonlijkheid, op grond van optreden langs onwettigen weg en met ongepaste middelen en het ondermijnen van de discipline en den eerbied voor meerderen, zoomede van het militair gezag, doordien in Het Ankerorgaan van den Bond, op min of meer smalende wijze en minachtenden toon wordt opgetreden tegen en gewaagd van superieuren, een en ander in strijd met de statuten, Koninkljjk goedgekeurd. Voor de rechtbank te Middelburg stond Dinsdag 1.1. terecht C. Soud 32 jaar, werkman aldaar, beschuldigd van het vernielen van eenige glasruiten en het ontvreemden van een zak erwten. Twaalf getuigen waron gedagvaard. De beklaagde verklaarde onschuldig te zijn. De Ambtenaar van het O. M. vorderde veroordeeling van den beklaagde tot eene gevangenisstraf van één jaar, met aftrek der preventieve hechtenis. De verdediger, mr. P. Dieleman, requireerde vrijspraak, wegens gebrek aan bewijs. De uitspraak is bepaald op 12 dezer. De rechtbank te Utrecht veroordeelde Maandag 1.1. G. L. M., lid der gefailleerde kassiersfirma Muller Cie. te Amersfoort, wegens verduistering van hem toevertrouwde effecten tot 8 maanden gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis. A. S. W. P. werd wegens brandstichting in zijn woning, veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. KEBKNIEUW Voor een stampvol kerkgebouw trad Zondag ds. E. Laurillard, ter gelegenheid van zijn 50-jarige ambtsvervulling, in de Nieuwe Kerk op den Dam te Amsterdam als prediker op. Onder de vele toehoorders werden opgemerkt de Commissaris der Koningin in Noord-Holland, mr. G. van Tienhoven, en diens echtgenoote. Tot tekst voor zijn preek had ds. Laurillard gekozen de laatste woorden uit het 6e vers van Psalm 13 »Ik zal den Heere zingen, omdat Hg aan mg welgedaan heeft". Met deze woorden tot grondslag overdacht de predikant in 't kort alles, wat achter hem lag. Santpoort, zgn eerste standplaats, was hem geweest als een liefeiyke poëzie, de landelgke idylle van zgn ambtelgk leven. Ook zgn standplaats Leiden was hg niet vergeten, waar een vriendelgke hand een Lutherbeeld had geplaatst met de voor hem zoo bemoe digende woorden »Hier sta ik, ik kan niet anders, God helpe mij". En daarna zgn 42 jaren te Amsterdam. Lang bleef hg hierbg staan, ook zgn jubileum dag herdenkende, dank zeggende aan allen, die hem dezen dag tot een onvergetelgken gemaakt hebben. Nog veel hoopt ds. Laurillard voor zgn gemeente te kunnen doen en dat God hem daartoe de gelegenheid geven mooht, is zgn vurige wensch. Oud-Vossemeer. Op Vrgdag 5 Febr. zal des avonds om 6 ure in de Geref. Kerk alhier een unie-rede worden gehouden door ds. J. H. Donner van Nieuwdorp. Beroepen bg de Geref. Gem. te Baarland de heer J. H. Binnema, cand. te Tilburg. O H D E B W IJ 8. Benoemd tot onderwgzeres te Kortgene mej. D. A. Coomans te Colgnsplaat. Te Ooltgensplaat (Z.-H.) is, in tegen woordigheid van het dagelgksch bestuur en eenige raadsleden, eene school met den bgbel geopend, waarbij gesproken werd door ds. Dekker, ds. Ruys en den heer Yegtel. Omstreeks veertig leerlingen zgn van de openbare naar de bizondere school overgegaan. Poat ei Telegrafie. Gedurende de maand Januari 1904 zgn door het Rgkstelephoonkantoor te Poortvliet behandeld 46 telegrammen, te wetenver zonden 25 en ontvangen 21. Gedurende de maand Januari is aan het hulpkantoor te Poortvliet in de Rgks- postspaarbank ingelegd f 3735,12 en terug betaald f 1324,91, terwgl 3 nieuwe boekjes zgn uitgegeven. Met 1 April is op verzoek eervol ontheven de brievengaarder M. Poldermans te Ellemeet. De eenige weg tot verbetering. Er zijn verschillende redenen, waarom in den laatsten tijd de landbouw is achteruit gegaan en daarmede de finantiëele toestand van den boer in ongunstiger omstandigheden gekomen is. De voornaamste reden is wel de waardevermindering der producten. Doordat andere landen, andere werelddeelen voor hun gebruik te veel produceeren en dit te vele naar elders uitvoeren, zijn de prijzen van vele landbouwproducten in ons land gedaald. Onder de middelen om hierin verbetering te brengen, is er één, dat elke landbouwer zelf, aanstonds in toepassing kan brengen, zonder te wachten op eventuëele veranderingen, die missohien in het belastingsstelsel zouden kunnen aangebracht worden. Zich zelf helpen en nog wel direct is zeker het beste, dat men doen kan. De prijs der gewassen is verminderd? Welnu, het eenige middel, om dit verlies te dekken, is de opbrengst naar evenredigheid te vermeerderen. En dit is mogelijk, indien de landbouwers gebruik maken van de nieuwe ontdekkingen, de nieuwe methoden, die door de landbouwwetenschap hun aan de hand worden gedaan. Er zijn helaas nog te veel landbouwers, die hun bedrijf hebben ingericht volgens den ouden sleur en niet of weinig gebruik maken van het nieuwe, dat hen in staat zou stellen, hun bedrijf in korten tijd te verbeteren. Het aantal landbouwers, dat b.v. geen of weinig gebruik maakt van de scheikundige meststoffen, die de landbouwwetenschap voor schrijft, is nog zeer groot. Nog slechts weinig landbouwers dwingen den grond tot dubbele, tot drievoudige opbrengst. Stalmest is goed, o. a. tot verbetering van de structuur van den grond. Maar met stalmest alleen doet men tegen woordig betrekkelijk weinig. Men krijgt daarmede een gewoon oogstje. Scheikundige meststoffen moeten aanvullen, moeten de meer-opbrengst geven. Onder de scheikundige meststoffen is er ééne, die, helaas de duurste, maar elk jaar ook weder de meest noodzakelijke is: zij is het chili-salpeter. Het is in deze meststof, dat het voornaamste voedingsbestanddeel, de stik stof, in groote hoeveelheid en in direct oplos baren vorm aanwezig is. Door chili-salpeter kan men daarom oogenblikkelijk dwingen tot grootere opbrengst. O, het is waar, de plant voedt zich niet met stikstof alleen, zij heeft ook kali en phosphqrzuur noodig en ook deze laatste moeten in den grond aanwezig zijn. Doch het is onbetwistbaar waar, dat juist, doordat de stikstof in salpetervorm, oplosbaar is en alle stikstof voor en na in salpetervorm wordt omgezet, de stikstof in den bodem in negen van de tien gevallen in het voorjaar in de minderheid zal zijn. Phosphorzuur en kali worden, in welken vorm zij ook in den bodem gebracht worden, gedeeltelijk door den grond vastgehouden. Geregeld aangevuld, blijft er van deze twee dus altijd genoegzaam in den grond, om in werking te treden, zoodra chili-salpeter in het voorjaar het drietal volledig maakt. Het is dus chili-salpeter, dat in het voorjaar in voldoende hoeveelheid gebruikt, den grond zal dwingen tot verdubbelde werk zaamheid. Chili-salpeter is, vergeleken bij superphosphaat, en kalizouten, duur. Dat is nu eenmaal niet anders. Doch het treurige gevolg daarvan is, dat men in het gebruik er vreese- lijk zuinig mede is. En het is hierop, dat ik de klem wilde leggen, het is slechts door een voldoende hoeveelheid chili-salpeter kort vóór, bij of na het zaaien gegeven, dat de oogst verdubbeld kan worden. Wat is voldoende? Laat ik dat in een volgend opstel zeggen. De familie Tak van Poortvliet. Men schrgft aan het N. v. d. D.: Omtrent den overleden oud-Minister is in vele bladen heel wat gemeldminder zagen wij nog over zgne voorouders medegedeeld, waarom wg 't wagen hier een en ander te geven, wat daarover in de Levensberichten van Zeeu wen wordt opgesomd. Servaas Tak, die in 1727 te Hoeven was geboren, werd onderwgzer te Eede en liet, behalve eene dochter, twee zonen na, en wel Pieter Roetert en Antonie Marinus, welke naar Middelburg vertrokken en beiden door vlgt en volharding tot aanzien kwamen. De eerste, geboren te Eede den 6en Febr. 1768, zou, naar den wensch zgner ouders, tot onderwgzer worden opgeleid, daar hg reeds vroegtgdig bewgzen gaf van scherp zinnigheid en uitmuntend oordeel, doch de knaap wilde liever op een anderen weg for tuin zoeken. Met de goede levensles van zgn vader, dat 't van zgn eigen inspanning zou afhangen of hg wel zou slagen en een geacht en gezeten man worden, ging hg op twintigjarigen leeftijd naar Middelburg. Eerst maakte hg zich bekend met winkel en kantoorwerk en begon, na eenigen tgd met zgn broer samengewerkt te hebben, een zaakje in garen en band en later in Ylaamsch linnen. Bg bezat in buitengewone mate de eigenschappen van een goed koopman, scherpe opmerkzaamheid, zeldzame ordelykheid en vlugheid, gepaard met bedachtzaamheid en eerlijkheid. Zoo werd nog in de achttiende eeuw het »zaakje" een bloeiende winkelnering eu deze op haar beurt een uitgebreid maga- zgn van degelgk linnen en laken. Rustig en kalm ging Tak zgn weg, levende voor zgne zaak en zonder opspraak tooh menig hulpbehoevende voorthelpende. Zgn vlgt werd gezegend, en in weerwil van de onrustige tyden en gedrukt door een talryk gezin, slaagde hg er in, een aanzienlijk ver mogen te verwerven. In menig opzicht toonde hg zich een ouderwetsch Zeeuwsch koopman en ook daarin, dat hg de door den handel gewonnen kapitalen liefst belegde in lande- ryen en ook de bedgkingen van nieuwe polders steunde, zoodat bg bg zijn overlgden (April 4857) de grootste grondbezitter in Zeeland was. Zgn tweede zoon, Adriaan Tak, na het overigden van zgn vader Ambachtsheer vaD Poortvliet (eiland Tholen), geboren in 1805 en overleden in 1873, was predikant te Engelen, en diens eenige' zoon was Johan Pieter Roetert Tak van Poortvliet, de over leden Minister. Hinder-exploitatie. Door den Bond van Ned. Onderwijzers is een onderzoek ingesteld naar den arbeid van schoolgaande kinderen. Eenige dagen geleden is het rapport door dien »Bond" over den arbeid door school gaande kinderen te Amsterdam verricht, verschenen. Op de vraag of er nadeeligen invloed op het onderwys merkbaar was, werd 1184 maal ontkennend, 968 maal bevestigend, 571 maal niet en 100 maal twgfelachtig beantwoord. Toch ongeveer 1000 gevallen, waarbij een beslist nadeelige, schadelyke invloed werd ge constateerd. Hieronder volgen eenige staaltjes H. H.meieje van 12 jaar, verkoopt bloemen. Yooral de zedelijke vorming lijdt hier onder. Ze is een paar malen 's nachts om 12 uur nog op den Dam gezien. G. 8., meisje van 10 jaren. Doordat Grief je om 11 uur naar bed gaat en om 5 a 6 uur weer op moet, zit ze 's middags onder de les meest te slapen. M. G., meisje van 7 jaar, tooneelspelen hot komt zeer onregelmatig voor. J. 8., jongen van 11 jaar, zingt in 'tkoor van de opera, 30 k 40 cent per avond, komt 's winters veel te laat op school. J. W. G. H jongen van 14 jaar. Is soms figuraüt in den Stadsschouwburg. F. v. d. H., jongen van 9 jaar. Schouw burg Leidsche Plein. Is soms wat suf! A. v. 8meisje van 9 jaar, doet bood schappen voor modiste en schoenmaker. Is vaak verstrooid en klaagt over pijn in de zy bg ademhaling. L. v. d. B., meisje van 12 jaar, brood- bezorgen. Ze is geheel scheef gegroeid. R. d. J., jongen van 11 jaar, melkventer. Om half 6 's morgens op en is pl. m. 50 uur per week in 't touw. Goeden aanleg, maar suffig. W. V. en H. M., resp. 13 en 12 jaar, zakjesplaksters. Werken 30 uur voor 50 centen. Beiden zenuwachtig, mat en suf. Kennen geen lessen. P. M., jongen van 13 jaar, melkbezorger. Werkt 40 uur. Een sterke jongennu en dan slaperig. Heeft goede geestvermogens, maar ze komen niet tot hun recht. P. C. J. K., jongen van 11 jaar, brood bezorger, k 50 cents per week. Is in dienst bg de bekende firma Staat om half 4 op. J. W., meisje van 10 jaar, broodbezorgster. Zeer vlug kind. Is in elkaar gedrukt door de zwaarte van den broodzak. J. C. de B., meisje van 10 jaar, vent eiken morgen met melk. Komt soms te laat. Blijft ook wel een morgen thuis, als ze door nat is geregend. En zoo gaat 't vóórtGeen wonder, dat het rapport aan 't slot aandringt op wettelyke maatregelen, die zoo iets verbieden, evenals in Duit8chland reeds bestaan. In verband met het bovenstaande zgn wg zoo vrg te wgzen op een ergerlgk misbruik aangaande eene kinder-exploitatie in de groote steden. Op deze koude winteravonden ziet men voornamelijk 's Zondagsavonds jongens en meiejes van 10 jaren de café's afloopèn met zware korven vol sinaasappelen, om daar den bezoekers lastig te vallen, 't Is werkelgk een schandaal deze verkapte bedelarg te dulden, vooral als men weet, waartoe de meegebrachte centen gebruikt worden. Aan dezen toestand konden de kasteleins spoedig een einde maken door 't venten in hun café te verbieden. En vooral de kleinen zouden door dien maatregel zeer gebaat zgn èn naar bun liohamelijke èn naar hun zedelyke vorming. Gemengd Nieuws. Dr. Kuyper -in België. De Standaard keurt af, dat »van een eenigszins in het oog loopende waardeering van België's koning aan een lid van het Kabinet ten deel gevallen" een stok wordt gesneden om het Kabinet te slaan. >Het feit was", zegt het anti-revolutionaire orgaan, »dat de betrokken minister ten minste twintig jaren lang de vaste gewoonte had enkele dagen in Brussel te gaan uitrusten, zonder dat hg ooit eenige pogiüg deed om met de officiëele wereld in aanraking te komen. Noch als kamerlid, nooh de twee laatste jaren als minister was het ooit in hem opgekomen om zich aan het hof te Brussel te laten voorstellen. Thans echter bad de koning van België, reeds in Nov., door den Belgisohen gezant den minister doen weten, dat bg, zoo hg weer in Brussel mocht komen, hem verlangde te zien. En zelfs na die uitnoodigiog had de minister zich niet eigener beweging aan het hof aangemelddoch kort na zgn aankomst kwam de hofmaarschalk namens den koning hem verzoeken, den volgenden morgen op het paleis te Laeken te willen komen. Wat meent men nu? Had de minister nu moeton weigeren aan dit beleefd verzoek te voldoen Natuurlgk, dat beweert niemand. Yeeleer stemt ieder toe, dat hg, ondor deze omstandig heden, in hooge mate onbeleefd geweest zou zgn, met niet te gaan. Maar terwgl alzoo uit de feiten blgkt, dat van eenig eigen initiatief hier in de verte geen sprake was, stelt men het toch voor, alsof de minister zelf dit alles gezocht heeft, er zelf drukte van heeft gemaakt en zoo zgn land in opspraak heeft gebracht. Dit nu is onedel, omdat het een aan de kaak stellen van een politieken tegenstander is, tegen beter weten in". De »Algem. Nederl. Kermisreizigers- bond" bezit een pracht van een vaandel, dat f 2000 heeft gekost. De franje is van echt goud. Nu gaat het er goed uit zienl De eksters beginnen te nestelen de meezen vangen met hun levenwekkend gezang aan de spreeuwen flaiten lustig. De sneeuwklokjes vertoonen neiging hun kelkjes te openen crocusjes en andere vroege voorjaarsbloemen komen voor den dag. Niet naar Zuid-Afrika! Blijkens mededeeling van onzen waarnemenden consul te Lourer£o Marques zouden sommige personen trachten zioh op voor die haven bestemde schepen te laten aanmonsteren, teneinde op deze wgze voor hun diensten vrgen overtocht te verkrggen, om dan na afmonstering in de plaats van aankomst hun fortuin te zoeken. Teneinde dergelyke personen voor teleur stelling te vrgwaren, vestigt de waarnemende consul er de aandacht op, dat van eiken immigrant, te Louren^o-Marques aankomende, de storting van 20 ponden sterling (f 240) bg de haven-autoriteiten wordt vereischt, welke som eerst wordt teruggegeven tegen overlegging van een bewys dat de belang hebbende een betrekking heeft gevonden, welke hem in staat stelt in zgn onderhoud te voorzien. Overigens wordt met het oog op te Louren^o-Marques heersohende werkloosheid tegen emigratie naar die streken ernstig gewaarschuwd. Overstrooming te Ladysmith. De stad Ladysmith is gedeeltelgk overstroomd door plotselinge rgziog van de Kliprivier, die er langs vloeit. In den tgd van 4 uren is de stroom 25 voet gerezen. Aanzienlijke schade is aangericht, maar voor zoover als nog is vastgesteld kunnen worden, is er slechts één menschenleven te betreuren. TBLBGB1IIEN. 's-Gravenhage, 3 Februari. De Eerste Kamer heeft de waterstaats- begrooting aangenomen. Voor eventueele rampen, voortspruitende uit de opening van den Nieuwen Maasmond, kon de Minister thans geen voorziening toezeggen. Door de reorganisatie van de WageniDg6che school zal begonnen worden met hooger landbouw- onderwys. De Minister was tegen de aan stelling van zuivel-consulenten in het buitenland. Over de havenverbetering te Terneuzen bestaat nog geen overeenstemming met het Prov. Bestuur van Zeeland. De Minister hoopte, dat het Bestuur hem in de gelegen heid zal stellen iets meer voor Terneuzen te kunnen doen. Ook werd de koloniale begrooting aangenomen. De Kamer is tot nader gescheiden. Z 1 E B I K Z E E. TIJD VAN HOOGWATER EN VAN LAAGWATER. Februari. Maaos- ouderdom. H. W. L. W. 3. 18 voorm. nam. 4. 19 voorm. nam. 5. 20 voorm. nam. 6. 21 voorm. nam. 7. Z. 22 voorm. 6 10,16 v. nam. 8. Ma. voorm. nam. 9. 24 voorm. nam. 10. 25 voorm. nam. 3.47 4.19 4.34 5. 3 5.17 5.47 6. 0 6.27 6.41 7.11 7.25 7.58 8.15 8.57 9.24 10.18 u. m. u. m. 9.19 9.32 10. 4 10.13 10 49 10.58 11.33 11.49 0.23 0.47 1.18 1.50 2.23 3. 5 3.43 Tgd van H. W. te Dordrecht 3,15 uur later, L. W. 5,30 STOOMBOOTDIENST Februari. Dond. 4 Yrgdag 5 Zaterd. 6 Maand. 8 Dinsdag 9 Woens. 10 Van Vlissingen naar Rotterdam. Van Middelburg Van Rotterdam naar Middelburg en Vlissingen. Amsterdamsche tgd. 6,30 6,30 630 s m. 8,— 8'— 8,— 'sm. 8,15 i 8,15 8,15 lABKTBEBlOHTEN. Gorinchem, 1 Febr. Op de veemarkt van heden waren aangevoerd193 koeien, 14 nuchtere kalveren en 96 biggen. Yoor kalfvee bestond ditmaal minder animo, wat dan voor deze soort ook daling der pryzen tengevolge had. Nuchtere kalveren prgshoudend. Biggen vast, vette varkens stug. Men besteedde voor Zware kaffkoeien f 160 k f210, melkkoeien f 140 a f 200, kalf vaarzen f 130 k f 180, pinken f 30 A f 40, nuchtere kalveren f 10 k f 15, vette varkens f 0.18 4 f 0 20 per K.G., biggen f 5 k f 8. Rotterdam, 2 Febr. Op de veemarkt waren aangevoerd 63 paarden, 1 ezel, 662 magere en 783 vette runderen, 166 nuchtere kalveren, 8 schapen of lammeren, 573 varkens, 56 biggen. Koeien en ossen 26 tot 34 ct., kalveren 42 tot 51 ct., varkens 17 tot 19 ct. per kilo. Melkkoeien f 135 f 225 kalf koeien f 160 f 240, stieren f 55 k f 195, vaarzen f70 k f175, alles mager vee; biggen f4.50 k f 8, paarden f 70 f 145. Nuchtere kalveren, fok- f 14 k f 22, slacht- f 6 k l 11. Aanvoer van vette runderen ruimbeste soorten met goeden handel, minder qualiteit slecht te plaatsen. Yette kalveren met matigen omzetnuohtere dito waren bg matigen aan voer goed verkoopbaar. Handel in melk-, fok- en mager vee stil. Prima spoelingvee tot 2 ct. boven noteering. Schiedam. Noteering distillateurs 10}. Heden overleed, tot onze diepe droef heid, na langdurig en geduldig lyden, onze innig geliefde Echtgenoot en Yader, de Heer Jan Leendert van der Have, in den ouderdom van ruim 57 jaren. Haarlem, 29 Januari 1904. Schoterweg 92. Uit aller naam de Weduwe W. F. VAN DER HAVE— Groet. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht. Heden overleed na een korte, doch vreeselgke ziekte, ons jongste Kind CORNELIA, in den jeugdigen leeftgd van 3 jaar en 6 maanden. Zierikzee, 1 Februari 1904. L. v. d. WEKKEN Az. C. v. d. WEKKEN—den Boer. Heden werd van onze zgde weg genomen onze geliefde Echtgenoote en Moeder Joppa van der Weele, in den ouderdom van 40 jaar en 7 maanden. Kerkwerve, 3 Februari 1904. MARTIEN LEGEMATE en Kinderen. Ondergeteekende betuigt zgn' harte- lijken dank voor de vele blgken van belangstelling op 1 dezer. Dreischor, 4 Febr. 1904. GOEMANS, O ud-B u rgemeester Voor de talryke bewgzen van belang stelling, ondervonden bg het overlgden van onze innig geliefde Dochter en Zuster TEUNTJE HOOGVLIET, betuigen wg, ook namens onze Kinderen onzen oprechten dank. Brouwershaven, 4 Februari 1904. P. HOOGVLIET. A. H. HOOGVLIET—Groeneveld. Hartelijk dank voor de belang stelling, mg betoond op 2 Februari. Zierikzee. Wed. VAN POORTVLIET. Onmogelgk in staat zgnde zoovele bewgzen van sympathie en belangstelling, bg mgn 25-jarig ambts-jubileum ondervonden aan ieder pereoonlyk te beantwoorden, betuig ik laDgs dezen weg, ook mede namens myne Echtgenoote en Kinderen, aan alien, die mg biervan lieten blgken, mgnen diepgevoelden dank. Ellemeet, 2 Februari 1904. P. DE MOOR, Gem.-Veldwachter van Ellemeet en Eikerzee. De ondergeteekenden betuigen bg deze hunnen oprechten dank voor bet gulle onthaal door hen den len Februari genoten. Ellemeet, 3 Februari 1904. DE GEZAMENLIJKE GROENERS. Weesp, Februari 1904. p.p.c. aan of ten voordeele van Oranje Nassau-Oord en het Emmafonds, op Vrijdag 5 Februari 1904- des avonds ten 8 ure, in «le Concertzaal te Zierikzee, met medewerking van de leden van het STRIJK-ORKEST en de Vereeniging »CiECILIA". Entree 25 cents. Toegangkaarten zgn verkrijgbaar by de Bockhandelaars alhier. Namens het Plaatselgk Comité, CII. W. VERMEIJS, Voorzitter.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 3