De regeering heeft dus gelegenheid gege7en het Gothenburger stelsel hier in te voeren. Mr. A. van Gijn, die een brochure over het Gothenburger-stelsel geschreven heeft, zegt, dat dit goed iB, maar is van gevoelen, dat de winst verkeerd wordt aangewend. Deze moest dienen tot bestrijding van het drankmisbruik. De wijze, waarop de regeering het Gothen burger-stelsel invoert, deugt niet. Had de regeering het afmakingsstelsel toegepast, dan ware het Gothenburger-stelsel goed, maar nu zij aan het uitstervingsstelsel de voorkeur gaf, kan het niet krachtig werken. Plaatselijke commissiëo, door het bestuur eener gemeente boven een bepaald zielental, ingesteld, kunnen omtrent het geven van vergunning adviseeren. In die commissie kunnen echter geen vrouwen zitting hebben. Hier werd gepauzeerd. Na de pauze werden door spreker nog eenige wijzigingen besproken en in het lioht gesteld. Yergunningen voor verkoop van sterke dranken in logementen uitsluitend aan logeer- en vaste tafelgasten en in sociëteiten worden niet door Burgem. en Weth., maar door Gedep. Staten verleend. Sociëteiten zijn niet gehouden aan het sluitingsuur, aan het verbod van gordijnen, enz. enz. De gevallen, waarin de vergunning moet geweigerd worden, zijn aanzienlijk uitgebreid. Geen drankverkoop mag plaats hebben buiten shuis, op de openbare straat, b. v. op hand karretjes. Geen vergunning mag gegeven worden voor wachtkamersteneinde de verleiding van het wachtend publiek tegen te gaan. Waarom echter alleen van wacht kamers en niet van middelen van vervoer (kajuiten) gesproken? De vergunning wordt geweigerd, als de persoon niet is een natuur lijke persoon. Zij wordt ook niet gegeven, als de verzoeker of zijn familie slecht bekend staat, of als iu het huis nog een andere nering gedreven wordt. Een vergunning, die aan een zekere plaats verbonden is, mag naar een andere over gebracht worden. Deze bepaling zal volgens spreker niet gunstig werken. By verbouwing van een vergunningslokaal zal, indien daardoor het terrein wordt uit gebreid, en deze uitbreiding meer dan tien ten honderd bedraagt, de vergunning worden ingetrokken. Ook zal die worden ingetrokken, wanneer de persoon, die haar heeft, langer dan drie maanden niet in het huis woont, waarvoor de vergunning verleend is. Personen beneden 16 jaar mogen zonder geleide van ouderen in geen gelegenheid komen, waar getapt wordt. Is er dus één by, die zeventien jaar oud is, dan mogen zg er wel komen. Personen in kennelyken staat van dronkenschap mogen niet toegelaten worden. Het is verboden in tapperyen arbeidsloonen uit te betalen. Voorts mag 's morgens vóór zeven uur en 's avonds Da elf uur geen sterke drank in 't klein verkocht worden. De bestaande vergunningen zullen tot 1 Mei 1905 van kracht blijven. Volgens de tappers en slgters gaat het ontwerp te ver. Volgens anderen (den Volks bond) niet ver genoeg. Sooieteiten zullen als het ontwerp wet wordt, als paddestoelen uit den grond verryzen. Nadat nog op verschillende fouten, die het ontwerp aankleven, door spreker gewezen was, werd gelegenheid tot debat gegeven. De heer Olivier achtte de nieuwe wet niet wenschelgk. Het ware beter, dat de oude wet wat strenger werd toegepast. Overal wordt heimelyk getapt. In Rotterdam bestaat zelfs een vereeniging van koffiehuishóuders, die geen vergunning hebben, en die, als één van hen beboet wordt, uit de algemeene kas de boete betalen. Gebrek aan streng toezicht is het groote kwaad. Het toezicht moest van rykswege worden uitgeoefend. Hg wgst er op, dat door de bestaande wet aan de open bare dronkenschap reeds een groote stoot is toegebracht. Bg hetgeen de heer Olivier opmerkte, sloot zich de heer Van Sohelven aan, die voornamelgk opkwam tegen het uitbetalen van het arbeidsloon in de kroegen, dat hier in Zierikzee veel gebeurt. Een verbods bepaling hierop in de bestaande wet op te nemen, achtte hg wenschelgk. Ook de heer L. Koopman Cz. sloot zioh bg de twee vorige sprekers aaD. In Ouddorp en Bruinisse, zegt hg, zyn des Zondags de tappergen gesloten, maar de ingezetenen koopen den drank, en drinken dien dan op straat uit. Hg verwacht voor de bestryding van het drankmisbruik veel van de opvoeding. Strengere strafbepalingen zullen niet baten. De heer mr. Polvliet, den heer Koopman beantwoordend, zegt, dat niet alleen de tappergen, maar ook de slgtergen des Zondags gesloten zullen zyn. Hg merkt op, dat het sleoht gaat de oude wet te verlengen. Brengt men de bierhuishouders onder toezicht, dan wordt daardoor de clandestine verkoop tegen gegaan. Nadat de voorzitter den geachten toege- juichten spreker zijn dank had betuigd voor de degelyke behandeling van dit belangryk en actueel wetsontwerp, werd door hem de vergadering gesloten. D® Concertzaal was gisterenavond stampvol. Ook de tribune was zeer goed bezet. Als men vooraan zat, en opstaande een blik over de zaal liet gaan, dan zag men niets anders dan hoofdeo, waarvan de be zitters en bezitsters veel genoegen sohenen te smaken. En dit was dan ook niet te ver wonderen. Voor Volksbelang" gaf de alhier gunstig bekende Vereeniging «Caecilia" een tooneeluitvoering. Opgevoerd werd door haar het blyspel «Dokters en Kwakzalvers", om gewerkt door den heer A. Gudde naar het door den bekenden schryver Justus van Maurik uitgegeven boekske. Het stuk werd blykens het levendig applaus, dat aan de heeren dilettanten ten deel viel, uit nemend opgevoerd, en viel zeer in den smaak, zoodat een elk zich amuseerde. Men schudde vaak van het lachen. De heeren G. C. Wansink, L. J. Henning, P. Wierikx, A. Gudde, A. Koevoets, M. Koevoets, F. Ver- beko, Ch. Koevoets, L. Peute, P. Rombouts, A. Cardon en A. Hak, vervulden de respec- tievelgke rollen, die door hen gespeeld werden, op een wyze, die allen lof verdient. Zg zullen zich dan ook door de warme toejuichingen, die hun ten deel vieleD, ruimsohoots beloond achten. De pauzes werden door het fraaie piano spel van den heer Jongmans op aangename wgze aangevuld. De heeren Ch. Koevoets en A. Koevoets droegen na de groote pauze meesterlyk voor «Twee klantjes van de diaconie", «Zie je nu, dat komt er van", en als toegift «Net als kleine kinderen", «Het hinkende paard", «Nobele menschen", en «De beroemde commi8-voyageur". Met groote aandacht luisterde het talryke publiek naar die voor drachten, die om haar grappigen inhoud de lachspieren van allen in beweging brachten. «Volksbelang" heeft aan zgn leden weer een gezelligen avond verschaft. Wy sporen hen, die geen leden van voornoemde Vereeni ging zgn, krachtig aan tot haar toe te treden, daar het schoone doel, dat zg zich voor oogen stelt, algemeene medewerking verdient. Men wil toch aan de werklieden en hunne vrouwen eenige malen in het jaar een prettigen avond verschaffen, waar men onder het genot van een glas bier of een kop chocolade (sterke dranken mogen niet verkocht worden) samen komt, om te luisteren naar hetgeen ten tooneele wordt opgevoerd. De hoegrootheid der bgdrage behoeft niemand af te schrikken. Zgn wg wel onderricht, dan kan men zelfs voor f 1 in het jaar donateur worden. "Wg kunnen onze belangstellende lezer essen en lezers mededeelen, dat in de Concert zaal heden hard gewerkt is geworden, teneinde deze vóór Vrydagavond in een feestmarkt te herscheppen, en smaakvol te versieren. Wat wg er reeds van zagen, voorspelt, dat de mooi versierde helder verlichte zaal, met haar tenten en kramen, waarin een keur van jonge dames de bezoekers en bezoeksters zullen bedienen, een frappant gezicht zal opleveren. Wg maken het publiek nogmaals opmerkzaam, dat in de zaal niet mag gerookt worden, en verzoeken een ieder mede te werken tot handhaving van de orde gedurende de uitvoering, die de leden van het Stryk- orkest en van de Vereeniging «Caecilia" zullen geven. Men zie verder de hierop betrekkelgke advertentie. Men schrijft ons uit Walcheren: Den laatsten tijd worden meer teekenen van politiek leven gegeven. Men schynt zich reeds voor te bereiden voor den grooten strgd van 1905. Een gelukkig teeken is het zeker, dat thans alle partyen de noodzakelgk- heid van politieke voorbereiding inzien. Immers van liberale zyde heeft de heer A. Roodhuyzen uit Enkhuizen een belang wekkende redevoering te Vliseiogen gehouden de vrijzinnig-democratische kiesvereenigiDg te Middelburg heeft het geluk gehad één der bekwaamste leden harer party, den heer mr. A. Kerdgk, bereid te vinden voor haar in eene openbare vergadering als spreker op te treden, terwgl van anti-rev. zgde te Vliseingen mede een zeer bekend redenaar, mr. Sybrandy uit Almelo, een spreekbeurt zal vervullen. De 8. D. A. P. doet mede genoegzaam van zich spreken en Zaterdag nog heeft men er te Koudekerke het woord gevoerd. Dat van katholieke zijde hier nooit iets gehoord wordt, laat zich verklaren uit het feit, dat deze partg alleen te Middelburg en Vlissingen over enkele honderde stemmen beschikt en daarentegen op het platteland slechts een hoogst enkele partygenoot wordt gevonden. Volgens de Fransche weerprofeten hebben wg van Februari niet veel goeds te wachten. Van 17 Febr. regen en hagel; van 813 mooi, koud weder, met eenigen mist; van 14—17 regenachtig, maar zacht; van 1829 regen, hagel en natte, onaangename koude. De ontworpen tramlijn Hontenisse Selzaete stuitte laDg op groote moeilgkheden wat betreft de aansluiting met laatstgenoemde Belgische plaats. Deze moeilgkheden zgn thans opgeheven, doordat de Belgische Maatschappg voor Buurtverkeer, die het uitsluitend recht van het leggen van trambanen bezit, hare aanspraken aan het comité heeft overgedragen. Men verwacht, dat nu spoedig voortgang met de zaak gemaakt zal worden. Van het zoogenaamde «Verdronken Land van SaeftiDgen", aan de Wester-Schelde onder de gemeente Clinge, zal aanstaanden zomer weer ruim 300 hectares worden iogepolderd. De aanbesteding is reeds geschied. Met 1 April denkt men met het werk te beginnen. Noordgouwe, 2 Febr. Op de hedenavond gehouden algemeene vergadering van het Toelaagfonds voor werklieden deed de directeur, de heer Van de Garde, verslag over het jaar 1903. Het getal leden was geklommen van 37 tot 44. Het vaste fonds bestond nu uit f 536,60; het was in den loop vaD het jaar vermeerderd met f 178,65, t. w. f 155,20 bgdrage van de leden en f 23,45 rente van het bedrag uit de reserve-kas. Deze kas, die ten vorigen jare sloot met een saldo van f 622.20, deed het nu met een bedrag van f 686,20. Slechts f 12,50 heeft deze kas voor een ziek lid moeten missen. Ondersteund werden 14 ledenaan hen werd uitgekeerd f 61,20. De geheele bezitting van het fonds bedroeg derhalve ultimo December 1903 f 1161,60. Het voorstel van het bestuur om dit jaar maar 26 weken te laten contribueeren werd aangenomen. Als penningmeester werd herkozen de heer A. A. Vis en als bestuurslid de heer D. Dalebout. Ellemeet, 1 Febr. Heden was de gemeente in vollen feestdos. Het gold hier den heer P. de Moor, gemeente-veld wachter van Ellemeet en Eikerzee, die den^Wg herdaoht, waarop hg vóór vyf-en-twintig jaren in beide gemeenten zyn ambt aanvaardde. De burgerg toonde hare ingenomenheid met zgn werk door de vlag uit te steken. De jongelingschap bewees hare hulde door vóór de woning van den jubilaris een smaak volle eerepoort te doen verrgzen. En waar de bewoners op hunne wgze belangstelling en tevredenheid betoonden, daar bewezen de besturen van beide gemeenten, hoe yver en nauwgezette plichtsbetrachting dienen geprezen niet alleen, maar ook beloond te worden. In den voormiddag waren beide gemeente besturen te Ellemeet in het raadhuis samen gekomen. Van zgn woning afgehaald door de oudsto wethouders uit beide gemeenten, werd de jubilaris in het gemeentehuis door den heer burgemeester hartelgk toegesproken. In gevoelvolle woorden schetste deze in het kort, wat de veldwachter voor de gemeenten was geweesteen nuttig en werkzaam ambtenaar, de rechte man op de rechte plaats. Spreker voegde er den wensch bij, hem nog vele jaren met denzelfden gver, met dezelfde lust en opgewektheid en onkreukbare trouw te mogen zien voortgaan op den ingeslagen weg. Doch woorden vervliegen snelHier was noodig een etoffelyk bewgs hunner waar deering, hunner belangstelliug. De burge meester deelde hem mede, dat hg, wanneer de last der jaren hem drukte en zou ver hinderen zgn ambt nog waar te nemen, toch nog een onbezorgden ouden dag te gemoet kon gaan, want dat hg op 70-jarigen leeftijd aanspraak zou krygen op pensioen. Tevens werd hem van beide gemeenten overhandigd een gesloten enveloppe, en als blijk van achting, en waardeering van de bestuurs leden een zeer schoone barometer. Ook zgne collega's, rijks- en gemeente-politie uit de omliggende gemeenten, bleven niet achter. Zij vereerden hun makker met een zilveren potloodhouder. Ziohtbaar aangedaan en met een dankbaar hart aanvaardde de jubilaris al dezegesohenken, al deze blyken van belangstelling, al deze betooning van hulde en waardeering. Wg zeggen het gaarne den burgemeester na Hg blyve nog langen tyd voor de gemeenten, wie en wat hg gedurende een tydvak van 25 jaren, voor dezen is geweest. Renesse. Dinsdagavond hield de heer D. Mulder van Zierikzee, bij zgne hoorders ingeleid door ds. Koolstra van Haamstede, e6ne lezing over: «De anti-revolutionaire beginselen". Een uittreksel van de lezing te geven, zou Diet minder dan een kolom van dit blad vullen en daarvoor is zeker geen ruimte. We zullen dus kort zgn. Zaakrijk als de lezing was, duidelyk uitgesproken als ze werd, rustig en kalm voorgedragen, kon het niet anders of spreker oogste voor zgne onderhoudende lezing den dank der ver gaderden in. Van de gelegenheid tot debat werd een nuttig gebruik gemaakt door een paar heeren. 't Kon wel niet anders dat daar, waar de inzichten en meeniDgen op godsdienstig en politiek gebied zoo verschillen, een antwoord weer een vraag en een vraag weer een antwoord uitlokte. Per slot van rekening kwam men niet verder en bleef de strgd vaak onbeslist. Eénige vragen van den heer Dormaar van Renesse bleven zelfs onbeant woord, óf doordat het uur wat vergevorderd was óf doordat spreker er niet meer aan gedacht heeft. Het debat werd echter zeer loffelijk en op humane wgze gevoerd. Met gebed werd de bgeenkomst gesloten. Burgh, 3 Febr. De Rederykersvereeniging Vooruitgang zg ons Streven" alhier, gaf gisterenavond bare uitvoering in dit seizoen. Het publiek, dat in grooten getale was opgekomen, volgde met onverdeeld genoegen de opvoering van de beide blyspelen «Jonker of Barbierszoon" en «Een gevaarlgk Sujet". Ook deze Vereeniging was zoo gelukkig zich de medewerking te hebben verzekerd van den heer De Graaff uit Zierikzee, die als aanvulling zgn reuzen-gramophone hooren liet. Allen waren zeer voldaan over hetgeen de gramophone te hooren gaf. Moge de VereenigiDg nog dikwyls in de gelegenheid zgn zulke aangename avonden te versohaffen. Sirjansland. Zaterdagavond bad bg de wed. L. Bakker een begin van brand in den schoorsteen plaats. Het krasse oudje, ruim 91 jaar, had de tegenwoordigheid van geest om hulp te gaan halen, zoodat dadelgk de brand gebluscht kon worden. Sfcavenisse. Volgens den alhier vanwege het K. N. M. Instituut te De Bilt bg Utrecht geplaatsten regenmeter, viel er in Januari 1.1. 62,2 m.M. regen (in 7 aftappiogen), tegen 40,6 in 1903; 39,4 in 1902 en 25,6 in 1901. De hoogste barometerstand in de laatste maand was 779, de laagste 741 m.M. Tholen, 1 Febr. Men is voornemens op 2 Maart a.s. hier een anti-revolutionairen partydag te houden. Als sprekers zullen optreden ds. A. 8. Talma en ds. C. W. J. van Lummel van Delft. Oud-Vossemeer. Alhier neemt de be volking voortdurend toe, waarmede de aanbouw van nieuwe woningen geen gelijken tred houdt, zoodat het voor nieuwe gezinnen meeBt moeilyk gaat een gesohikte woning te krggen, en men zich door inwonen bg anderen in minder ruime vertrekjes maar moet behelpen. Thans zullen weder eenige nieuwe burger woningen worden bygebouwd, waardoor voor- loopig aan enkelen een onderdak wordt verschaft. Goes. In deze gemeente zgn twee weeg bruggen, n.l. een aan 't station en een aan de haven, welke eigendom zgn eener Maat schappg. Aan beide bruggen is in 1903 ontvangen f 1011,36®, terwgl de uitgaven hebben bedragen f 558,65. Daarvan werd 8 pCt. afgezonderd voor het reservefonds, waardoor dit steeg tot f 137,36. De aandeelhouders ontvingen van de winst f 3 per aandeel van f 12,50 of 24 pCt. van bun kapifaal. De aftredende bestuursleden werden herkozeD, n.l. de heeren W. Kakebeeke als secretaris-penningmeester, en als commis sarissen de heeren A. J. Hendrikse te Goes en 8. Noteboom te Kloetinge. Het raadslid, de heer Dekker, heeft bg den Raad aanhangig gemaakt, een voor stel om bg verordening strafbaar te stellen, het op of aan den openbaren weg verspreiden, aankondigen of bekendmaken van gedrukte of ongedrukte stukken of afbeeldingen, door zoodanig te roepen of rond te gaan met een reclame-middel, waardoor de openbare orde verstoord of bedreigd of aan de goede zeden aanstoot gegeven wordt. De heer Dekker is van meening, dat reeds te lang aan ieder, die dit wenscht, de gelegenheid is verschaft om op den publieken weg de Koninklyke Familie, hooggeplaatste personengezindten en corporation op aan- stootelgke wgze te beschimpen. Hel moderamen, waaraan is opgedragen de leidiDg en de politieke actie van de centrale anti-revolutionaire kiesvereeniging in het hoofdkiesdistrict Goes, bestaat uit de heeren J. Donner (voorz.), J. Bugse (vice- voorz.), A. 8. J. Dekker (secr.) en C. Oranje (pennigm.), met de afgevaardigden uit de kiesvereenigingen ,te Tholen, Anna-Jacoba- polder, Goes, Wemeldinge, Nieuwdorp en Wissenkerke. De gemeenteraad van Wolfaartsdgk verleende Maandagnamiddag eervol ontslag aan den heer P. Valkier als onderwgzer aan de school te Oud-Sabbinge wegens benoeming aan de strafgevangenis te Utrecht, met ingang van 15 Maart of zooveel vroeger als in de vacature zal zgn voorzien. Behalve tot een paar overschryvingen op de gemeente- begrooting en die van het burgerlgk armbestuur, werd nog besloten een eind gemeenteweg op Oud-Sabbinge te verbeteren. Ierseke, 1 Febr. Zondag is hier na het doorstaan van veel pyn een 3-jarig kind overleden, dat in een onbewaakt oogenblik te heete koffie had gedronken. Bg Kon. besluit is ten aanzien van de plaatselgke commissie, welke haren zetel heeft in de gemeente Ierseke, met ingang van 1 Februari 1904: aan J. Lemson, op verzoek, eervol ontslag verleend als voorzitter van genoemde commissie; en zgn benoemd tot voorzitter dier commissie, G. Moerdijk, onder toekenning van eervol ontslag als plaatsver vangend voorzitter, en tot plaatsvervangend voorzitter, P. de Vey, secretaris der gemeente Ierseke. Middelburg, 2 Febr. De ZaDgvereeniging »Tot Oefening en Uitspanning" alhier, direc teur de heer Joh. Cleuver, zal den 23 dezer een uitvoering geven van «Bach's Johannes Passion". Vlissingen, 2 Febr. Een werkman van de werf der Kon. Maatsch. »De Schelde" alhier heeft het buitenkansje gehad, dat op een «twintigtje" van de Staatslotery de f 100.000 is gevallen. Bovendien hebben nog 3 andere personen gezamenlgk dit voorrecht gehad. Zondagavond, even na afloop der gods dienstoefening, ontstond alhier een begin van brand in de doleerende kerk. De brand werd spoedig ontdekt en men slaagde er dan ook in hem in den beginne te blusschen, hoewel toch nog vry wat sohade werd aangericht. Terneuzen, 1 Febr. Tengevolge van de toeneming van het goederenvervoer met den provincialen stoombootdienst op de Wester- Schelde blgkt, dat het magazgn alhier, bg de ponton staande, veel te klein is. Een ver grooting van dit magazgn zal binnen korten tgd plaats hebbeD, zoodra de daartoe noodige overeenkomsten met het ministerie van oorlog zullen zgn getroffen, daar verdere vergraving van den vestingwal tot dit bouwen zal noodig zgn. Ofschoon Maandagmiddag vier sleep- booten trachtten de Fransche sleepboot «Atlas", die bg Terneuzen vast zit, vlot te slepen, mocht dit niet gelukken, evenmin als Maandag nacht. Dinsdagmorgen passeerden teVlissingen twee sleepbooten der reederij van de «Atlas", om eveneens te trekken. Er zou Dinsdagmiddag met zes sleepbooten worden getrokken. AambestedlwcenVerkoopligea Zierikzee, 2 Febr. Door den notaris J. Franse werden heden alhier in het open baar verkocht de volgende gebouwen in de gemeente Zierikzee, als: a. het woonhuis en erf in de Krepelstraat, bewoond geweest door H. J. Verhache, voor f 850 en f 30 voor toebeding; b. het woonhuis en erf waarin bakkerij en winkel aan de noordzyde van de Melkmarkt, bewoond geweest door H. van der Baan Jr., voor f 2550 en f 80 voor toebeding. Te Goes is Zaterdag ten overstaan van den notaris Pilaar op het slot Oostende" publiek verkocht de brouwery »De Gans", bestaande uit een heerenhuis, stal, kantoor, overtuin en een paar annexe gebouwtjes. Kooper van het heerenhuis, stal, kantoor en overtuin werd de Maatschappg «De Kosmos" te Zeist, voor f 12850 en van de annexe woonhuizen de heer J. Poover te Goes, voor f 410 en f 392. Een tot 't geheel behoorend weiland, groot 67 A. 57 c.A., is gekocht door den heer J. Huige te Goes voor f 1727. Eene eertgds bloeiende tak van industrie is daarmede voor Goes verloren. Landbouw en Veeteelt. Haamstede. Maandagavond trad alhier als spreker op de heer Camman, ryke-tuin- bouwleeraar voor deze streek, met een lezing over vruohtenteelt, speciaal over het planten en de verdere behandeling van vruchtboomen. Op zeer bevattelyke wgze besprak de spreker, die reeds vroeger hier zulk een gunstigen indruk heeft gemaakt, de ver schillende onderdeelen van dit, ook voor de toekomst van deze streek, zoo belangrgke onderwerp. Na de pauze verduidelgkte de heer Camman zgn voordracht door een groot aantal liohtbeelden. De heer M. Bolle was zeker aller tolk, toen hij den heer Camman hartelgk dankte voor zgne onderhoudende en leerrijke lezing, en deze streek in zijne voortdurende belang stelling aanbeval. Een groot aantal belangstellenden uit Westelgk Schouwen was bij deze lezing tegenwoordig. De «Union Sucrière", eene vereeniging van dertien suikerfabrieken, die in de laatste jaren in Zeeuwsch-Vlaanderen den prgs der suikerbieten bepaalde en de voorwaarden regelde is ontbonden, wegens het ver strijken van den termgn, waarvoor zg was opgericht, namelgk drie jaren. Voor den duur van drie jaar is thans opgericht, de «Nouvelle Union Sucrière". Hier bg zya slechts vgf fabrieken aangesloten, en welMalotaux, te Sas-van-Gent, Wittouck en Tydgadt, te Selzaete, en Mechelgnck, te Gent, en Moerbeke. Deze combinatie is bgna even sterk als de vroegere »U. 8.", wyl de genoemde vgf fabrieken ongeveer 85 pCt. der beetwortelen ontvingen. De «N. U. 8." heeft voor dit jaar den prgs der suikerbieten bepaald op f 10 per 1000 K.G. Sirjansland. Door de leden van de fair- bank is over de campagne 1903 ruim 12 pCt. gedeeld. In Zeeuwsch-Vlaanderen hebben thans reeds meerdere landbouwers contraoten afge sloten voor de levering van suikerbieten, aan prgzen van f 9.75 tot f 10.25 per 1000 K.G. Op een bgeenkomst van bgna 40 land bouwers te Andgk (N.-H.) is besloten tot oprichting eener vereeniging, welker leden zich verbinden, om, wanneer één hunner door ziekte verhinderd is in zgn bedrgf te werken, dan onderling en om beurten bg dat lid den arbeid te verrichten, zoolaDg het bedrgf zulks eiecht. Bgna alle aanwezigen traden als lid toe. Deze vereenigiDg heeft haar ontstaan te danken aan het groot gebrek aan werkkracht, dat daar in den voor de landbouwers druksten tgd geregeld bestaat, en waardoor vooral de kleine landbouwer, die met geen of zeer weinig personeel werkt, ingeval van ziekte in groote ongelegenheid kan geraken. De 3-jarige hengsten uit 's Rgks veulen depót te Bergen-op-Zoom, die niet als dekhengst geschikt geoordeeld werden, zgn voor Ameri- kaanscb e rekening opgekocht voor gemiddeld 550 gulden per stuk. RECHTSZAKEN. De rechtbank te Zutfen heeft A. J. v. O., oud 44 jaar, onderwgzer te Ngbroek (gem. Voorst), wegens onzedelyke handelingen met aan zgn zorg toevertrouwde kinderen, ver oordeeld tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf, met ontzetting van het recht om het ambt van onderwgzer te bekleeden voor den tgd van 6 jaar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 2