ZIERIKZEËSCI1E NIEUWSBODE. Donderdag 4 Februari 1904. f: (Z i e r i li z e e s c li e Cour an t). KENNISGEVING. Vloedplanken. Kadaster en Grondbelasting. NIEUWSTIJDINGEN. Uit Stad SR Proviscis. Verschijnt DINSDAG, DONDERDAG en ZATERDAG. De prijs per 3 maanden is f 1,30, franco per post f 1,60. Noord-AmerikaTransvaal, Indië enz. verzending eens per week, f 10,per jaar. 60ste JAAR6ANK. - No. 7959. *eoti Directeur I iL. J. DEI LOOZE3. FRANKEL. WAALE, alleen voor het binnen- en bnitenl. nienws. Redactenren Advertentiën >u 13 regels 30 Cte. meerdere regels 10 Cts.kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags middags 2 ure besorgd worden. Groote letter wordt naar plaateruimte berekend. Alle betaling-en moeten uitsluitend geschieden ten kantore van A. J. de Looze, Hoek Schuithaven, Zierikzee. Ingezonden stukken en berichten van corraspondenten te adresseeren aan A. FRaNKEL, Meelstraat 386, Zierikzee. Postkantoor te Zierikzee. Lijst van brieven, enz., geadresseerd aan onbekenden, gedurende de 2e helft der maand Januari 1904. 4. Meijer en Blessing, Rotterdam. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, gezien artikel 102, 2de lid der Kieswet: noodigen de inwoners der Provincie uit, zoo zij in de grond-, de vermogens- of de bedrijfsbelasting op de kohieren van den loopenden dienst of in de personeele belasting op de kohieren van den laatstverloopen dienst in eene andere provincie zijn aangeslagen, daarvan door toezending van de vereischte bescheiden (aanslag biljetten of uittreksels uit de kohieren met eene bereke ning van hetgeen in hoofdsom en in Ryks-opcenten aizonderl^k wordt betaald) vóór 15 Maart aan staande aan hen te doen blijken. Middelburg, 29 Januari 1904. Gedeputeerde Staten voornoemd ROEST, Voorzitter. KRUSEMAN, Griffier. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierkzee maken beke d, dat zij, die voor eene aanstelling tot lielper bij de bediening der gemeente-vloedplanken in aanmerking wenschen te komen, zich daartoe dage lijks ten kantore van den Gemeentebouwmeester kunnen aanmelden. Aan genoemde betrekking zyo de navolgende beloo ningen verbonden: bij Itoogje vloedon f 0,50 per uur, en bij schouwing f 0,25 per uur. Nadere inlichtingen zijn bij den Gemeentebouwmeester te bekomen. Zierikzee, den 3 Februari 1904. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, CH. W. VERME1JS, Burgemeester. JAN SNELLEN, Secretaris. De BURGEMEESTER van Zierikzee, Gelet op art. 15 der wet van 26 Mei 1870 (Staatsblad no. 82), betrekkelijk de Grondbelasting; M a a lc t beken <1: dat de staten no. 75, houdende opgaven der uitkomsten van de kadas'rale meting en schattiDg dezer gemeente, over het dienstjaar 1904, van heden af, op de uren dat de Secretarie geopend is, gedurende dertig dagen voor belanghebbenden de Secretarie dezer gemeente ter iDzage zijn nedergelegd, en dat iDgevolge art. 16 der boven aangehaalde wet, binnen dertig dagen na den dag dezer afkondiging, door belanghebbenden, ten koste van on gelijk, in een aan de Gedeputeerde Staten gericht ver zoekschrift (op ongezegeld papier), hermeting of her schatting kan worden gevorderd. Zierikzee, den 3 Februari 1904. De Burgemeester voornoemd, CH. W. VERMEIJS. Indië. Men eoint uit Batavia: iBij een uitbarsting van de Merajie zijn de huizen en koffietuinen van Tampir met een zware asohlaag bedekt. Vele huizen zijn ingestort. De bevolkiDg van Gemampir is gevluoht. Drie personen zijn aan brandwonden over leden". Rusland en Japan. Volgens den correspondent van de Daily Telegraph te Tokio heeft de ministerraad van Zaterdag, ten huize van den premier gehouden, bijna acht uren gedunrd. Dezelfde correspondent seint, dat het ge rucht bevestigd wordt (door wie?) dat zeven Russische regimenten naar de Jaloe oprukken om AntoeDg en andere plaatsen te bezetten, ook eenige plaatsen op den zuidelijken (Kore- aanschen) oever van de rivier. Eenige afdee- lingen zijn er reeds. De berichtgever van de Daily Mail te Tsifoe seint, dat verleden week de Japansche marine-reserve opgeroepen is, en de eerste rèfeerve van het leger gedeeltelijk. Het is beet mogelijk, maar het bericht zou geloof waardiger zijn als het uit Japan kwam en uit een minder onzuivere bron. Dezer dagen, zoo wordt uit Petersburg gemeld, zgn vele vrijwilligers uit de hoofd stad en omliggende plaateen naar het verre oosten vertrokken. De geheele artillerie, die mogelijk tegen Japan gebruikt zal worden, is met snelvuurgeschut gewapend. Men gelooft dat, indien de oorlog onvermijdelijk blijkt te zgn, het nog wel tot Maart duren kan voor dat de vijandelijkheden beginnen. Iedere dag, dat de tegenwoordige toestand duurt, kost intusachen de Russische regeering meer dan 200,000 roebels. Rusland. Petersburg, 31 Jan. Het bezoek ran koning Eduard aan het Russische Hof moet nu vastgesteld zijn en zal plaats hebben tegen het eind van April of het begin van Mei. Italië* Rome, 1 Febr. De van Vatikaansche zijde goed onderrichte Corriere della Sera ver neemt, dat de paus voornemens is, de talrijke, in Rome aanwezige buitenlandsche clericalen te schiften. Wie geen geldige reden voor zgn verblijf kan aanvoeren, zal onherroepelijk naar zgn diocees teruggezonden worden. Servië. Belgrado, 31 Jan. Men schrijft aan koning Peter het voornemen toe, het Skoeptchina aan te sporen tot het afleggen van een ver klaring, waarin hulde gebraoht wordt aan de officieren-moordenaars van Alexander en Draga, om zich aldus tegenover Europa achter de volksvertegenwoordiging te kunnen schuil houden. Engeland. Londen, 1 Febr. Een Japansch ambtenaar alhier, die bekend is met alle bizonder- heden omtrent de onderhandelingen, zeide in een onderhoud, dat Japan blijft bij den eisch van eene bindende, geschreven overeenkomst betreffende de Souvereiniteit van China in Mantchourije, Het zou misschien in andere wijzigingen kannen toestemmenmaar als aan dezen eisch niet voldaan wordt, zal het geen verdere schikkingen treffenhet zon dan de onder handelingen moeten afbreken en de vrede zal onmogelijk worden. Zij, die beweren, dat aan Japan den raad gegeven is, het niet zoo ver te laten komen, weten niet juist, wat er is voorgevallen. Engeland, ofschoon sterk vredesgezind, kent evenals Rusland, Japans onvoorwaardelijk minimam. Het uitstel in het zenden van antwoord wijst er op, dat tasschen de vredes- en de oorlogspartij in Rusland de laatste strijd gestreden wordt. Hjj gelooft, dat de eerste zal zegevieren. België. Niet ver van Wilsche bij Leuven zag een boer een automobiel stilhouden en een beer uitstappen, die op den rand van den weg een korf neerzette. Toen de automobiel daarna in volle snelheid was weggereden, ging de boer zien en vond in den korf een pasgeboren kind en daarbij een envelop, bevattende 10.000 fr. en een brief welke een ruime belooning beloofde aan dengene, die het kind goed verzorgen zou. Het wicht was met een soort van brandmerk boven den linker elleboog geteekend. Nederland. Haarlem, 3 Febr. Zaterdagmiddag ver scheen zeer onverwacht op hei postkantoor alhier een inspecteur der posterijen uit Den Haag, die een laDgdurig onderhoud had met den waarnemenden directeur, den heer Bekaar. Na afloop daarvan werd één der assistenten geroepen in de directeurskamer, doch deze kon spoedig vertrekken. Daarop werd den assistent C. Janzen ver zocht binnen te komen en toen die weder buiten de kamer kwam, bemerkte men wel, dat er iets met hem niet in den haak was, doch wat er gaande zou wezen, bleek eerst, toen een half uur later de brigadier der rijks- veldwacht De Wilde kwam, om Janzen te verzoeken, even bij den officier te komen. Wat was er gebeurd In Den Haag had men bemerkt, dat de staten, waarop de ter inning aangeboden quitanties verantwoord werdenvervalscht waren. Vandaar, dat de inspecteur naar hier was gekomen, om door het verhoor der twee assistenten, waarvan de eene geheel vrij uit ging, dooh waarbij Janzen, door den direoteur ronduit beschuldigd den dader te zijn, bekende zich f 1017 te hebben toegeëigend door de verantwoordingestaten valscb in te vullen. Bij zijn verhoor bij den officier bekende hij eveneens, en dadelijk werd bij naar het huis van bewaring overgebracht. Janzen is reeds 20 jaar bijna hier als assistent, na eerst in Den Helder te zijn werk zaam geweest en behoort niet tot de personen, die huns weegs gaan als stillen in den lande. Steeds deed hij veel van zich spreken en dan niet bepaald in gunstigen zin. Vóór eenige jaren was dit het geval, toen zijn Vrouw zich de polsen afsneed, zooals de wereld zei, wegens het slechte huwelijksleven mot haar man en dert leefde hij een echt vrijgezellenlevenha omgang en veel met maagden, die niet t reet aan de Vestaalsche zijn verwantschapt, f. veel naar Amsterdam, droeg slobkousen, groote ergernis van heusche commiezen, die daarop geen kans zien, dronk veel biertjeB, leefde in één woord zeer hoven zgn portemonnaie, zoodat het eenige, waarover men zich heeft te verwonderen, is, dat het niet reeds eerder gebeurd is. Wat nu ontdekt werd, moet dateeren van November j.l., doch of het daarbjj zal blijven, wordt zeer betwijfeld. Amsterdam, 2 Febr. Gisterenavond had een jongeman op den Singel woorden met zijn meisje. De twist liep zoo hoog, dat het meisje in een oogenblik van opwinding te water sprong. De jongeman sproDg haar na, dooh kon het meisje niet te pakken krijgen. Voorbijgangers brachten hem op het droge en eenigen tijd later werd ook het meisje met de dreg opgehaald. Zjj werd in een tapperij op den hoek van de Korsjeepoortsteeg binnengebraoht, waar een inmiddels geroepen arts slechts den dood kon constateeren. Donderdagnamiddag om half drie ure had een hevige gasoDtploffiog plaats in twee perceelen op de Keizersgracht bij deUtrechtsche straat. Beide perceelen zgn voor een groot deel verwoest. Eén der zijmuren is ingestort, deuren vlogen op straat en alle ramen werden vernield. Beide huizen zijn een ruïne. Eene dame werd gekwetst. Één perceel was onbewoond. 's-Gravenhage, 4 Febr. Het voornemen bestaat om daags na de wederbijeenkomst der Tweede Kamer op 9 Februari, Woensdag den en vc!g~vle dagen in de afdeeliogen te onderzoeken o. a. de onderstaande wets ontwerpen Wijziging en aanvulling wet lager onder wijs en burgerlijke pensioenwet; regeling van het pensioen van weduwen en weezen van onderwijzers en regeÜDg van de pensioenen van onderwijzend personeelinkoop en amor tisatie van Nationale Schuld in verband met de pensionneering van onderwijzend personeel; verhooging van het bedrag der pensioenen ten laste van het Weduwen- en Weezenfonds der burgerlijke ambtenarennadere wijziging der wet tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen en van art. 26 der wet tot regeling van het armbestuurvoorziening tegen hinderlijke of schadelijke waterveront reiniging; onteigening ten behoeve van een spoorweg van Ouddorp over Middelharnis naar Ooltgensplaat met zijtakken; nadere wijziging en aanvalÜDg der wet tot regeling der pen sioenen van de mindere geëmployeerden enz., op daggeld werkzaam bij de inrichtingen van 's rijks zee- en landmacht; wgzigiDg der Jacht wet; onteigening voor een spoorweg van Rotterdam naar 's-Gravenhage en Scheve- ningen. 2 Febr. Eerste Kamer). De Minister van Financiën, de heer Harte van Tecklen- burg, deelde mede, dat in studie is het vraagstuk om ook voor indijkingen van geringer omvang dan 500 Hectaren meer tegemoetkoming te verleenen. In relatieven zin beschouwd, oordeelde de Minister de toekomst onzer suiker-industrie gunstig en hoopvol. Tegen het smokkelen wordt al het mogelijke gedaan, maar, lettende op den feitelijken toestand, dient te worden opgetreden niet sleehts met ernst en kraoht, maar tevens met gematigdheid. De Minister bestreed ook de wenschen van den heer Van den Biesen wat betreft surtaxeheffiog en accijosverlaging. De heer Merokelbach was onbevredigd door den Minister, in wien hij het laakte dat deze hoegenaamd niets over heeft voor onze suikerindustrie. Ten nadeele van onze fabrikanten wordt ons land overstroomd met vreemde suikers. Daarom drong spreker aan op heffing van surtaxe en krachtige bestrijding van de smokkelarij. De Minister verklaarde pertinent niet te zullen overgaan tot accijnsafschaffiog en surtaxeafschaffiog. De Begrooting is aangenomen. Door de besturen der afdeelingen Nijmegen van Kruisverbond, R.-K. drank- bestrijdersvereeniging, Nationale Christ. Geheel- Onthoudersvereeoiging en Volksbond, vereeni- ging tegen drankmisbruik, is een request tot den minister van bionenl. zaken gericht, waarin wordt aangedrongen, om al het moge lijke te doen, opdat de nieuwe Drankwet in hoofdstrekking onverzwakt met 1 Mei a s. in werking trede, en dat tevens ernstige wette lijke maatregelen worden getroffen ter bestrij- ding van het steeds toenemend verbruik van bier. Maandag in den vroegen ochtend heeft een bewoner van de De Gheijnstraat alhier een pogiog tot moord gepleegd op zgn vrouw en heeft daarna getracht zichzelf het leven te benemen. Bedoelde persoon, een 36-jarig gepasporteerd Indisch militair, verkeerde reeds sedert eenigen tijd in een toestand van zwaarmoedig heid, omdat hij het vooruitzioht had over eenige weken zijn schrijversbetrekkiog te verliezen en vreesde dat dan voor zgn vrouw het gebrek voor de deur zou staan. De vrouw kreeg schampschoten aan hoofd en handen. De man zelf had een zware kwetsuur aan het hoofd. Hellevoetflluis, 2 Febr. Op 's Rijks werf is heden de gouden medaille met de daaraan verbonden gratificatie van f 400 uitgereikt aan den werktuigmaker A. van Putten. Vlaardingen, 2 Febr. Een persoon, wien Zaterdagavond om 44 uur door trein 546 alhier beide beenen werden afgeredenis Zondagmorgen in het Ziekenhuis overleden. Hij is erkend als de 39-jarige timmerman Adrianus Feyen, wonende te Maassluis. Rotterdam, 4 Febr. Op telegrafisch ver zoek van de justitie te Stuttgart werd Zondagmorgen aangehouden in een woniDg aan de Prins Hendrikkade Oz. de 58-jarige Duitsche vrouw W. C. K. S., huisvrouw van W. F. M., die drie weken hier ter stede verblijf hield en verdacht wordt van wissel- vervalsching. Zij is, tot over bet verzoek tot uitlevering door de rechtbank zal zgn beslist, naar het huis van bewaring overgebracht. 2 Febr. Gisteren is alhier in een logement aan de Delftschevaart in hechtenis genomen zekere P. J. van Dugn, van beroep houtzager, als verdacht van een inbraak een paar weken geleden, gepleegd in eene villa van den heer H. Moijers, aan den Wasse- naarsohen Weg te Scheveningen. Het geld had hij verteerd; een horloge werd in een pandjeshuis in beslag genomen. De aangehoudene is gevankelijk naar Den Haag overgebracht. Eene 80-jarige weduwe, B. genaamd, en wonende aan den Schiedamschen Dijk No. 445 alhier, kreeg des avonds laat bezoek van een onbekenden man en vrouw met vier kinderen, die een nachtverblijf vroegen. De bejaarde vrouw stomde er io toe in hetzelfde vertrek den naeht door te brengen. Bij het schijnsel van een nachtliohtje be merkte het vrouwtje, dat de man telkens trachtte de chiffonnière open te breken. Wan neer hij echter bemerkte, dat de vrouw des huizes naar hem keek, staakte hij zijne pogingen. De bejaarde vrouw was onmachtig hulp te roepen en haar bed te verlaten. Vroeg in den morgen vertrok de ondank bare logeergast met zgn gevolg. Zierikzee, 3 Febr. Het Departement Zierikzee der Maatschappij van Nijverheid vergaderde Maandagavond ten huize van mej. de wed. Kanaar. De voorzitter, de heer Ch. W. Vermeys, opende de vergadering en deelde, nadat de secretaris, de heer H. J. van Nouhuys, de notulen gelezen had, die onge wijzigd werden goedgekeurd, mede, dat de heer Post Uiterweer tot lid was toegetreden, die aanwezig, door hem werd welkom geheeten. Het woord werd alsnu gegeven aan den heer mr. H. Polvliet, die een lezing zou houden over het ontwerpDrankwet. Spreker begon met in het licht te stellen, dat het door hem te behandelen wetsontwerp de verdienste had van belangrijk en actueel te zgn. Het was reeds veel besproken, en had vele pennen in beweging gebraoht. Hij zal de voornaamste punten er van inleiden. Van de dertig artikelen, die de huidige Drankwet bevat, is geen enkel artikel onge wijzigd gebleven. De wet voldeed dan ook niet. In 4903 werd een wetsontwerp ingediend tot herziening der wet van 4884, dat het geheele land in beroering braoht. Het kwam niet tot stand. Aan de wet van 4881 was geen wet tot bestrijding van het drankmisbruik voorafgegaan. Alleen het particulier initiatief bestreed dat misbruik. Spreker herinnerde hierbij aan den sMultapatiorsbond", die later den naam van Volksbond verkreeg, en aan nog andere in denzelfden geest werkende ver- eenigingen. Maar het particulier initiatief ver mocht niet alles tegen het sterk toenemend drankmisbruik. Van staatswege moest worden ingegrepen, waarmede echter niet allen in stemden. Modderman o. a. zeide, dat de staat geen zedemeester is. Wel bestonden in sommige gemeenten verordeningen tegen het drank misbruik, maar deze baatten weinig. In 4880 werd een wetsontwerp tot regeling van den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap inge diend. Aan dit ontwerp lag het vergunnings stelsel ten grondslag, waaraan men tot bestrijding van het drankmisbruik boven het stelsel van verhoogde belasting de voorkeur had gegeven. Door het vergunningsstelsel hoopte men het aantal drinkgeiegenbeden te beperken. Het aantal vergunningen werd verleend in evenredigheid tot de bevolking. In bizoDdere gevallen koqden Burgem. en Weth. het maximum overschrijden. Deze wet, waar van de allerbelangrijkste inhoud door den spreker werd medegedeeld, heeft, hoewel goed bedoeld, geen voldoend resultaat opgeleverd. Er werden te veel bizondere vergunningen door Burgem. en Weth. gegeveD, wat de wetgever niet bedoeld had. Ook werd de clandestine ver koop van sterken drank door bierbuisbouders en anderen, die geen vergunning hadden, sterk in praktijk gebracht. Om de wet te ontduiken, gaf men den bezoeker den borrel cadeau, maar liet men hem den stoel, waarop hg zat, betalen. De openbare dronkenschap werd door de wet strafbaar gesteld. De termijn van 4904, in de overgangs bepaling der wet voor het recht op vergunning genoemd, werd later verlengd tot 1904. De regeering dieode in October het wets ontwerp in, dat nu aanhangig is. Zij heeft de wet aan een algeheele herziening onderworpen, zich dus niet bepalend tot de overgangs bepaling. Dit ontwerp maakt een splitsing tusschen tappergen en slijterijen. De slijters ontdoken in den regel de wet. Men zal nu hebben of een tapperij óf een slijterij. Een oombinatie is niet meer toegelaten. Een sous- terrain en een bovenverdieping mogen niet meer voor tapperij worden ingerioht. Alles wat tot geheimzinnigheid aanleidiDg gaf, zooals het zitten achter gordijntjes, wil men weren. Ook mag geen gelegenheid tot kans- spel gegeven worden. Geen publieke ver makelijkheden mogen in tapperijen worden gehouden. Damesbediening kan ook verboden worden. Dit alles dient om den prikkel tot bezoek te verminderen. Boven het maximum kan alleen door de Kroon vergunning tot verkoop van sterken drank gegeven worden. Tegen clandestine verkoop van sterke dranken worden scherpe maatregelen genomeD. Inrichtingen, waar geen sterke drank verkocht wordt, hebben voor den verkoop van andere dranken verlof noodig. Koffiehuishouders moohten vroeger twee Liter Bterken drank verkoopen. Het gevolg daarvan was, dat werklieden voor gezamenlijke rekening twee Liter haalden. Om dergelijke misbruiken te weren, heeft men in de wet dit veranderd, en de twee Liter, die vrij waren, gebracht op tien Liter. De politie kan binnendringen, waar de toegang geweigerd wordt. De straf bepalingen zijn verzwaard. Hoe nu zal na 4904 gehandeld worden? Men heeft twee stelsels. Het afmakingsstelsel en het uitstervingestelsel. Een vroegere regeeriog wilde het afmakingssysteem. deze staat voor het uitstervingssysteem. Het af makingsstelsel is zonder schadevergoeding te geven niet toe te passen. Berekend is, dat men dan voor een 7000 tappers veertien millioen gulden zou noodig hebben. Is het maximum bereikt, dan worden de namen van hen, die een vergunning verzoeken, op een lijst geplaatst. Telkens als het minimum daalt, komt hij, die het eerst op die lijst staat, voor een vergunning in aanmerking. De weduwe van den tapper gaat echter voor. Vereenigingen, gebaseerd op het Gothen- burger stelsel, hebben in de tweede plaats de voorkeur. Dat er zooveel sterke drank verkocht wordt, is een gevolg biervan, dat er zoovele men8chen zijn, die belang bij den verkoop hebben. Wordt nu de door verkoop gemaakte winst ten bate van het algemeen of tot philantropische doeleinden aangewend, dan zal het verbruik van sterke dranken ver minderen. Dit beoogt het Gothenburger- stelsel.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1904 | | pagina 1